Postupak : 2017/2143(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0100/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0100/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.26

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0131

IZVJEŠĆE     
PDF 513kWORD 55k
26.3.2018
PE 612.039v02-00 A8-0100/2018

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VIII. – Europski ombudsman

(2017/2143(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VIII. – Europski ombudsman

(2017/2143(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365 – C8-0254/2017)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2016., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0100/2018),

1.  daje razrješnicu Europskom ombudsmanu za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom ombudsmanu, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VIII. – Europski ombudsman

(2017/2143(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio VIII. – Europski ombudsman,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0100/2018),

1.  primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2016. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi ozbiljni nedostaci u pogledu tema obuhvaćenih revizijom koje su povezane s ljudskim resursima i javnom nabavom za Europskog ombudsmana („Ombudsman”);

2.  napominje da je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. nije bilo značajnih pogrešaka;

3.  pozdravlja činjenicu da je Ombudsman u ožujku podnio svoje godišnje izvješće o radu Revizorskom sudu; prima na znanje da je Revizorski sud podnio svoje izvješće Parlamentu u listopadu i da će se o razrješnici glasovati na plenarnoj sjednici Parlamenta do svibnja; napominje da, osim u slučaju odgode davanja razrješnice, između zaključivanja godišnjih financijskih izvještaja i okončanja postupka davanja razrješnice prođe najmanje 17 mjeseci; ističe da revizija u privatnom sektoru slijedi puno kraći vremenski raspored; ističe da je postupak davanja razrješnice potrebno pojednostavniti i ubrzati; traži da Ombudsman slijedi dobar primjer koji pruža privatni sektor i predlaže da se odredi rok od 31. ožujka naredne godine za podnošenje godišnjih izvještaja o radu, rok od 1. srpnja za podnošenje izvješća Revizorskog suda i da se naknadno glasovanje Parlamenta o razrješnici održi na plenarnoj sjednici u studenome, čime bi se postupak davanja razrješnice okončao u godini koja slijedi nakon predmetne obračunske godine; 

4.  pozdravlja općenito oprezno i dobro financijsko upravljanje Ombudsmana u proračunskom razdoblju za 2016.; izražava potporu uspješnoj promjeni paradigme prema izradi proračuna temeljenoj na rezultatima u kontekstu planiranju proračuna Komisije, koju je u rujnu 2015. uvela potpredsjednica Kristalina Georgieva u sklopu inicijative „Proračun EU-a usmjeren na rezultate”; potiče Ombudsmana da primjenjuje tu metodu na vlastiti postupak planiranja proračuna;

5.  naglašava da je proračun Ombudsmana u potpunosti administrativne naravi i da je 2016. iznosio 10 658 951 EUR (10 346 105 EUR u 2015.);

6.  prima na znanje da je od ukupnih sredstava odobreno 95,40 % za preuzimanje obveza (92,32 % u 2015.), a 85,89 % za plaćanja (86,19 % u 2015.) sa stopom korištenja od 95,40 % (92,32 % u 2015.); pozdravlja povećanje stope korištenja;

7.  ističe ključnu ulogu Ombudsmana u promicanju dobrog upravljanja i osiguranju sudjelovanja civilnog društva u Uniji; prima na znanje da je Ombudsman u 2016. zaključio pet strateških istraga i otvorio četiri nove o pitanjima koja se, između ostalog, tiču transparentnosti i sukoba interesa; potiče Ombudsmana da nastavi sa strateškim radom na promicanju dobrog upravljanja u institucijama Unije;

8.  pozdravlja odluku o smanjenju troškova komunikacije i prevođenja povezanih s proizvodnjom publikacija bez srozavanja njihove kvalitete; primjećuje da je duljina dokumenata smanjena i stoga želi znati jesu li informacije koje su sada isključene iz publikacija ipak dostupne na zahtjev;

9.  pozdravlja činjenicu da je organizacijska struktura Ombudsmana razjašnjena i dostupna na njegovim internetskim stranicama; traži od Ombudsmana da se pobrine da ažurirana verzija organizacijske strukture uvijek bude dostupna na njegovim internetskim stranicama;

10.  prima na znanje rezultate postignute 2016. u pogledu rješavanja pritužbi i činjenicu da je stopa usklađenosti institucija Unije s odlukama Ombudsmana iznosila 84 % (83 % u 2015.); prima na znanje da je to dosad druga po redu najviša stopa usklađenosti s odlukama i preporukama Ombudsmana; preporučuje Ombudsmanu da nastavi raditi i analizirati moguća rješenja kako bi dosegnuo najmanje 88 %, što je postignuto 2014.; napominje da je stopa popratnih mjera u vezi s kritičkim primjedbama 2016. iznosila 63 % (41 % u 2015.) pozdravlja izvješće Ombudsmana naslovljeno „Kako ispraviti problem”, koje sadržava analizu o tome kako su institucije poštovale njegove preporuke te prikaz po institucijama;

11.  pozdravlja uvođenje novog brzog postupka za pristup dokumentaciji predmeta, što je jasan znak da Ombudsman poduzima sve što je u njegovoj moći da bi dosegnuo visoku razinu transparentnosti dokumenata Unije; mišljenja je da u gotovo svakoj drugoj instituciji Unije još ima prostora za poboljšanje;

12.  ističe da je važno informirati građane Unije o mogućnosti da se obrate Ombudsmanu u slučaju nepravilnosti u postupanju; pozdravlja nastojanja Ombudsmana u pogledu jačanja komunikacijskih aktivnosti i suradnje među pučkim pravobraniteljima kako bi se povećala svijest javnosti o njegovu radu; napominje da se Ombudsman opetovano obraćao Odboru Parlamenta za proračunski nadzor te potiče daljnju suradnju u njegovu strateškom radu u pogledu istraga i inicijativa;

13.  ponovno izražava zabrinutost zbog slučajeva „internih kružnih vrata” između Ombudsmana i drugih institucija, osobito uprava Komisije koje su možda pod njegovim nadzorom;

14.  napominje da nisu ostvareni neki ciljevi koje je Ombudsman odredio kako bi ocijenio svoje rezultate s pomoću ključnih pokazatelja uspješnosti(6); poziva Ombudsmana da utvrdi mjere poduzete za poboljšanje svojih rezultata;

15.  pozdravlja rodnu ravnotežu na rukovodećoj razini i među administratorima; potiče Ombudsmana da nastavi taj trend;

16.  primjećuje stalno prisutnu geografsku neravnotežu na rukovodećoj razini; napominje da su se dva od triju rukovoditelja iz države članice ombudsmanice nalazila na rukovodećim položajima u Uredu dugi niz godina prije izbora sadašnje ombudsmanice i da su dužnosnici, dok se treći zaposlio kao šef kabineta na početku aktualnog mandata ombudsmanice; priznaje da je stoga teško kratkoročno promijeniti situaciju, no potiče Ombudsmana da dugoročno teži geografskoj ravnoteži na rukovodećim položajima;

17.  prima na znanje plan Ombudsmana da u skladu s međuinstitucijskim sporazumom smanji broj zaposlenika za 5 % tijekom razdoblja od pet godina; napominje da su, prema izvješću o mjerama poduzetim na temelju razrješnice iz 2015., izmijenjene početne procjene iz 2016. u vezi s otvaranjem pet novih radnih mjesta te da je završna verzija rezultirala neto smanjenjem od jednog člana osoblja;

18.  prima na znanje da Ombudsman bilježi znatan porast pritužbi i da je svjestan svojeg zahtjeva Parlamentu iz godišnjeg izvješća o radu za 2016., koji se tiče umjerenog povećanja proračuna za zapošljavanje dodatnog višejezičnog osoblja; zabrinut je da zbog smanjenja broja osoblja preostali resursi koji su dostupni u službama neće omogućiti preuzimanje većeg opsega posla; poziva proračunska tijela da pri planiranju budućih dodjela financijskih sredstava za osoblje imaju na umu dugoročni učinak smanjenja broja osoblja, posebno u pogledu sposobnosti Ombudsmana da popravi rodnu i geografsku ravnotežu, kao i potrebu za iskorištavanjem kapaciteta iskusnih dužnosnika da preuzmu rukovodeće položaje;

19.  prima na znanje predanost Ombudsmana poboljšanju transparentnosti u donošenju odluka Unije; napominje da su u 2016. istrage povezane s transparentnošću opet činile najveći udio predmeta;

20.  napominje da je i dalje u tijeku jedna pritužba podnesena Europskom nadzorniku za zaštitu podataka vezano uz Ombudsmana u 2016.; napominje da Ured Ombudsmana, u bliskoj suradnji s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, preispituje postupak Ureda za obradu osobnih podataka trećih strana u pritužbama i istragama; traži od Ureda Ombudsmana da obavještava Odbor Parlamenta za proračunski nadzor o ishodu tog preispitivanja;

21.  pozdravlja uključivanje organigrama za ljudske resurse i stručno osposobljavanje u godišnje izvješće o radu Ombudsmana za 2016.;

22.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

23.  prima na znanje da je Ombudsman pravovremeno popratio razrješnicu za 2015., tj. prije 30. lipnja 2018., u svojem izvješću Odboru Parlamenta za proračunski nadzor, u skladu s člankom 166. Financijske uredbe; međutim, žali zbog nedostatka podataka iz 2016. u različitim poglavljima godišnjeg izvješća o radu Ombudsmana za 2016.;

24.  žali zbog odluke Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije; primjećuje da se u ovoj fazi ne mogu iznijeti predviđanja o financijskim, administrativnim, ljudskim i ostalim posljedicama povezanima s tim povlačenjem; traži od Ombudsmana i Revizorskog suda da provedu procjene učinka i da o rezultatima obavijeste Parlament do kraja 2018.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Julia Pitera

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 48, 24.2.2016.

(2)

SL C 323, 28.9.2017., str. 1.

(3)

SL C 322, 28.9.2017., str. 1.

(4)

SL C 322, 28.9.2017., str. 10.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(6)

  Učinak poštovanja propisa; vidljivost kroz posjet internetskim stranicama i uporaba interaktivnog vodiča za stupanje u kontakt s članom Europske mreže pučkih pravobranitelja; i udio predmeta u kojima se odluka o dopuštenosti donosi u roku od jednog mjeseca – nije ostvaren cilj koji je uspostavio Ombudsman.

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna napomena