Procedūra : 2017/2143(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0100/2018

Pateikti tekstai :

A8-0100/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.26

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0131

PRANEŠIMAS     
PDF 589kWORD 56k
26.3.2018
PE 612.039v02-00 A8-0100/2018

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

(2017/2143(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Ingeborg Gräßle

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

(2017/2143(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2017)0365 – C8-0254/2017)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2016 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0100/2018),

1.  patvirtina Europos ombudsmenui , kad 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir Audito Rūmams, taip pat Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, dalį

(2017/2143(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0100/2018),

1.  pažymi, kad savo 2016 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai nustatė, jog tikrintose srityse, susijusiose su Europos ombudsmeno (toliau – ombudsmenas) žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, didelių trūkumų nenustatyta;

2.  pažymi, jog Audito Rūmai, remdamiesi atlikto audito rezultatais, padarė išvadą, kad 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimuose, susijusiuose su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų nebuvo;

3.  teigiamai vertina tai, kad kovo mėn. ombudsmenas Audito Rūmams pateikė metinę veiklos ataskaitą; pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitą Europos Parlamentui pateikė spalio mėn. ir kad dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Parlamentas balsuos per gegužės mėn. vyksiantį plenarinį posėdį; pažymi, kad iki bus baigta biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, jei ji nebus atidėta, bus praėję ne mažiau kaip 17 mėnesių nuo metinių finansinių ataskaitų uždarymo; atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas taiko kur kas trumpesnius terminus; pabrėžia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra turi būti supaprastinta ir paspartinta; prašo ombudsmeno sekti geru privačiojo sektoriaus pavyzdžiu, ir siūlo nustatyti metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą – kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų ataskaitų pateikimo terminą – liepos 1 d., o dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo balsuoti per lapkričio mėn. vyksiantį Parlamento plenarinį posėdį, taip biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų baigta per metus pasibaigus atitinkamiems finansiniams metams; 

4.  teigiamai vertina bendrą atsakingą ir patikimą ombudsmeno finansų valdymą 2016 m. biudžetiniu laikotarpiu; pritaria tam, kad planuojant Komisijos biudžetą sėkmingai pereita prie rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo, kurį kaip iniciatyvos „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“ dalį 2015 m. rugsėjo mėn. pristatė Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva; ragina ombudsmeną šį metodą taikyti ir savo biudžeto planavimo procedūrai;

5.  pabrėžia, kad ombudsmeno biudžetas yra išimtinai administracinis ir 2016 m. sudarė 10 658 951 EUR (2015 m. – 10 346 105 EUR);

6.  pažymi, kad visų asignavimų įsipareigojimų dalis sudarė 95,40 proc. (palyginti su 92,32 proc. 2015 m.) ir sumokėta 85,89 proc. (palyginti su 86,19 proc. 2015 m.), o panaudojimo lygis buvo 95,40 proc. (palyginti su 92,32 proc. 2015 m.); palankiai vertina padidėjusį panaudojimo lygį;

7.  pripažįsta labai svarbų ombudsmeno vaidmenį skatinant gerą valdymą ir užtikrinant pilietinės visuomenės dalyvavimą Sąjungos veikloje; pažymi, kad 2016 m. ombudsmenas baigė 5 strateginius tyrimus ir pradėjo 4 naujus strateginius tyrimus, susijusius, be kita ko, su skaidrumu ir interesų konfliktais; ragina ombudsmeną tęsti strateginę veiklą siekiant skatinti gerą Sąjungos institucijų valdymą;

8.  teigiamai vertina sprendimą sumažinti komunikacijos ir vertimo išlaidas, susijusias su leidinių leidimu, nepakenkiant jų kokybei; pažymi, kad dokumentai buvo sutrumpinti, todėl norėtų žinoti, ar vis dėlto pareikalavus bus galima susipažinti su į leidinius dabar neįtraukiama informacija;

9.  teigiamai vertina tai, kad ombudsmeno organizacinė struktūra buvo patikslinta ir pateikta jo interneto svetainėje; prašo ombudsmeno užtikrinti, kad atnaujinta jo organizacinės struktūros versija visada būtų pateikta jo interneto svetainėje;

10.  atkreipia dėmesį į 2016 m. skundų nagrinėjimo srityje pasiektus rezultatus ir palankiai vertina tai, kad Sąjungos institucijos 84 proc. vykdė ombudsmeno sprendimus (2015 m. Sąjungos institucijos šiuos sprendimus vykdė 83 proc.); pažymi, kad tai kol kas antras geriausias ombudsmeno sprendimų vykdymo ir (arba) rekomendacijų laikymosi lygis; rekomenduoja ombudsmenui toliau imtis veiksmų ir nagrinėti būdus, kaip būtų galima pasiekti bent 88 proc. to lygio, kuris pasiektas 2014 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. atsižvelgiant į kritines pastabas 63 proc. atvejų buvo imtasi tolesnių veiksmų (2015 m. tolesnių veiksmų imtasi 41 proc. atvejų); atkreipia dėmesį į ombudsmeno ataskaitą „Administravimo klaidų taisymas“, kurioje išnagrinėta, kaip institucijos laikėsi ombudsmeno rekomendacijų, ir pateikta informacija apie tai, kaip atskiros institucijos laikėsi šių rekomendacijų, ir palankiai ją vertina;

11.  palankiai vertina tai, kad nustatyta naujoji procedūra, pagal kurią leidimai susipažinti su dokumentais išduodami skubos tvarka, nes tai akivaizdus ženklas, jog ombudsmenas imasi visų priemonių, kad užtikrintų didžiausią su Sąjungos dokumentais susijusį skaidrumą; laikosi nuomonės, kad kone kas antrai Sąjungos institucijai dar yra ką patobulinti;

12.  pabrėžia, jog svarbu atkreipti Sąjungos piliečių dėmesį į galimybę kreiptis į ombudsmeną dėl netinkamo administravimo; teigiamai vertina ombudsmeno pastangas stiprinti savo komunikacijos veiklą ir skatinti ombudsmenus glaudžiau bendradarbiauti siekiant padidinti visuomenės informuotumą apie jos veiklą; pripažįsta, kad ombudsmenas ne kartą kreipėsi į Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą, ir skatina glaudžiau su juo bendradarbiauti vykdant strateginį darbą jos tyrimų ir iniciatyvų srityje;

13.  dar kartą išreiškia susirūpinimą dėl vidaus „sukamųjų durų“ reiškinio, susijusio su ombudsmenu ir kitomis institucijomis, visų pirma Komisijos direktoratais, kurie gali būti prižiūrimi ombudsmeno;

14.  pažymi, kad nepasiekti kai kurie tikslai, kuriuos ombudsmenas nustatė, siekdamas vertinti savo veiklą pagal pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius(6); prašo ombudsmeno nurodyti priemones, kurių imtasi siekiant pagerinti veiklos rezultatus;

15.  palankiai vertina lyčių pusiausvyrą valdymo lygmenyje ir administratorių lyčių pusiausvyrą; ragina ombudsmeną toliau laikytis šios tendencijos;

16.  atkreipia dėmesį į išlikusį geografinį disbalansą vadovų lygmenyje; pažymi, kad prieš išrenkant dabartinę ombudsmenę du iš trijų Ombudsmeno tarnybos vadovų, kilę iš tuomečio ombudsmeno valstybės narės, daugelį metų ėjo vadovaujamas pareigas ir šiuo metu yra pareigūnai, o trečiasis kabineto vadovo pareigas pradėjo eiti dabartinės ombudsmenės kadencijos pradžioje; pripažįsta, kad dėl to per trumpą laiką sunku pakeisti šią padėtį, tačiau ragina ombudsmenę vadovaujamų pareigų lygmeniu siekti ilgainiui užtikrinti geografinę pusiausvyrą;

17.  pažymi, kad ombudsmenas planuoja laikytis tarpinstitucinio susitarimo per penkerius metus 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių; atkreipia dėmesį į tai, kad, pagal ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu, 2016 m. atlikti pirminiai skaičiavimai, pagal kuriuos buvo numatyta sukurti penkias naujas darbo vietas, buvo iš dalies pakeisti ir galiausiai nuspręsta darbuotojų skaičių sumažinti vienu darbuotoju;

18.  pripažįsta, kad ombudsmenui pateikiama gerokai daugiau skundų, ir atkreipia dėmesį į tai, jog savo 2016 m. metinėje ataskaitoje ombudsmenas, kreipdamasis į Europos Parlamentą, pateikė prašymą šiek tiek padidinti biudžetą, kad galėtų samdyti daugiau daugiakalbių darbuotojų; yra susirūpinęs dėl to, kad, sumažinus darbuotojų skaičių, naudojant likusias kiekvienos tarnybos lėšas negalima susitvarkyti su padidėjusiu darbo krūviu; ragina biudžeto valdymo institucijas daugiau dėmesio skirti ilgalaikiam darbuotojų skaičiaus mažinimo poveikiui, visų pirma atsižvelgiant į ombudsmeno galimybę padidinti lyčių ir geografinę pusiausvyrą, taip pat į būtinybę planuojant būsimą finansinių išteklių paskirstymą darbuotojams stiprinti patyrusių darbuotojų gebėjimus perimti vadovaujamas pareigas;

19.  atkreipia dėmesį į ombudsmeno įsipareigojimą Sąjungoje didinti sprendimų priėmimo proceso skaidrumą; pažymi, kad 2016 m. su skaidrumu susiję tyrimai taip pat sudarė didžiausią nagrinėtų skundų dalį;

20.  pripažįsta, kad dar neišnagrinėtas 2016 m. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP) pateiktas vienas skundas dėl ombudsmeno; pažymi, kad Ombudsmeno tarnyba, glaudžiai bendradarbiaudama su EDAPP, peržiūri nagrinėjant skundus ir atliekant tyrimus tarnybos taikomą trečiųjų šalių asmens duomenų tvarkymo tvarką; prašo Ombudsmeno tarnybos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui pranešti peržiūros rezultatus;

21.  palankiai vertina tai, kad į ombudsmeno 2016 m. metinę veiklos ataskaitą įtrauktos žmogiškųjų išteklių ir profesinio mokymo schemos;

22.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, turinčius poveikio Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą, teikiant reikiamą paramą ir konsultuojant;

23.  primygtinai ragina ombudsmeną iki 2018 m. birželio 30 d. imtis tolesnių veiksmų, susijusių su 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu pagal Finansinio reglamento 166 straipsnį; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad įvairiuose ombudsmeno 2016 m. metinės veiklos ataskaitos skyriuose trūksta 2016 m. duomenų;

24.  apgailestauja dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu negalima numatyti jokių finansinių, administracinių, su žmogiškaisiais ištekliais susijusių ir kitokių šios valstybės narės išstojimo iš Europos Sąjungos padarinių; prašo ombudsmeno ir Audito Rūmų atlikti poveikio vertinimą ir iki 2018 m. pabaigos pranešti Parlamentui rezultatus;

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Julia Pitera

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL L 48, 2016 2 24.

(2)

OL C 323, 2017 9 28, p. 1.

(3)

OL C 322, 2017 9 28, p. 1.

(4)

OL C 322, 2017 9 28, p. 1.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(6)

  Atitikties poveikis; matomumas, vertinamas pagal apsilankymų interneto svetainėje skaičių ir naudojimąsi interaktyviomis gairėmis siekiant susisiekti su Europos ombudsmenų tinklo nariu; atvejų, kai sprendimas dėl priimtinumo priimtas per vieną mėnesį, procentinė dalis – ombudsmeno nustatytas tikslas nepasiektas.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 10 d.Teisinis pranešimas