Eljárás : 2017/2143(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0100/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0100/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.26

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0131

JELENTÉS     
PDF 369kWORD 57k
26.3.2018
PE 612.039v02-00 A8-0100/2018

az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman

(2017/2143(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ingeborg Gräßle

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman

(2017/2143(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2017)0365 – C8-0254/2017)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0100/2018),

1.  mentesítést ad az európai ombudsman számára a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai ombudsmannak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VIII. szakasz – Európai ombudsman

(2017/2143(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VIII. szakasz – Európai ombudsman,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0100/2018),

1.  tudomásul veszi, hogy a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az európai ombudsman (a továbbiakban: az „ombudsman”) tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tárt fel lényeges hiányosságokat;

2.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2016. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

3.  üdvözli, hogy az ombudsman márciusban benyújtotta éves tevékenységi jelentését a Számvevőszéknek; megjegyzi, hogy a Számvevőszék októberben benyújtotta jelentését az Európai Parlamentnek, valamint hogy a mentesítésről plenáris ülésen szavaznak legkésőbb májusig; megállapítja, hogy mire lezárul a mentesítés – amennyiben azt nem halasztják el – az éves beszámoló lezárása óta legalább 17 hónap telik el; rámutat arra, hogy a magánszektorban végzett ellenőrzés ütemterve sokkal rövidebb időszakot fog át; hangsúlyozza, hogy a mentesítési eljárást észszerűsíteni kell, és fel kell gyorsítani; kéri, hogy az ombudsman kövesse a magánszektor jó példáját, és javasolja, hogy az éves tevékenységi jelentések benyújtási határidejét a következő év március 31-jében, a számvevőszéki jelentések benyújtásának határidejét pedig július 1-jében állapítsák meg, és a Parlament általi mentesítésről a novemberi plenáris ülésen szavazzanak, a mentesítési eljárást ily módon az adott számviteli évet követő éven belül lezárva; 

4.  üdvözli az ombudsman általános hatékony, eredményes és elővigyázatos pénzgazdálkodását a 2016. évi költségvetési időszakban; a Bizottság költségvetési tervezésében támogatja a teljesítményalapú költségvetés-tervezés felé történt sikeres paradigmaváltást, amelyet Kristalina Georgieva alelnök 2015. szeptemberben az eredményközpontú uniós költségvetés részeként vezetett be; arra ösztönzi az ombudsmant, hogy a módszert alkalmazza saját költségvetés-tervezési eljárására;

5.  hangsúlyozza, hogy az ombudsman költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és ennek összege 2016-ban 10 658 951 EUR-t (2015-ben 10 346 105 EUR-t) tett ki;

6.  megjegyzi, hogy az összes előirányzat 95,40%-át lekötötték (2015-ben ez az arány 92,32% volt) és 85,89%-át kifizették (2015-ben 86,19%-át), 95,40%-os felhasználási arány mellett (szemben a 2015. évi 92,32%-kal); üdvözli a felhasználási arány növekedését;

7.  kiemeli az ombudsmannak a jó kormányzás előmozdításában és a civil társadalom az uniós ügyekben való részvételének biztosításában játszott kulcsfontosságú szerepét; megjegyzi, hogy az ombudsman öt stratégiai vizsgálatot zárt le és 2016-ban négy új stratégiai vizsgálatot nyitott többek között az átláthatósággal és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdésekről; arra ösztönzi az ombudsmant, hogy folytassa stratégiai munkáját az uniós intézmények jó kormányzásának előmozdítása céljából;

8.  üdvözli a kiadványok előállításához kapcsolódó kommunikációs és fordítási költségek a minőség fenntartása mellett történő csökkentésére vonatkozó határozatot; megállapítja, hogy a dokumentumok hossza csökkent, ezért érdeklődik, hogy a kiadványokból ily módon kimaradó információk mindamellett kérésre hozzáférhetők-e;

9.  üdvözli, hogy az ombudsman szervezeti felépítését tisztázták és az honlapján rendelkezésre áll; annak biztosítására kéri az ombudsmant, hogy szervezeti felépítésének frissített változata mindig elérhető legyen honlapján;

10.  tudomásul veszi a panaszkezelés terén 2016-ban elért eredményeket, és megjegyzi, hogy az uniós intézmények 84%-os arányban (2015-ben 83%) eleget tettek az ombudsman határozataiban foglaltaknak; megállapítja, hogy ezzel az ombudsman által kiadott határozatok és/vagy ajánlások végrehajtási aránya a valaha volt második legmagasabb szintet érte el; azt ajánlja, hogy az ombudsman folytassa a munkát és elemezze a lehetséges megoldásokat, hogy elérje legalább a 2014-es 88%-ot; megjegyzi, hogy a kritikai észrevételek követésének tekintetében az arány 2016-ban 63% volt (2015-ben 41%); üdvözli az ombudsman „Putting it Right” című jelentését, amely azt elemzi, hogy az intézmények hogyan tettek eleget ajánlásainak, és ezt intézmények szerinti bontásban ismerteti;

11.  üdvözli a dokumentumhoz való hozzáférésekkel kapcsolatos esetekre vonatkozó új, gyorsított eljárás bevezetését, ami egyértelműen jelzi, hogy az ombudsman minden tőle telhetőt megtesz az uniós dokumentumok nagyfokú átláthatósága érdekében; azon a véleményen van, hogy csaknem minden más uniós intézménynél van még tennivaló ezen a téren;

12.  fontosnak tartja felhívni az uniós polgárok figyelmét arra, hogy hivatali visszásság esetén az ombudsmanhoz fordulhatnak; üdvözli az ombudsman arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kommunikációs tevékenysége és az ombudsmanok közötti együttműködés fokozása révén növelje munkájának ismertségét a lakosság körében; megjegyzi, hogy az ombudsman többször is a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságához fordult, és ösztönzi a vizsgálataira és kezdeményezéseire vonatkozó stratégiai munkájával kapcsolatos további együttműködést;

13.  ismételten aggodalmának ad hangot az ombudsman és a többi intézmény, különösen a Bizottság esetlegesen az ombudsman ellenőrzése alá tartozó igazgatóságai közötti „belső forgóajtó-jelenséggel” kapcsolatosan;

14.  megjegyzi, hogy néhány, az ombudsman által kitűzött, teljesítményének fő teljesítménymutatók révén történő mérésére irányuló cél nem teljesült(6); kéri az ombudsmant, hogy azonosítsa az eredményeinek javítása érdekében hozott intézkedéseket;

15.  üdvözli a vezetői szinten és az adminisztrátorok tekintetében a nemek között megteremtett egyensúlyt; arra ösztönzi az európai ombudsmant, hogy tartsa fenn ezt a tendenciát;

16.  tudomásul veszi a vezetőség szintjét tapasztalható tartós földrajzi egyensúlyhiányt; tudomásul veszi, hogy az ombudsman tagállamából érkezett három vezetőből ketten már évekkel a jelenlegi ombudsman megválasztása előtt vezető tisztséget töltöttek be a hivatalban és tisztviselők, míg a harmadik a jelenlegi ombudsman hivatalba lépésének elején csatlakozott kabinetfőnökként; elismeri, hogy emiatt rövid távon nehéz a helyzetet megváltoztatni, de ösztönzi az ombudsmant, hogy hosszú távon törekedjen földrajzi egyensúly kialakítására a vezetői beosztások tekintetében;

17.  tudomásul veszi az ombudsmannak az intézményközi megállapodásban foglaltak teljesítésére irányuló szándékát, amelynek értelmében a személyzet létszámát öt év alatt 5%-kal kell csökkenteni; tudomásul veszi, hogy a 2015. évi mentesítés nyomonkövetési jelentése szerint az öt új álláshely létrehozására vonatkozó 2016-os eredeti becsléseket módosították, és végleges változat egy álláshely megszűnését tartalmazza;

18.  elismeri, hogy az ombudsman a panaszok jelentős növekedését tapasztalja, és tudomásul veszi, hogy az ombudsman 2016. évi éves jelentéséről szóló beszédében a költségvetés mérsékelt növelését kérte a Parlamenttől további többnyelvű alkalmazottak felvétele céljából; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a létszámcsökkentés következtében az egyes szervezeti egységeknél rendelkezésre álló fennmaradó erőforrások nem teszik lehetővé a növekvő munkateher kezelését; felhívja a költségvetési hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a létszámcsökkentés hosszú távú hatását, különös tekintettel az ombudsman azon képességére, hogy javítson a nemek közötti és a földrajzi egyensúlyon, valamint amikor megtervezik a személyzet számára rendelkezésre álló pénzügyi források jövőbeli elosztását, építsenek a tapasztalt tisztviselők azon képességére, hogy átvegyék a vezetői posztokat;

19.  tudomásul veszi, hogy az ombudsman elkötelezett az uniós döntéshozatal átláthatóságának javítása mellett; megjegyzi, hogy 2016-ban ismét az átláthatósággal kapcsolatos vizsgálatok tették ki az ügyek legnagyobb részét;

20.  megjegyzi, hogy még mindig folyamatban van egy panasz, amelyet 2016-ban az ombudsmannal szemben terjesztettek az európai adatvédelmi biztos elé; megjegyzi, hogy az ombudsman hivatala az európai adatvédelmi biztossal szorosan együttműködve felülvizsgálja az ombudsmani hivatal a harmadik felek személyes adatainak panaszok és vizsgálatok során való kezelésére vonatkozó eljárását; kéri az ombudsman hivatalát, hogy a felülvizsgálat eredményeiről folyamatosan tájékoztassa a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságát;

21.  üdvözli az emberi erőforrásokra és a szakmai képzésekre vonatkozó ábrák felvételét az ombudsman 2016. évi éves tevékenységi jelentésébe;

22.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsadást;

23.  megjegyzi, hogy az ombudsman a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának szóló jelentésében rendelkezett a 2015. évi mentesítés időben, azaz 2018. június 30. előtt történő nyomon követéséről, összhangban a költségvetési rendelet 166. cikkével; sajnálattal veszi tudomásul azonban, hogy az ombudsman 2016. évi éves tevékenységi jelentésének különböző szakaszaiból hiányoznak a 2016. évi adatok;

24.  sajnálattal veszi tudomásul az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az Európai Unióból; felhívja a figyelmet arra, hogy jelen pillanatban nem lehet előrejelzést tenni az igazgatási, pénzügyi, emberi és egyéb következményekkel kapcsolatban; kéri az ombudsmant és a Számvevőszéket, hogy végezzenek hatásvizsgálatokat és 2018 végéig tájékoztassák a Parlamentet az elért eredményekről;

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Julia Pitera

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

  HL L 48., 2016.2.24.

(2)

  HL C 323., 2017.9.28., 1. o.

(3)

  HL C 322., 2017.9.28., 1. o.

(4)

  HL C 322., 2017.9.28., 10. o.

(5)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(6)

  A megfelelés hatása; a láthatóság a honlap látogatottsága révén és az Ombudsmanok Európai Hálózatának valamely tagjával való kapcsolatfelvételre vonatkozó interaktív útmutató használatán keresztül; valamint az olyan esetek aránya, amikor az elfogadhatóságról szóló döntés egy hónapon belül megszületik, nem érte el az ombudsman által kitűzött célt.

Utolsó frissítés: 2018. április 12.Jogi nyilatkozat