Postup : 2017/2173(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0101/2018

Předložené texty :

A8-0101/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.50

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0155

ZPRÁVA     
PDF 639kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.465v03-00 A8-0101/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016

(2017/2173(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016

(2017/2173(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(4), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0101/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy absolutorium za plnění rozpočtu orgánu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016

(2017/2173(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria orgánu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(9), a zejména na článek 64 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0101/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016

(2017/2173(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0101/2018),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělení absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgánu“) na rok 2016 činil podle výkazu příjmů a výdajů(11)39 398 106 EUR, což oproti roku 2015 představuje navýšení o 7,11 %; vzhledem k tomu, že orgán je financován z příspěvku Unie (10 203 000 EUR) a z příspěvků celostátních orgánů dohledu členských států (16  180 250 EUR) a poplatků (10 550 293 EUR);

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka orgánu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  bere na vědomí, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 byla míra plnění rozpočtu 99,97 %, což představuje nárůst o 0,33 % oproti roku 2015, a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 87,29 %, což představuje nárůst o 2,75 % ve srovnání s rokem 2015;

Závazky a přenesené prostředky

2.  s uspokojením konstatuje, že 92,8 % rozpočtových prostředků na rok 2015 přenesených do roku 2016 byly vyplaceny v roce 2016;

3.  konstatuje, že míra přenosu prostředků byla poměrně nízká, s výjimkou hlavy III (provozní výdaje), která činila 38,09 %;

4.  žádá orgán, aby omezil objem, který má být přenesen do příštího roku, na minimum;

5.  zdůrazňuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů orgánu a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou orgánem předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

6.  s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy orgánu o činnosti zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2016 v mezích finančních pravidel; bere na vědomí, že orgán provedl převody ve výši 553 743,41 EUR z hlavy III (provozní výdaje) a 182 131,59 EUR z hlavy II (infrastruktura a správní výdaje) na pokrytí rozpočtových potřeb hlavy I (výdaje na zaměstnance);

Zaměstnanecká politika

7.  konstatuje, že orgán v roce 2016 zaměstnával 204 zaměstnanců (136 dočasných zaměstnanců ze 140 pracovních míst schválených v rámci rozpočtu Unie), v porovnání se 186 zaměstnanci v předchozím roce; všímá si, že míra fluktuace u zaměstnanců v roce 2016 činila 8 %, což bylo méně než cíl orgánu, který činil 10 %;

8.  poznamenává, že z celkového počtu 204 zaměstnanců v roce 2016 zaměstnával orgán 86,3 vyslaných národních odborníků, smluvních zaměstnanců, dočasných zaměstnanců a konzultantů (v přepočtu na ekvivalenty plného pracovního úvazku);

9.  konstatuje, že celková genderová rovnováha orgánu byla 46 % žen a 54 % mužů; vyjadřuje ovšem politování nad významnou nerovnováhou ve složení správní rady, kde tento podíl činil 17 % žen a 83 % mužů;

10.  konstatuje, že každý zaměstnanec úřadu byl v roce 2016 v pracovní neschopnosti v průměru 6 dnů; bere na vědomí, že orgán uspořádal semináře zaměřené na teambuilding a dny externích zaměstnaneckých aktivit zaměřených na environmentální udržitelnost, seminář o dohledu na místě, semináře o institucionálním právu, předcházení syndromu vyhoření, fyzické a psychické pohodě zaměstnanců, včetně seminářů o emoční inteligenci, o tom jak se udržovat v kondici za pracovním stolem, o otevřené pozornosti (mindfullness), úvodu do jógy a stravovacích požadavcích;

11.  s uspokojením konstatuje, že orgán vytvořil síť důvěrných poradců a uspořádal informační školení pro zaměstnance a vedoucí pracovníky v oblasti ochrany lidské důstojnosti a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování;

12.  konstatuje, že výkonný ředitel orgánu pověřil v březnu 2015 vyšetřovatele k provedení správního šetření na základě obvinění z obtěžování ze strany externího poradce pro IT vůči jedné zaměstnankyni a že toto šetření bylo uzavřeno v březnu 2016; konstatuje, že nashromážděné důkazy toto obvinění z obtěžování nepotvrdily; rovněž konstatuje, že v roce 2016 nebyly oznámeny, vyšetřovány ani soudně projednávány žádné případy obtěžování;

13.  konstatuje, že orgán neužívá žádná služební vozidla;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

14.  konstatuje, že prohlášení o zájmech členů správní rady a jejich životopisy jsou zveřejněny na internetových stránkách orgánu;

15.  vítá skutečnost, že orgán začal v průběhu roku 2016 zveřejňovat rejstřík schůzí zaměstnanců s externími zainteresovanými subjekty;

16.  bere na vědomí informace poskytnuté orgánem o tom, že pravidla pro whistleblowing byla úspěšně provedena tak, jak bylo stanoveno v první polovině roku 2017;

17.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejnění příslušných informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

18.  konstatuje, že orgán v roce 2016 obdržel šest žádostí o přístup k dokumentům na základě nařízení (ES) č. 1049/2001(12), k nimž orgán poskytl úplný přístup ve čtyřech případech, přičemž ve dvou případech se orgán rozhodl udělit pouze částečný přístup k dokumentům z důvodu ochrany soukromí a nedotknutelnosti jednotlivce a ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu; vyzývá orgán, aby ke všem takovým žádostem přistupoval co nejotevřeněji, v duchu transparentnosti a odpovědnosti;

19. vyzývá orgán, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o údajných a prokázaných případech porušení etických pravidel a o tom, jak je řešil a jak jim hodlá v budoucnu zamezit;

Hlavní úspěchy

20.  vítá tři hlavní pozitivní výsledky a úspěchy, které orgán v roce 2016 zaznamenal, a sice:

–  pomohl k lepší ochraně investorů tím, že koordinoval řadu činností vnitrostátních regulačních orgánů týkajících se vysoce rizikových spekulativních produktů nabízených neprofesionálním zákazníkům v Unii;

–  přispěl k unii kapitálových trhů tím, že vydal práci na téma „zastřené indexování“ (closet indexing) a předložil stanovisko Parlamentu a Radě o tom, co by měly být hlavní zásady evropského rámce pro poskytování úvěrů prostřednictvím fondů;

–  přispěl k finanční stabilitě tím, že provedl první celounijní zátěžový test ústředních protistran;

Interní audit

21.  bere na vědomí, že orgán provedl akční plán v reakci na audit útvaru interního auditu (IAS) týkající se vztahů se zúčastněnými stranami a externí komunikace; konstatuje, že orgán začal v roce 2016 rozvíjet a uplatňovat integrovaný přístup k plánování, řízení a provádění komunikačních činností orgánu vůči jeho interním a externím zúčastněným stranám, což povede k řadě synergií, včetně větší koordinace činností zúčastněných stran ve všech komunikačních kanálech;

22.  bere na vědomí informaci orgánu, že veškerá kritická nebo velmi důležitá doporučení vydaná IAS v předchozích letech byla provedena;

Výkonnost

23.  vítá skutečnost, že orgán spolu s Evropským orgánem pro bankovnictví a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění tvoří součást smíšeného výboru, jehož úkolem je zajišťovat meziodvětvovou jednotnost a společné postoje v oblasti dohledu nad finančními konglomeráty a dalšími meziodvětvovými otázkami; dále konstatuje, že orgán pracoval rovněž na budování spolupráce s jednotným mechanismem dohledu a Evropskou centrální bankou v oblastech společného zájmu, jako jsou tržní infrastruktury a finanční stabilita;

24.  bere na vědomí, že Účetní dvůr provedl v orgánu audit výkonnosti týkající se dohledu nad ratingovými agenturami a zveřejnil svou závěrečnou zprávu v únoru 2016; bere na vědomí, že orgán vypracoval v návaznosti na tento audit akční plán, aby uplatnil doporučení vydaná Účetním dvorem; konstatuje, že sedm z osmi doporučení Účetního dvora již bylo provedeno a osmé se v současnosti provádí;

Ostatní připomínky

25.  zdůrazňuje, že při zajišťování toho, aby byly veškeré úkoly vyplývající z regulačního rámce stanoveného Parlamentem a Radou prováděny v plném rozsahu a ve stanovené lhůtě, měl by se orgán důsledně zaměřovat pouze na dané úkoly, nerozšiřovat svůj mandát nad rámec mandátu, který mu svěřil Parlament a Rada, a věnovat zvláštní pozornost zásadě proporcionality s cílem optimalizovat využití zdrojů a dosáhnout cílů, které mu Parlament a Rada vytkly;

26.  upozorňuje na ústřední úlohu orgánu při zajišťování lepšího dohledu nad finančním systémem Unie v zájmu zajištění finanční stability, nutné transparentnosti a větší bezpečnosti pro finanční trh Unie, zejména prostřednictvím koordinace dohledu mezi vnitrostátními kontrolními orgány, v případě potřeby prostřednictvím spolupráce s orgány odpovědnými za mezinárodní dohled, jakož i prostřednictvím dohledu nad důsledným uplatňováním práva Unie; zdůrazňuje, že tato spolupráce by se měla zakládat na atmosféře důvěry; zdůrazňuje úlohu, kterou orgán zastává v přispívání k harmonizovaným postupům dohledu a při jejich podpoře na vysoké úrovni v oblasti ochrany spotřebitele, a dále zdůrazňuje, že by při navrhování opatření na úrovni 2 a 3 měla být pozornost věnována konkrétním rysům různých vnitrostátních trhů a že by dotčení účastníci trhu měli být dostatečně rychle zapojováni do procesu uplatňování těchto opatření i do jednotlivých fází přípravy a provádění; konstatuje, že práci orgánu je nutné pravidelně hodnotit v zájmu efektivnějšího, transparentnějšího a důvěryhodnějšího přidělování a využívání zdrojů;

27.  konstatuje, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti orgánu v rostoucí míře přesouvá od regulačních úkolů k vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie, měly by být vnitřně přerozděleny rozpočtové a lidské zdroje orgánu; považuje za nezbytné, aby měl orgán dostatečné zdroje, aby mohl plnit své úkoly v plném rozsahu, a to i pokud jde o řešení dodatečné pracovní zátěže plynoucí z těchto úkolů, a zároveň zajišťovat přiměřené stanovování priorit s ohledem na přidělování zdrojů a rozpočtovou účinnost; kromě toho upozorňuje na to, že jakékoli zvýšení pracovní zátěže orgánu lze řešit interně prostřednictvím přerozdělení rozpočtových prostředků nebo lidských zdrojů za předpokladu, že toto přerozdělení nebude mít negativní vliv na plný výkon mandátu orgánu a zajistí nezávislost orgánu při plnění jeho úkolů v oblasti dohledu;

28.  s uspokojením konstatuje, že orgán se v roce 2016 podílel na certifikaci systému environmentálního řízení a auditu pro různé činnosti s cílem snížit ekologickou stopu;

29.  bere na vědomí informaci ze zprávy Účetního dvora, že odchod Spojeného království by mohl mít dopad na činnosti orgánu, neboť mnoho významných subjektů, které jsou předmětem dohledu, v současné době sídlí tam; bere na vědomí, že v souvislosti s rozhodnutím Spojeného království vystoupit z Unie je možné, že v budoucnu dojde ke snížení příjmů orgánu;

30.  s uspokojením konstatuje, že orgán aktivně spolupracuje s příslušnými vnitrostátními orgány s cílem pochopit, jaký dopad bude mít vystoupení Spojeného království z Unie na dohled nad finančními trhy a na orgán pro cenné papíry a trhy; dále konstatuje, že orgán je ohledně této otázky v kontaktu s Komisí a že mezi nimi dochází k výměně informací;

o

o o

31.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(13) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

1.3.2018

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016

(2017/2173(DEC))

Zpravodajka: Kay Swinburne

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí, že podle stanoviska Účetního dvora jsou operace Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán“), na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rok 2016, ve všech významných ohledech legální a správné; vyzývá orgán, aby zajistil, že doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněna a prováděna;

2.  zdůrazňuje, že při zajišťování toho, aby byly veškeré úkoly vyplývající z regulačního rámce stanoveného Evropským parlamentem a Radou prováděny v plném rozsahu a ve stanovené lhůtě, by se měl orgán důsledně zaměřovat pouze na dané úkoly, nerozšiřovat svůj mandát nad rámec mandátu, který mu svěřil Evropský parlament a Rada, a věnovat zvláštní pozornost zásadě proporcionality s cílem optimalizovat využití zdrojů a dosáhnout cílů, které mu Evropský parlament a Rada vytyčily;

3.  upozorňuje na ústřední úlohu orgánu při zajišťování lepšího dohledu nad finančním systémem Unie v zájmu zajištění finanční stability, nutné transparentnosti a větší bezpečnosti pro finanční trh Unie, zejména prostřednictvím koordinace dohledu mezi vnitrostátními kontrolními orgány, v případě potřeby prostřednictvím spolupráce s orgány odpovědnými za mezinárodní dohled, jakož i prostřednictvím dohledu nad důsledným uplatňováním práva Unie; zdůrazňuje, že tato spolupráce by se měla zakládat na atmosféře důvěry; zdůrazňuje úlohu, kterou orgán zastává v přispívání k harmonizovaným postupům dohledu a při jejich podpoře na vysoké úrovni v oblasti ochrany spotřebitele, a dále zdůrazňuje, že by při navrhování opatření na úrovni 2 a 3 měla být pozornost věnována konkrétním rysům různých vnitrostátních trhů a že by dotčení účastníci trhu měli být dostatečně rychle zapojováni do procesu uplatňování těchto opatření i do jednotlivých fází přípravy a provádění; konstatuje, že práci orgánu je nutné pravidelně hodnotit v zájmu efektivnějšího, transparentnějšího a důvěryhodnějšího přidělování a využívání zdrojů;

4.  konstatuje, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti orgánu v rostoucí míře přesouvá od regulačních úkolů k vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie, měly by být vnitřně přerozděleny rozpočtové a lidské zdroje orgánu; považuje za nezbytné, aby měl orgán dostatečné zdroje, aby mohl plnit své úkoly v plném rozsahu, a to i pokud jde o řešení dodatečné pracovní zátěže plynoucí z těchto úkolů, a zároveň zajišťovat přiměřené stanovování priorit s ohledem na přidělování zdrojů a rozpočtovou účinnost; kromě toho upozorňuje na to, že jakékoli zvýšení pracovní zátěže orgánu lze řešit interně prostřednictvím přerozdělení rozpočtových prostředků nebo lidských zdrojů za předpokladu, že toto přerozdělení nebude mít negativní vliv na plný výkon mandátu orgánu a zajistí nezávislost orgánu při plnění jeho úkolů v oblasti dohledu;

5.  domnívá se, že zápisy ze zasedání dozorčí rady a skupin zúčastněných stran, které jsou veřejně dostupné, by měly být zveřejňovány rychleji a stávající prodleva by se měla ještě více zkrátit a měly by rovněž poskytovat lepší přehled o konaných diskusích, stanoviscích členů a hlasování; zdůrazňuje, že s ohledem na povahu jeho úkolů je naprosto nezbytné, aby orgán jednal transparentně nejen vůči Evropskému parlamentu a Radě, ale i vůči občanům Unie; je přesvědčen, že informování veřejnosti by se mohlo zlepšit prostřednictvím živých internetových přenosů; poukazuje na to, že by měl být rovněž usnadněn přístup k dokumentům a informacím souvisejícím s interními jednáními; připomíná význam ochrany oznamovatelů pro posílení transparentnosti, demokratické odpovědnosti a veřejné kontroly.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

27.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

3

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 176.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 176.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 176.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 176.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s.192

(12)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(13)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění