Procedura : 2017/2154(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0103/2018

Teksty złożone :

A8-0103/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.45

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0150

SPRAWOZDANIE     
PDF 847kWORD 68k
26.3.2018
PE 613.458v03-00 A8-0103/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016

(2017/2154(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016

(2017/2154(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0064/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków(4), w szczególności jego art. 68,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0103/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Leków absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Leków, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016

(2017/2154(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0064/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków(9), w szczególności jego art. 68,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0103/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Leków, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016

(2017/2154(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0103/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii przez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Leków (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 308 422 000 EUR, co stanowi wzrost o 0,1 % w porównaniu z 2015 r.;

C.  mając na uwadze, że Agencja jest agencją finansowaną z opłat, przy czym 89,34 % jej dochodów w 2016 r. pochodziło z opłat uiszczanych przez przemysł farmaceutyczny w zamian za usługi świadczone przez Agencję, 5,49 % – z budżetu Unii z przeznaczeniem na finansowanie różnych działań w zakresie zdrowia publicznego i harmonizacji, a 5,01 % stanowiło zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel;

D.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

1.  zauważa z niepokojem, że niektóre uwagi Trybunału zawarte w absolutorium za rok 2014 wciąż nie są oznaczone jako „zrealizowane”, w szczególności ocena uchybień w kontroli zarządczej, rozpowszechnianie stosownych informacji dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w państwach członkowskich i wśród ogółu społeczeństwa; wzywa Agencję, aby w 2018 r. jak najszybciej doprowadziła do końca działania naprawcze i przedstawiła organowi udzielającemu absolutorium sprawozdanie na temat ich realizacji;

Uwagi dotyczące wiarygodności rozliczeń

2.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału od czasu wprowadzenia nowego informatycznego systemu rachunkowości w 2011 r. sprawozdawczość dotycząca obiegu środków na zobowiązania i ich wykorzystania nie jest wystarczająco przejrzysta; zauważa z ubolewaniem, że mimo iż wielokrotnie informowano o tym Agencję, nie podjęła ona żadnych działań naprawczych; przyjmuje do wiadomości wyjaśnienie Agencji, że pracuje ona obecnie nad usprawnieniem sprawozdawczości swojego systemu finansowego pod względem funkcjonalnym zgodnie z zaleceniami Trybunału; wzywa Agencję, aby w 2018 r. jak najszybciej wprowadziła działania naprawcze i przedstawiła organowi udzielającemu absolutorium sprawozdanie na temat ich realizacji;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

3.  zauważa z niepokojem, że według sprawozdania Trybunału Agencja zawarła porozumienia w sprawie taryfy korporacyjnej na zakwaterowanie ekspertów w 25 hotelach w Londynie bez zastosowania konkurencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia; zauważa, że w przypadku sześciu hoteli płatności dokonane w 2016 r. przekraczały określony w rozporządzeniu finansowym próg, powyżej którego wymagane jest przeprowadzenie postępowania konkurencyjnego z zastosowaniem procedury otwartej lub ograniczonej; zauważa z ubolewaniem, że sześć porozumień w sprawie taryfy korporacyjnej i powiązane z nimi płatności w 2016 r. na kwotę ok. 2,1 mln EUR są zatem nieprawidłowe; zauważa, że według odpowiedzi Agencji wypracuje ona i wprowadzi w życie rozwiązanie dotyczące rezerwacji hotelowych w latach 2017–2018; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wprowadzeniu tego rozwiązania w życie;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  zauważa, że działania związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 96,30 %, co stanowi wzrost o 2,25 % w porównaniu z rokiem poprzednim; zauważa ponadto, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 85,51 %, co oznacza spadek o 1,58 %;

5.  podkreśla, że Agencji nie pozwolono utworzyć rezerwy na nieprzewidziane wydatki w związku z brexitem;

Zobowiązania i przeniesienia

6.  zauważa, że Trybunał nie przedstawił żadnych szczegółowych uwag dotyczących przeniesień środków dokonanych przez Agencję; zauważa ponadto, że Agencja w pełni przestrzegała stosownych przepisów finansowych i kluczowych wskaźników efektywności w odniesieniu do kwot przeniesionych, w wyniku czego przeniesienia w tytule I były na poziomie 0,86 %, w tytule II – 7,93 % i w tytule III – 25,86 %;

7.  wskazuje, że przeniesienia są często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych Agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Przesunięcia

8.  z zadowoleniem zauważa, że według rocznego sprawozdania z działalności Agencji poziom i charakter przesunięć dokonanych w 2016 r. nie wykroczył poza ramy określone w przepisach finansowych; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że w 2016 r. dokonała ona dwunastu przesunięć na łączną kwotę 9 268 000 EUR, czyli 3 % ostatecznych środków; stwierdza, że przeniesienia środków na wydatki były niezbędne przede wszystkim do pokrycia zwiększonych wydatków na rozwój informatyczny, większych wydatków na usługi dla sprawozdawców i usługi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz zmniejszenia środków, jeżeli wydatki są opłacane głównie w funtach szterlingach;

Zamówienia publiczne i polityka kadrowa

9.  zauważa na podstawie obowiązującego w Agencji planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 587 stanowisk (z 602 stanowisk zatwierdzonych w budżecie Unii), podobnie jak w 2015 r.; zauważa ponadto, że Agencja zatrudniała (w EPC) 36 oddelegowanych ekspertów krajowych, 143 pracowników kontraktowych, 59 pracowników tymczasowych i 148 konsultantów;

10.  zauważa z ubolewaniem, że jeśli chodzi o liczbę stanowisk zajmowanych w dniu 31 grudnia 2016 r. w odniesieniu do wszystkich pracowników (w tym pracowników kontraktowych), nie osiągnięto równowagi płci, a stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 69 % do 31 %; zauważa jednak, że 14 spośród 29 (48 %) osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Agencji to kobiety; wzywa Agencję, aby przy rekrutacji nowych pracowników uwzględniała kwestię równowagi płci i poinformowała organ udzielający absolutorium w toku kolejnej procedury udzielania absolutorium o postępach osiągniętych na koniec lat kalendarzowych 2017 i 2018;

11.  zauważa, że w 2016 r. pracownicy Agencji przebywali na zwolnieniu chorobowym średnio 7,9 dnia; z zadowoleniem zauważa, że Agencja powołała grupę ds. konsultacji z pracownikami na temat zdrowia i bezpieczeństwa, zapewnia pracownikom zdrowe posiłki w stołówce Agencji i wniosła roczną składkę w wysokości 31 108,33 GBP do klubu sportowo-rekreacyjnego, który organizuje takie imprezy jak przyjęcia letnie i bożonarodzeniowe, a ponadto posiada dziewięć placówek prowadzących zajęcia sportowe i rekreacyjne w dziedzinie sztuki, literatury, kina, teatru, koszykówki, piłki nożnej, sportów górskich, nordic walking oraz piłki siatkowej;

12.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja prowadzi politykę w zakresie ochrony godności osobistej i zapobiegania wszelkim formom nękania psychicznego lub molestowania seksualnego; zauważa, że Agencja posiada również punkty (zaufanych doradców), w których pracownicy mogą przedstawiać swoje problemy w ramach nieformalnej procedury; zauważa, że w 2016 r. nie zgłoszono żadnego przypadku nękania;

13.   zauważa, że Agencja nie posiada żadnych pojazdów służbowych;

14.  zauważa, że wyniki ankiety na temat zaangażowania pracowników przeprowadzonej w 2015 r. wskazują na dalszą poprawę w stosunku do 2013 r.; zauważa jednak, że do rozwiązania pozostają problemy dotyczące współpracy między działami, obiektywnego podejmowania decyzji i zaufania do kadry kierowniczej wyższego szczebla; zauważa, że grupa dyskusyjna zaproponowała osiem usprawnień w trzech obszarach wymagających poprawy; dostrzega, że Zarząd zatwierdził sześć propozycji, z których trzy są już w fazie wdrażania (baza danych dotycząca mobilności wewnętrznej; noty informujące o decyzjach; regularne spotkania zespołów), a kolejne trzy są planowane (360-stopniowy proces przekazywania informacji zwrotnych; plan komunikacji z pracownikami; lepsze wsparcie dla bezpośrednich przełożonych); wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wprowadzeniu tych działań w życie;

15.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału od 2014 r. w Agencji miały miejsce dwie duże reorganizacje obejmujące wewnętrzne przesunięcia personelu na stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla; zauważa ponadto, że przesunięcia personelu na głównych stanowiskach w obszarze informatyki i administracji nie zakończyły się sukcesem, co doprowadziło do wystąpienia istotnego zagrożenia stabilności w samej Agencji i w jej działaniach; zauważa jednak, że w opinii Agencji zmiany organizacyjne, których celem było zwiększenie efektywności operacyjnej i skuteczniejsze osiąganie celów strategicznych i które miały poparcie zarządu Agencji, nie spowodowały żadnej niestabilności w Agencji; zauważa ponadto, że Agencja nie dysponuje systemem, który umożliwiałby analizę dostępnych umiejętności, wskazywanie luk oraz rekrutację odpowiedniego personelu i odpowiednie obsadzanie stanowisk; wzywa Agencję, aby poświęciła tym kwestiom szczególną uwagę, poprawiła zarządzanie zasobami ludzkimi oraz przedłożyła organowi udzielającemu absolutorium sprawozdanie;

16.  obawia się, że w przypadku agencji finansowanych z opłat, takich jak Europejska Agencja Leków, narzucona w ostatnich latach redukcja etatów wiązała się z redukcją liczby pracowników wykonujących zadania, które są w rzeczywistości finansowane z opłat wnioskodawców, a nie z budżetu Unii; stwierdza, że dokonano tego bez uwzględnienia dodatkowego obciążenia pracą, spowodowanego rosnącą liczbą wniosków, oraz wynikającego stąd wzrostu przychodów z opłat wnoszonych przez wnioskodawców za świadczone usługi, dzięki czemu byłoby możliwe zwiększenie liczby personelu bez wpływu na budżet Unii; stwierdza, że zapotrzebowanie Agencji na dodatkowych pracowników i środki budżetowe wzrośnie szczególnie w przypadającym na lata 2018–2020 okresie przygotowania do przeprowadzki i relokacji do nowej siedziby, kiedy to Agencja będzie musiała nadal pełnić swoje kluczowe funkcje z zakresu zdrowia publicznego oraz wykonywać zadania związane z samym przeniesieniem;

17.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału od początku realizacji projektów Agencja jest w istotnym stopniu zależna od zewnętrznej wiedzy fachowej, a jednocześnie nie ma obowiązującej strategii, która regulowałaby współpracę z konsultantami; zauważa z ubolewaniem, że problemy jakościowe dostrzeżone w chwili odbioru produktów projektów wymagały korekty, za którą Agencja została obciążona dodatkowymi kosztami; wzywa Agencję, aby lepiej wykorzystywała własne zasoby i spróbowała ograniczyć zależność od ekspertów zewnętrznych, aby opracowała i wprowadziła odpowiednią politykę korzystania z usług konsultantów zewnętrznych oraz aby złożyła organowi udzielającemu absolutorium sprawozdanie na temat realizacji tej polityki;

18.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału w 2014 r. Komisja, w imieniu ponad 50 instytucji i organów Unii (w tym Agencji), podpisała z jednym wykonawcą umowę ramową na nabycie oprogramowania i licencji oraz na zapewnienie konserwacji sprzętu informatycznego i doradztwa w zakresie IT; zauważa, że wykonawca umowy ramowej pełni rolę pośrednika między Agencją a dostawcami, którzy są w stanie zaspokoić potrzeby Agencji; zwraca uwagę, że w przypadku usług pośrednictwa wykonawca umowy ramowej jest upoważniony do prowizji w wysokości od dwóch do dziewięciu procent cen dostawcy; zauważa, że w 2016 r. łączna kwota płatności na rzecz wykonawcy umowy ramowej wyniosła 8,9 mln EUR; zauważa z ubolewaniem, że Agencja nie porównywała systematycznie cen i ich wzrostu z wycenami przekazywanymi przez dostawców i fakturami wystawianymi wykonawcy umowy ramowej; zauważa jednak, że w następstwie ustaleń Trybunału z października 2017 r. Agencja zbadała sprawę i w konsekwencji wykonawca uznał swój błąd, w związku z czym oczekiwany jest zwrot w wysokości około 12 000 EUR; zauważa również, że w październiku 2017 r. wprowadzono w Agencji konkretne wytyczne wewnętrzne; obejmują one systematyczne sprawdzanie kategorii produktów i podwyższenia kosztów w tych kategoriach w przypadku każdej oferty cenowej Compareksu o wartości przekraczającej 60 000 EUR;

19.  przyznaje, że przyjęcie wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu opiera się na trzech kryteriach: skuteczności, jakości i bezpieczeństwie; zaleca dodanie czwartego wymogu: dodatkowej wartości terapeutycznej produktu medycznego w porównaniu z najlepszym dostępnym lekiem, a nie w porównaniu z placebo;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

20.  zauważa, że zmieniona strategia postępowania w przypadku konfliktu interesów dotyczącego członków zarządu weszła w życie w dniu 1 maja 2016 r., a następnie została ponownie zmieniona w październiku 2016 r.; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że zmieniona strategia obejmuje obecnie ocenę ex ante przeprowadzaną w celu porównania danych zawartych w każdej nowej deklaracji z danymi z poprzedniej deklaracji oraz z życiorysem każdego z członków zarządu;

21.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nazwiska członków, którzy stwierdzili w deklaracji występowanie konfliktu interesów mogącego wpływać na ich bezstronność w odniesieniu do poszczególnych punktów porządku obrad, są odnotowywane w protokole, oraz że może się to wiązać z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi ich udziału w danym posiedzeniu;

22.  zauważa z zadowoleniem, że życiorysy i deklaracje interesów wszystkich członków zarządu są publikowane na stronie internetowej Agencji; zauważa, że w 2016 r. wobec członków zarządu nie wszczęto żadnej procedury dotyczącej nadużycia zaufania;

23.  zauważa, że obowiązujący w Agencji kodeks postępowania nakłada wymogi zachowania bezstronności i składania rocznych deklaracji interesów na wszystkich członków personelu Agencji, w tym pracowników zatrudnionych na czas określony, pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników zewnętrznych, wizytujących ekspertów oraz stażystów; zauważa, że decyzja dotycząca postępowania w przypadku interesów zadeklarowanych przez pracowników Agencji i kandydatów przed zatrudnieniem została zmieniona w wyniku przeglądu zarówno strategii postępowania z deklaracjami interesów członków komitetu naukowego i ekspertów, jak i strategii dotyczącej konfliktu interesów członków zarządu, i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

24.  zauważa, że przeniesienie siedziby Agencji mogłoby skutkować odejściem personelu z Agencji; w związku z tym wzywa Agencję do upewnienia się, że w każdym przypadku zostaną ściśle zastosowane zasady dotyczące przepływu pracowników między sektorem publicznym a prywatnym (efekt drzwi obrotowych);

25.  zauważa, że biuro Agencji ds. zwalczania nadużyć finansowych przeprowadziło ukierunkowane działania nakreślone w strategii Agencji na 2016 r. dotyczącej zwalczania nadużyć finansowych; wszyscy członkowie personelu zostali zobowiązani do wzięcia udziału w kursie online opracowanym w Agencji przez biuro ds. zwalczania nadużyć finansowych i obejmującym zagadnienia związane ze zwalczaniem nadużyć finansowych;

26.  odnotowuje, że Agencja przyjęła wytyczne Komisji dotyczące informowania o nieprawidłowościach wewnątrz organizacji w listopadzie 2014 r.; wyraża zadowolenie z przyjęcia przez zarząd Agencji w marcu 2017 r. polityki postępowania z raportami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, dotyczącymi zagadnień wchodzących w zakres jej kompetencji (tj. zasad dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości przez źródła zewnętrzne);

27.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że w 2016 r. Agencja nie odnotowała żadnych przypadków wewnętrznego zgłoszenia nieprawidłowości oraz otrzymała 18 raportów ze źródeł zewnętrznych dotyczących domniemanych nieprawidłowości o charakterze regulacyjnym, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie publiczne; zauważa, że Agencja podjęła działania następcze w odniesieniu do każdego z tych raportów, ale nie stwierdziła jakichkolwiek problemów dotyczących bezpieczeństwa/skuteczności, które wiązałyby się z koniecznością podjęcia specjalnych działań regulacyjnych;

28.  wyraża potrzebę powołania niezależnego organu referencyjnego ds. ujawniania i doradztwa, dysponującego odpowiednimi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom wykorzystywać odpowiednie kanały ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

29.  zauważa, że w 2016 r. Agencja otrzymała 823 wnioski o udzielenie dostępu do dokumentów, co stanowi wzrost o 20 % w porównaniu z rokiem 2015; zauważa, że Agencja odpowiedziała na 678 wniosków i udzieliła pełnego dostępu na podstawie 542 wniosków, w przypadku 17 wniosków udzielono jedynie częściowego dostępu, a 44 wnioski zostały odrzucone; zauważa, że w przypadku 21 wniosków o dostęp do dokumentów jako uzasadnienie odmowy Agencja podała ochronę interesów handlowych; wzywa Agencję do zadbania o to, aby podejmując decyzję o ograniczeniu dostępu do dokumentów ze względu na ochronę interesów handlowych, traktowała również z powagą interesy Unii i jej obywateli w dziedzinie zdrowia, stosując jednocześnie odnośne zasady i przepisy;

30.  zauważa z ubolewaniem, że publikację nowego podejścia Agencji do przejrzystości w celu uczynienia zeń przedmiotu publicznych konsultacji wstrzymano z uwagi na konieczność pilnego zajęcia się przygotowaniem Agencji do brexitu;

Główne osiągnięcia

31.  z zadowoleniem przyjmuje główne osiągnięcia wskazane przez Agencję w 2016 r., a mianowicie:

–  Agencja wypełniła swoje zobowiązania prawne polegające na wspieraniu innowacji, wydawaniu pozwoleń dla produktów leczniczych i sprawowaniu nadzoru nad nimi, a tym samym propagowaniu i ochronie zdrowia publicznego;

–  Agencja była pierwszym organem regulacyjnym na świecie, który rozpoczął publikację danych klinicznych stanowiących podstawę wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nowych produktów leczniczych;

–  Agencja zainicjowała PRIME (PRIority MEdicines – leki priorytetowe), nowy system służący wzmocnieniu wsparcia regulacyjnego, aby zoptymalizować opracowywanie leków odpowiadających na niezaspokojone potrzeby pacjentów;

–  wraz z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności Agencja dokonała przeglądu środków mających ograniczyć stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, oraz wydała wspólną opinię naukową;

Kontrole wewnętrzne

32.  odnotowuje, że Agencja opracowała zrównoważony proces określania, oceny i zarządzania ryzykiem w całej organizacji, aby zapewnić osiągnięcie kluczowych celów organizacyjnych; zauważa, że żadne ze zidentyfikowanych zagrożeń nie zostało uznane za krytyczne i do żadnego z nich w 2016 r. nie doszło;

33.  zauważa, że skuteczność standardów kontroli wewnętrznej stosowanych w Agencji została oceniona za pomocą wewnętrznej ankiety skierowanej do kadry kierowniczej Agencji; dostrzega, że w ocenie stwierdzono, iż stosowany system jest zasadniczo zgodny ze standardami i tym samym zapewnia Agencji wystarczającą pewność co do wiarygodności środowiska kontroli wewnętrznej, choć zwrócono uwagę na trzy obszary wymagające poprawy, mianowicie – przydział pracowników i ich mobilność, cele i wskaźniki efektywności oraz strukturę operacyjną; zauważa, że podjęto środki w celu dalszej poprawy skuteczności i stosowania powyższych standardów oraz – aby poprawić wyżej wymienione obszary – opracowano plan działania, który miał zostać wdrożony w 2017 r.; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wdrożeniu planu działania;

Audyt wewnętrzny

34.  zauważa, że do końca 2016 r. nadal nie sfinalizowano 10 zaleceń oznaczonych jako „bardzo ważne”, wydanych w wyniku audytów przeprowadzonych przez jednostkę audytu wewnętrznego Agencji do dnia 31 grudnia 2015 r.; zauważa, że wszystkie zalecenia krytyczne zostały zrealizowane; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu sfinalizowania otwartych zaleceń oznaczonych jako „bardzo ważne”;

35.  z zadowoleniem zauważa, że na dzień 31 grudnia 2016 r. żadne zalecenie Służby Audytu Wewnętrznego Komisji oznaczone jako „krytyczne” lub „bardzo ważne” nie pozostało otwarte;

Inne uwagi

36.  zauważa w szczególności, że Agencja stanie w obliczu dodatkowego obciążenia pracą i dodatkowych potrzeb budżetowych w latach 2018–2020, tj. przez cały okres relokacji i zmian w związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii; wzywa Komisję, aby udostępniła w tym okresie odpowiedni personel i środki budżetowe, które pozwolą Agencji nadal skutecznie realizować jej zadania oraz podejmować wszelkie konieczne działania przygotowawcze do przeniesienia siedziby w 2019 r.; proponuje ponadto, aby Agencja – w granicach prawa i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami – została upoważniona do zatrzymania rezerwy budżetowej pochodzącej z dochodów uzyskanych z opłat w celu reagowania na nieprzewidziane koszty i niekorzystne wahania kursów walut, które mogą pojawić się w 2018 r. i w późniejszych latach;

37.  podkreśla konieczność zastosowania przyspieszonej procedury wydawania zezwoleń budowlanych określonej w art. 88 ramowego rozporządzenia finansowego Agencji, tak by uniknąć wszelkich opóźnień w rozpoczęciu budowy nowej siedziby Agencji w Amsterdamie;

38.  z zadowoleniem przyjmuje wyjazd delegacji Parlamentu do tymczasowej oraz przyszłej siedziby Agencji w Amsterdamie w celu zebrania aktualnych informacji na temat postępu prac związanych z dwukrotną zmianą siedziby oraz realizacją projektu dotyczącego nieruchomości; podkreśla także rolę Parlamentu w procesie podejmowania decyzji w sprawie nowej siedziby;

39.  w związku ze zbliżającym się przeniesieniem Agencji do Amsterdamu i potrzebą zatrzymania jak największej liczby pracowników opowiada się za szeroką wykładnią art. 12 ust. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii, co pozwoliłoby dyrektorowi wykonawczemu utrzymać możliwie największą liczbę pracowników Agencji posiadających obywatelstwo brytyjskie do dnia 29 marca 2019 r. i później;

40.  zauważa, że Trybunał wydał paragraf objaśniający dotyczący dwóch agencji, których siedziby znajdują się w Londynie, w związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii; zauważa, że w związku z decyzją o przyszłej lokalizacji Agencja uwzględniła w swoim sprawozdaniu finansowym szacunkową kwotę 448 mln EUR na pokrycie kosztów wynajmu w pozostałym okresie najmu obejmującym lata 2017–2039; kwota ta stanowi zobowiązanie warunkowe, ponieważ umowa wynajmu nie zawiera żadnej klauzuli wyjścia; wzywa Komisję, aby wzięła odpowiedzialność za te absurdalnie wysokie zobowiązania i wynegocjowała, wspólnie z Agencją, możliwą do przyjęcia umowę z oddającym w najem; zauważa ponadto, że nie zostały jeszcze określone zobowiązania warunkowe w odniesieniu do pozostałych kosztów związanych ze zmianą lokalizacji, takich jak koszty przeniesienia pracowników wraz z rodzinami czy koszty działań mających na celu złagodzenie potencjalnej utraty wewnętrznej wiedzy fachowej i zewnętrznej wiedzy fachowej pozyskiwanej w Zjednoczonym Królestwie; nie określono też odnośnego ryzyka dla ciągłości działania; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o uaktualnionych szacunkowych kosztach zmiany lokalizacji, obejmujących zobowiązania odnoszące się do obecnej siedziby;

41.  na podstawie sprawozdania Trybunału wskazuje, że budżet Agencji na 2016 r. był finansowany w 95 % z opłat pobieranych od przedsiębiorstw farmaceutycznych, a w 5 % z funduszy Unii; podkreśla, że finansowanie przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne w 2016 r. wzrosło w porównaniu z rokiem 2015 i wyraża zaniepokojenie wpływem tego sektora na Agencję oraz jej zależnością od niego;

42.  zauważa, że ocena ryzyka związanego z brexitem została przeprowadzona oddzielnie przez grupę zadaniową Agencji ds. gotowości do działania i zmiany lokalizacji, powołaną w celu zapewnienia przygotowania Agencji na różne scenariusze rozwoju sytuacji po brexicie; zauważa, że w 2016 r. grupa zadaniowa skupiła się na ocenie wpływu, jaki planowane przeniesienie siedziby do innego kraju wywrze na Agencję, w tym na kierowaniu przygotowaniami związanymi ze wsparciem dla personelu i delegatów, kwestiach finansowych, problemach bezpieczeństwa i infrastrukturze; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o środkach podjętych w celu uporania się z tym wyzwaniem;

43.  na podstawie sprawozdania uzupełniającego uznaje, że grupa zadaniowa ds. gotowości do działania i zmiany lokalizacji oficjalnie stwierdziła, iż wszystkie koszty związane z wcześniejszą przeprowadzką z Londynu i przeniesieniem Agencji do nowego przyjmującego państwa członkowskiego będzie musiał ponieść rząd Zjednoczonego Królestwa; dostrzega ponadto, że w międzyczasie Agencja, jako najemca, analizuje z pomocą doradców prawnych i doradców ds. nieruchomości ze Zjednoczonego Królestwa wszystkie możliwe warianty, śledząc jednocześnie negocjacje między Unią i rządem Zjednoczonego Królestwa;

44.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału rozporządzenie (WE) nr 726/2004 zobowiązuje Komisję do przeprowadzania co dziesięć lat zewnętrznej oceny Agencji i jej działań; odnotowuje, że ostatnie sprawozdanie z oceny zostało sporządzone w 2010 r.; zgadza się z Trybunałem, że tak rzadkie przeprowadzanie oceny nie zapewnia zainteresowanym stronom informacji zwrotnych na temat wykonania zadań przez Agencję w odpowiednim czasie; na podstawie sprawozdania Agencji dostrzega, że Komisja przygotowuje obecnie kolejną ocenę, która zostanie dokonana w okresie 2017–2018;

45.  przypomina ważną rolę Agencji w ochronie i promowaniu zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt, polegającą na dokonywaniu oceny i kontroli leków stosowanych u ludzi i zwierząt;

46.  zauważa, że w 2016 r. Agencja zaleciła udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 92 nowych leków (81 do stosowania u ludzi i 11 do stosowania u zwierząt) oraz że w lekach tych zawarte są 33 nowe substancje czynne (27 do stosowania u ludzi i 6 do stosowania u zwierząt); podkreśla, że substancje te nigdy wcześniej nie zostały zatwierdzone w żadnym leku w Unii i nie odnoszą się do struktury chemicznej żadnej innej zatwierdzonej substancji;

47.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w październiku 2016 r. strony internetowej zawierającej dane kliniczne, co stanowi ważny krok na drodze ku większej przejrzystości; zauważa, że strona internetowa umożliwia swobodny dostęp do sprawozdań klinicznych na temat nowych leków dopuszczonych w Unii do stosowania u ludzi; zwraca uwagę, że Agencja jest pierwszym organem regulacyjnym na świecie, umożliwiającym tak szeroki dostęp do danych klinicznych;

o

o o

48.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia xx kwietnia 2018 r.(12) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

25.1.2018

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016

(2017/2154(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że zgodnie z przepisami jej rozporządzenia finansowego dochody budżetowe Europejskiej Agencji Leków („Agencji”) opierają się na środkach pieniężnych otrzymanych w formie wkładów z Unii oraz opłatach pobieranych za wnioski o dopuszczenie do obrotu produktów farmaceutycznych, za działania podejmowane po dopuszczeniu do obrotu oraz za różne działania administracyjne;

2.  zwraca uwagę, że w 2016 r. całkowity budżet Agencji wyniósł 308 422 000 EUR; podkreśla, że 89,4 proc. dochodów Agencji pochodziło z opłat uiszczanych przez przemysł farmaceutyczny w zamian za usługi świadczone przez Agencję, 5,5 proc. z budżetu Unii, a 5 proc. stanowiło zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel;

3.  zwraca uwagę, że Agencja nadzoruje wydatki budżetowe w oparciu o wiarygodną procedurę monitorowania;

4.  przypomina ważną rolę Agencji w ochronie i promowaniu zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt, polegającą na dokonywaniu oceny i kontroli leków stosowanych u ludzi i zwierząt;

5.  zauważa, że w 2016 r. Agencja zaleciła udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 92 nowych leków (81 do stosowania u ludzi i 11 do stosowania u zwierząt) oraz że w lekach tych zawarte są 33 nowe substancje czynne (27 do stosowania u ludzi i 6 do stosowania u zwierząt); podkreśla, że substancje te nigdy wcześniej nie zostały zatwierdzone w żadnym leku w Unii i nie odnoszą się do struktury chemicznej żadnej innej zatwierdzonej substancji;

6.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w październiku 2016 r. strony internetowej zawierającej dane kliniczne, co stanowi ważny krok na drodze ku większej przejrzystości; zauważa, że strona internetowa umożliwia swobodny dostęp do sprawozdań klinicznych na temat nowych leków dopuszczonych w Unii do stosowania u ludzi; zwraca uwagę, że Agencja jest pierwszym organem regulacyjnym na świecie, umożliwiającym tak szeroki dostęp do danych klinicznych;

7.  odnotowuje, że Agencja powołała grupę zadaniową ds. brexitu, która w 2016 r. koncentrowała się na ocenie skutków, jakie brexit może mieć na Agencję, aby zidentyfikować najważniejsze zagrożenia i zaproponować możliwe środki zaradcze;

8.  odnotowuje, że utworzenie całkowicie przejrzystego systemu sprawozdawczego jest kosztowne i skomplikowane ze względu na złożoność systemu i dużą liczbę operacji przetwarzanych w skali roku;

9.  podkreśla, że Agencji nie pozwolono utworzyć rezerwy na nieprzewidziane wydatki w związku z brexitem;

10.  obawia się, że w przypadku agencji finansowanych z opłat, takich jak Europejska Agencja Leków, narzucona w ostatnich latach redukcja etatów wiązała się z redukcją liczby pracowników wykonujących zadania, które są w rzeczywistości finansowane z opłat wnioskodawców, a nie z budżetu Unii; stwierdza, że dokonano tego bez uwzględnienia dodatkowego obciążenia pracą, spowodowanego rosnącą liczbą wniosków, oraz wynikającego stąd wzrostu przychodów z opłat wnoszonych przez wnioskodawców za świadczone usługi, dzięki czemu byłoby możliwe zwiększenie liczby personelu bez wpływu na budżet Unii; stwierdza, że zapotrzebowanie Agencji na dodatkowych pracowników i środki budżetowe wzrośnie szczególnie w okresie przygotowania, przypadającym na lata 2018–2020, oraz na etapie przeprowadzki do nowej siedziby, kiedy to Agencja będzie musiała nadal pełnić swoje kluczowe funkcje z zakresu zdrowia publicznego oraz wykonywać zadania związane z samym przeniesieniem;

11.  ubolewa, że publikację nowego podejścia Agencji w celu uczynienia zeń przedmiotu publicznych konsultacji wstrzymano z uwagi na konieczność pilnego zajęcia się kwestią przygotowania Agencji na wypadek brexitu;

12.  podkreśla, że w październiku 2016 r. zaktualizowano strategię postępowania w przypadku konfliktu interesów dotyczącego członków i ekspertów komitetów naukowych; zauważa, że w strategii tej wyjaśniono kwestię ograniczeń dotyczących ewentualnego zatrudniania ekspertów przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne, a przepisy dotyczące interesów bliskich członków rodziny członków komitetów naukowych i grup roboczych dostosowano do przepisów obowiązujących członków zarządu;

13.  podkreśla, że strategię w zakresie konfliktu interesów członków zarządu stosuje się od maja 2016 r.; zwraca ponadto uwagę, że w październiku 2016 r. przyjęto zmienioną decyzję w sprawie przepisów dotyczących postępowania w przypadku interesów zadeklarowanych przez pracowników Agencji;

14.  odnotowuje, że Agencja obsadziła 98 proc. stanowisk przewidzianych dla pracowników zatrudnionych na czas określony;

15.  na podstawie dostępnych informacji zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Leków absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

24.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

8

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jiří Maštálka

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

41

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

8

-

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini, Julia Reid

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 142.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 142.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 142.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 142.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 443 z 29.11.2016, s. 4.

(12)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018Informacja prawna