Procedură : 2017/2143(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0100/2018

Texte depuse :

A8-0100/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.26

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0131

RAPORT     
PDF 512kWORD 54k
26.3.2018
PE 612.039v02-00 A8-0100/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VIII – Ombudsmanul European

(2017/2143(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Ingeborg Gräßle

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VIII – Ombudsmanul European

(2017/2143(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (COM(2017)0365 – C8-0254/2017)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(5) al Consiliului, în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0100/2018),

1.  acordă Ombudsmanului European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului său aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Ombudsmanului European, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VIII – Ombudsmanul European

(2017/2143(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VIII – Ombudsmanul European,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0100/2018),

1.  remarcă faptul că, în Raportul său anual pe 2016, Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele supuse auditului referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții în cazul Ombudsmanului European (denumit în continuare „Ombudsmanul”);

2.  observă că, pe baza activității sale de audit, Curtea a concluzionat că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative ale instituțiilor și organelor, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

3.  salută faptul că Ombudsmanul și-a prezentat Curții raportul anual de activitate în luna martie; observă că Curtea și-a prezentat raportul Parlamentului European în octombrie și că descărcarea de gestiune va fi votată în plen până în luna mai; ia act de faptul că, până în momentul încheierii procedurii de descărcare de gestiune, în cazul în care aceasta nu este amânată, vor fi trecut cel puțin 17 luni de la închiderea conturilor anuale; subliniază că auditul în sectorul privat respectă un calendar mult mai scurt; subliniază că procedura de descărcare de gestiune trebuie să fie raționalizată și accelerată; solicită Ombudsmanului să urmeze exemplul pozitiv dat de sectorul privat și propune să se stabilească un termen pentru prezentarea rapoartelor anuale de activitate, și anume data de 31 martie a exercițiului următor, un termen pentru prezentarea rapoartelor de către Curte la 1 iulie, iar votul privind descărcarea de gestiune să aibă loc în cadrul sesiunii plenare din luna noiembrie, încheindu-se astfel procedura de descărcare de gestiune în exercițiul următor anului fiscal în cauză; 

4.  salută faptul că, per ansamblu, gestiunea financiară a Ombudsmanului pentru bugetul 2016 a fost prudentă și corectă; își exprimă sprijinul față de schimbarea de paradigmă realizată cu succes în planificarea bugetară a Comisiei către întocmirea bugetului în funcție de performanțe, introdusă de vicepreședinta Kristalina Georgieva în septembrie 2015, ca parte a inițiativei „Un buget al UE axat pe rezultate”; încurajează Ombudsmanul să aplice metoda la propria procedură de planificare bugetară;

5.  subliniază că bugetul Ombudsmanului este pur administrativ, ridicându-se în 2016 la 10 658 951 EUR (10 346 105 EUR în 2015);

6.  observă că, din totalul creditelor, 95,40 % au fost angajate (92,32 % în 2015) și 85,89 % au fost plătite (86,19 % în 2015), cu o rată de utilizare de 95,40 % (92,32 % în 2015); salută creșterea ratei de utilizare;

7.  subliniază rolul esențial al Ombudsmanului în promovarea bunei guvernanțe și în asigurarea participării societății civile în cadrul Uniunii; observă că, în 2016, Ombudsmanul a închis cinci anchete strategice și a deschis patru anchete noi privind chestiuni legate, printre altele, de transparență și de conflictele de interese; încurajează Ombudsmanul să își continue activitatea strategică cu scopul de a promova buna guvernanță a instituțiilor Uniunii;

8.  salută decizia de a reduce costurile de traducere și de comunicare aferente producției de publicații fără a compromite calitatea acestora; ia act de faptul că lungimea documentelor a fost redusă și, prin urmare, dorește să știe dacă informațiile excluse din publicații sunt totuși accesibile la cerere;

9.  salută faptul că organigrama Ombudsmanului a fost clarificată, fiind disponibilă pe site-ul său; solicită Ombudsmanului să se asigure că o versiune actualizată a organigramei sale este disponibilă întotdeauna pe site-ul său de internet;

10.  ia act de rezultatele obținute în ceea ce privește plângerile tratate în 2016 și constată că instituțiile Uniunii au respectat deciziile Ombudsmanului în proporție de 84 % (83 % în 2015); observă că acesta a fost al doilea cel mai înalt nivel de până acum în ceea ce privește respectarea deciziilor și/sau a recomandărilor Ombudsmanului; recomandă Ombudsmanului să depună eforturi în continuare și să analizeze posibilele soluții pentru a se ajunge cel puțin la nivelul de 88 % atins în 2014; constată că măsura în care s-a dat curs observațiilor critice a fost de 63 % în 2016 (41 % în 2015); salută raportul Ombudsmanului intitulat „Putting it Right?” (Se îndreaptă lucrurile?), care oferă o analiză a modului în care instituțiile au respectat recomandările Ombudsmanului și o defalcare pentru fiecare instituție;

11.  salută introducerea noii proceduri accelerate pentru cazurile de acces la documente drept un semn clar că Ombudsmanul depune toate eforturile pentru a ajunge la un nivel ridicat de transparență a documentelor Uniunii; este de părere că aproape toate celelalte instituții ale Uniunii mai pot realiza progrese;

12.  subliniază importanța informării cetățenilor Uniunii cu privire la posibilitatea de a se adresa Ombudsmanului în caz de administrare defectuoasă; salută eforturile Ombudsmanului de a-și intensifica activitățile de comunicare și de a spori cooperarea între ombudsmani pentru o mai bună informare a publicului cu privire la activitatea sa; ia act de faptul că Ombudsmanul s-a adresat Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului în repetate rânduri și încurajează continuarea cooperării cu privire la activitatea sa strategică privind anchetele și inițiativele proprii;

13.  își reiterează preocuparea cu privire la „ușa turnantă internă” între Ombudsman și alte instituții, în special direcțiile generale ale Comisiei care ar putea să facă obiectul controlului Ombudsmanului;

14.  constată că unele ținte stabilite de Ombudsman pentru a-și evalua performanțele prin intermediul unor indicatori-cheie de performanță nu au fost îndeplinite(6); solicită Ombudsmanului să identifice măsurile luate în vederea îmbunătățirii rezultatelor sale;

15.  salută echilibrul de gen la nivelul conducerii și al administratorilor; încurajează Ombudsmanul să mențină această tendință;

16.  observă persistența dezechilibrelor geografice la nivelul conducerii; constată că doi dintre cei trei administratori din statul membru al Ombudsmanului au ocupat funcții de conducere în cadrul Biroului timp de mai mulți ani înaintea alegerii actualului Ombudsman și sunt funcționari, în timp ce al treilea s-a alăturat în calitate de șef de cabinet la începutul mandatului actualului Ombudsman; recunoaște că este dificil să se modifice această situație pe termen scurt, dar încurajează Ombudsmanul să depună eforturi pentru a realiza echilibrul geografic în pozițiile de conducere pe termen lung;

17.  observă că Ombudsmanul intenționează să respecte acordul interinstituțional de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani; observă, pe baza raportului privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2015, că estimările inițiale pentru 2016 privind crearea a cinci noi posturi au fost modificate, iar versiunea finală a dus la o scădere netă a personalului cu un membru;

18.  recunoaște faptul că Ombudsmanul se confruntă cu o creștere semnificativă a numărului plângerilor și este la curent cu solicitarea adresată de acesta Parlamentului, formulată în raportul său anual de activitate pe 2016, pentru o creștere moderată a bugetului în vederea angajării de personal suplimentar multilingv; este preocupat de faptul că, în urma reducerii personalului, resursele rămase disponibile în cadrul fiecărui serviciu nu vor permite absorbția volumului tot mai mare de muncă; invită autoritățile bugetare să țină seama de impactul pe termen lung al reducerii personalului, în special în ceea ce privește capacitatea Ombudsmanului de a îmbunătăți echilibrul de gen și cel geografic, precum și de necesitatea de a dezvolta capacitatea funcționarilor experimentați de a prelua funcții de conducere, atunci când planifică alocarea viitoare a resurselor financiare pentru personal;

19.  ia act de angajamentul Ombudsmanului de a îmbunătăți transparența procesului decizional la nivelul Uniunii; constată că, în 2016, anchetele legate de transparență au reprezentat din nou cea mai mare proporție a cazurilor;

20.  observă că mai există o plângere pendinte adresată în 2016 Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) cu privire la Ombudsman; constată că Biroul Ombudsmanului, în strânsă cooperare cu AEPD, revizuiește procedura Biroului de prelucrare a datelor cu caracter personal ale părților terțe în cazul plângerilor și al anchetelor; solicită Biroului Ombudsmanului să informeze constant Comisia pentru control bugetar a Parlamentului cu privire la rezultatul acestei revizuiri;

21.  salută includerea unor grafice privind resursele umane și formarea profesională în raportul anual de activitate pe 2016 al Ombudsmanului;

22.  afirmă necesitatea de a crea un organism independent al UE care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de denunțători și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a-i ajuta pe denunțători să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

23.  constată că Ombudsmanul a dat curs în timp util descărcării de gestiune pentru 2015, adică înainte de 30 iunie 2018, în raportul său adresat Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului, în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul financiar; regretă însă lipsa datelor din 2016 în diverse secțiuni ale raportului anual de activitate pe 2016 al Ombudsmanului;

24.  regretă decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană; observă că, în acest moment, nu se pot face previziuni cu privire la consecințele financiare, administrative, umane și de altă natură ale acestei retrageri; solicită Ombudsmanului și Curții să efectueze evaluări ale impactului și să informeze Parlamentul cu privire la rezultatele acestora până la sfârșitul anului 2018.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Julia Pitera

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

  JO L 48, 24.2.2016.

(2)

  JO C 323, 28.9.2017, p. 1.

(3)

  JO C 322, 28.9.2017, p. 1.

(4)

  JO C 322, 28.9.2017, p. 10.

(5)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(6)

  Pentru impactul conformării, vizibilitatea prin intermediul vizitelor pe site și utilizarea ghidului interactiv cu scopul de a contacta un membru al REO, precum și pentru proporția cazurilor în care decizia de admisibilitate este luată în termen de o lună, nu s-a atins ținta stabilită de Ombudsman.

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018Notă juridică