Procedūra : 2017/2154(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0103/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0103/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.45

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0150

ZIŅOJUMS     
PDF 737kWORD 66k
26.3.2018
PE 613.458v03-00 A8-0103/2018

par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2154(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2154(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018.gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0064/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru(4), un jo īpaši tās 68. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0103/2018),

1.  sniedz Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2154(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018.gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0064/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru(9), un jo īpaši tās 68. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0103/2018),

1.  apstiprina Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2154(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0103/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde vēlas uzsvērt, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Zāļu aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 308 422 000, t. i., par 0,1 % lielāks nekā 2015. gadā;

C.  tā kā Aģentūra tiek finansēta no maksām un 2016. gadā 89,34 % tās ieņēmumu tika gūti no farmācijas nozares maksām par sniegtajiem pakalpojumiem, 5,49 % tika nodrošināti no Savienības budžeta dažādu sabiedrības veselības un saskaņošanas pasākumu finansēšanai, bet 5,01 % nodrošināja ārējie piešķirtie ieņēmumi;

D.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Zāļu aģentūras gada pārskatiem par 2016. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  ar bažām norāda, ka daži Revīzijas palātas komentāri, kas tika izteikti 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumā, joprojām nav atzīmēti ar “ieviests”, jo īpaši attiecībā uz pārvaldes kontroles nepilnību izvērtēšanu un pienācīgas informācijas izplatīšanu dalībvalstīm un sabiedrībai par farmakoloģisko uzraudzību; aicina Aģentūru pēc iespējas drīzāk 2018. gadā pabeigt koriģējošos pasākumus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to īstenošanu;

Komentāri par pārskatu ticamību

2.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumā sniegto informāciju, kopš 2011. gadā tika ieviesta jauna IT grāmatvedības sistēma, ziņošana par saistību darbplūsmu un izlietojumu nav bijusi pietiekami pārredzama; ar nožēlu norāda uz to, ka, lai gan Aģentūras uzmanība tika atkārtoti vērsta uz šo jautājumu, nav veikti koriģējoši pasākumi; ņem vērā Aģentūras paskaidrojumu attiecībā uz to, ka “[Aģentūra] pašlaik strādā, lai palielinātu savas finanšu sistēmas ziņošanas funkcionalitāti atbilstīgi Revīzijas palātas ieteikumiem”; aicina Aģentūru pēc iespējas drīzāk 2018. gadā īstenot koriģējošos pasākumus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to īstenošanu;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

3.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūra noslēdza korporatīvā tarifa nolīgumus par speciālistu izmitināšanu ar 25 viesnīcām Londonā, neizmantojot konkursa iepirkuma procedūru; norāda, ka 2016. gadā veiktie maksājumi sešām viesnīcām pārsniedza Finanšu regulā noteikto robežvērtību, virs kuras ir jāpiemēro atklāta vai ierobežota konkursa iepirkuma procedūra; ar nožēlu norāda, ka tādējādi seši korporatīvā tarifa nolīgumi un ar tiem saistītie maksājumi 2016. gadā aptuveni EUR 2 100 000 apmērā ir nepareizi; norāda, ka saskaņā ar Aģentūras atbildi tā noteiks un īstenos risinājumu viesnīcu rezervācijām 2017.–2018. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī risinājuma īstenošanu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  atzīmē, ka 2016. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 96,30 %, t. i., par 2,25 % augstāks nekā iepriekšējā gadā; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 85,51 %, t. i., par 1,58 % zemāks;

5.  uzsver, ka Aģentūrai nebija atļauts izveidot ar Brexit saistītu rezervi neparedzētiem izdevumiem;

Saistības un pārnestās apropriācijas

6.  norāda, ka Revīzijas palāta nav sniegusi īpašus komentārus par Aģentūras pārnestajām apropriācijām; turklāt norāda, ka Aģentūra attiecībā uz pārnestajām summām pilnībā ievēroja attiecīgos finanšu noteikumus un galvenos snieguma rādītājus, tādējādi I sadaļā pārnesto apropriāciju līmenis bija 0,86 %, II sadaļā — 7,93 %, bet III sadaļā — 25,86 %;

7.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

8.  ar gandarījumu norāda, ka saskaņā ar Aģentūras gada darbības pārskatu 2016. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem; no Aģentūras sniegtās informācijas konstatē, ka 2016. gadā tā veica deviņus pārvietojumus par kopējo summu EUR 9 268 000 jeb 3 % apmērā no galīgajām apropriācijām; atzīmē, ka pārnestās izdevumu apropriācijas galvenokārt bija nepieciešamas izdevumu palielinājumam uzņēmējdarbības IT izstrādei, apropriāciju palielinājumam saistībā ar referentu darbu un farmakovigilances pakalpojumiem un apropriāciju samazinājumam gadījumos, kad izdevumi galvenokārt tiek segti Lielbritānijas mārciņās;

Iepirkuma un personāla politika

9.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras štatu sarakstu konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī, tāpat kā 2015. gadā, bija aizpildītas 587 štata vietas (no 602 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu); atzīmē, ka Aģentūrā strādāja (pilnslodzes ekvivalenti) arī 36 norīkotie valsts eksperti, 143 līgumdarbinieki, 59 pagaidu darbinieki un 148 konsultanti;

10.  pauž nožēlu, ka attiecībā uz visām 2016. gada 31. decembrī aizņemtajām štata vietām (ieskaitot līgumdarbiniekus) nav sasniegts dzimumu līdzsvars, jo sieviešu un vīriešu īpatsvars ir attiecīgi 69 % pret 31 %; tomēr norāda, ka 14 no 29 (48 %) Aģentūras augstākās vadības darbiniekiem ir sievietes; aicina Aģentūru, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, ņemt vērā dzimumu līdzsvara jautājumu un nākamās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par 2017. un 2018. kalendārā gada beigās panākto šajā jomā;

11.  atzīmē, ka Aģentūras darbinieki 2016. gadā slimības atvaļinājumā bija vidēji 7,9 dienas; ar gandarījumu konstatē, ka Aģentūra izveidoja grupu darbinieku konsultēšanai veselības un drošības jautājumos, nodrošina saviem darbiniekiem veselīga uztura iespējas Aģentūras ēdnīcā un veica gada iemaksu GBP 31 108,33 apmērā Sporta un izklaides klubam, kas rīko tādus pasākumus kā vasaras un Ziemassvētku svinības un kas piedāvā arī deviņas sporta un brīvā laika aktivitātes tādās jomās kā māksla, grāmatu lasīšana, kino, basketbols, futbols, kalnu sports, nūjošana un volejbols;

12.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra ir ieviesusi politiku, lai aizsargātu personas cieņu un novērstu jebkāda veida psiholoģisku vardarbību vai seksuālu uzmākšanos; norāda, ka Aģentūra ir arī izveidojusi konsultāciju punktus (konfidenciāli konsultanti), lai darbinieki varētu apspriest savas bažas neformālā gaisotnē; norāda, ka 2016. gadā nebija neviena personas aizskaršanas gadījuma;

13.   norāda, ka Aģentūrai nav neviena dienesta transportlīdzekļa;

14.  norāda, ka 2015. gadā veiktā personāla iesaistīšanās aptauja liecināja par papildu uzlabojumiem salīdzinājumā ar 2013. gadu; tomēr konstatē, ka konstatētie neatrisinātie jautājumi ietver sadarbību starp struktūrām, objektivitāti lēmumu pieņemšanas procedūrās un augstākās vadības uzticamību; norāda, ka mērķgrupa ierosināja astoņus uzlabošanas pasākumus trim jomām, kurās bija jāveic uzlabojumi; pieņem zināšanai, ka valde apstiprināja sešus no minētajiem priekšlikumiem, trīs no tiem jau ir īstenošanas posmā (iekšējās mobilitātes datubāze, faktu lapas lēmumu paziņošanai, regulāras grupu sanāksmes) un vēl trīs tiek plānots īstenot (360 grādu atgriezeniskās saites process, darbinieku komunikācijas plāns, lielāks atbalsts tiešajiem vadītājiem); aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo darbību īstenošanu;

15.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumā sniegto informāciju kopš 2014. gada Aģentūrā ir notikušas divas nozīmīgas reorganizācijas, tostarp augstākā un vidējā līmeņa vadošo amatu iekšēja pārdale; turklāt norāda, ka svarīgu darbinieku amatu pārdale IT jomā un administrācijā nebija sekmīga, un tas radīja būtisku nestabilitātes risku Aģentūrai un tās darbībai; tomēr norāda, ka Aģentūra uzskata, ka tā nesaskārās ar nestabilitāti sakarā ar organizatoriskām izmaiņām, kuru mērķis bija palielināt darbības efektivitāti un uzlabot stratēģisko mērķu īstenošanu un kuras atbalstīja Aģentūras valde; turklāt norāda, ka nav ieviesta sistēma, ar kuras palīdzību analizē prasmju pieejamību, nosakot vajadzības, un pieņem darbā un norīko atbilstīgu personālu; aicina Aģentūru pievērst īpašu uzmanību šiem jautājumiem, uzlabot savu cilvēkresursu pārvaldību un ziņot par to budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

16.  pauž bažas par to, ka aģentūrās, kuras tiek finansētas no maksām, piemēram, Aģentūrā, pēdējos gados noteiktie darbinieku skaita samazinājumi ir samazinājuši to darbinieku skaitu, kuri veic uzdevumus, kurus faktiski finansē, izmantojot pieteikumu iesniedzēju maksas nevis Savienības budžetu; tas tiek darīts, neņemot vērā nedz papildu darba slodzi, ko radījis arvien pieaugošais pieteikumu skaits, nedz attiecīgo ieņēmumu pieaugumu no pieteikuma iesniedzēju veiktajām maksām par sniegtajiem pakalpojumiem, kas ļautu palielināt darbinieku skaitu bez jebkādas ietekmes uz Savienības budžetu; norāda, ka papildu darbinieku un budžeta līdzekļu nepieciešamība Aģentūrai kļūs īpaši aktuāla 2018.–2020. gada posmā, kad notiks sagatavošanās un pārcelšanās uz jauno mītni un kurā Aģentūrai būs jāturpina pildīt savi svarīgie uzdevumi saistībā ar sabiedrības veselību, kā arī papildu uzdevumi tieši saistībā ar pārcelšanos;

17.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumā sniegto informāciju kopš projektu uzsākšanas Aģentūra ir ļoti lielā mērā atkarīga no ārējiem speciālistiem, tomēr nav izstrādāta politika konsultantu izmantošanai; ar nožēlu norāda uz to, ka pēc nodevumu saņemšanas konstatēto kvalitātes problēmu dēļ bija vajadzīgi labojumi, kuru izmaksas prasīja segt Aģentūrai; aicina Aģentūru uzlabot tās pašu resursu izlietojumu un censties ierobežot atkarību no ārējiem ekspertiem, sagatavot un ieviest atbilstīgu politiku, lai pārvaldītu ārējo konsultantu pakalpojumu izmantošanu un ziņotu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par tās īstenošanu;

18.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumā sniegto informāciju 2014. gadā Komisija vairāk nekā 50 Savienības iestāžu un struktūru, tostarp Aģentūras, vārdā parakstīja pamatlīgumu ar vienu līgumslēdzēju par IT programmu un licenču, kā arī ar to saistīto IT uzturēšanas un konsultāciju pakalpojumu iegādi; atzīmē, ka pamatdarbuzņēmējs darbojas kā starpnieks starp Aģentūru un piegādātājiem, kuri var apmierināt Aģentūras vajadzības; ņem vērā, ka par šiem starpniecības pakalpojumiem pamatdarbuzņēmējs var saņemt komisijas maksu par diviem līdz deviņiem procentiem no piegādātāju cenas; konstatē, ka 2016. gadā kopējie maksājumi pamatdarbuzņēmējam sasniedza EUR 8 900 000; ar nožēlu norāda uz to, ka Aģentūra sistemātiski nepārbaudīja cenas un prasītos uzcenojumus salīdzinājumā ar piegādātāju cenu piedāvājumiem un rēķiniem, kas izsniegti pamatdarbuzņēmējam; tomēr norāda, ka saistībā ar Revīzijas palātas 2017. gada oktobra konstatējumiem Aģentūra izvērtēja konkrēto gadījumu, kā rezultātā līgumslēdzējs atzina savu kļūdu un tika paredzēts atgūt aptuveni EUR 12 000; turklāt norāda, ka kopš 2017. gada oktobra Aģentūra ir ieviesusi īpašus iekšējos norādījumus; šie norādījumi ietver sistemātiskas pārbaudes attiecībā uz produktu kategoriju un ar tām saistītu uzcenojumu par katru cenu piedāvājumu, kas saņemts no Comparex un pārsniedz EUR 60 000;

19.  atzīst, ka tirdzniecības atļauju pieteikumu apstiprināšana ir balstīta uz trim kritērijiem: efektivitāte, kvalitāte un drošība; iesaka iekļaut ceturto prasību: pievienotā terapeitiskā vērtība (ATV), salīdzinot zāles ar labākajām pieejamajām zālēm nevis placebo;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

20.  norāda, ka pārskatītā politika attiecībā uz valdes locekļu konkurējošo interešu pārvaldību stājās spēkā 2016. gada 1. maijā un tika vēlreiz pārskatīta 2016. gada oktobrī; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka pārskatītās politikas īstenošana tagad ietver ex ante novērtēšanu, kuru veic, lai katrā jaunā deklarācijā iekļautos datus salīdzinātu ar iepriekšējā deklarācijā sniegtajiem un ar katra valdes locekļa iesniegto CV;

21.  atzinīgi vērtē to, ka to locekļu uzvārdi, kuri ir paziņojuši par konkurējošām interesēm, kas varētu ietekmēt viņu objektivitāti attiecībā uz konkrētiem darba kārtības jautājumiem, tiek reģistrēti protokolā un ka šāds fakts var radīt konkrētus ierobežojumus viņu dalībai sanāksmē;

22.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūras tīmekļa vietnē tiek publicēti visu valdes locekļu CV un interešu deklarācijas; norāda, ka 2016. gadā pret valdes locekļiem netika ierosināta neviena procedūra par uzticības ļaunprātīgu izmantošanu;

23.  konstatē, ka Aģentūras Rīcības kodeksā prasības par objektivitāti un gada deklarāciju iesniegšanu papildus tiek attiecinātas arī uz visiem Aģentūras darbiniekiem, tostarp pagaidu darbiniekiem, līgumdarbiniekiem, norīkotajiem valsts ekspertiem, aizstājējiem, viesekspertiem un praktikantiem; norāda, ka saistībā ar zinātniskās komitejas locekļu un ekspertu interešu deklarāciju pārvaldības politikas un valdes locekļu konkurējošu interešu politikas pārskatīšanu tika pārskatīts lēmums par deklarēto interešu pārvaldību attiecībā uz Aģentūras darbiniekiem un kandidātiem pirms pieņemšanas darbā un 2017. gada 1. janvārī tas tika publicēts;

24.  norāda, ka Aģentūras mītnes pārcelšana var izraisīt darbinieku aiziešanu no Aģentūras; tādēļ aicina Aģentūru nodrošināt, ka katrā gadījumā tiek stingri piemēroti virpuļdurvju noteikumi;

25.  norāda, ka Aģentūras krāpšanas apkarošanas birojs veica Aģentūras 2016. gada krāpšanas apkarošanas stratēģijā izklāstītās mērķtiecīgās darbības; visiem darbiniekiem tika prasīts apmeklēt Aģentūras rīkotos e-mācību kursu, kas aptvēra ar krāpšanas apkarošanu saistītus jautājumus un ko pilnībā sagatavoja iekšējais krāpšanas apkarošanas birojs;

26.  ņem vērā, ka Aģentūra 2014. gada novembrī pieņēma Komisijas pamatnostādnes par trauksmes celšanu; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gada martā Aģentūras valde pieņēma politiku, lai pārvaldītu ārēju avotu ziņojumus par tās atbildības jomā esošajiem jautājumiem (piem., par ārējiem trauksmes celšanas noteikumiem);

27.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka 2016. gadā tā nereģistrēja nevienu iekšēju trauksmes celšanas gadījumu un saņēma 18 ziņojumus no ārēja avota par iespējamiem regulatīviem pārkāpumiem, kas var negatīvi ietekmēt sabiedrības veselību; norāda, ka saistībā ar katru no šiem ziņojumiem Aģentūra veica turpmākus pasākumus, tomēr nekonstatēja nekādas drošības/efektivitātes problēmas, kuras radītu nepieciešamību īstenot īpašus regulatīvus pasākumus;

28.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

29.  norāda, ka 2016. gadā Aģentūra saņēma 823 pieprasījumus attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, kas ir par 20 % vairāk pieprasījumu nekā 2015. gadā; atzīmē, ka Aģentūra atbildēja uz 678 pieprasījumiem un pilnīgu piekļuvi piešķīra 542 gadījumos, bet 17 gadījumos piešķīra tikai daļēju piekļuvi un 44 gadījumos piekļuvi atteica; atzīmē, ka attiecībā uz 21 pieprasījumu, kad piekļuve dokumentiem tika atteikta, Aģentūras sniegtais pamatojums bija komerciālo interešu aizsardzība; aicina Aģentūru nodrošināt, ka, lemjot, vai uz komerciālu interešu aizsardzības pamata ierobežot piekļuvi dokumentiem, ar nopietnību tā ņem vērā arī Savienības un tās iedzīvotāju intereses veselības nodrošināšanas ziņā, vienlaikus piemērojot attiecīgos noteikumus un nosacījumus;

30.  pauž nožēlu par to, ka Aģentūras jaunās pieejas pārredzamībai publicēšana sabiedriskās apspriešanas rīkošanai tika apturēta sakarā ar nepieciešamību par prioritāti noteikt Aģentūras sagatavotību Brexit;

Galvenie sasniegumi

31.  atzinīgi vērtē Aģentūras identificētos galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

–  Aģentūra izpildīja savas juridiskās saistības attiecībā uz atbalstu inovācijai un zāļu reģistrēšanu un uzraudzību, tādējādi veicinot un aizsargājot sabiedrības veselību;

–  Aģentūra kā pirmā regulējošā iestāde pasaulē sāka publicēt klīniskos datus, kuri ir jaunu zāļu reģistrācijas apliecības pieteikumu pamatā;

–  Aģentūra uzsāka jaunu shēmu PRIority MEdicines (PRIME), lai nostiprinātu regulatīvo atbalstu nolūkā optimizēt zāļu izstrādi pacientu neapmierinātajām vajadzībām;

–  Aģentūra kopīgi ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi pārskatīja pasākumus, lai samazinātu antimikrobiālo līdzekļu izmantošanu produktīvajos dzīvniekos, un sniedza kopīgu zinātnisku atzinumu;

Iekšējā kontrole

32.  ņem vērā, ka Aģentūra ir izstrādājusi ilgtspējīgu procesu, lai noteiktu, izvērtētu un pārvaldītu risku visā organizācijā nolūkā nodrošināt galveno organizācijas mērķu sasniegšanu; atzīmē, ka neviens no konstatētajiem riskiem netika uzskatīts par būtiskiem un neviens no tiem 2016. gadā neīstenojās;

33.  atzīmē, ka Aģentūras iekšējo kontroles standartu efektivitāte tika izvērtēta, izmantojot iekšēju aptaujas anketu, kura bija paredzēta Aģentūras vadībai; pieņem zināšanai, ka izvērtēšanā tika secināts, ka ieviestā sistēma kopumā atbilst standartiem, tādējādi sniedzot Aģentūrai pamatotu pārliecību par iekšējās kontroles vides uzticamību, neraugoties uz to, ka tika uzsvērtas trīs jomas, kurās jāveic uzlabojumi, proti, darbinieku sadalījums un mobilitāte, mērķi un darbības rādītāji un operacionālā struktūra; norāda, ka tika veikti pasākumi, lai turpinātu iepriekš minēto standartu efektivitātes un piemērošanas uzlabošanu, un ir izstrādāts rīcības plāna projekts, lai novērstu nepilnības iepriekš minētajās jomās, un tas tiks īstenots 2017. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī rīcības plāna īstenošanu;

Iekšējā revīzija

34.  atzīmē, ka 10 ieteikumi, kuri bija atzīmēti kā ļoti svarīgi un izrietēja no Aģentūras iekšējās revīzijas struktūras līdz 2015. gada 31. decembrim veiktajām revīzijām, 2016. gada beigās joprojām nebija īstenoti; norāda, ka nebija neizpildītu ārkārtīgi būtisku ieteikumu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai pabeigtu to vēl neizpildīto ieteikumu īstenošanu, kuri bija atzīmēti kā ļoti svarīgi;

35.  ar gandarījumu atzīmē, ka neviens ieteikums, kuru Komisijas Iekšējais revīzijas dienests bija atzīmējis kā būtisku vai ļoti svarīgu, 2016. gada 31. decembrī nebija palicis neīstenots;

Citi komentāri

36.  jo īpaši atzīmē, ka sakarā ar Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Savienības Aģentūrai 2018.–2020. gada pārcelšanās un pārejas periodā radīsies papildu darba slodze un papildu budžeta vajadzības; aicina Komisiju minētajā laikposmā nodrošināt atbilstīgu darbinieku un budžeta līdzekļu pieejamību, lai nodrošinātu, ka Aģentūra var turpināt savu uzdevumu efektīvu veikšanu un uzsākt jaunas darbības, kas nepieciešamas, lai sagatavotu tās pārcelšanos 2019. gadā; turklāt ierosina ar tiesību aktos paredzētiem ierobežojumiem un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu atļaut Aģentūrai saglabāt ieņēmumu maksu radīto budžeta rezervi, lai reaģētu saistībā ar neparedzētām izmaksām un nelabvēlīgām valūtas kursa svārstībām, ar kurām var nākties saskarties 2018. gadā un vēlāk;

37.  uzsver nepieciešamību paātrināt Aģentūras Finanšu pamatregulas 88. pantā izklāstīto būvdarbu apstiprināšanas procedūru, lai novērstu jebkādu kavēšanos saistībā ar jauno Aģentūras telpu būvniecības sākšanu Amsterdamā;

38.  atzinīgi vērtē Parlamenta braucienu uz Amsterdamu, kur atrodas Aģentūras pagaidu un turpmākā mītne, lai apkopotu jaunāko informāciju par virzību saistībā ar divkāršo pārcelšanu un par situāciju saistībā ar nekustamā īpašuma projektu, un uzsver Parlamenta lomu lēmuma pieņemšanas procesā attiecībā uz jaunajām mītnes telpām;

39.  saistībā ar Aģentūras gaidāmo pārcelšanos uz Amsterdamu un nepieciešamību nodrošināt pēc iespējas vairāk darbinieku noturēšanu atbalsta Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta plašu interpretāciju, tādējādi ļaujot izpilddirektoram līdz 2019. gada 29. maijam un vēlāk saglabāt pēc iespējas vairāk Aģentūras darbinieku, kuri ir Apvienotās Karalistes valstspiederīgie;

40.  norāda, ka Revīzijas palāta sagatavoja “apstākļu akcentējuma punktu” par abām aģentūrām, kas atrodas Londonā, ņemot vērā Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Savienības; norāda, ka ņemot vērā to, ka būs jāpieņem lēmumi par Aģentūras turpmāko atrašanās vietu, Aģentūra finanšu pārskatos kā iespējamās saistības ir norādījusi aplēstās nomas izmaksas EUR 448 000 000 apmērā par atlikušo nomas periodu no 2017. līdz 2039. gadam, jo nomas līgumā nav paredzēta izstāšanās klauzula; mudina Komisiju uzņemties atbildību par šīm absurdi lielajām saistībām un kopā ar Aģentūru vienoties ar iznomātāju par pieņemamu darījumu; turklāt norāda, ka vēl ir jānosaka iespējamās saistības attiecībā uz citām ar pārvākšanos saistītām izmaksām, piemēram, darbinieku un viņu ģimeņu pārvietošanu, pasākumiem, kas jāveic, lai mazinātu iekšējo un Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ārējo ekspertu iespējamo zaudēšanu, un izrietošo risku darbības nepārtrauktībai; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par atjauninātām pārcelšanās izmaksu aplēsēm, tostarp par saistībām attiecībā uz pašreizējām telpām;

41.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūras budžetu 2016. gadā 95 % apmērā finansēja no farmācijas uzņēmumu maksām un 5 % apmērā no Savienības līdzekļiem; uzsver, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu 2016. gadā ir palielinājies finansējums no farmācijas uzņēmumiem un pauž bažas ne tikai par nozares ietekmi uz Aģentūru, bet arī par šo atkarību;

42.  norāda, ka ar Brexit saistīto risku izvērtējumu atsevišķi veica Aģentūras darba grupa sagatavotībai pārcelšanas un darbības īstenošanai (ORP darba grupa), kas tika izveidota, lai nodrošinātu Aģentūras sagatavotību dažādiem attīstības scenārijiem pēc Brexit; norāda, ka 2016. gadā darba grupa koncentrējās uz to, lai izvērtētu ietekmi uz Aģentūru, tostarp sagatavošanas pasākumu pārvaldību darbinieku un delegātu atbalstam, finanšu un drošības jautājumiem un infrastruktūru plānotās pārcelšanās gadījumā uz citu valsti; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai šo jautājumu risinātu;

43.  pēc iepazīšanās ar paveiktā darba pārbaudes ziņojumu pieņem zināšanai, ka ORP darba grupa ir oficiāli paziņojusi, ka visas izmaksas par agrīnu došanos prom no Londonas un Aģentūras pārcelšanu uz jauno uzņēmēju dalībvalsti būs jāsedz Apvienotās Karalistes valdībai; turklāt atzīst, ka pašlaik Aģentūra kā nomnieks ar Apvienotajā Karalistē esošajiem juridiskajiem un nekustamā īpašuma nozares konsultantiem analizē visas iespējas, vienlaicīgi sekojot līdzi Savienības un Apvienotās Karalistes valdības sarunu gaitai;

44.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Regulā (EK) Nr. 726/2004 ir noteikts, ka Komisijai ik pēc desmit gadiem ir jāveic Aģentūras un tās darbības ārējs novērtējums; konstatē, ka pēdējo novērtējuma ziņojumu sagatavoja 2010. gadā; piekrīt Revīzijas palātas komentāram par to, ka tik ilgs laikposms nenodrošina savlaicīgu atgriezenisko saiti ieinteresētajām personām par darbības rezultātiem; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka Komisija pašlaik gatavo nākamo vērtējumu, kas tiks izdarīts 2017.–2018. gadā;

45.  atkārtoti norāda uz Aģentūras nozīmīgo lomu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzībā un veicināšanā, novērtējot un uzraugot cilvēkiem paredzētās un veterinārās zāles;

46.  norāda, ka 2016. gadā Aģentūra reģistrācijas apliecībai ieteica 92 jaunas zāles (81 no tām paredzētas cilvēkiem un 11 veterinārās), kurās bija 33 jaunas aktīvās vielas (27 no tām paredzētas cilvēkiem un 6 veterinārās); uzsver, ka minēto vielu izmantošana zālēs Savienībā nekad iepriekš nebija atļauta un tās nav saistītas ne ar vienas citas atļautas vielas ķīmisko struktūru;

47.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada oktobrī tika atklāta klīnisko datu tīmekļvietne, kas ir nozīmīgs solis virzībā uz lielāku pārredzamību; norāda, ka minētā tīmekļvietne nodrošina brīvu piekļuvi klīniskajiem ziņojumiem par jaunām Savienībā atļautām cilvēkiem paredzētām zālēm; norāda, ka Aģentūra ir pirmā regulatīvā iestāde visā pasaulē, kas sniedz šādu plašu piekļuvi klīniskajiem datiem;

o

o o

48.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2018. gada .. aprīļa(12)] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli].

25.1.2018

VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2154(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Zāļu aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) Finanšu regulu tās budžeta ieņēmumu pamatā ir līdzekļi, kas gūti no Savienības iemaksām, maksas par farmaceitisko preparātu reģistrācijas apliecības pieteikumiem un pēcreģistrācijas darbībām, kā arī no dažādām administratīvām darbībām;

2.  norāda, ka 2016. gadā Aģentūras kopējais budžets bija EUR 308 422 000; uzsver, ka 89,4 % Aģentūras ieņēmumu nodrošināja farmācijas nozares maksas par sniegtajiem pakalpojumiem, 5,5 % tika nodrošināti no Savienības budžeta, bet 5 % nodrošināja ārējie piešķirtie ieņēmumi;

3.  norāda, ka Aģentūra budžeta izlietojumu uzrauga, īstenojot stingru pārraudzības procesu;

4.  atkārtoti norāda uz Aģentūras nozīmīgo lomu sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzībā un veicināšanā, novērtējot un uzraugot cilvēkiem paredzētās un veterinārās zāles;

5.  norāda, ka 2016. gadā Aģentūra reģistrācijas apliecībai ieteica 92 jaunas zāles (81 no tām paredzētas cilvēkiem un 11 veterinārās), kurās bija 33 jaunas aktīvās vielas (27 no tām paredzētas cilvēkiem un 6 veterinārās); uzsver, ka minēto vielu izmantošana zālēs Savienībā nekad iepriekš nebija atļauta un tās nav saistītas ne ar vienas citas atļautas vielas ķīmisko struktūru;

6.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada oktobrī tika atklāta klīnisko datu tīmekļvietne, kas ir nozīmīgs solis virzībā uz lielāku pārredzamību; norāda, ka minētā tīmekļvietne nodrošina brīvu piekļuvi klīniskajiem ziņojumiem par jaunām Savienībā atļautām cilvēkiem paredzētām zālēm; norāda, ka Aģentūra ir pirmā regulatīvā iestāde visā pasaulē, kas sniedz šādu plašu piekļuvi klīniskajiem datiem;

7.  norāda, ka Aģentūra ir izveidojusi īpaši Brexit jautājumu risināšanai paredzētu darba grupu, kuras darbs 2016. gadā bija vērsts uz to, lai izvērtētu Brexit ietekmi uz Aģentūru, ar mērķi noteikt galvenos riskus un ierosināt iespējamos ietekmes mazināšanas pasākumus;

8.  norāda, ka pilnībā pārredzamas pārskatu sistēmas izveide ir dārga un sarežģīta, ņemot vērā šādas sistēmas sarežģītību un ik gadu apstrādāto daudzo darījumu lielo skaitu;

9.  uzsver, ka Aģentūrai nebija atļauts izveidot ar Brexit saistītu rezervi neparedzētiem izdevumiem;

10.  pauž bažas par to, ka aģentūrās, kuras tiek finansētas no maksām, piemēram, Aģentūrā, pēdējos gados noteiktie darbinieku skaita samazinājumi ir samazinājuši to darbinieku skaitu, kuri veic uzdevumus, kurus faktiski finansē, izmantojot pieteikumu iesniedzēju maksas nevis Savienības budžetu; tas tiek darīts, neņemot vērā nedz papildu darba slodzi, ko radījis arvien pieaugošais pieteikumu skaits, nedz attiecīgo ieņēmumu pieaugumu no pieteikuma iesniedzēju veiktajām maksām par sniegtajiem pakalpojumiem, kas ļautu palielināt darbinieku skaitu bez jebkādas ietekmes uz Savienības budžetu; norāda, ka papildu darbinieku un budžeta līdzekļu nepieciešamība Aģentūrai kļūs īpaši aktuāla 2018.–2020. gada posmā, kad notiks sagatavošanās un pārcelšanās uz jauno mītni un kurā Aģentūrai būs jāturpina pildīt savi svarīgie uzdevumi saistībā ar sabiedrības veselību, kā arī papildu uzdevumi tieši saistībā ar pārcelšanos;

11.  pauž nožēlu par to, ka Aģentūras jaunās pieejas pārredzamībai publicēšana sabiedriskās apspriešanas rīkošanai tika apturēta sakarā ar nepieciešamību par prioritāti noteikt Aģentūras sagatavotību Brexit;

12.  uzsver, ka 2016. gada oktobrī tika atjaunināta politika attiecībā uz zinātnisko komiteju locekļu un ekspertu konkurējošu interešu pārvaldību; norāda, ka tā ietver skaidrojumu par ierobežojumiem attiecībā uz ekspertu iespējamo darbu farmācijas uzņēmumā un saskaņo zinātnisko komiteju un darba grupu locekļu noteikumus attiecībā uz tuvu ģimenes locekļu interesēm ar valdes locekļiem paredzētajiem noteikumiem;

13.  uzsver, ka valdes locekļu konkurējošu interešu pārvaldības politika stājās spēkā 2016. gada maijā; turklāt norāda, ka 2016. gada oktobrī tika pieņemts pārskatīts lēmums par noteikumiem attiecībā uz Aģentūras darbinieku deklarēto interešu pārvaldību;

14.  norāda, ka Aģentūras štata vietu aizpildītības līmenis attiecībā uz pagaidu darbiniekiem bija 98 %;

15.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

24.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

8

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jiří Maštálka

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

8

-

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini, Julia Reid

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 142. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 142. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 142. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 142. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 443, 29.11.2016., 4. lpp.

(12)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. aprīlisJuridisks paziņojums