Procedūra : 2017/2154(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0103/2018

Pateikti tekstai :

A8-0103/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.45

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0150

PRANEŠIMAS     
PDF 732kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.458v03-00 A8-0103/2018

dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2154(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2154(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0064/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą(4), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0103/2018),

1.  patvirtina Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2154(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0064/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą(9), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0103/2018),

1.  pritaria Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2154(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0103/2018),

A.  kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros klausimu biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę ir įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis pajamų ir išlaidų suvestine(11), galutinis Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) 2016 finansinių metų biudžetas buvo 308 422 000 EUR, t. y. 0,1 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.;

C.  kadangi Agentūra yra iš mokesčių finansuojama agentūra, 89,34 proc. jos 2016 m. pajamų gauta iš mokesčių, kuriuos moka vaistų pramonės atstovai už suteiktas paslaugas, 5,49 proc. – iš Sąjungos biudžeto lėšų, skiriamų įvairiai visuomenės sveikatos ir derinimo veiklai, ir 5,01 proc. – iš išorės asignuotųjų pajamų;

D.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos vaistų agentūros metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  susirūpinęs pažymi, kad 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje Audito Rūmų pateiktos pastabos dar nepažymėtos žyma „užbaigta“, ypač susijusios su valdymo kontrolės trūkumų vertinimu, tinkamo farmakologinio budrumo informacijos skleidimu valstybėms narėms ir plačiajai visuomenei; ragina Agentūrą kuo greičiau 2018 m. vykdyti taisomuosius veiksmus ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie jų įvykdymą;

Pastabos dėl finansinių ataskaitų patikimumo

2.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, nuo tada, kai 2011 m. buvo įdiegta naujoji IT apskaitos sistema, ataskaitų apie įsipareigojimų darbo srautą ir jų panaudojimą teikimas nėra pakankamai skaidrus; apgailestaudamas pažymi, kad, nors ši problema ne kartą buvo perduota spręsti Agentūrai, nesiimta jokių taisomųjų veiksmų; atkreipia dėmesį į Agentūros paaiškinimą, kad Agentūra šiuo metu siekia išplėsti savo finansinės sistemos ataskaitų teikimo funkciją, atsižvelgdama į Audito Rūmų rekomendacijas; ragina Agentūrą kuo greičiau 2018 m. vykdyti taisomuosius veiksmus ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie jų įvykdymą;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

3.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Agentūra, nenaudodama konkurencingos viešųjų pirkimų procedūros, sudarė komercinio tarifo susitarimus dėl ekspertų apgyvendinimo 25 viešbučiuose Londone; pažymi, kad 2016 m. atlikti su šešiais viešbučiais susiję mokėjimai viršijo Finansiniame reglamente nustatytą viršutinę ribą – tokiu atveju reikalaujama taikyti atvirą arba ribotą konkurencingą viešųjų pirkimų procedūrą; apgailestaudamas pažymi, kad dėl šios priežasties šeši komercinio tarifo susitarimai ir susiję 2016 m. mokėjimai, kurių vertė – apie 2 100 000 EUR, yra netvarkingi; pažymi, kad, remiantis Agentūros atsakymu, 2017–2018 m. Agentūra ras ir įgyvendins sprendimą dėl viešbučių rezervacijų; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie to sprendimo įgyvendinimą;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 96,30 proc., t. y. 2,25 proc. didesnis, palyginti su praėjusiais metais; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 85,51 proc., t. y. 1,58 proc. mažesnis;

5.  pabrėžia, kad Agentūrai nebuvo leista sukurti su „Brexit’u“ susijusio nenumatytų atvejų rezervo;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

6.  pažymi, kad Audito Rūmai nepateikė jokių konkrečių pastabų dėl Agentūros atliktų perkėlimų į kitą laikotarpį; be to, pažymi, kad Agentūra, perkeldama sumas, visiškai laikėsi atitinkamų finansinių taisyklių ir pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, todėl perkėlimai I antraštinėje dalyje sudarė 0,86 proc., II antraštinėje dalyje – 7,93 proc. ir III antraštinėje dalyje – 25,86 proc.;

7.  pabrėžia, kad tokie perkėlimai dažnai iš dalies arba visiškai paaiškinami daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu ir jie nebūtinai rodo, kad yra biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumų, taip pat jie ne visuomet nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei yra iš anksto planuojami ir apie tai pranešama Audito Rūmams;

Perkėlimai

8.  su džiaugsmu pažymi, kad, remiantis Agentūros metine veiklos ataskaita, lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2016 m. ir toliau atitiko finansines taisykles; remdamasis Agentūros suteikta informacija patvirtina, kad per 2016 m. Agentūra atliko dvylika biudžeto lėšų perkėlimų, kurių bendrą sumą sudarė 9 268 000 EUR arba 3 proc. galutinių asignavimų; pažymi, kad perkelti išlaidų asignavimai pirmiausia buvo naudojami išlaidoms, susijusioms su verslo IT plėtojimu, padidėjusiems asignavimams už pranešėjų ir farmakologinio budrumo srityje teikiamas paslaugas ir sumažėjusiems asignavimams, kai išlaidos daugiausia mokamos svarais sterlingų, padengti;

Viešųjų pirkimų ir personalo politika

9.  remdamasis Agentūros etatų planu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 587 etatai (iš pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų 602 etatų), kaip ir 2015 m.; bet to, pažymi, kad Agentūroje dirbo (etato ekvivalentais) 36 deleguotieji nacionaliniai ekspertai, 143 pagal sutartis dirbantys darbuotojai, 59 laikinieji darbuotojai ir 148 konsultantai;

10.  apgailestauja, kad atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 31 d. visų darbuotojų (įskaitant sutartininkus) užimtų etatų skaičių lyčių pusiausvyra nebuvo pasiekta, nes dirbo 69 proc. moterų ir 31 proc. vyrų; tačiau pažymi, kad 14 iš 29 (48 proc.) Agentūros vyresniosios vadovybės darbuotojų yra moterys; ragina Agentūrą atsižvelgti į lyčių lygybės klausimą įdarbinant naujus darbuotojus ir 2017 ir 2018 kalendorinių metų pabaigoje atliekant kitą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie padarytą pažangą;

11.  pažymi, kad 2016 m. vidutinė Agentūros darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo 7,9 dienos; su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra pasitelkė sveikatingumo ir saugos grupę konsultacijoms su darbuotojais, sudaro savo darbuotojams sąlygas maitintis sveikesniu maistu Agentūros valgykloje ir sumokėjo 31 108,33 svarų sterlingų įmokas sporto ir laisvalaikio klubui, kuris organizuoja tokią veiklą kaip vasaros šventė ir Kalėdų vakarėlis, taip pat turi devynis sporto ir laisvalaikio veiklos klubus meno, knygų, kino, teatro, krepšinio, futbolo, kalnų sporto, vaikščiojimo su šiaurietiškomis lazdomis ir tinklinio srityse;

12.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra jau įgyvendina asmens orumo apsaugos ir bet kokios formos psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijos politiką; pažymi, kad Agentūra taip pat turi veikiančius išklausymo punktus (konfidencialius patarėjus), kuriuose darbuotojai gali neoficialiai išreikšti savo susirūpinimą; pažymi, kad 2016 m. nebuvo jokių priekabiavimo atvejų;

13.   pažymi, kad Agentūra neturi jokių tarnybinių transporto priemonių;

14.  pažymi, kad 2015 m. atlikus darbuotojų bendradarbiavimo tyrimą padėtis šioje srityje dar labiau pagerėjo, palyginti su 2013 m.; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad dar liko nustatytų problemų, susijusių su padalinių tarpusavio bendradarbiavimu, objektyvumu vykdant sprendimų priėmimo procesus ir pasitikėjimu vyresniąja vadovybe; pažymi, kad teminė grupė pasiūlė aštuonis tobulinimo veiksmus, atliktinus trijose tobulintinose srityse; patvirtina, kad vykdomoji valdyba patvirtino šešis pasiūlymus, iš kurių trys jau įgyvendinami (vidaus judumo duomenų bazė; informavimo apie sprendimus faktų suvestinės; reguliarūs grupės posėdžiai) ir dar tris planuoja įgyvendinti (360 laipsnių grįžtamojo ryšio procesas; personalo komunikacijos planas; didesnė pagalba tiesioginiams vadovams); ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šių veiksmų įgyvendinimą;

15.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, nuo 2014 m. Agentūra įvykdė dvi esmines pertvarkas, įskaitant vidinį aukščiausio ir vidurinio lygio vadovų pareigų perskirstymą; bet to, pažymi, kad pagrindinių darbuotojų pareigų IT ir administracijos srityse perskirstymas buvo nesėkmingas, todėl Agentūrai ir jos operacijoms kyla reikšminga nestabilumo rizika; tačiau pažymi, kad, Agentūros nuomone, šie organizaciniai pokyčiai, kuriais siekiama didinti veiklos efektyvumą ir užtikrinti geresnį strateginių tikslų įgyvendinimą ir kuriems pritarė Agentūros valdančioji taryba, jos stabilumui nepakenkė; be to, pažymi, kad neįdiegta sistema, skirta esamiems įgūdžiams analizuoti, trūkumams nustatyti ir tinkamiems darbuotojams įdarbinti bei jiems skirti; ragina Agentūrą šiems klausimams skirti ypatingą dėmesį, patobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir apie tai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją;

16.  yra susirūpinusi dėl to, kad agentūrų, kurios finansuojamos iš mokesčių, atveju darbuotojų skaičiaus mažinimas, kuris turėjo būti atliktas pastaraisiais metais, reiškė darbuotojų, vykdančių užduotis, kurios faktiškai finansuojamos pareiškėjų mokesčiais, o ne Sąjungos biudžeto lėšomis, skaičiaus mažinimą; tai buvo daroma neatsižvelgiant į papildomą darbo krūvį, susidariusį dėl didėjančio paraiškų skaičiaus, ir į atitinkamą pajamų iš pareiškėjų mokamų mokesčių už teikiamas paslaugas padidėjimą, dėl kurio būtų buvę galima padidinti darbuotojų skaičių nedarant jokio poveikio Sąjungos biudžetui; pažymi, kad Agentūros papildomų darbuotojų ir biudžeto išteklių poreikis bus ypač didelis 2018–2020 m. pasirengimo ir perkėlimo į naują būstinę etapu, kuriuo Agentūra turės toliau vykdyti savo pagrindines viešosios sveikatos užduotis ir papildomas užduotis, susijusias su pačiu perkėlimu;

17.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, Agentūra nuo pat projektų pradžios yra itin priklausoma nuo išorės dalykinių žinių, tačiau nėra patvirtinta jokios politikos, kuria būtų reglamentuojamas konsultantų paslaugų naudojimas; apgailestaudamas pažymi, kad reikėjo ištaisyti kokybės trūkumus, nustatytas gavus rezultatus, o su tuo susijusias papildomas išlaidas turėjo apmokėti Agentūra; ragina Agentūrą geriau naudoti savo išteklius ir bandyti sumažinti priklausomumą nuo išorės ekspertų, parengti ir nustatyti tinkamą politiką, reglamentuojančią išorės konsultantų paslaugų naudojimą, ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie jos įgyvendinimą;

18.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2014 m. Komisija daugiau kaip 50 Sąjungos institucijų ir įstaigų (įskaitant Agentūrą) vardu su vienu sutarties vykdytoju pasirašė preliminariąją sutartį dėl programinės įrangos ir licencijų įsigijimo bei susijusių IT priežiūros ir konsultavimo paslaugų teikimo; atkreipia dėmesį į tai, kad preliminariosios sutarties vykdytojas veikia kaip tarpininkas tarp Agentūros ir tiekėjų, kurie gali patenkinti Agentūros poreikius; pažymi, kad už šias tarpininkavimo paslaugas preliminariosios sutarties vykdytojas turi teisę į komisinius, siekiančius nuo dviejų iki devynių procentų nuo tiekėjų kainų; pastebi, kad 2016 m. visi mokėjimai preliminariosios sutarties vykdytojui sudarė 8 900 000 EUR; apgailestauja, kad Agentūra sistemingai netikrino kainų ir jų padidinimų, nustatytų kartu su tiekėjų kotiruotomis kainomis, ir preliminariosios sutarties vykdytojui pateiktų sąskaitų faktūrų; vis dėlto pažymi, kad, remdamasi 2017 m. spalio mėn. Audito Rūmų nustatytu faktu, Agentūra tyrė vieną atvejį ir rangovas pripažino savo klaidą, taigi Agentūra tikisi susigrąžinti apie 12 000 EUR; taip pat pažymi, kad nuo 2017 m. spalio mėn. Agentūra taiko specialias vidaus gaires; minėtose gairėse numatyta, kad iš įmonės „Comparex“ gavus pasiūlymą, kurio vertė viršija 60 000 EUR, bus atliekamos sistemingos produktų kategorijų ir visų susijusių kainų padidinimų patikros;

19.  pripažįsta, kad paraiškos gauti rinkodaros leidimus tvirtinamos remiantis trimis kriterijais: veiksmingumo, kokybės ir saugos; rekomenduoja numatyti ketvirtą reikalavimą: gydomosios pridėtinės vertės (GPV), lyginant vaistą su geriausiu esamu vaistu, o ne su placebu;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

20.  pabrėžia, kad 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo ir 2016 m. spalio mėn. buvo dar kartą peržiūrėta valdybos narių konkuruojančių interesų valdymo politika; remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad įgyvendinant peržiūrėtą politiką dabar atliekamas ex ante vertinimas, siekiant palyginti kiekvienoje naujoje deklaracijoje pateikiamus duomenis su ankstesnių deklaracijų duomenimis ir su kiekvieno valdybos nario pateiktais gyvenimo aprašymais;

21.  palankiai vertina tai, kad narių, deklaravusių konkuruojančius interesus, kurie galėtų turėti įtakos jų nešališkumui konkrečiais darbotvarkės klausimais, vardai ir pavardės nurodomi protokole ir kad gali būti taikomi tam tikri apribojimai, susiję su jų dalyvavimu posėdyje;

22.  su pasitenkinimu pažymi, kad visų valdybos narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos paskelbti Agentūros interneto svetainėje; pažymi, kad 2016 m. valdybos narių atžvilgiu nebuvo pradėta jokių piktnaudžiavimo pasitikėjimu procedūrų;

23.  pažymi, kad Agentūros elgesio kodeksu nešališkumo ir reikalavimo kasmet teikti interesų deklaracijas taikymo sritis išplečiama ir pradedama taikyti visiems Agentūros darbuotojams, įskaitant laikinuosius tarnautojus, sutartininkus, deleguotuosius nacionalinius ekspertus, laikinuosius darbuotojus, atvykstančius ekspertus ir stažuotojus; pažymi, kad, peržiūrėjus Agentūros mokslinio komiteto narių ir ekspertų interesų deklaracijų tvarkymo politiką ir valdybos narių konkuruojančių interesų politiką, buvo peržiūrėtas taip pat sprendimas dėl Agentūros darbuotojų ir kandidatų prieš įdarbinimą nurodomų deklaruotų interesų tvarkymo ir toks sprendimas įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.;

24.  pažymi, kad dėl Agentūros persikėlimo į kitą vietą iš Agentūros gali išeiti darbuotojų; taigi ragina Agentūrą užtikrinti, kad kiekvienu atveju būtų griežtai taikomos „sukamųjų durų“ reiškiniui skirtos taisyklės;

25.  pažymi, kad Agentūros kovos su sukčiavimu tarnyba įgyvendino 2016 m. Agentūros kovos su sukčiavimu strategijoje nustatytus tikslinius veiksmus; visų darbuotojų buvo paprašyta dalyvauti Agentūros e. mokymo kurse kovos su sukčiavimu klausimais, kurį visą savo jėgomis parengė kovos su sukčiavimu tarnyba;

26.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. lapkričio mėn. Agentūra patvirtino Komisijos gaires dėl vidaus informavimo apie pažeidimus; džiaugiasi, kad 2017 m. kovo mėn. Agentūros valdyba patvirtino pranešimų jos kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais, gaunamais iš išorės šaltinių (t. y. išorės informavimo apie pažeidimus taisykles), tvarkymo politiką;

27.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad Agentūra neužregistravo jokių vidaus informavimo apie pažeidimus atvejų ir gavo 18 pranešimų iš išorės šaltinių apie tariamus norminio pobūdžio pažeidimus, galinčius daryti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai; pažymi, kad Agentūra ėmėsi tolesnių veiksmų dėl kiekvienos iš šių ataskaitų, tačiau nenustatė jokių saugumo ir (arba) veiksmingumo problemų, susijusių su būtinybe imtis konkrečių reglamentavimo veiksmų;

28.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant reikiamą paramą ir patarimus;

29.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Agentūra gavo 823 prašymus leisti susipažinti su dokumentais, t. y. 20 proc. daugiau, palyginti su 2015 m.; pažymi, kad Agentūra atsakė į 678 prašymus ir suteikė visapusišką galimybę susipažinti su dokumentais pagal 542 prašymus, pagal 17 prašymų suteikė tik dalinę galimybę ir 44 prašymus atmetė; pažymi, kad Agentūros nurodyta 21 prašymo leisti susipažinti su dokumentais atmetimo priežastis buvo komercinių interesų apsauga; ragina Agentūrą užtikrinti, kad priimdama sprendimą dėl galimybės susipažinti su dokumentais ribojimo dėl komercinių interesų apsaugos ji taip pat kuo rimčiau atsižvelgtų į piliečių interesus sveikatos srityje ir laikytųsi atitinkamų reglamentų ir taisyklių;

30.  apgailestauja dėl to, kad buvo sustabdytas viešų konsultacijų dėl Agentūros naujo požiūrio siekiant skaidrumo paskelbimas, iškilus poreikiui teikti pirmenybę Agentūros pasirengimui „Brexit’o“ srityje;

Pagrindiniai pasiekimai

31.  palankiai vertina Agentūros 2016 m. nustatytus šiuos pagrindinius pasiekimus:

–  Agentūra įvykdė savo teisinius įsipareigojimus remti vaistų inovacijų diegimą, leidimų dėl vaistų išdavimą ir priežiūrą, ir taip stiprinti visuomenės sveikatą ir ją saugoti;

–  Agentūra buvo pirma pasaulyje reguliavimo institucija, kuri pradėjo skelbti klinikinius duomenis, kuriais grindžiamos paraiškos dėl leidimo prekiauti naujais vaistais;

–  Agentūra pradėjo įgyvendinti projektą „PRIority MEdicines“ (PRIME) – naują programą, kuria siekiama sustiprinti reguliavimo srities paramą, siekiant optimizuoti nepatenkintus ligonių poreikius tenkinančių vaistų kūrimą;

–  kartu su Europos maisto saugos tarnyba Agentūra peržiūrėjo antimikrobinių medžiagų naudojimo maisto gamybai naudojamiems gyvūnams mažinimo priemones ir pateikė bendrą mokslinę nuomonę;

Vidaus kontrolė

32.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra parengė tvarų rizikos nustatymo, vertinimo ir valdymo organizacijoje procesą, siekdama užtikrinti, kad būtų pasiekti pagrindiniai organizaciniai tikslai; pažymi, kad 2016 m. nė vienas iš nustatytų rizikos veiksnių nebuvo laikomas itin pavojingu ir kad joks pavojus nekilo;

33.  pažymi, kad Agentūros vidaus kontrolės standartų veiksmingumas buvo įvertintas remiantis Agentūros vadovybei skirto vidaus klausimyno atsakymais; pripažįsta, kad atlikus vertinimą padaryta išvada, jog įdiegta sistema iš esmės atitinka standartus, taigi suteikia Agentūrai galimybę pateikti pakankamą patikinimą dėl patikimos vidaus kontrolės aplinkos, nors ir buvo atkreiptas dėmesys į tris tobulintinas sritis; tos sritys yra darbuotojų skyrimas ir judumas, tikslai, taip pat veiklos rezultatų rodikliai ir organizacinė struktūra; pažymi, kad buvo imtasi priemonių toliau didinti veiksmingumą ir gerinti minėtų standartų taikymą ir kad parengtas ir 2017 m. įgyvendintas veiksmų planas trūkumams minėtose srityse pašalinti; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmų plano įgyvendinimą;

Vidaus auditas

34.  pažymi, kad 2016 m. pabaigoje vis dar buvo neįgyvendinta 10 labai svarbių rekomendacijų, pateiktų po auditų, kuriuos Agentūros Vidaus audito struktūra (VAS) atliko iki 2015 m. gruodžio 31 d.; pažymi, kad neįgyvendintų ypatingos svarbos rekomendacijų nebuvo; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti neįgyvendintas labai svarbias rekomendacijas;

35.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo nė vienos neįgyvendintos Komisijos Vidaus audito tarnybos pateiktos ypatingos svarbos ar labai svarbios rekomendacijos;

Kitos pastabos

36.  atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad Jungtinei Karalystei nusprendus išstoti iš Sąjungos 2018–2020 m. persikėlimo ir pereinamuoju laikotarpiu Agentūrai teks papildomas papildomu darbo krūvis ir jai prireiks papildomų biudžeto lėšų; ragina Komisiją šiuo laikotarpiu numatyti atitinkamus personalo išteklius ir biudžeto lėšas, siekiant užtikrinti, kad Agentūra galėtų toliau veiksmingai atlikti savo užduotis ir kartu pradėti vykdyti visus veiksmus, kurių reikia rengiantis persikėlimui 2019 m.; taip pat siūlo, kad Agentūrai, laikantis teisės aktais nustatytų apribojimų ir patikimo finansų valdymo principo, būtų leista išlaikyti iš mokesčių gautų pajamų sudarytą biudžeto rezervą, kad ji galėtų reaguoti į nenumatytas išlaidas ir nepalankius valiutų kurso svyravimus, su kuriais gali tekti susidurti 2018 m. ir vėliau;

37.  pabrėžia, kad būtina pagreitinti Agentūros finansinio pagrindų reglamento 88 straipsnyje nustatytą statybos patvirtinimo procedūrą, kad nebūtų vėluojama pradėti naujų Agentūros patalpų statybos Amsterdame;

38.  palankiai vertina Parlamento atstovų apsilankymą Agentūros laikinojoje ir būsimojoje būstinėje Amsterdame siekiant surinkti naujausią informaciją apie dvigubo persikėlimo ir nekilnojamojo turto projekto pažangą ir pabrėžia Parlamento vaidmenį priimant sprendimus, susijusius su nauja būstine;

39.  atsižvelgdamas į artėjantį Agentūros persikėlimą į Amsterdamą ir būtinybę užtikrinti, kad būtų išsaugota kuo daugiau darbuotojų, pritaria plačiam Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto aiškinimui, taip suteikiant galimybę vykdomajam direktoriui išsaugoti kuo daugiau Agentūros darbuotojų, turinčių Jungtinės Karalystės pilietybę, iki 2019 m. kovo 29 d. ir vėliau;

40.  pažymi, kad Audito Rūmai paskelbė „dalyko pabrėžimo“ pastraipą dėl dviejų Londone įsikūrusių agentūrų, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės sprendimą išstoti iš Sąjungos; pažymi, kad, atsižvelgdama į sprendimus dėl būsimos būstinės vietos, Agentūra savo finansinės būklės ataskaitose kaip neapibrėžtąjį įsipareigojimą atskleidė įvertintą likusio 2017–2039 m. nuomos laikotarpio 448 000 000 EUR nuomos sumą, kadangi į nuomos sutartį neįtraukta jokia nuostata dėl pasitraukimo; primygtinai ragina Komisiją prisiimti atsakomybę už šiuos absurdiškai didelius įsipareigojimus ir kartu su Agentūra derėtis su nuomotoju dėl priimtino sprendimo; be to, pažymi, kad neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su kitomis su persikraustymu susijusiomis išlaidomis, kaip antai, darbuotojų perkraustymo kartu su jų šeimomis išlaidomis, veiksmais, skirtais galimam vidaus ir Jungtinėje Karalystėje sukauptų išorės ekspertinių žinių netekimui sumažinti, ir dėl to kylančią riziką veiklos tęstinumui, vis dar turi būti nustatyti; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie naujausią persikėlimo išlaidų, įskaitant su dabartinėmis patalpomis susijusius įsipareigojimus, įvertį;

41.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Agentūros 2016 m. 95 proc. biudžeto finansuota iš farmacinių įmonių mokamų mokesčių ir 5 proc. – Sąjungos lėšomis; pabrėžia, kad finansavimas iš farmacijos bendrovių 2016 m. padidėjo, palyginti su 2015 m., ir yra susirūpinęs dėl šio pramonės sektoriaus atstovų įtakos Agentūrai ir Agentūros priklausomybės;

42.  pažymi, kad su „Brexit’u“ susijusios rizikos vertinimą atskirai atliko Agentūros speciali veiksmų ir pasirengimo persikėlimui darbo grupė, sukurta siekiant užtikrinti Agentūros pasirengimą įvairiems įvykių scenarijams po „Brexit’o“; pažymi, kad 2016 m. ši speciali darbo grupė daugiausia dėmesio skyrė poveikio Agentūrai vertinimui, įskaitant vadovybės pasirengimą, susijusį su pagalba darbuotojams ir nacionaliniams atstovams, finansinius klausimus, saugumo klausimus ir infrastruktūrą, persikėlimo į kitą valstybę atveju; ragina Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti priemonių, kurių imtasi siekiant įveikti šį iššūkį, ataskaitą;

43.  remdamasis tolesnių veiksmų ataskaita patvirtina, kad speciali veiksmų ir pasirengimo persikėlimui darbo grupė oficialiai pareiškė, kad visas ankstyvo Agentūros išsikraustymo iš Londono ir persikėlimo į naują priimančiąją valstybę narę išlaidas turės padengti Jungtinės Karalystės vyriausybė; be to, patvirtina, kad šiuo metu Agentūra, kaip nuomotoja, analizuoja visas įmanomas galimybes kartu su Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiais teisiniais ir nekilnojamojo turto patarėjais ir tuo pat metu stebi Sąjungos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės derybas;

44.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Reglamente (EB) Nr. 726/2004 reikalaujama, kad Komisija kas dešimt metų atliktų Agentūros ir jos operacijų išorės vertinimą; pabrėžia, kad paskutinioji vertinimo ataskaita buvo paskelbta 2010 m.; pritaria Audito Rūmų pastabai, kad toks ilgas laikotarpis neužtikrina, kad veiklos rezultatų vertinimas suinteresuotosioms šalims bus pateiktas laiku; remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad Komisija šiuo metu rengia kitą vertinimą, kuris turi būti atliktas 2017–2018 m. laikotarpiu;

45.  pakartoja, kad Agentūra, vertindama ir prižiūrėdama žmonėms ar gyvūnams skirtus vaistus, atlieka svarbų vaidmenį visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos ir propagavimo srityje;

46.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra rekomendavo, kad rinkodaros leidimas būtų suteiktas 92 naujiems vaistams (81 žmonėms skirtam vaistui ir 11 veterinarinių vaistų), įskaitant 33 naujas veikliąsias medžiagas (27 žmonėms skirtas ir 6 veterinarines veikliąsias medžiagas); pabrėžia, kad naudoti tų medžiagų Sąjungos vaistuose anksčiau niekada nebuvo leista ir kad jos nėra susijusios su jokių kitų leidžiamų naudoti medžiagų chemine struktūra;

47.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. spalio mėn. pradėta naudoti klinikinių duomenų interneto svetainė ir tai yra svarbus žingsnis siekiant didesnio skaidrumo; atkreipia dėmesį į tai, kad interneto svetainė suteikia galimybę atvirai susipažinti su naujų žmonėms skirtų vaistų, kuriems suteiktas leidimas Sąjungoje, klinikinių tyrimų ataskaitomis; pažymi, kad Agentūra yra pirmoji pasaulyje reguliavimo institucija, suteikianti tokią plačią prieigą prie klinikinių duomenų;

o

o o

48.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2017 m. balandžio ... d. rezoliucijoje(12) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

25.1.2018

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2154(DEC))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad, kaip numatyta Finansiniame reglamente, Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) biudžeto pajamos grindžiamos piniginėmis lėšomis – Sąjungos įnašais, mokesčiais už paraiškas gauti vaistų rinkodaros leidimą ir už poregistracinę veiklą, taip pat už įvairią administravimo veiklą;

2.  pažymi, kad 2016 m. bendras Agentūros biudžetas siekė 308 422 000 EUR; atkreipia dėmesį į tai, kad 89,4 proc. Agentūros pajamų yra iš mokesčių, kuriuos moka vaistų pramonės atstovai už suteiktas paslaugas, 5,5 proc. – iš Sąjungos biudžeto ir 5 proc. iš išorės asignuotųjų pajamų;

3.  pažymi, kad Agentūra kontroliuoja biudžeto išlaidas taikydama patikimą stebėsenos procesą;

4.  pakartoja, kad Agentūra, vertindama ir prižiūrėdama žmonėms ar gyvūnams skirtus vaistus, atlieka svarbų vaidmenį visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos ir propagavimo srityje;

5.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra rekomendavo, kad rinkodaros leidimas būtų suteiktas 92 naujiems vaistams (81 žmonėms skirtam vaistui ir 11 veterinarinių vaistų), įskaitant 33 naujas veikliąsias medžiagas (27 žmonėms skirtas ir 6 veterinarines veikliąsias medžiagas); pabrėžia, kad naudoti tų medžiagų Sąjungos vaistuose anksčiau niekada nebuvo leista ir kad jos nėra susijusios su jokių kitų leidžiamų naudoti medžiagų chemine struktūra;

6.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. spalio mėn. pradėta naudoti klinikinių duomenų interneto svetainė ir tai yra svarbus žingsnis siekiant didesnio skaidrumo; atkreipia dėmesį į tai, kad interneto svetainė suteikia atvirą prieigą prie naujų žmonėms skirtų vaistų, kuriems suteiktas leidimas Sąjungoje, klinikinių tyrimų ataskaitų; pažymi, kad Agentūra yra pirmoji pasaulyje reguliavimo institucija, suteikianti tokią plačią prieigą prie klinikinių duomenų;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra sukūrė „Brexit’ui“ skirtą darbo grupę, kuri 2016 m. daugiausia dėmesio skyrė „Brexit’o“ poveikio Agentūrai vertinimui, siekdama nustatyti pagrindinius pavojus ir pasiūlyti galimas rizikos mažinimo priemones;

8.  pažymi, kad visiškai skaidrios ataskaitų teikimo sistemos sukūrimas daug kainuoja ir yra sudėtingas dėl tos sistemos sudėtingumo ir didelio skaičiaus kasmet atliekamų operacijų;

9.  pabrėžia, kad Agentūrai nebuvo leista sukurti su „Brexit’u“ susijusio nenumatytų atvejų rezervo;

10.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad tokių agentūrų kaip šios, kurios finansuojamos iš mokesčių, atveju darbuotojų skaičiaus mažinimas, kuris turėjo būti atliktas pastaraisiais metais, reiškė darbuotojų, vykdančių užduotis, kurios faktiškai finansuojamos pareiškėjų mokesčiais, o ne Sąjungos biudžeto lėšomis, skaičiaus mažinimą; tai buvo daroma neatsižvelgiant į papildomą darbo krūvį, susidariusį dėl didėjančio paraiškų skaičiaus, ir į atitinkamą pajamų iš pareiškėjų mokamų mokesčių už teikiamas paslaugas padidėjimą, dėl kurio būtų buvę galima padidinti darbuotojų skaičių nedarant jokio poveikio Sąjungos biudžetui; pažymi, kad Agentūros papildomų darbuotojų ir biudžeto išteklių poreikis bus ypač didelis 2018–2020 m. pasirengimo ir perkėlimo į naują būstinę etapu, kuriuo Agentūra turės toliau vykdyti savo pagrindines viešosios sveikatos užduotis ir papildomas užduotis, susijusias su pačiu perkėlimu;

11.  apgailestauja dėl to, kad viešų konsultacijų dėl Agentūros naujo požiūrio siekiant skaidrumo paskelbimas buvo sustabdytas dėl poreikio teikti pirmenybę Agentūros pasirengimui „Brexit’o“ srityje;

12.  pabrėžia, kad 2016 m. spalio mėn. buvo atnaujinta mokslinių komitetų narių ir ekspertų konkuruojančių interesų traktavimo politika; pažymi, kad ji apima apribojimų, susijusių su eksperto galimybe įsidarbinti farmacijos įmonėje, paaiškinimą ir suderina taisykles, susijusias su artimų šeimos narių interesais mokslinių komitetų ir darbo grupių narių atžvilgiu, su Valdančiosios tarybos narių taisyklėmis;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad Valdančiosios tarybos narių konkuruojančių interesų srities politika įsigaliojo 2016 m. gegužės mėn.; be to, pažymi, kad persvarstytas sprendimas dėl taisyklių, susijusių su Agentūros darbuotojų deklaruotų interesų traktavimu, buvo priimtas 2016 m. spalio mėn.;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros laikinųjų darbuotojų darbo vietų užimtumo rodiklis pasiekė 98 proc.;

15.  remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

8

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jiří Maštálka

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

41

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

8

-

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini, Julia Reid

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 142.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 142.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 142.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 142.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 443, 2016 11 29, p. 4.

(12)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 11 d.Teisinis pranešimas