Postup : 2017/2143(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0100/2018

Predkladané texty :

A8-0100/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.26

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0131

SPRÁVA     
PDF 450kWORD 54k
26.3.2018
PE 612.039v02-00 A8-0100/2018

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VIII – európsky ombudsman

(2017/2143(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VIII – európsky ombudsman

(2017/2143(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidované ročné účtovné závierky Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0254/2017)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20022(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0100/2018),

1.  udeľuje európskej ombudsmanke absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskej ombudsmanke, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VIII – európsky ombudsman

(2017/2143(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel VIII – európsky ombudsman,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0100/2018),

1.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2016 uviedol, že u európskej ombudsmanky (ďalej len „ombudsmanka“) neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.  poznamenáva, že Dvor audítorov na základe svojho auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2016, ktoré sa vzťahujú na administratívne výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

3.  víta skutočnosť, že ombudsmanka v marci predložila Dvoru audítorov svoju výročnú správu o činnosti; berie na vedomie, že Dvor audítorov predložil svoju správu Parlamentu v októbri a že o absolutóriu sa má na plenárnej schôdzi Parlamentu hlasovať do mája; konštatuje, že kým sa absolutórium uzavrie, ak nie je odložené, uplynie aspoň 17 mesiacov od uzavretia ročnej účtovnej závierky; poukazuje na to, že audit v súkromnom sektore trvá oveľa kratšie; zdôrazňuje, že postup udeľovania absolutória sa musí zjednodušiť a zrýchliť; žiada, aby ombudsmanka nasledovala dobrý príklad, ktorý predstavuje súkromný sektor, a navrhuje stanoviť lehotu na predkladanie výročných správ o činnosti na 31. marca nasledujúceho roka, termín na predkladanie správ Dvora audítorov na 1. júla a následne hlasovanie o absolutóriu v Parlamente na novembrovej plenárnej schôdzi, a tým ukončenie postupu udelenia absolutória v priebehu roka nasledujúceho po danom účtovnom roku; 

4.  víta celkové obozretné a riadne finančné hospodárenie ombudsmanky v rozpočtovom roku 2016; vyjadruje podporu úspešnej zmene paradigmy smerom k zostavovaniu rozpočtu na základe výkonnosti v rámci rozpočtového plánovania Komisie, ktorú zaviedla podpredsedníčka Kristalina Georgievová v septembri 2015 ako súčasť iniciatívy pod názvom Rozpočet EÚ zameraný na výsledky; nabáda ombudsmanku, aby túto metódu uplatňovala na postup zostavovania vlastného rozpočtu;

5.  upozorňuje, že rozpočet ombudsmanky je čisto administratívny a v roku 2016 predstavoval 10 658 951 EUR (v roku 2015 to bolo 10 346 105 EUR);

6.  konštatuje, že z celkových rozpočtových prostriedkov bolo zaviazaných 95,40 % (92,32 % v roku 2015) a vyplatených 85,89 % (86,19 % v roku 2015) a miera využitia dosiahla 95,40 % (92,32 % v roku 2015); konštatuje zvýšenie miery využitia;

7.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu ombudsmana v oblasti podpory dobrej správy vecí verejných a zabezpečenia účasti občianskej spoločnosti v Únii; konštatuje, že ombudsmanka uzavrela päť strategických vyšetrovaní a začala štyri nové vyšetrovania v roku 2016, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa okrem iného transparentnosti a konfliktov záujmu; nabáda ombudsmanku, aby pokračovala vo svojej strategickej činnosti s cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných inštitúcií Únie;

8.  víta rozhodnutie znížiť náklady na komunikáciu a preklad spojené s výrobou publikácií bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich kvalitu; berie na vedomie, že sa zmenšila dĺžka dokumentov, a preto ho zaujíma, či informácie, ktoré sú v súčasnosti z publikácií vyňaté, sú napriek tomu dostupné na požiadanie;

9.  víta skutočnosť, že organizačná štruktúra úradu ombudsmana sa objasnila a je dostupná na jeho webovom sídle; žiada ombudsmanku, aby zabezpečila, aby aktualizovaná verzia tejto organizačnej štruktúry bola vždy k dispozícii na tomto webovom sídle;

10.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté v oblasti riešenia sťažností v roku 2016 a víta skutočnosť, že inštitúcie Únie vyhoveli rozhodnutiam ombudsmanky v 84 % prípadov (83 % v roku 2015); konštatuje, že to je doposiaľ druhá najvyššia miera dodržiavania rozhodnutí a odporúčaní ombudsmana; odporúča, aby ombudsmanka naďalej pracovala na možných riešeniach a analyzovala ich, a to s cieľom dosiahnuť aspoň úroveň 88 %, ktorá bola dosiahnutá v roku 2014; konštatuje, že miera opatrení nadväzujúcich na kritické poznámky bola 63 % v roku 2016 (41 % v roku 2015); víta správu ombudsmanky s názvom „Napravíme to“, ktorá obsahuje analýzu toho, ako inštitúcie dodržiavali jej odporúčania, a uvádza členenie podľa jednotlivých inštitúcií;

11.  víta zavedenie nového zrýchleného postupu pre prístup k dokumentom ako jasný znak toho, že ombudsmanka vyvíja maximálne úsilie o to, aby sa dosiahla vysoká úroveň transparentnosti dokumentov Únie; zastáva názor, že ešte stále existuje priestor na zlepšovanie takmer v každej ďalšej inštitúcii Únie;

12.  zdôrazňuje, že je dôležité upozorniť občanov Únie na možnosť obrátiť sa na ombudsmana v prípade nesprávneho úradného postupu; víta úsilie ombudsmanky o zintenzívnenie svojich aktivít v oblasti komunikácie a spolupráce medzi ombudsmanmi s cieľom zvyšovať informovanosť verejnosti o jej práci; berie na vedomie, že ombudsmanka sa opakovane obracala na Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu, a nabáda na ďalšiu spoluprácu pri jej strategickej činnosti týkajúcej sa jej vyšetrovaní a iniciatív;

13.  opakuje svoje znepokojenie v súvislosti s internými prípadmi javu otáčavých dverí medzi ombudsmankou a ostatnými inštitúciami, najmä generálnymi riaditeľstvami Komisie, ktoré by mohli byť pod jej kontrolou;

14.  konštatuje, že niektoré z cieľov, ktoré ombudsmanka stanovila v záujme posúdenia svojej výkonnosti prostredníctvom kľúčových ukazovateľov výkonnosti, neboli splnené(6); žiada ombudsmanku, aby identifikovala opatrenia prijaté na zlepšenie svojich výsledkov;

15.  víta vyvážené zastúpenie mužov a žien na úrovni riadenia a správy; nabáda ombudsmanku, aby tento trend zachovala;

16.  berie na vedomie pretrvávajúcu geografickú nerovnováhu na úrovni riadenia; konštatuje, že dvaja z troch riadiacich pracovníkov z členského štátu ombudsmanky zastávali vedúce pozície v úrade už mnoho rokov pred voľbou súčasnej ombudsmanky a sú úradníci, zatiaľ čo tretí sa pridal ako vedúci kabinetu na začiatku funkčného obdobia súčasnej ombudsmanky; uznáva, že je preto ťažké zmeniť situáciu v krátkodobom horizonte, nabáda však ombudsmanku, aby sa v dlhodobom horizonte usilovala o geografickú vyváženosť na riadiacich pozíciách;

17.  berie na vedomie plán ombudsmanky splniť medziinštitucionálnu dohodu o znížení počtu zamestnancov o 5 % v období piatich rokov; berie na vedomie, že podľa správy o následných opatreniach k absolutóriu za rok 2015 boli prvé odhady z roku 2016 týkajúce sa vytvorenia piatich nových pracovných miest zmenené a konečná verzia mala za následok čisté zníženie počtu pracovných miest o jedného zamestnanca;

18.  berie na vedomie, že ombudsmanka zaznamenala výrazné zvýšenie počtu sťažností, a je si vedomý jej žiadosti adresovanej Parlamentu, ktorá je uvedená v jej výročnej správe o činnosti za rok 2016, o mierne zvýšenie rozpočtu na zamestnanie ďalších viacjazyčných zamestnancov; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že v dôsledku zníženia počtu zamestnancov zostávajúce zdroje dostupné v každom útvare neumožnia absorbovať zvyšujúcu sa pracovnú záťaž; vyzýva rozpočtové orgány, aby pri plánovaní budúceho prideľovania finančných prostriedkov pre personál mali na pamäti dlhodobý vplyv znižovania počtu zamestnancov, najmä pokiaľ ide o schopnosť ombudsmana zlepšovať rodovú a geografickú rovnováhu, ako aj potrebu využívať kapacitu skúsených úradníkov na prevzatie riadiacich funkcií;

19.  berie na vedomie záväzok ombudsmanky týkajúci sa zvýšenia transparentnosti rozhodovacieho procesu Únie; konštatuje, že vyšetrovania súvisiace s transparentnosťou predstavovali v roku 2016 opäť najväčší podiel prípadov;

20.  konštatuje, že jedna sťažnosť predložená v roku 2016 európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov týkajúca sa ombudsmanky ešte stále nie je vyriešená; konštatuje, že úrad ombudsmana v úzkej spolupráci s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov skúma postup úradu týkajúci sa spracúvania osobných údajov tretích strán v rámci sťažností a vyšetrovaní; vyzýva úrad ombudsmana, aby Výbor Parlamentu pre kontrolu rozpočtu informoval o výsledku tohto preskúmania;

21.  víta začlenenie grafov týkajúcich sa ľudských zdrojov a odbornej prípravy do výročnej správy o činnosti ombudsmanky za rok 2016;

22.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

23.  konštatuje, že ombudsmanka predložila opatrenia nadväzujúce na absolutórium za rok 2015 včas, t. j. pred 30. júnom 2018, vo svojej správe Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu, a to v súlade s článkom 166 nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v rôznych častiach výročnej správy o činnosti ombudsmanky za rok 2016 chýbajú údaje z roku 2016;

24.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie; konštatuje, že v tejto fáze nemožno urobiť žiadne predpovede, pokiaľ ide o finančné, administratívne, ľudské a iné dôsledky tohto vystúpenia; žiada ombudsmanku a Dvor audítorov, aby uskutočnili posúdenia vplyvu a do konca roka 2018 informovali Parlament o ich výsledkoch.

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Julia Pitera

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

  vplyv dodržiavania súladu; viditeľnosť prostredníctvom návštev webového sídla a využitie interaktívneho sprievodcu s cieľom kontaktovať člena európskej siete ombudsmanov; ako aj podiel prípadov, v ktorých bolo rozhodnutie o prípustnosti prijaté v priebehu jedného mesiaca (ciele stanovené ombudsmankou neboli splnené);

Posledná úprava: 12. apríla 2018Právne oznámenie