Procedura : 2017/2143(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0100/2018

Teksty złożone :

A8-0100/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.26

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0131

SPRAWOZDANIE     
PDF 696kWORD 53k
26.3.2018
PE 612.039v02-00 A8-0100/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(2017/2143(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(2017/2143(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0123/2017)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0100/2018),

1.  udziela Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(2017/2143(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0100/2018),

1.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2016 Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (zwanego dalej „Rzecznikiem”) dotyczących zasobów kadrowych i zamówień publicznych;

2.  odnotowuje, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał stwierdził, iż ogół płatności odnoszących się do wydatków administracyjnych instytucji i organów, których kontroli dokonano w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r., nie nosi znamion istotnych błędów;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rzecznik przedstawił Trybunałowi roczne sprawozdanie z działalności w marcu; odnotowuje, że Trybunał przedłożył swoje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu w październiku oraz że głosowanie nad absolutorium odbędzie się na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w maju; zauważa, że do chwili zakończenia procedury udzielania absolutorium – o ile nie zostanie ona przesunięta w czasie – upłynie co najmniej 17 miesięcy od zamknięcia rocznego sprawozdania finansowego; zauważa, że w sektorze prywatnym czas prowadzenia audytów jest o wiele krótszy; podkreśla, że należy usprawnić i przyspieszyć procedurę udzielania absolutorium; zwraca się do Rzecznika o pójście za przykładem sektora prywatnego i proponuje wyznaczenie terminu składania rocznych sprawozdań z działalności na dzień 31 marca następnego roku, terminu składania sprawozdań Trybunału Obrachunkowego na dzień 1 lipca, a następnie terminu głosowania nad udzieleniem absolutorium na posiedzenie plenarne w listopadzie, dzięki czemu zakończenie procedury udzielania absolutorium następowałoby w roku następującym po danym roku obrachunkowym; 

4.  z zadowoleniem przyjmuje ogólnie ostrożne i należyte zarządzanie finansami Rzecznika w roku budżetowym 2016; wyraża poparcie dla udanej zmiany paradygmatu w kierunku budżetowania celowego w planowaniu budżetowym Komisji wprowadzonej przez wiceprzewodniczącą Kristalinę Georgievą we wrześniu 2015 r. w ramach inicjatywy „Budżet UE zorientowany na wyniki”; zachęca Rzecznika do zastosowania tej metody do procedury planowania jego budżetu;

5.  podkreśla, że budżet Rzecznika ma charakter czysto administracyjny oraz że w 2016 r. wyniósł on 10 658 951 EUR (10 346 105 EUR w 2015 r.);

6.  odnotowuje, że z łącznych środków 95,40 % stanowiły środki na zobowiązania (92,32 % w 2015 r.), 85,89 % – środki na płatności (86,19 % w 2015 r.), a wskaźnik ich wykorzystania wyniósł 95,40 % (w porównaniu do 92,32 % w 2015 r.); z zadowoleniem przyjmuje wzrost stopnia wykorzystania środków;

7.  podkreśla zasadniczą rolę Rzecznika w propagowaniu dobrego zarządzania i zapewnianiu aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Unii; zauważa, że w 2016 r. Rzecznik zamknął pięć strategicznych postępowań sprawdzających i wszczął cztery nowe w sprawach dotyczących między innymi przejrzystości i konfliktu interesów; zachęca Rzecznika do kontynuowania prac strategicznych w celu wspierania dobrego zarządzania instytucjami Unii;

8.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję o obniżeniu kosztów tłumaczeń pisemnych i komunikacji związanych z opracowywaniem publikacji, bez uszczerbku dla jakości tych ostatnich; zauważa, że ograniczono długość dokumentów i w związku z tym pragnie dowiedzieć się, czy informacje aktualnie wyłączone z publikacji są jednak dostępne na żądanie;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że schemat organizacyjny Rzecznika został jasno przedstawiony i jest dostępny na jego stronie internetowej; zwraca się do Rzecznika o dopilnowanie, by aktualna wersja schematu organizacyjnego była zawsze dostępna na jego stronie internetowej;

10.  odnotowuje wyniki osiągnięte podczas rozpatrywania skarg w 2016 r. i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 84 % przypadków (83 % w 2015 r.) instytucje unijne zastosowały się do decyzji Rzecznika; zauważa, że jak dotąd był to drugi pod względem wysokości wskaźnik zgodności z jego decyzjami lub zaleceniami; zaleca, aby Rzecznik nadal pracował nad możliwymi rozwiązaniami i analizował je w celu osiągnięcia co najmniej 88 % odnotowanych w 2014 r.; zauważa, że wskaźnik nadawania dalszego biegu uwagom krytycznym wyniósł w 2016 r. 63 % (41 % w 2015 r.); z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Rzecznika zatytułowane „Putting it Right”, w którym przeanalizowano to, jak instytucje zastosowały się do zaleceń Rzecznika i przedstawiono wyniki w podziale na poszczególne instytucje;

11.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie nowej przyspieszonej procedury dostępu do dokumentów spraw, co jest wyraźna oznaką tego, że Rzecznik dokłada wszelkich starań, by zapewnić wysoki poziom przejrzystości dokumentów Unii; jest zdania, że prawie wszystkie instytucje unijne mogą jeszcze bardziej usprawnić swoje funkcjonowanie;

12.  podkreśla, jak ważne jest uświadomienie obywatelom UE, iż mają możliwość zwrócenia się do Rzecznika w przypadkach niewłaściwego administrowania; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Rzecznika na rzecz zintensyfikowania działań w zakresie komunikacji i zacieśnienia współpracy między rzecznikami praw obywatelskich, aby podnieść poziom wiedzy społeczeństwa na temat jego pracy; zauważa, że Rzecznik wielokrotnie występował przed Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu i zachęca do dalszej współpracy w zakresie prac strategicznych dotyczących jego dochodzeń i inicjatyw;

13.  ponownie wyraża zaniepokojenie z powodu efektu drzwi obrotowych między urzędem Rzecznika a innymi instytucjami, zwłaszcza dyrekcjami Komisji, które mogą stać się przedmiotem kontroli Rzecznika;

14.  zauważa, że nie zrealizowano niektórych celów wytyczonych przez Rzecznika w celu oceny skuteczności jego instytucji za pomocą kluczowych wskaźników efektywności(6); zwraca się do Rzecznika o wskazanie środków podjętych w celu poprawy jego wyników;

15.  z zadowoleniem przyjmuje zachowanie równowagi płci na szczeblu kierowniczym i wśród administratorów; zachęca Rzecznika do utrzymania tej tendencji;

16.  zauważa utrzymującą się nierównowagę geograficzną na szczeblu kierowniczym; zwraca uwagę, że dwóch z trzech kierowników pochodzących z państwa członkowskiego Rzecznika zajmowało stanowiska kierownicze w urzędzie przez wiele lat przed wyborem obecnej Rzecznik i jest urzędnikami, natomiast trzecia osoba dołączyła jako szef gabinetu na początku obecnej kadencji Rzecznika; uznaje w związku z tym, że trudno będzie zmienić tę sytuację w perspektywie krótkoterminowej, lecz zachęca Rzecznika do dążenia do osiągnięcia równowagi geograficznej na stanowiskach kierowniczych w perspektywie długoterminowej;

17.  przyjmuje do wiadomości plan Rzecznika zakładający dostosowanie się do porozumienia międzyinstytucjonalnego w kwestii redukcji liczby personelu o 5 % w ciągu pięciu lat; na podstawie sprawozdania w sprawie działań następczych w związku z absolutorium za rok 2015 odnotowuje, że wstępne szacunki na 2016 r. dotyczące utworzenia pięciu nowych stanowisk zmieniono, a w ostatecznej wersji proponuje się redukcję jednego stanowiska;

18.  przyjmuje do wiadomości, że Rzecznik odnotowuje znaczny wzrost liczby skarg i wie o jego wniosku –skierowanym do Parlamentu w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2016 r. – o umiarkowane podwyższenie budżetu Rzecznika na zatrudnienie dodatkowych pracowników władających kilkoma językami; wyraża zaniepokojenie, że na skutek redukcji etatów zasoby kadrowe dostępne w każdym dziale nie pozwalają na sprostanie rosnącemu obciążeniu pracą; zwraca się do władz budżetowych, aby miały na uwadze długoterminowe skutki redukcji zatrudnienia, w szczególności jeśli chodzi o zdolność Rzecznika do poprawy równowagi płci i równowagi geograficznej, a także potrzebę wykorzystania zdolności doświadczonych urzędników do objęcia stanowisk kierowniczych przy planowaniu przyszłego przydziału środków finansowych na personel;

19.  odnotowuje zobowiązanie Rzecznika do poprawy przejrzystości procesu podejmowania decyzji w Unii; zauważa, że w 2016 r. najwyższy odsetek spraw nadal stanowiły dochodzenia dotyczące przejrzystości;

20.  zwraca uwagę, że Europejski Inspektor Ochrony Danych nadal prowadzi postępowanie dotyczące Rzecznika, które wszczęto na podstawie skargi złożonej w 2016 r.; zauważa, że biuro Rzecznika, w ścisłej współpracy z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, dokonuje obecnie przeglądu procedury przetwarzania przez Rzecznika danych osobowych osób trzecich w skargach i dochodzeniach; zwraca się do biura Rzecznika o poinformowanie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu o wynikach tego przeglądu;

21.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie wykresów dotyczących zasobów kadrowych i szkoleń zawodowych do rocznego sprawozdania z działalności Rzecznika za rok 2016;

22.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, który dysponowałby wystarczającymi środkami budżetowymi, aby pomagać sygnalistom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz zapewnieniu koniecznego wsparcia i doradztwa;

23.  zauważa, że Rzecznik podjął działania następcze w związku z absolutorium za rok 2015, tj. przed dniem 30 czerwca 2018 r., w sprawozdaniu dla Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 166 rozporządzenia finansowego; ubolewa jednak nad brakiem danych za 2016 r. w poszczególnych sekcjach rocznego sprawozdania z działalności Rzecznika za rok 2016;

24.  ubolewa nad decyzją Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, że na tym etapie nie można przewidzieć, jakie będą finansowe, administracyjne, ludzkie i inne skutki wystąpienia tego państwa z UE; zwraca się do Rzecznika i Trybunału o przeprowadzenie ocen skutków i poinformowanie Parlamentu o ich wynikach do końca 2018 r.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Julia Pitera

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

  Dz.U. L 48 z 24.2.2016.

(2)

  Dz.U. C 323 z 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Wpływ zgodności; widoczność dzięki wizytom na stronie internetowej oraz wykorzystaniu interaktywnego przewodnika w celu skontaktowania się z członkiem europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich i odsetek spraw, w których decyzję o dopuszczalności podejmuje się w ciągu miesiąca – w tych kwestiach nie osiągnięto celu zamierzonego przez Rzecznika.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Informacja prawna