Διαδικασία : 2017/2173(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0101/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0101/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.50

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0155

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 715kWORD 65k
26.3.2018
PE 613.465v03-00 A8-0101/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2173(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2173(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0101/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2173(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Αρχής(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής(9), και ιδίως το άρθρο 64,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0101/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2173(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0101/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(11), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («η Αρχή») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 39 398 106 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 7,11 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή χρηματοδοτείται από συνεισφορά της Ένωσης (10 203 000 EUR), από συνεισφορές εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών και παρατηρητών (16 180 250 EUR) και από τέλη (10 550 293 EUR)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,97 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,33 % σε σύγκριση με το 2015, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 87,29 %, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,75 % σε σχέση με το 2015·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

2.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 92,8 % των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2015 που μεταφέρθηκαν στο 2016, καταβλήθηκαν εντός του έτους·

3.  παρατηρεί ότι το ποσοστό μεταφοράς πιστώσεων στο επόμενο έτος ήταν σχετικά χαμηλό, με εξαίρεση τον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες), όπου το σχετικό ποσοστό ανήλθε σε 38,09 %·

4.  ζητεί από την Αρχή να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το επίπεδο των πιστώσεων που μεταφέρονται στο επόμενο έτος·

5.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές αιτιολογούνται συχνά, μερικώς ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων της Αρχής και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως εάν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από την Αρχή και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές

6.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2016 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων· παρατηρεί ότι η Αρχή εκτέλεσε μεταφορές ύψους 553 743,41 EUR από τον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες) και 182 131,59 EUR από τον τίτλο II (υποδομές και διοικητικές δαπάνες) για την κάλυψη των δημοσιονομικών αναγκών του τίτλου I (δαπάνες προσωπικού)·

Πολιτική προσωπικού

7.  σημειώνει ότι το 2016 η Αρχή απασχολούσε 204 υπαλλήλους (136 έκτακτους υπαλλήλους από τις 140 θέσεις που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης), σε σύγκριση με 186 υπαλλήλους το προηγούμενο έτος· σημειώνει ότι το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού για το 2016 ανήλθε στο 8 %, δηλαδή κάτω από τον στόχο του 10 % της Αρχής·

8.  σημειώνει ότι από τα 204 μέλη του προσωπικού το 2016, η Αρχή απασχολούσε 86,3 (ΙΠΑ) αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, συμβασιούχους υπαλλήλους, έκτακτους υπαλλήλους και συμβούλους·

9.  σημειώνει, όσον αφορά τη συνολική ισορροπία των φύλων στην Αρχή, ότι το 46 % των υπαλλήλων της ήταν γυναίκες και το 54 % άνδρες· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για τη σημαντική ανισορροπία όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 17 % γυναίκες και 83 % άνδρες·

10.  σημειώνει ότι το 2016 ο μέσος όρος απουσίας των υπαλλήλων της Αρχής λόγω αναρρωτικής άδειας ήταν έξι ημέρες ανά υπάλληλο· παρατηρεί ότι η Αρχή διοργάνωσε συνεδρίες για την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και ημερίδες εκτός του χώρου εργασίας, με αντικείμενο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την επιτόπια εποπτεία, το θεσμικό δίκαιο, την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης και τη σωματική και ψυχική ευεξία του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη, την άσκηση στο γραφείο, την ενσυνειδητότητα, την εισαγωγή στη γιόγκα και τις διατροφικές απαιτήσεις·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο έμπιστων συμβούλων και έχει πραγματοποιήσει συνεδρίες ευαισθητοποίησης για το προσωπικό και τα διοικητικά στελέχη όσον αφορά την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και την πρόληψη της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης·

12.  σημειώνει ότι, τον Μάρτιο του 2015, η εκτελεστική διευθύντρια της Αρχής ανέθεσε σε διερευνητές τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας μετά από καταγγελίες εξωτερικού συμβούλου πληροφορικής για παρενόχληση εκ μέρους υπαλλήλου της Αρχής, και ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2016· σημειώνει ότι οι καταγγελίες για παρενόχληση δεν τεκμηριώνονταν από τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν· σημειώνει επίσης ότι το 2016 δεν υπήρξαν άλλες καταγγελίες, έρευνες ή δικαστικές διαδικασίες για περιστατικά παρενόχλησης·

13.  επισημαίνει ότι η Αρχή δεν χρησιμοποιεί υπηρεσιακά οχήματα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

14.  σημειώνει ότι οι δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπο της Αρχής·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του 2016, η Αρχή ξεκίνησε να δημοσιεύει μητρώο των συναντήσεων που έχουν τα μέλη του προσωπικού της με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη·

16.  επισημαίνει ότι, κατά την Αρχή, οι κανόνες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, όπως είχε προγραμματιστεί·

17.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

18.  σημειώνει ότι το 2016 η Αρχή έλαβε έξι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(12) σε απάντηση των οποίων η Αρχή χορήγησε πλήρη πρόσβαση σε τέσσερις περιπτώσεις, ενώ σε δύο περιπτώσεις η Αρχή αποφάσισε να χορηγήσει μερική μόνον πρόσβαση στα έγγραφα, για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, καθώς και για λόγους προστασίας του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και λογιστικού ελέγχου· καλεί την Αρχή να αντιμετωπίζει όλες τις αιτήσεις αυτές με όσο το δυνατόν πιο ανοικτό τρόπο, σε πνεύμα διαφάνειας και λογοδοσίας·

19.  καλεί την Αρχή να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με εικαζόμενες και επιβεβαιωμένες παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τέτοιες παραβάσεις και τον τρόπο αποφυγής τους στο μέλλον·

Κύρια επιτεύγματα

20.  χαιρετίζει τα τρία κύρια επιτεύγματα και τις επιτυχίες που αναφέρει η Αρχή για το 2016, και ειδικότερα:

–  τη συμβολή της στη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών μέσω του συντονισμού μιας σειράς δραστηριοτήτων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που αφορούν κερδοσκοπικά προϊόντα υψηλού κινδύνου τα οποία προσφέρονται σε πελάτες λιανικής σε ολόκληρη την Ένωση·

–  τη συμβολή της στην Ένωση Κεφαλαιαγορών μέσω της έκδοσης του έργου της σχετικά με τη συγκαλυμμένη δεικτοποίηση (closet indexing) και μέσω της διαβίβασης γνωμοδότησης προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το ποιες θα πρέπει να είναι οι βασικές αρχές για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά την έκδοση δανείων από επενδυτικά ταμεία·

–  τη συμβολή της στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της διεξαγωγής, για πρώτη φορά παγκοσμίως, προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

21.  σημειώνει ότι η Αρχή έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης σε συνέχεια του ελέγχου που διεξήγαγε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) με αντικείμενο τη διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών και τις εξωτερικές επικοινωνίες· σημειώνει ότι το 2016 η Αρχή άρχισε να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας της Αρχής έναντι των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μια σειρά συνεργειών, μεταξύ των οποίων η βελτίωση του συντονισμού των δραστηριοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών σε όλους τους διαύλους επικοινωνίας·

22.  επισημαίνει ότι, κατά την Αρχή, έχουν εφαρμοστεί όλες οι κρίσιμης σημασίας ή πολύ σημαντικές συστάσεις που εξέδωσε η ΥΕΛΕ τα προηγούμενα έτη·

Επιδόσεις

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αρχή, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, εντάσσεται στη μεικτή επιτροπή η οποία εργάζεται για την εξασφάλιση διατομεακής συνέπειας και κοινών θέσεων στον τομέα της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων και σε άλλα διατομεακά θέματα· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Αρχή κατέβαλε επίσης προσπάθειες για την εδραίωση της συνεργασίας της με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως οι υποδομές της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

24.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε έλεγχο επιδόσεων σχετικά με την εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στην Αρχή και δημοσίευσε την τελική του έκθεση τον Φεβρουάριο του 2016· αναγνωρίζει ότι η Αρχή κατάρτισε σχέδιο δράσης μετά τον έλεγχο προκειμένου να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει ότι επτά από τις οκτώ συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν ήδη εφαρμοστεί, ενώ επί του παρόντος εξετάζεται η όγδοη·

Λοιπά σχόλια

25.  τονίζει ότι η Αρχή θα πρέπει αφενός να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των εργασιών που απορρέουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και αφετέρου να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων της, να μην υπερβαίνει τα όρια της εντολής που της έχει ανατεθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της αναλογικότητας, ούτως ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων και να επιτευχθούν οι στόχοι που της έχουν ανατεθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

26.  επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο της Αρχής όσον αφορά την εξασφάλιση καλύτερης εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης με στόχο να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η αναγκαία διαφάνεια και μεγαλύτερη ασφάλεια για τη χρηματοπιστωτική αγορά της Ένωσης, ιδίως με τον συντονισμό της εποπτείας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, με τη συνεργασία, όπου χρειάζεται, με θεσμικά όργανα που έχουν αρμοδιότητες διεθνούς εποπτείας, καθώς και με την επίβλεψη της συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης· τονίζει ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης· υπογραμμίζει ότι η Αρχή έχει τον ρόλο να συμβάλει στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών σε υψηλό επίπεδο στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, και να προωθεί την εξέλιξη αυτή, και υπογραμμίζει περαιτέρω ότι, στο πλαίσιο της κατάρτισης μέτρων επιπέδου 2 και 3, η Αρχή θα πρέπει να δίνει προσοχή στα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων εθνικών αγορών και να μεριμνά ώστε στη διαδικασία της εφαρμογής και στις επιμέρους φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης να συμμετέχουν έγκαιρα οι εμπλεκόμενοι φορείς της αγοράς· επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογείται κατάλληλα και σε τακτική βάση το έργο της Αρχής, σε μια προσπάθεια για πιο αποτελεσματική, διαφανή και αξιόπιστη κατανομή και χρήση των πόρων της·

27.  σημειώνει ότι, με δεδομένο ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τα ρυθμιστικά καθήκοντα στην επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εσωτερική ανακατανομή του προϋπολογισμού και του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής· κρίνει απαραίτητο να διαθέτει η Αρχή επαρκείς πόρους για την πλήρη άσκηση των καθηκόντων της, ούτως ώστε να είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε αύξηση του φόρτου εργασίας που προκύπτει από τα εν λόγω καθήκοντα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθή ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά την κατανομή των πόρων και τη δημοσιονομική αποτελεσματικότητα· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οποιαδήποτε αύξηση του φόρτου εργασίας της Αρχής μπορεί να αντιμετωπίζεται εσωτερικά, μέσω της ανακατανομής δημοσιονομικών πόρων ή ανθρώπινου δυναμικού, υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατανομή αυτή αφενός δεν εμποδίζει την Αρχή να ασκεί πλήρως την εντολή της και αφετέρου εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της Αρχής κατά την εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων·

28.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 2016 η Αρχή συμμετείχε στη διαδικασία πιστοποίησης του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου για διάφορες δραστηριότητες, με στόχο τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματός της·

29.  σημειώνει ότι, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητες της Αρχής, δεδομένου ότι επί του παρόντος διατηρούν εκεί την έδρα τους πολλές από τις σημαντικές οντότητες των οποίων ασκεί την εποπτεία· σημειώνει ότι είναι πιθανό τα έσοδα της Αρχής να μειωθούν στο μέλλον, συνεπεία της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση·

30.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή συνεργάζεται ενεργά με τις εθνικές αρμόδιες αρχές προκειμένου να προσδιορίσει τον αντίκτυπο που θα έχει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση στην εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και στην ίδια την Αρχή· επισημαίνει, ακόμα, ότι η Αρχή βρίσκεται σε επικοινωνία και έχει επαφές με την Επιτροπή σχετικά με το ζήτημα αυτό·

o

o o

31.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2018(13) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

1.3.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2173(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Kay Swinburne

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («η Αρχή») στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές· καλεί την Αρχή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί η κατάλληλη συνέχεια και θα υλοποιηθούν οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  τονίζει ότι η Αρχή θα πρέπει αφενός να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών που απορρέουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και αφετέρου να περιορίζεται στην άσκηση των καθηκόντων της, να μην υπερβαίνει τα όρια της εντολής που της έχει ανατεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της αναλογικότητας, ούτως ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων και να επιτευχθούν οι στόχοι που της έχουν ανατεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

3.  επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο της Αρχής όσον αφορά την εξασφάλιση καλύτερης εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης με στόχο να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η αναγκαία διαφάνεια και μεγαλύτερη ασφάλεια για τη χρηματοπιστωτική αγορά της Ένωσης, ιδίως με τον συντονισμό της εποπτείας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, με τη συνεργασία, όπου χρειάζεται, με θεσμικά όργανα που έχουν αρμοδιότητες διεθνούς εποπτείας, καθώς και με την επίβλεψη της συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης· τονίζει ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης· υπογραμμίζει ότι η Αρχή έχει τον ρόλο να συμβάλει στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών σε υψηλό επίπεδο στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, και να προωθεί την εξέλιξη αυτή, και υπογραμμίζει περαιτέρω ότι, στο πλαίσιο της κατάρτισης μέτρων επιπέδου 2 και 3, η Αρχή θα πρέπει λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων εθνικών αγορών, και να μεριμνά ώστε στη διαδικασία της εφαρμογής και στις επιμέρους φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης να συμμετέχουν έγκαιρα οι εμπλεκόμενοι φορείς της αγοράς· επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογείται κατάλληλα και σε τακτική βάση το έργο της Αρχής, σε μια προσπάθεια για πιο αποτελεσματική, διαφανή και αξιόπιστη κατανομή και χρήση των πόρων της·

4.  σημειώνει ότι, με δεδομένο ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τα ρυθμιστικά καθήκοντα στην επιβολή και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εσωτερική ανακατανομή του προϋπολογισμού και του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής· κρίνει απαραίτητο να διαθέτει η Αρχή επαρκείς πόρους για την πλήρη άσκηση των καθηκόντων της, ούτως ώστε να είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε αύξηση του φόρτου εργασίας που προκύπτει από τα εν λόγω καθήκοντα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθή ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά την κατανομή των πόρων και τη δημοσιονομική αποτελεσματικότητα· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οποιαδήποτε αύξηση του φόρτου εργασίας της Αρχής μπορεί να αντιμετωπίζεται εσωτερικά, μέσω της ανακατανομής δημοσιονομικών πόρων ή ανθρώπινου δυναμικού, υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατανομή αυτή αφενός δεν εμποδίζει την Αρχή να ασκεί πλήρως την εντολή της και αφετέρου εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της Αρχής κατά την εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων·

5.  θεωρεί ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εποπτών και των ομάδων συμφεροντούχων, τα οποία διατίθενται στο κοινό, θα πρέπει να δημοσιεύονται πιο γρήγορα, προκειμένου να περιοριστεί περαιτέρω η υφιστάμενη χρονική υστέρηση και να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι συζητήσεις, οι θέσεις των μελών και η συμπεριφορά ως προς την ψήφο· τονίζει ότι η Αρχή πρέπει, δεδομένης της φύσης των καθηκόντων της, να αποδεικνύει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά και στους πολίτες της Ένωσης· πιστεύει ότι η προσέγγιση του κοινού θα μπορούσε να βοηθηθεί με τη διαδικτυακή μετάδοση δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι θα πρέπει επίσης να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται με εσωτερικές συνεδριάσεις· υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας των καταγγελτών για την ενίσχυση της διαφάνειας, της δημοκρατικής λογοδοσίας και του δημόσιου ελέγχου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

3

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 176.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 176.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 176.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 176.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 192.

(12)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου