Procedūra : 2017/2168(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0102/2018

Pateikti tekstai :

A8-0102/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.54

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0159

PRANEŠIMAS     
PDF 653kWORD 53k
26.3.2018
PE 613.457v03-00 A8-0102/2018

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2168(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(4), ypač į jo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0102/2018),

1.  patvirtina Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(5),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(6),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(7), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(8), ypač į jo 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0102/2018),

1.  pritaria Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2168(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0102/2018),

A.  kadangi, remiantis Euratomo tiekimo agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2016 finansinių metų biudžetas išliko stabilus ir sudarė 125 000 EUR; kadangi Agentūros biudžetui 119 000 EUR (95,2 proc.) skirta iš Sąjungos biudžeto, o 6 000 EUR (4,8 proc.) sudaro nuosavos pajamos (bankų palūkanos už įmokėtąjį kapitalą);

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad 2016 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis siekė 94,34 proc., t. y. buvo 4,58 proc. mažesnis nei 2015 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 86,12 proc., t. y. 23,26 proc. didesnis negu 2015 m.;

Personalo politika

2.  pabrėžia, kad 2016 m. pabaigoje Agentūroje dirbo 17 darbuotojų, visi jie – Komisijos pareigūnai;

Kitos pastabos

3.  pažymi, kad Agentūra 2016 m. ji įvykdė 344 operacijas, įskaitant sutartis, jų pakeitimus ir pranešimus, siekdama užtikrinti branduolinių medžiagų tiekimo saugumą;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. gegužės mėn. Agentūros patariamasis komitetas pateikė teigiamą nuomonę dėl atnaujintų Agentūros taisyklių pasiūlymo projekto(9), kuriuo siekiama suderinti šias taisykles su dabartine rinkoje taikoma praktika; pažymi, kad, prieš siūlomoms taisyklėms įsigaliojant, jas turi patvirtinti Komisija; vis dėlto pažymi, kad 2017 m. pradžioje patvirtinimo procedūra nebuvo baigta;

o

o o

5.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d. rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės(10).

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 207.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 207.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(5)

OL C 417, 2017 12 6, p. 207.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 207.

(7)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(8)

OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(9)

1960 m. gegužės 5 d. Europos atominės energijos bendrijos tiekimo agentūros taisyklės, nustatančios, kaip rūdų, žaliavų ir specialių skiliųjų medžiagų paklausa turi būti suderinta su pasiūla (OL P 32, 1960 5 11, p. 777)

(10)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas