Menetlus : 2017/2168(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0102/2018

Esitatud tekstid :

A8-0102/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.54

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0159

RAPORT     
PDF 343kWORD 50k
26.3.2018
PE 613.457v03-00 A8-0102/2018

Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2168(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0078/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ (millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri)(4), eelkõige selle lisa artiklit 8,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0102/2018),

1.  annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri peadirektori tegevusele agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega(5),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(6) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0078/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(7), eriti selle artikli 1 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ (millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri)(8), eelkõige selle lisa artiklit 8,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0102/2018),

1.  annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0102/2018),

A.  arvestades, et Euratomi Tarneagentuuri (edaspidi „agentuur“) finantsaruannete kohaselt jäi agentuuri 2016. aasta lõplikuks eelarveks 125 000 eurot; arvestades, et 119 000 eurot (95,2 %) agentuuri eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest ja 6000 eurot (4,8 %) agentuuri enda tuludest (pangaintress sissemakstud kapitalilt);

B.  arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes agentuuri eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemusel oli kulukohustuste assigneeringute täitmise määr 94,34 %, mis on 2015. aastaga võrreldes 4,58 % väiksem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 86,12 %, mis on 2015. aastaga võrreldes 23,26 % suurem;

Personalipoliitika

2.  märgib, et agentuuril oli 2016. aasta lõpus 17 töötajat, kõik komisjoni ametnikud;

Muud kommentaarid

3.  märgib, et 2016. aastal menetles agentuur 344 tehingut, sealhulgas lepingud, muudatused ja teavitused, mille eesmärk on tagada tuumamaterjalide tarnekindlus;

4.  märgib, et 2016. aasta mais esitas agentuuri nõuandekomitee positiivse seisukoha agentuuri eeskirja(9) muutmise ettepaneku kavandi kohta, millega soovitakse viia eeskiri kooskõlla praeguste turutavadega; märgib, et enne eeskirja jõustumist peab komisjon selle heaks kiitma; märgib, et heakskiitmismenetlus ei olnud 2017. aasta alguseks lõpule viidud;

o

o o

5.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(10) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 207.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 207.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.

(5)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 207.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 207.

(7)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(8)

ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.

(9)

Euroopa Aatomienergiaühenduse Tarneagentuuri 5. mai 1960. aasta eeskiri, millega määratakse maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide nõudmise ja pakkumise tasakaalustamise viis (EÜT P 32, 11.5.1960, lk 777).

(10)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusalane teave