Postup : 2017/2168(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0102/2018

Předložené texty :

A8-0102/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.54

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0159

ZPRÁVA     
PDF 583kWORD 53k
26.3.2018
PE 613.457v03-00 A8-0102/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016

(2017/2168(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016

(2017/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom, ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(4), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0102/2018),

1.  uděluje generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2016

(2017/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(5),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(6) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a zejména na čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí 2008/114/ES, Euratom, ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(8), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0102/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016

(2017/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0102/2018),

A  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Zásobovací agentury Euratomu (dále jen „agentura) měl její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 stabilní výši 125 000 EUR; vhledem k tomu, že 119 000 EUR (95,2 %) rozpočtu agentury pochází z rozpočtu Unie a 6 000 EUR (4,8 %) z jejích vlastních zdrojů (úroky ze splaceného kapitálu);

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlašuje, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2016 dosáhla míra čerpání prostředků na závazky 94,34 %, což představuje snížení o 4,58 % oproti roku 2015; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 86,12 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 23,26 %;

Zaměstnanecká politika

2.  bere na vědomí, že na konci roku 2016 měla agentura 17 zaměstnanců a že všichni zaměstnanci byli úředníky Komise;

Další připomínky

3.  bere na vědomí, že v roce 2016 agentura zpracovala 344 transakcí, včetně smluv, dodatků a oznámení, aby zajistila zásobování jaderným materiálem;

4.  konstatuje, že v květnu 2016 poradní výbor agentury předložil kladné stanovisko k předběžnému návrhu aktualizace jejích pravidel(9), jejímž cílem je přizpůsobit pravidla současným tržním postupům; podotýká, že před vstupem v platnost musí být navrhovaná pravidla schválena Komisí; konstatuje však, že schvalovací postup nebyl na začátku roku 2017 ukončen;

o

o

5.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(10) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 207.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 207.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 207.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 207.

(7)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(9)

Nařízení Zásobovací agentury Evropského společenství pro atomovou energii ze dne 5. května 1960, kterým se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů (Úř. věst. P 32, 11.5.1960, s. 777).

(10)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění