Procedură : 2017/2173(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0101/2018

Texte depuse :

A8-0101/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.50

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0155

RAPORT     
PDF 635kWORD 65k
26.3.2018
PE 613.465v03-00 A8-0101/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2173(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2173(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(4), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0101/2018),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2173(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Autorității(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(9), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0101/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2173(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0101/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), bugetul definitiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 39 398 106 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 7,11 % față de bugetul pe 2015; întrucât Autoritatea este finanțată prin intermediul unei contribuții din partea Uniunii (10 203  000 EUR), prin contribuții din partea autorităților naționale de supraveghere din statele membre și a observatorilor (16 180 250 EUR) și prin taxele percepute (10 550 293 EUR);

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,97 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,33 % față de 2015, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,29 %, ceea ce reprezintă o creștere de 2,75 % față de 2015;

Angajamente și reportări

2.  ia act cu satisfacție de faptul că 92,8 % din creditele bugetare aferente exercițiului 2015 care au fost reportate în 2016 au fost utilizate pe parcursul exercițiului financiar;

3.  constată că rata reportărilor a fost relativ scăzută, cu excepția titlului III (cheltuieli operaționale), în cazul căruia această rată s-a situat la 38,09 %;

4.  solicită Autorității să mențină volumul creditelor reportate în exercițiul următor cât mai scăzut posibil;

5.  subliniază că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale Autorității și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Autoritate și comunicate Curții;

Transferuri

6.  constată cu satisfacție că, conform raportului anual de activitate al Autorității, nivelul și natura transferurilor din 2016 s-au menținut în limitele normelor financiare; observă că Autoritatea a executat transferuri în valoare de 553 743,41 EUR de la titlul III (cheltuieli operaționale) și de 182 131,59 EUR de la titlul II (cheltuieli administrative și cu infrastructura) pentru a acoperi nevoile bugetare de la titlul I (cheltuieli cu personalul);

Politica de personal

7.  constată că Autoritatea a avut 204 angajați în 2016 (136 de agenți temporari din 140 de posturi autorizate în cadrul bugetului Uniunii), față de 186 de angajați în exercițiul precedent; remarcă că în 2016 rata de rotație a personalului a fost de 8 %, sub obiectivul Autorității de 10 %;

8.  ia act de faptul că, dintre cele 204 posturi din organigrama Autorității care erau ocupate în 2016, 86,3 posturi (echivalent normă întreagă) erau ocupate de experți naționali detașați, de agenți contractuali, de agenți interimari și de consultanți;

9.  constată că raportul general între genuri în cadrul Autorității a fost de 46 % femei și 54 % bărbați; regretă, însă, dezechilibrul semnificativ în componența consiliului de administrație, unde raportul a fost de 17 % femei și 83 % bărbați;

10.  constată că, în medie, fiecare membru al personalului Autorității a fost în concediu medical timp de șase zile în 2016; constată că Autoritatea a organizat sesiuni dedicate consolidării spiritului de echipă și zile externe ale personalului axate pe sustenabilitatea de mediu, ateliere de formare a personalului implicat în procesul de supraveghere la sediul Autorității, activități de formare axate pe cadrul normativ instituțional, pe prevenirea surmenajului, pe bunăstarea fizică și mentală a personalului, inclusiv ateliere dedicate inteligenței emoționale, exercițiilor fizice de întreținere la birou, exercițiilor de conștientizare a stării interioare (mindfulness), inițierii în yoga și consilierii referitoare la dietă;

11.  constată cu satisfacție că Autoritatea a instituit o rețea de persoane de încredere și a organizat ședințe de sensibilizare pentru angajați și pentru personalul de conducere cu privire la protejarea demnității persoanei și la prevenirea hărțuirii psihologice și a hărțuirii sexuale;

12.  constată că, în martie 2015, directorul executiv al Autorității a autorizat desfășurarea unei anchete administrative în urma acuzațiilor de hărțuire formulate de către un consultant IT extern împotriva unui membru al personalului și că ancheta a fost finalizată în martie 2016; ia act de faptul că elementele de probă colectate nu au confirmat existența unui caz de hărțuire; constată, de asemenea, că în 2016 nu au fost raportate sau anchetate alte cazuri de hărțuire și nu au fost deschise acțiuni în fața Curții în legătură cu astfel de cazuri;

13.  ia act de faptul că Autoritatea nu utilizează niciun vehicul oficial;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

14.  ia act de faptul că declarațiile de interese și CV-urile membrilor Consiliului de administrație sunt publicate pe site-ul internet al Autorității;

15.  salută faptul că, în cursul anului 2016, Autoritatea a început să publice un registru al reuniunilor membrilor personalului cu părțile interesate externe;

16.  ia act de faptul că, potrivit Autorității, normele privind denunțarea neregulilor au fost puse în aplicare cu succes, conform previziunilor, în prima jumătate a anului 2017;

17.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent care să poată primi informațiile divulgate de denunțători , să ofere consiliere și să poată fi consultat și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta denunțătorii să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejând, în același timp, confidențialitatea lor și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

18.  ia act de faptul că, în 2016, Autoritatea a primit șase cereri de acces la documente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001(12), Autoritatea acordând acces deplin la documente în patru cazuri și acces parțial în două dintre cazuri, din motive de protecție a vieții private și a integrității persoanelor și de protecție a obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit; invită Autoritatea să trateze aceste cereri într-un mod cât mai deschis, în spiritul transparenței și al responsabilității;

19. cere Autorității să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în legătură cu încălcările suspectate și confirmate ale normelor de etică, modul în care au fost tratate aceste încălcări și modul în care vor fi evitate în viitor;

Principalele realizări

20.  salută principalele trei realizări și succese identificate de Autoritate în 2016, și anume:

–  contribuția la o mai bună protecție a investitorilor prin coordonarea anumitor activități desfășurate de autoritățile naționale de reglementare cu privire la produse cu caracter speculativ ce implică un grad de risc ridicat oferite spre vânzare clienților retail de pe teritoriul Uniunii;

–  contribuția adusă la funcționarea uniunii piețelor de capital prin publicarea unui studiu privind practica „closet indexing” (copierea structurii indicilor bursieri de către administratorii care pretind că administrează activ fondurile de investiții) și prin transmiterea unui aviz către Parlamentul European și Consiliu conținând recomandări referitoare la principiile-cheie ale unui cadru european privind acordarea împrumuturilor de către fonduri;

–  contribuția adusă la stabilitatea financiară prin efectuarea, pentru prima oară la nivel mondial, a unui test de rezistență pentru contrapărțile centrale de pe întreg teritoriul UE;

Auditul intern

21.  observă că Autoritatea a pus în aplicare un plan de acțiune pentru a da curs observațiilor din auditul realizat de IAS privind gestionarea părților interesate și comunicarea externă; constată că în 2016 Autoritatea a început să elaboreze și să pună în aplicare o abordare integrată privind planificarea, gestionarea și executarea activităților de comunicare ale Autorității cu părțile interesate de la nivel intern și extern, ceea ce va permite crearea unor sinergii, inclusiv o mai bună coordonare a activităților părților interesate la nivelul tuturor canalelor de comunicare;

22.  ia act, pe baza informațiilor oferite de Autoritate, de faptul că Autoritatea a dat curs tuturor recomandărilor critice sau foarte importante emise de IAS în anii precedenți;

Performanță

23.  salută faptul că Autoritatea, alături de Autoritatea Bancară Europeană și de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, face parte din Comitetul mixt care acționează pentru a garanta o consecvență la nivel intersectorial și adoptarea unor poziții comune în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare și cu privire la alte chestiuni intersectoriale; constată, în plus, că Autoritatea a depus, în același timp, eforturi pentru a consolida cooperarea sa cu mecanismul unic de supraveghere și cu Banca Centrală Europeană în domenii de interes comun, cum ar fi infrastructurile pieței financiare și stabilitatea financiară;

24.  ia act de auditul performanței realizat de Curte cu privire la supravegherea agențiilor de rating de credit de către Autoritate și de raportul final al Curții, publicat în februarie 2016; remarcă faptul că Autoritatea a elaborat un plan de acțiune după finalizarea auditului pentru a pune în aplicare recomandările Curții; constată că șapte dintre cele opt recomandări prezentate de Curte au fost deja tratate, iar o recomandare este în curs de a fi tratată;

Alte observații

25.  subliniază că, deși trebuie îndeplinite integral și în termenul stabilit toate sarcinile care decurg din cadrul de reglementare stabilit de Parlament și de Consiliu, Autoritatea ar trebui să îndeplinească cu strictețe sarcinile, nu ar trebui să depășească mandatul care i-a fost încredințat de Parlament și de Consiliu și ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității, astfel încât să optimizeze utilizarea resurselor și să atingă obiectivele care i-au fost atribuite de Parlament și de Consiliu;

26.  subliniază rolul central al Autorității în asigurarea unei mai bune supravegheri a sistemului financiar al Uniunii pentru a asigura stabilitatea financiară, transparența necesară și o mai mare securitate pentru piața financiară a Uniunii, în special prin coordonarea supravegherii între autoritățile naționale de supraveghere, prin cooperarea, atunci când este necesar, cu instituțiile responsabile de supravegherea internațională, precum și prin supravegherea punerii în aplicare consecvente a dreptului Uniunii; subliniază că o astfel de cooperare ar trebui să se bazeze pe un climat de încredere; subliniază rolul Autorității în a contribui la convergența la nivel înalt a practicilor de supraveghere în domeniul protecției consumatorilor și în a promova această convergență, mai subliniază că, atunci când se formulează măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice ale diferitelor piețe naționale, iar respectivii participanți la piață ar trebui să fie implicați suficient de rapid în procesul de aplicare a acestor măsuri, precum și în etapele individuale de elaborare și de punere în aplicare; constată necesitatea de a evalua temeinic și periodic activitatea Autorității pentru ca resursele sale să fie alocate și utilizate în mod mai eficace, transparent și credibil;

27.  observă că, întrucât sarcinile Autorității își pierd din caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe aplicarea și asigurarea respectării legislației Uniunii, bugetul și resursele umane ale Autorității ar trebui să fie realocate intern; consideră că este esențial ca Autoritatea să dispună de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile în totalitate, inclusiv pentru a face față unui eventual volum de muncă suplimentar impus de aceste sarcini, asigurând totodată un grad corespunzător de prioritizare în privința alocării resurselor și a eficienței bugetare; în plus, subliniază că orice creștere a volumului de muncă al Autorității poate fi gestionată intern prin realocarea resurselor bugetare sau a resurselor umane, cu condiția ca această realocare să nu afecteze exercitarea deplină de către Autoritate a mandatului său și să asigure independența Autorității în decursul executării sarcinilor sale de supraveghere;

28.  ia act cu satisfacție de faptul că, în 2016, Autoritatea a depus eforturi pentru a obține certificarea EMAS (sistemul de management de mediu și audit) pentru diferite activități, cu scopul de a reduce amprenta ecologică;

29.  constată, pe baza raportului Curții, că retragerea Regatului Unit din Uniune ar putea afecta activitățile Autorității, ca urmare a faptului că numeroase entități supravegheate se află, în prezent, pe teritoriul acestui stat; constată, de asemenea, că este posibil ca veniturile Autorității să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune;

30.  ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea menține o cooperare proactivă cu autoritățile naționale competente pentru a înțelege impactul retragerii Regatului Unit din Uniune asupra supravegherii piețelor financiare, precum și asupra funcționării sale în viitor; remarcă, în plus, faptul că Autoritatea menține o comunicare constantă cu Comisia în legătură cu acest aspect;

o

o o

31.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(13) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

1.3.2018

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2173(DEC))

Raportoare pentru aviz: Kay Swinburne

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de faptul că, în opinia Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), operațiunile Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (denumită în continuare „Autoritatea”) subiacente conturilor anuale aferente exercițiului 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative; invită Autoritatea să asigure o monitorizare și implementare adecvată a recomandărilor Curții de Conturi;

2.  subliniază că, asigurând faptul că toate sarcinile care decurg din cadrul de reglementare stabilit de Parlamentul European și de Consiliu sunt îndeplinite integral și în termenul stabilit, Autoritatea ar trebui să respecte cu strictețe sarcinile, nu ar trebui să depășească mandatul care i-a fost încredințat de Parlamentul European și de Consiliu și ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității, astfel încât să optimizeze utilizarea resurselor și să atingă obiectivele care i-au fost atribuite de Parlamentul European și Consiliu;

3.  subliniază rolul central al Autorității în asigurarea unei mai bune supravegheri a sistemului financiar al Uniunii pentru a asigura stabilitatea financiară, transparența necesară și o mai mare securitate pentru piața financiară a Uniunii, în special prin coordonarea supravegherii între autoritățile naționale de supraveghere, prin cooperarea, atunci când este necesar, cu instituțiile responsabile de supravegherea internațională, precum și prin supravegherea punerii în aplicare consecvente a dreptului Uniunii; subliniază că o astfel de cooperare ar trebui să se bazeze pe un climat de încredere; subliniază rolul Autorității în a contribui la convergența la nivel înalt a practicilor de supraveghere în domeniul protecției consumatorilor și în a promova această convergență; mai subliniază că, atunci când se formulează măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice ale diferitelor piețe naționale, iar respectivii participanți la piață ar trebui să fie implicați suficient de rapid în procesul de aplicare a acestor măsuri, precum și în procesul de elaborare și în etapele individuale de punere în aplicare; constată necesitatea de a evalua în mod adecvat și periodic activitatea Autorității pentru ca resursele sale să fie alocate și utilizate în mod mai eficient, transparent și credibil;

4.  observă că, întrucât sarcinile Autorității își pierd din caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe aplicarea legislației Uniunii, bugetul și resursele umane ale Autorității ar trebui să fie realocate intern; consideră că este esențial ca Autoritatea să dispună de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile în totalitate, inclusiv pentru a face față unui eventual volum de muncă suplimentar impus de aceste sarcini, asigurând totodată un grad corespunzător de prioritizare în privința alocării resurselor și a eficienței bugetare; în plus, subliniază că orice creștere a volumului de muncă al Autorității poate fi gestionată intern prin realocarea resurselor bugetare sau a resurselor umane, cu condiția ca această realocare să nu afecteze exercitarea deplină de către Autoritate a mandatului său și să asigure independența Autorității în decursul executării sarcinilor sale de supraveghere;

5.  consideră că procesele-verbale ale reuniunilor consiliului supraveghetorilor și ale grupurilor de părți interesate, care sunt disponibile public, ar trebui publicate cu mai multă promptitudine, pentru a reduce decalajul actual, precum și pentru a reda mai bine discuțiile purtate, pozițiile membrilor și comportamentul acestora în cadrul voturilor; subliniază că este esențial ca Autoritatea, dată fiind natura sarcinilor sale, să manifeste transparență nu numai față de Parlamentul European și Consiliu, ci și față de cetățenii Uniunii; consideră că publicul larg ar putea fi mai bine informat și prin intermediul transmiterii unor evenimente pe internet; subliniază că și accesul la documente și informații referitoare la reuniunile interne ar trebui să fie facilitat; reamintește importanța protecției denunțătorilor pentru a spori transparența, responsabilitatea democratică și controlul public.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

27.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

3

0

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 176.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 176.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 176.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 176.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 84, 17.03.2017, p. 192.

(12)

  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(13)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ultima actualizare: 12 aprilie 2018Notă juridică