Διαδικασία : 2017/2137(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0105/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0105/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0124

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 913kWORD 113k
26.3.2018
PE 612.130v01-00 A8-0105/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2017/2137(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2017/2137(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0248/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 314 παράγραφος 10 και 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου, της 16ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 22,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94, το άρθρο 98 παράγραφος 3 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0105/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Ιουνίου 2017 ο Πρόεδρος ενέκρινε τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ως αρχικός κύριος διατάκτης, διαβεβαίωσε, στις 10 Ιουλίου 2017, ότι έχει την εύλογη βεβαιότητα ότι οι πόροι που διατέθηκαν για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου χρησιμοποιήθηκαν για τον προβλεπόμενο σκοπό σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι εφαρμοσθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 166 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 ορίζει πως όλα τα θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απαλλαγής·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(2017/2137(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94, το άρθρο 98 παράγραφος 3 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0105/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πιστοποίηση των οριστικών λογαριασμών, ο υπόλογος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («το Κοινοβούλιο») δηλώνει την εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων των πράξεων και των ταμειακών ροών του Κοινοβουλίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, στάλθηκαν στη διοίκηση του Κοινοβουλίου 141 ερωτήσεις και ελήφθησαν γραπτές απαντήσεις οι οποίες συζητήθηκαν δημόσια από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, παρουσία του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του εσωτερικού ελεγκτή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια για βελτίωση όσον αφορά την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, καθώς και ότι ο έλεγχος είναι αναγκαίος προκειμένου να εξασφαλίζεται η λογοδοσία της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης του Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών της Ένωσης·

Εποπτεία της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου

1.  επισημαίνει ότι το επίσημο σύστημα εποπτείας της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου έχει τέσσερις κύριες συνιστώσες:

- πιστοποίηση των οριστικών λογαριασμών από τον υπόλογο του Κοινοβουλίου·

- ετήσιες εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή και γνώμη του εσωτερικού ελεγκτή για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου·

- αποτίμηση των διοικητικών και άλλων δαπανών για όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, από τον εξωτερικό ελεγκτή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο·

- διαδικασία απαλλαγής την οποία ετοιμάζει η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και η οποία καταλήγει σε απόφαση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αυξήσει το δείγμα σε σχέση με τον αριθμό των πράξεων του Κοινοβουλίου· παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση δεδομένου ότι αυτό που διακυβεύεται σε σχετικά μεγάλο βαθμό είναι η ίδια του η φήμη, αφού οποιαδήποτε λάθη οικονομικής ή δημοσιονομικής φύσης μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κύρος του οργάνου·

3.  παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει το ενδεχόμενο να συντάσσει περισσότερες εξειδικευμένες εκθέσεις επί συγκεκριμένων πεδίων δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, όπως είναι η επικοινωνιακή πολιτική του και η διαχείριση των επιδοτήσεων προς ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχεια που δίνεται από τη διοίκηση στην ενίσχυση της εσωτερικής πραγματογνωσίας σχετικά με λογαριασμούς και ελέγχους, με τη σύσταση μιας ακόμη υπηρεσίας για τους βουλευτές που εμπλέκονται στις διαδικασίες απαλλαγής των οργάνων της Ένωσης, για την παροχή με τον τρόπο αυτό αρωγής και υποστήριξης στις προσπάθειες κατανόησης και ερμηνείας των συμπερασμάτων των ετήσιων εκθέσεων λογιστικής αποτίμησης και λογιστικών ελέγχων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Κοινοβουλίου

5.  επισημαίνει ότι οι οριστικές πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2016 ανήλθαν συνολικά σε 1 838 613 983 EUR, ή 19,39 % των πιστώσεων του Τομέα V του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου(8) (ΠΔΠ) για τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης συνολικά για το 2016, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,4 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015 (1 794 929 112 EUR)·

6.  επισημαίνει ότι τα συνολικά έσοδα που ήταν εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονταν σε 183 381 513 EUR (έναντι 176 367 724 EUR το 2015), συμπεριλαμβανομένων 30 589 787 EUR σε έσοδα για ειδικό προορισμό (έναντι 27 988 590 EUR το 2015)·

7.  τονίζει ότι τέσσερα κεφάλαια αναλογούν στο 69,92 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων: το κεφάλαιο 10 (Μέλη του οργάνου), το κεφάλαιο 12 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι), το κεφάλαιο 20 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα) και το κεφάλαιο 42 (Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών), γεγονός που φανερώνει υψηλό βαθμό ανελαστικότητας για το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του Κοινοβουλίου·

8.  επισημαίνει τα αριθμητικά στοιχεία στη βάση των οποίων έκλεισαν οι λογαριασμοί του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016, και συγκεκριμένα:

α) Διαθέσιμες πιστώσεις (EUR)

πιστώσεις για το 2016:

1 838 613 983

μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2015:

-

αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2015:

289 323 907

πιστώσεις που αντιστοιχούσαν σε έσοδα για ειδικό προορισμό για το 2016:

30 589 787

μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος που αντιστοιχούσαν σε έσοδα για ειδικό προορισμό από το 2015:

103 055 269

Σύνολο:

2 261 582 946

β) Απορρόφηση των πιστώσεων κατά το οικονομικό έτος 2016 (EUR)

αναλήψεις υποχρεώσεων:

2 225 465 435

εκτελεσθείσες πληρωμές:

1 900 199 164

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτόματα περιλαμβανομένων των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό:

324 909 094

πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μη αυτόματα:

-

ακυρωθείσες πιστώσεις:

36 094 295

γ) Έσοδα του προϋπολογισμού (EUR)

που εισπράχθηκαν το 2016:

183 381 513

δ) Συνολικός ισολογισμός την 31η Δεκεμβρίου 2016 (EUR)

1 574 480 381

9.  επισημαίνει ότι αναλήφθηκε το 99,2 % των πιστώσεων που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, που αντιστοιχεί σε ποσό 1 823 844 172 EUR, με ποσοστό ακυρώσεων 0,8 %· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, επιτεύχθηκε πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 1 538 531 527 EUR, με αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης να ανέλθει σε 84,4 %, αυξανόμενο κατά 0,7 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ακυρωθείσες πιστώσεις για το έτος 2016, ύψους 14 769 811 EUR, αφορούσαν κυρίως αποδοχές και άλλα δικαιώματα, καθώς και δαπάνες σχετικές με κτίρια για μια ακόμη φορά·

11.  επισημαίνει ότι κατά το οικονομικό έτος 2016 εγκρίθηκαν επτά μεταφορές πιστώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 46 του δημοσιονομικού κανονισμού, συνολικού ύψους 66 655 000 EUR, ήτοι 3,6 % των τελικών πιστώσεων· παρατηρεί με ανησυχία ότι οι εν λόγω μεταφορές σχετίζονταν στην πλειονότητά τους, για μια ακόμη φορά, με την κτιριακή πολιτική του Κοινοβουλίου, και ιδίως με το έργο του κτιρίου Konrad Adenauer· θεωρεί ότι το επίπεδο της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων παραμένει πολύ υψηλό· πιστεύει ακράδαντα ότι η αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού θα περιορίσει τις εν λόγω μεταφορές στο απολύτως ελάχιστο· ζητεί μετ’ επιτάσεως να καθορίζεται η κτιριακή πολιτική του Κοινοβουλίου με επαρκή σαφήνεια στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον προϋπολογισμό·

Οι γνώμες του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών του 2016 και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί

12.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί ενιαία ειδική αποτίμηση των διοικητικών και λοιπών δαπανών για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι διοικητικές και συναφείς δαπάνες περιλαμβάνουν τις δαπάνες που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους (μισθοί, επιδόματα και συντάξεις), οι οποίες αναλογούν στο 60 % του συνόλου των διοικητικών δαπανών, καθώς και τις δαπάνες για τα κτίρια, τον εξοπλισμό, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και την πληροφορική·

13.  υπενθυμίζει ότι ο έλεγχος περιλάμβανε την εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος 100 πράξεων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου δείγματος 20 αναλήψεων υποχρεώσεων επιλεγμένων βάσει του κινδύνου, οι οποίες είχαν εγκριθεί κοντά στα τέλη του οικονομικού έτους 2016 και μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2017, προκειμένου να ελεγχθεί αν η χρήση του προϋπολογισμού ήταν σύμφωνη με την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού·

14.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, από το σύνολο των στοιχείων τα οποία προέκυψαν από τον έλεγχο συνάγεται ότι οι δαπάνες για τη «Διοίκηση» δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος· σημειώνει ότι, με βάση 12 ποσοτικά προσδιορίσιμα σφάλματα, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα 5 του ΠΔΠ για τις διοικητικές δαπάνες είναι 0,2 % (μείωση ως προς το 0,6 % του 2015)·

Διαχείριση κονδυλίων από τις πολιτικές ομάδες

15.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές ομάδες λογοδοτούν στο Κοινοβούλιο για τη διαχείριση των κονδυλίων που τους διατίθενται, στο πλαίσιο των εξουσιών που τους εκχωρεί το Προεδρείο· σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στους ελέγχους της έγκρισης και της εκκαθάρισης των δαπανών που σχετίζονται με την ομάδα «Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας» (ENF), και ότι οι πληρωμές είχαν γίνει χωρίς να καλύπτονται από συμβάσεις συναφθείσες με διαδικασία ανάθεσης· επισημαίνει ότι ο εξωτερικός ελεγκτής «Ernest and Young» εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη· καλεί το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου επιστροφής των χρημάτων, σε ό,τι αφορά την ομάδα ENF·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση τα ειδικά συμπεράσματα για το Κοινοβούλιο που περιέχονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016· παρατηρεί ότι, για μία πληρωμή σε πολιτική ομάδα, το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες στους ελέγχους που αφορούν την έγκριση και την εκκαθάριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2015, αλλά εκκαθαρίστηκαν το 2016· παρατηρεί επιπλέον ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, είχαν γίνει πληρωμές χωρίς να καλύπτονται από συμβάσεις συναφθείσες με διαδικασία ανάθεσης· παρατηρεί, τέλος, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε παρόμοιες ελλείψεις σε πράξη που αφορούσε άλλη πολιτική ομάδα το 2015·

17.  λαμβάνει υπόψη τις απαντήσεις που έδωσε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης με το Ελεγκτικό Συνέδριο· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να τηρεί την αρμόδια επιτροπή ενήμερη σχετικά με την εφαρμογή της σύστασής του να επανεξεταστεί το πλαίσιο για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που διατίθενται στις πολιτικές ομάδες και να παρακολουθούνται αποτελεσματικότερα οι τρόποι με τους οποίους αυτές εφαρμόζουν τους κανόνες για την έγκριση και την εκτέλεση των δαπανών και οργανώνουν διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων·

18.  παροτρύνει τη Γραμματεία του Κοινοβουλίου να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της να βοηθά τις πολιτικές ομάδες στη βελτίωση της εσωτερικής δημοσιονομικής διαχείρισής τους και να τους παρέχει καλύτερη καθοδήγηση· καλεί τις πολιτικές ομάδες να βελτιώσουν περαιτέρω την εφαρμογή των σχετικών κανόνων για την έγκριση και την εκτέλεση των δαπανών, όπως επίσης να βελτιώσουν και να εναρμονίσουν περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων·

Η ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή

19.  επισημαίνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής με τον εσωτερικό ελεγκτή στις 23 Ιανουαρίου 2018, ο εσωτερικός ελεγκτής παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του και δήλωσε ότι το 2016 είχε πραγματοποιήσει ελέγχους για τα ακόλουθα θέματα:

-  εξέταση του έργου για το νέο σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης (FMS) - Φάση 3·

-  επακολούθηση ανοικτών ενεργειών από εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου·

-  οπτικοακουστικός τομέας·

-  διαδικασία πρόσληψης μόνιμων και εκτάκτων υπαλλήλων·

-  εξωτερική πραγματογνωσία για τα σχέδια τεχνικών έργων στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (ΓΔ INLO)·

-  διαδικασία αναφοράς δραστηριοτήτων·

-  διαδικασίες πρόσληψης συμβασιούχων υπαλλήλων·

-  υποδομή & επιχειρήσεις ΤΠ: απογραφή κέντρου δεδομένων και διαχείριση εξωτερικής πραγματογνωσίας·

20.  υπενθυμίζει ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δομής διακυβέρνησης του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι, έπειτα από τον έλεγχο της διαδικασίας αναφοράς δραστηριοτήτων, ο οποίος επικεντρώθηκε στην αποτελεσματικότητα των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων ως μέσου υποβολής στοιχείων όσον αφορά τη λογοδοσία και τις επιδόσεις, ο εσωτερικός ελεγκτής προέβη στις ακόλουθες συστάσεις:

-  θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού και υποβολής στοιχείων· το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει τόσο τον καθορισμό στρατηγικών στόχων όσο και τους ετήσιους επιχειρησιακούς στόχους κάθε γενικής διεύθυνσης, να καθορίζει κύριους δείκτες αποτελεσμάτων, και να βελτιώνει την υποβολή στοιχείων για τις επιδόσεις στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων·

-  ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να ορίσει μια υπηρεσία με διευρυμένη εντολή για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της διαδικασίας αναφοράς δραστηριοτήτων·

-  η αξιολόγηση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου και η υποβολή σχετικών εκθέσεων θα πρέπει να ενισχυθούν με τον διορισμό συντονιστή εσωτερικού ελέγχου σε κάθε γενική διεύθυνση, ο οποίος θα παρέχει κατάλληλη καθοδήγηση και εργαλεία στις γενικές διευθύνσεις και θα διασφαλίζει τη συνεπή υποβολή στοιχείων σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων·

-  θα πρέπει να εγκριθούν ειδικές για το Κοινοβούλιο κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη της δήλωσης αξιοπιστίας και την εκτίμηση της ανάγκης για την ενδεχόμενη έκφραση επιφυλάξεων·

21.  επισημαίνει ότι το 2016 η διαδικασία επακολούθησης είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των 22 από τις 48 επικυρωμένες ανοικτές ενέργειες, και ότι το προφίλ κινδύνου των καθυστερούμενων ενεργειών συνέχισε να μειώνεται προοδευτικά το 2016· σημειώνει, ειδικότερα, ότι στο τέλος του έτους 10 από τις 26 ανοικτές ενέργειες ήταν στην κατηγορία «σημαντικού κινδύνου» και οι υπόλοιπες 16 στην κατηγορία «μέτριου κινδύνου»·

Επακολούθηση του ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή για το 2015

22.  λαμβάνει υπόψη τις γραπτές απαντήσεις στο ψήφισμα σχετικά με την απαλλαγή για το 2015, που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 4 Οκτωβρίου 2017, καθώς και την παρουσίαση εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, για τα διάφορα ερωτήματα και αιτήματα που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2015, όπως επίσης την ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές, που ακολούθησε· επιμένει ότι είναι σημαντικό να είναι συχνότερες οι ευκαιρίες διαβούλευσης με τον Γενικό Γραμματέα στους κόλπους της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με προβλήματα που άπτονται του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και της εκτέλεσής του·

23.  επιμένει για μια ακόμη φορά ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια του οργάνου και δη της διαδικασίας που αυτό ακολουθεί για τη λήψη αποφάσεων, πρέπει να διευκολυνθεί και να καταστεί προσιτότερο το έργο των εσωτερικών οργάνων λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου, και συγκεκριμένα του Προεδρείου και, κυρίως, η διαδικασία λήψης αποφάσεων· ζητεί να δημοσιεύονται έγκαιρα στο ενδοδίκτυο οι ημερήσιες διατάξεις του Προεδρείου και να μειωθεί αισθητά η προθεσμία της δημοσίευσης των πρακτικών των συνεδριάσεων· επισημαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες για να δημοσιευτούν· συγχαίρει το Σώμα των Κοσμητόρων για τις προόδους που έχουν επιτευχθεί προς αυτήν την κατεύθυνση και ιδίως σε ό,τι αφορά τη νέα πολιτική του να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις του·

24.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει στο Προεδρείο το παρόν ψήφισμα, υποδεικνύοντας όλα τα σημεία για τα οποία ζητείται από το Προεδρείο η ανάληψη δράσης ή η λήψη απόφασης· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να καταρτίσει σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέπουν στο Προεδρείο να δίνει συνέχεια και/ή απάντηση στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για τη χορήγηση απαλλαγής και να ενσωματώνει τα αποτελέσματα στο ετήσιο έγγραφο παρακολούθησης· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώνει στον κατάλληλο χρόνο την Επιτροπή Προϋπολογισμού και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με όλα τα σχέδια που υποβάλλονται στο Προεδρείο και τα οποία έχουν σημαντική επίπτωση στον προϋπολογισμό·

25.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι σε πολλές από τις συστάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα για την απαλλαγή του 2015 δεν δόθηκε συνέχεια και διότι τούτο έγινε χωρίς να αναφερθεί κάποιος λόγος ή να δοθεί εξήγηση· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι και το Προεδρείο και ο Γενικός Γραμματέας δεν έχουν δημοσιεύσει έκθεση προόδου ούτε έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο όσον αφορά διάφορα αιτήματα με τα οποία τους ζητείται να λάβουν μέτρα ή κάποια απόφαση·

26.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Προεδρείο να παρακολουθεί όλες τις αποφάσεις περί απαλλαγής, όπως συνάγεται από το άρθρο 25 του Κανονισμού, από το άρθρο 6 του παραρτήματος IV του Κανονισμού και από το άρθρο 166 του δημοσιονομικού κανονισμού·

27.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του όσον αφορά την απαλλαγή για το 2014 και για το 2015, ζητεί να εξευρεθεί τεχνική λύση προκειμένου να μπορούν οι βουλευτές να χρησιμοποιούν την ατομική σελίδα τους στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου για να δημοσιεύουν οικειοθελώς τις συναντήσεις τους με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων· παροτρύνει το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα να παράσχουν αυτή τη δυνατότητα χωρίς άλλη χρονοτριβή·

28.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει τους βουλευτές σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά το σχέδιο iPACS, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της ασφάλειας ανθρώπων, κτιρίων και περιουσιακών στοιχείων του Κοινοβουλίου· παρατηρεί ότι το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε με την απόφαση του Προεδρείου, της 9ης Μαρτίου 2015· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξακριβωθεί κατά πόσο εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό δρόμο ένα τόσο σημαντικό σχέδιο για το Κοινοβούλιο, για το οποίο επιπλέον έχει δαπανηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό·

29.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος των διαρκώς αυξανόμενων τιμών των ξενοδοχείων στο Στρασβούργο, τιμών που αυξάνονται ραγδαίως από τον ένα χρόνο στον άλλο και των οποίων η χαρακτηριστική κορύφωση εντοπίζεται κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδων· προτείνει να διευκολυνθεί η συγκοινωνία μεταξύ Στρασβούργου και γερμανικής πλευράς των συνόρων όπου οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες (ενδεχομένως με δρομολόγια λεωφορείων μεταξύ Kehl και κτιρίου Κοινοβουλίου)·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα σε ό,τι αφορά την επανεξέταση της στρατηγικής για τη διαχείριση των κρίσεων και την επιχειρησιακή συνέχεια προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του Κοινοβουλίου ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει καλύτερα οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό (κάθε είδους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πληροφορική, την ασφάλεια ή τις εγκαταστάσεις) το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου της 3ης Μαΐου 2016·

Η απαλλαγή του Κοινοβουλίου για το 2016

31.  επισημαίνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Αντιπροέδρου που είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό, του Γενικού Γραμματέα και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή, στις 23 Ιανουαρίου 2018 στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής του Κοινοβουλίου για το 2016·

32.  σημειώνει ότι, σε συνέχεια του δημοψηφίσματος που διεξήχθη στις 23 Ιουνίου 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Προεδρείο συζήτησε τις συνέπειες κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Ιουλίου 2016· επισημαίνει ότι η θέση του Προέδρου είναι ότι, για όσο διάστημα το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει πλήρες μέλος της Ένωσης, οι βρετανοί βουλευτές και υπάλληλοι του Κοινοβουλίου απολαύουν των ίδιων ακριβώς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως οι άλλοι βουλευτές και υπάλληλοι του οργάνου· παρατηρεί ότι η εν λόγω ρύθμιση πρέπει να είναι ευέλικτη και να συνεχίσει να συνάδει με οποιαδήποτε πιθανή έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το Brexit· παρατηρεί ότι η κατάσταση των βρετανών βουλευτών και υπαλλήλων ενδέχεται να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της ακόμη απροσδιόριστης μεταβατικής περιόδου·

33.  αντιλαμβάνεται ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είχε σημαντικό αντίκτυπο στις γραμματείες των επιτροπών, στις μονάδες έρευνας και στις οριζόντιες υπηρεσίες των πολιτικών γενικών διευθύνσεων· επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου ετοίμασαν αναλυτικό υλικό με βάση εργασίες έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στους τομείς πολιτικής και τη νομοθεσία στο αντίστοιχο πεδίο αρμοδιοτήτων τους· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι οι μελλοντικές εργασίες σχετικά με το θέμα αυτό θα έχουν πολύπλοκο νομικό χαρακτήρα, και ότι η συσσωρευμένη πείρα των γραμματειών των επιτροπών και των θεματικών τμημάτων μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα κατά τις μεταγενέστερες φάσεις της διαδικασίας αποχώρησης βάσει των πολιτικών αποφάσεων που θα λαμβάνονται·

34.  χαιρετίζει τη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ του Κοινοβουλίου και των εθνικών αρχών των χωρών υποδοχής, ιδίως δε των αρχών του Βελγίου·

35.  παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον βελγικό οργανισμό σιδηροδρόμων προκειμένου να παρέχονται περισσότερα απευθείας δρομολόγια μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού Bruxelles-Luxembourg και του αεροδρομίου Zaventem στις ώρες που σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις βουλευτών, ώστε να συντομευθεί ο χρόνος μετακίνησης και να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα των βουλευτών· ζητεί από τη Γραμματεία να προωθήσει τα πλεονεκτήματα των σιδηροδρομικών μετακινήσεων για τους βουλευτές·

36.  υπενθυμίζει ότι η επικοινωνία με το κοινό αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του Κοινοβουλίου· υποστηρίζει την αναδιοργάνωση και τη βελτίωση των εισόδων σε όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας, βάσει μιας νέας αντίληψης για την ασφάλεια που εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, διατηρώντας παράλληλα τον ανοιχτό χαρακτήρα του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι αυτές οι είσοδοι, που εκσυγχρονίστηκαν το 2015, εξοπλίστηκαν με νέα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και ενσωματώθηκαν στο νέο κεντρικό ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου φυσικής πρόσβασης· τονίζει ότι η είσοδος του κτιρίου Louise Weiss (LOW) στο Στρασβούργο είναι μία από τις εισόδους που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους βουλευτές, το προσωπικό της Ένωσης και τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου· τονίζει ότι εκ των πραγμάτων αποτελεί την είσοδο με τη μεγαλύτερη προβολή στο Στρασβούργο· εκφράζει τη λύπη του διότι ο «προσωρινός» έλεγχος ασφάλειας στην είσοδο του κτιρίου LOW έχει καταστεί εκ των πραγμάτων μόνιμος· παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα να προτείνει εναλλακτική λύση που θα διευκολύνει την είσοδο στο κτίριο LOW χωρίς να υπονομεύει την ασφάλεια και τον δημοφιλή χαρακτήρα της εισόδου αυτής·

37.  σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των γενικών γραμματειών όσον αφορά την προσοχή που δίνεται στην κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, ενώ σε ορισμένα τμήματα της διοίκησης ο τομέας αυτός βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνά ώστε να τίθενται σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι, οι οποίοι θα παρακολουθούνται, σε όλους τους τομείς της διοίκησης·

38.  αντιλαμβάνεται ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 114 εκατομμύρια EUR ετησίως· σημειώνει τη διαπίστωση, που περιλαμβάνεται στο ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ότι το 78 % του συνόλου των αποστολών του προσωπικού του Κοινοβουλίου που υπάγεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της εν λόγω διασποράς εκτιμάται μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων εκπομπών CO2· καλεί το Συμβούλιο να βρει λύση για αυτή τη σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων·

39.  επισημαίνει τη δημοσίευση επτά εκθέσεων «Το κόστος της μη Ευρώπης», και πέντε «Αξιολογήσεων ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας», οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2016·

40.  σημειώνει την αναθεώρηση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου το ανώτατο όριο εξόδων διαμονής σε ξενοδοχείο για αποστολές στο Στρασβούργο ορίζεται σε 180 EUR και η ημερήσια αποζημίωση σε 102 EUR, δηλαδή συνολικό ποσό 282 EUR ημερησίως, ενώ για τους ΔΚΒ το ποσό αυτό περιορίζεται σε 137 EUR, 160 EUR ή 183 EUR ημερησίως για το ίδιο είδος δαπάνης, κατ’ επιλογή του βουλευτή· υπενθυμίζει εντούτοις ότι οι ΔΚΒ δικαιούνται την ίδια ημερήσια αποζημίωση με τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου σε περίπτωση αποστολής με προορισμό διαφορετικό από το Στρασβούργο· ζητεί από το Προεδρείο, για τρίτη συνεχή χρονιά και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, να εγκρίνει χωρίς χρονοτριβή τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξισωθεί η ημερήσια αποζημίωση των ΔΒΚ για τις αποστολές τους στο Στρασβούργο με εκείνη των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού· καλεί εκ νέου το Προεδρείο να ευθυγραμμίσει πλήρως τις αποζημιώσεις υπαλλήλων, λοιπού προσωπικού και ΔΚΒ·

41.  σημειώνει με ικανοποίηση τη βούληση του Γενικού Γραμματέα να βρεθεί λύση, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για εξεύρεση εφαρμόσιμης λύσης για εκείνους τους ΔΚΒ οι οποίοι, έχοντας εργαστεί χωρίς διακοπή για δύο κοινοβουλευτικές περιόδους, δεν θα δικαιούνται να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όταν θα φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης στο τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, λόγω περιστάσεων που δεν ελέγχουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι βουλευτές που τους απασχολούν, καθώς δεν θα έχουν συμπληρώσει την αναγκαία δεκαετή υπηρεσία λόγω της πρόωρης διεξαγωγής των εκλογών το 2014 και λόγω της καθυστερημένης επικύρωσης των νέων συμβάσεων ΔΚΒ εξαιτίας του μεγάλου φόρτου εργασίας της υπηρεσίας ανθρώπινων πόρων τις περιόδους που ακολούθησαν τις εκλογές του 2009 και του 2014· ζητεί συνεπώς να θεωρούνται δύο κοινοβουλευτικές περίοδοι ως δέκα έτη ενεργού υπηρεσίας· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναθέσει στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού (ΓΔ PERS) να βρει πιθανές λύσεις χωρίς χρονοτριβή, να ενημερώνει τους εκπροσώπους των ΔΚΒ σχετικά με τη διαδικασία και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή τους σε αυτή· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, με στόχο την επίλυση του ζητήματος αυτού·

42.  παρατηρεί ότι οι αποζημιώσεις για ορισμένες αποστολές χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, και προτείνει να μελετηθούν λύσεις προκειμένου να πραγματοποιείται η καταβολή τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

43.  θεωρεί σκόπιμο να διατηρηθεί η μικρή αύξηση στο κονδύλιο του προϋπολογισμού 422 «Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών», λαμβανομένων υπόψη του υψηλότερου φόρτου εργασίας διαρκούντος του Brexit, του αυξανόμενου αριθμού τριμερών διαλόγων, και της αριθμητικής αύξησης των έκτακτων και ειδικών επιτροπών, που έχουν φτάσει στο ιστορικό ρεκόρ των 25 μόνιμων και προσωρινών επιτροπών, καθώς και της χρονικής σύμπτωσης της λήξης της κοινοβουλευτικής περιόδου με την περίπλοκη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για το ΠΔΠ·

44.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει στην Επιτροπή την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του νέου καθεστώτος των ΔΚΒ που εκπονήθηκε εν συνεχεία του ψηφίσματος που εγκρίθηκε στις 28 Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 και αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού 160/2009·

45.  παροτρύνει το Προεδρείο, κατά την αξιολόγηση των νέων κανόνων για τις ομάδες επισκεπτών που θεσπίστηκαν πέρσι, να εξαλείψει τη δυνατότητα ορισμού ΔΚΒ ως επικεφαλής ομάδας, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο εγείρει ανησυχίες επαγγελματικού, νομικού και δεοντολογικού χαρακτήρα και θέτει ζητήματα προστασίας δεδομένων·

46.  παρατηρεί ότι οι ασκούμενοι που απασχολούνται από βουλευτές έχουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου με τον βουλευτή, η οποία δεν τους επιτρέπει να έχουν στο Κοινοβούλιο το ίδιο καθεστώς με εκείνο των άλλων κατηγοριών προσωπικού του Κοινοβουλίου ή με τους υπότροφους του Κοινοβουλίου (υποτροφίες Schuman)· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (ΓΔ FINS) δεν υπάρχει διευθέτηση ή νομικό πλαίσιο για την κατάρτιση συστήματος καταβολής άμεσων προκαταβολών σε αυτούς τους ασκουμένους πριν από αποστολές όπως συμβαίνει με το υπόλοιπο προσωπικό, δεδομένου ότι, για προφανείς λόγους, τους είναι από οικονομική άποψη δύσκολο να καλύψουν εκ των προτέρων τα έξοδα αυτά με δικά τους χρήματα· επισημαίνει ότι οι βουλευτές μπορούν ενδεχομένως, κατά περίπτωση, να καταλήγουν σε συμφωνία με τον ασκούμενο και με τον εντολοδόχο πληρωμών σχετικά με τις προκαταβολές· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πολλοί βουλευτές δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες εντολοδόχου πληρωμών για την αμοιβή των ασκουμένων που απασχολούν, και ζητεί από το Κοινοβούλιο να αξιολογήσει το συντομότερο δυνατό κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα άμεσων πληρωμών·

47.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι, σε αυτό το προχωρημένο χρονικό σημείο της κοινοβουλευτικής περιόδου, τα βιογραφικά σημειώματα περισσοτέρων από τους μισούς βουλευτές εξακολουθούν να απουσιάζουν από τις σχετικές προσωπικές σελίδες του επίσημου ιστοτόπου του Κοινοβουλίου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να λάβει χωρίς χρονοτριβή τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο τα βιογραφικά σημειώματα όλων των βουλευτών·

48.  συντάσσεται με την άποψη ότι, προκειμένου να λαμβάνονται πιο ανεξάρτητες και αξιόπιστες γνωμοδοτήσεις και μελέτες, είναι ανάγκη να εκπονηθούν κανόνες σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων που θα ισχύουν για τους εμπειρογνώμονες που προσλαμβάνονται από τις επιτροπές του Κοινοβουλίου·

49.  υπενθυμίζει ότι στις διαδικασίες απαλλαγής για το 2014 και το 2015 είχε επισημανθεί ότι ο ιστότοπος του Κοινοβουλίου δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικός προς τον χρήστη, και καλεί εν προκειμένω τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ COMM) να βελτιώσει επειγόντως τον ιστότοπό της και να εισαγάγει μια πιο αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης· επισημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν ώστε να είναι ο ιστότοπος ευχάριστος και ελκυστικός και τονίζει εξάλλου ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι διαθέσιμες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης· ζητεί δε να εφαρμοστεί νέα στρατηγική που θα αξιοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις διάφορες εκφάνσεις τους·

50.  λαμβάνει υπό σημείωση την επικαιροποιημένη περιγραφή καθηκόντων για τα γραφεία πληροφοριών, στο εξής «γραφεία συνδέσμου» (βάσει απόφασης του Προεδρείου του Νοεμβρίου 2017)· υπογραμμίζει με έμφαση ότι κύρια αποστολή τους είναι η ενημέρωση και η επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Ένωση και τις πολιτικές της Ένωσης μέσω των δραστηριοτήτων εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιστοποιηθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών και μοντέλων επικοινωνίας και να αξιοποιηθεί η προνομιακή γεωγραφική θέση των γραφείων συνδέσμου κοντά στους πολίτες, προκειμένου να ενταθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο, όπως οι συζητήσεις με βουλευτές και με την κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε να ακούγεται η γνώμη των πολιτών και να υπάρχει επαφή μαζί τους· επισημαίνει ότι ο διαδικτυακός διάλογος και η προσοχή των μέσων ενημέρωσης που προκαλούν οι εκδηλώσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω προσέγγιση των πολιτών· ζητεί να υπάρξει βελτίωση στη στρατηγική που έχει εγκριθεί ως προς τα γραφεία συνδέσμου του Κοινοβουλίου και παροτρύνει τη ΓΔ COMM να ασχοληθεί με το πρόβλημα της ανισοσκέλειας μεταξύ των δαπανών για κτίρια και προσωπικό και των δαπανών για τις βασικές λειτουργίες αυτών των γραφείων, οι οποίες συνίστανται στην απευθείας επικοινωνία με τοπικούς φορείς και πολίτες·

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

51.  υπενθυμίζει ότι ο κύριος δείκτης επιδόσεων της ΓΔ COMM είναι η εμβέλεια όσον αφορά το κοινό ή η επιτυγχανόμενη προβολή σε ολόκληρο το φάσμα των πλατφορμών και των διαύλων επικοινωνίας του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι, όσον αφορά την παρουσία του Κοινοβουλίου στα μέσα ενημέρωσης και τη μέση μηνιαία κάλυψη, σημειώθηκε αύξηση κατά 12 % σε σύγκριση με το 2015 και κατά 7 % σε σύγκριση με το εκλογικό έτος 2014· λαμβάνει υπό σημείωση τη βελτίωση που έχει επέλθει όσον αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Κοινοβουλίου, καθώς και τις ενέργειες για την ευαισθητοποίηση των νέων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η βελτίωση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, ιδίως με την ευρύτερη προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία, προς το παρόν, υστερεί σε σχέση με τα προσδοκώμενα από ένα κοινοβουλευτικό όργανο· υπογραμμίζει, ιδίως ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, την ανάγκη διαμόρφωσης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· τονίζει ότι η εν λόγω στρατηγική οφείλει να παρουσιάζει τον όγκο δουλειάς που επιτελεί το Κοινοβούλιο και, ταυτόχρονα, να λαμβάνει υπόψη τις πολυσχιδείς επιδιώξεις, ανησυχίες και ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης που διατυπώνουν οι πολίτες·

52.  σημειώνει ότι η ΓΔ COMM δημοσίευσε το νέο πολυετές πρόγραμμα εργασίας επιχορηγήσεων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και διοργάνωσης εκδηλώσεων, που καλύπτει την περίοδο 2016-2019· επισημαίνει ότι για την παροχή επιχορήγησης στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης, συνάφθηκαν 102 συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης και επιλέχτηκαν 48 αιτήσεις επιχορήγησης, συνολικής αξίας 3,99 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει ότι στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων επιλέχτηκαν 18 έργα για επιχορηγήσεις συνολικής αξίας 0,8 εκατομμυρίων EUR· ζητεί από τη ΓΔ COMM να δώσει έμφαση σε μια ενεργητικότερη προσέγγιση έναντι όσων δεν ενδιαφέρονται άμεσα για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ή είναι ακόμη και επιφυλακτικοί όσον αφορά τη λειτουργία του·

53.  λαμβάνει υπό σημείωση τις σημαντικές τεχνικές και συντακτικές αλλαγές που έχουν επέλθει στον δημόσιο ιστότοπο του Κοινοβουλίου, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου για τις μηχανές αναζήτησης· συγχαίρει τη ΓΔ COMM σχετικά με την πρόοδο αυτή αλλά δεν μπορεί παρά να προσθέσει ότι ο ρυθμός της προόδου παραμένει εξαιρετικά αργός· σημειώνει ότι το έργο της προσαρμοστικής σχεδίασης (Responsive Web Design) και το έργο της ανανέωσης της πλατφόρμας απευθείας μεταδόσεων και βίντεο κατά παραγγελία —που αποσκοπούν στον ανασχεδιασμό του ιστοτόπου ώστε να καταστεί προσαρμόσιμος σε κάθε είδους συσκευές— ξεκίνησαν το 2016 και έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία σε διάφορα μέρη του ιστοτόπου· ζητεί να συνεχιστούν τα έργα αυτά, και να υλοποιηθούν σε όλα τα τμήματα του ιστοτόπου του Κοινοβουλίου· παρατηρεί ότι πολλά απομένουν ακόμη να γίνουν προκειμένου να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός ιστότοπος και ένα καλό επικοινωνιακό εργαλείο· υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης της ανανέωσης δεδομένου ότι η ορατότητα και η προσβασιμότητα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να εξασφαλιστούν αρκετά πριν από τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, και το αργότερο έως τη διεξαγωγή τους· τονίζει ότι ένας διαφανής και προσβάσιμος ιστότοπος έχει καθοριστική σημασία για τη συμμετοχή των πολιτών·

54.  διαπιστώνει σημαντική αύξηση του όγκου των αιτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (AskEP) από το 2014, κυρίως ως αποτέλεσμα συντονισμένων, κατά τα φαινόμενα, πολιτικών εκστρατειών για θέματα επικαιρότητας· θεωρεί ότι οι απαντήσεις του Κοινοβουλίου θα πρέπει να κοινοποιούνται στους βουλευτές, οι οποίοι μπορεί να αγνοούν την ύπαρξή τους·

55.  εφιστά την προσοχή στην πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που πραγματοποιήθηκε κατ’ ανάθεση του Κοινοβουλίου, στην οποία τέθηκε συγκεκριμένο ερώτημα σχετικά με τη δημόσια εικόνα του Κοινοβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό των πολιτών που έχουν θετική άποψη για το Κοινοβούλιο αυξάνεται, έχοντας ανέλθει από το 25 % (2016) στο 33 % (2017)· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η αύξηση του ποσοστού θετικής εικόνας του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στη υποχώρηση του ποσοστού αρνητικής γνώμης κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες από το 28 % (2016) στο 21 % (2017)· επισημαίνει βεβαίως ότι, παρά τα σαφή σημάδια βελτίωσης, απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν·

56.  παροτρύνει το Προεδρείο, κατά την αξιολόγηση των νέων κανόνων για τις ομάδες επισκεπτών που θεσπίστηκαν πέρσι, να εξαλείψει τη δυνατότητα ορισμού ΔΚΒ ως επικεφαλής ομάδας·

57.  ζητεί να επανεξεταστεί η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης των εξόδων ταξιδίου των ομάδων επισκεπτών που υποστηρίζονται επίσημα από βουλευτή προκειμένου να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της Ένωσης και προκειμένου να προαχθεί η χρήση πιο οικολογικών μέσων μεταφοράς, δεδομένου ότι οι ισχύουσες μέθοδοι, με γνώμονα τη διανυθείσα απόσταση, δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε τον απομακρυσμένο χαρακτήρα, ούτε τα φυσικά εμπόδια ορισμένων περιοχών της Ένωσης και δεν καλύπτουν τα έξοδα ταξιδίου μέχρι τα σημεία που διαθέτουν ταχύτερα και πιο οικολογικά μέσα μεταφοράς·

58.  παρατηρεί ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, εργάζονταν στη Γραμματεία συνολικά 5 375 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι (16 λιγότεροι από ό,τι στις 31 Δεκεμβρίου 2015), ενώ 806 συνολικά μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι απασχολούνταν στις πολιτικές ομάδες (35 περισσότεροι από ό,τι στις 31 Δεκεμβρίου 2015)· σημειώνει ότι αν προστεθούν και οι συμβασιούχοι υπάλληλοι, η ΓΔ PERS ήταν υπεύθυνη για 9 617 υπαλλήλους (264 περισσότεροι από ό,τι στις 31 Δεκεμβρίου 2015)·

59.  παρατηρεί ότι την 1η Ιανουαρίου 2016 είχαν διαγραφεί 57 θέσεις από το οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του 2014 και το ΠΔΠ 2014-2020·

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού

60.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προώθηση των ίσων ευκαιριών παραμένει ένα από τα κύρια συστατικά της πολιτικής του Κοινοβουλίου για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων· σημειώνει ότι το 2016 συνεχίστηκε η υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας, που εγκρίθηκε από το Προεδρείο το 2015, μαζί με τους ειδικούς του στόχους, καθώς και όλα τα άλλα σχετικά μέτρα·

61.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι εγκρίθηκε χάρτης πορείας για την «Ισότητα των φύλων στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»· επισημαίνει ότι ο χάρτης πορείας περιγράφει συγκεκριμένες ενέργειες και περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα για ειδικά μέτρα σχετικά με τα διευθυντικά στελέχη, την επαγγελματική κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των φύλων, τα μέτρα εξισορρόπησης επαγγελματικής-ιδιωτικής ζωής και την τακτική παρακολούθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των δύο φύλων μέσω στατιστικών·

62.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων μεταξύ των προϊσταμένων μονάδας που διορίστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα αυξήθηκε από 21 % το 2006 σε 36 % το 2016, καθώς και για το γεγονός ότι η εξέταση των θέσεων στις οποίες τοποθετήθηκαν γυναίκες συντείνει στη διαπίστωση ότι υπάρχει ικανοποιητική βελτίωση σε ό,τι αφορά την ποιότητα των θέσεων που καταλαμβάνονται από γυναίκες·

63.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ισορροπία των φύλων σε επίπεδο γενικών διευθυντών μειώθηκε από 33,3 % / 66,7 % το 2015 σε 16,7 % / 83,3 % το 2016· σημειώνει ότι η ισορροπία των φύλων σε επίπεδο γενικών διευθυντών παρέμεινε σταθερή μεταξύ 2015 και 2016, καθότι ανερχόταν σε 29,2 % / 70,8 % και 29,8% / 70,2 % αντίστοιχα· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με τον χάρτη πορείας για την «Ισότητα των φύλων στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»·

64.  αναγνωρίζει ότι, για ορισμένες δραστηριότητες, όπως η διαχείριση των κυλικείων και η καθαριότητα, το Κοινοβούλιο προτιμούσε πάντα την εξωτερική ανάθεση και ότι, κατά συνέπεια, για ορισμένες γενικές διευθύνσεις, ο αριθμός του εξωτερικού προσωπικού στους χώρους του Κοινοβουλίου μπορεί ακόμη και να υπερβαίνει τον αριθμό των υπαλλήλων·

65.  επαναλαμβάνει την άποψη σύμφωνα με την οποία το εξωτερικό προσωπικό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση της μείωσης του αριθμού των θέσεων εργασίας, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του 2014 και του τρέχοντος ΠΔΠ·

66.  επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2016, εργάζονταν στο Κοινοβούλιο 1 924 ΔΚΒ, έναντι 1 791 τον προηγούμενο χρόνο· ζητεί να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των ΔΚΒ και των τοπικών βοηθών, δεδομένου ότι οι συμβάσεις τους συνδέονται άμεσα με την εντολή του βουλευτή που επικουρούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΔΚΒ είναι μέλη του προσωπικού που έχουν σύμβαση εργασίας με το Κοινοβούλιο, ενώ οι τοπικοί βοηθοί καλύπτονται από τις διάφορες εθνικές νομοθεσίες·

67.  επαναλαμβάνει ότι ανησυχεί για την καταγγελλόμενη πρακτική σύμφωνα με την οποία βουλευτές υποχρεώνουν ΔΚΒ να πραγματοποιήσουν αποστολές, ιδίως στο Στρασβούργο, χωρίς εντολή αποστολής, χωρίς έξοδα αποστολής, ή χωρίς καν έξοδα ταξιδίου· πιστεύει ότι η συγκεκριμένη πρακτική αφήνει περιθώρια για καταχρηστική συμπεριφορά, δεδομένου ότι όταν οι ΔΚΒ ταξιδεύουν χωρίς εντολή αποστολής όχι μόνο καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι τα έξοδα, αλλά ούτε καν καλύπτονται από την ασφάλιση του τόπου εργασίας τους· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να διερευνήσει τις καταγγελίες για την πρακτική αυτή και να υποβάλει σχετική έκθεση στο τέλος του χρόνου·

68.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο να επανεξετάσουν τη δυνατότητα να μπορούν οι ΔΚΒ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που θα καθοριστούν, να συνοδεύουν τους βουλευτές στις επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές, όπως έχουν ήδη ζητήσει διάφοροι βουλευτές· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να διερευνήσει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τις οργανωτικές και υλικοτεχνικές παραμέτρους των αποστολών αυτών·

69.  παρατηρεί ότι το Κοινοβούλιο παρέχει προϋπολογισμό στην Επιτροπή Προσωπικού και ζητεί να υπάρξει ανάλογος προϋπολογισμός για την Επιτροπή Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών, δεδομένου ότι εκπληρώνουν καθήκοντα που προβλέπονται από το Καθεστώς των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα σχετικά Μέτρα Εφαρμογής, προς όφελος όλων των θεσμικών οργάνων και των βουλευτών·

70.  καλεί τη διοίκηση να δώσει στην Επιτροπή Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με όλους τους κανόνες που μπορεί να αφορούν την Επιτροπή Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών, είτε αποκλειστικά, είτε από κοινού με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού που εκπροσωπούνται από την Επιτροπή Προσωπικού·

71.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί σε ό,τι αφορά τη διατήρηση στελεχών με βρετανική υπηκοότητα που έχουν γίνει ευρωπαίοι δημόσιοι υπάλληλοι· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους για το βρετανικό προσωπικό, σχετικά με το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι βρετανοί υπάλληλοι δεν θα αποτελέσουν θύματα του Brexit και σχετικά με το πώς τα νόμιμα, συμβατικά και κεκτημένα δικαιώματά τους θα τύχουν πλήρους προστασίας·

72.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(9), το 2016 καταργήθηκαν 57 θέσεις στον πίνακα προσωπικού του Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της απαίτησης για μείωση του προσωπικού κατά 5 %· σημειώνει ότι καταργήθηκαν δύο ακόμα θέσεις, με σκοπό να μεταφερθούν στην Επιτροπή σε συνάρτηση με διοργανικά έργα ΤΠ· επισημαίνει, ακόμα, ότι το Κοινοβούλιο επρόκειτο να μειώσει τον πίνακα προσωπικού του κατά 76 θέσεις την 1η Ιανουαρίου 2017, μετά από απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

73.  συντάσσεται με την άποψη ότι, ανταποκρινόμενο στην εκστρατεία #metoo, το Κοινοβούλιο οφείλει να κάνει πράξη τη μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή βίας, δομικής, σεξουαλικής, σωματικής ή ψυχολογικής· ζητεί συνεπώς:

- πλήρη απόδοση ευθυνών στους αυτουργούς με εξάντληση της αυστηρότητας ως προς τις διαθέσιμες κυρώσεις και ποινές·

- σύσταση κεντρικού γραφείου καταγγελιών για την αναφορά κρουσμάτων παρενόχλησης·

- πρόσβαση για όλα τα άτομα σε ανεξάρτητη επιτροπή του Κοινοβουλίου κατά της παρενόχλησης που δεν θα αναπαράγει τις εσωτερικές δομές εξουσίας με το να έχει μέλη βουλευτές·

- προστασία για τα θύματα και για τα άτομα που καταγγέλλουν τα εν λόγω κρούσματα βίας, με πλήρη ανωνυμία και διακριτικότητα·

- ψυχολογική υποστήριξη για τα θύματα, η οποία θα παρέχεται από μια κεντρική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, με ιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς και συμβούλους·

- υποχρεωτική εκπαίδευση σε θέματα σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης για βουλευτές και υπαλλήλους σε θέσεις εξουσίας·

- κατάρτιση και ενημέρωση η οποία θα βοηθά το προσωπικό να αναγνωρίζει τη σεξουαλική παρενόχληση και να γνωρίζει τα δικαιώματά του·

74.  θεωρεί ότι ο σχετικά μικρός αριθμός καταγγελιών για παρενόχληση που έγιναν το 2016 τόσο στη συμβουλευτική επιτροπή για την ηθική παρενόχληση του προσωπικού όσο και από ΔΚΒ ενδέχεται να φανερώνει έλλειψη κατάλληλων διαύλων· επισημαίνει ότι υφίστανται δύο είδη παρενόχλησης που αναγνωρίζει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης (ηθική παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση)· θεωρεί ότι η καταπολέμηση κάθε είδους παρενόχλησης θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις πλέον σημαντικές προτεραιότητες του Γενικού Γραμματέα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση του Γενικού Γραμματέα να καθιερωθεί ένα δίκτυο ανεξάρτητων έμπιστων συμβούλων στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι ΔΚΒ, οι ασκούμενοι που εργάζονται για βουλευτές, οι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων και όλα τα άλλα μέλη του προσωπικού και οι άλλοι ασκούμενοι· επισημαίνει ότι οι σύμβουλοι αυτοί θα επιλέγονται με βάση την πραγματογνωσία και τις διαπροσωπικές δεξιότητές τους και θα τους προσφέρεται ειδική κατάρτιση· θεωρεί σκόπιμο να επανεξεταστεί η σύνθεση των συμβουλευτικών επιτροπών για την εξέταση καταγγελιών για παρενόχληση, ώστε να εξασφαλιστούν η ίση εκπροσώπηση των βουλευτών, των ΔΚΒ και του προσωπικού, και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων· ζητεί από το Προεδρείο να εξετάσει το ενδεχόμενο να οριστεί εξωτερικός ελεγκτής, προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τις εσωτερικές διαδικασίες·

75.  υπενθυμίζει την ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ΔΚΒ και οι ασκούμενοι που απασχολούνται από βουλευτές σε σχέση με τους εσωτερικούς κανόνες για την προστασία των καταγγελτών· προειδοποιεί τον Γενικό Γραμματέα για τις οικονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η συνεχιζόμενη αδράνεια του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την παροχή επαρκούς προστασίας των ΔΚΒ που προβαίνουν σε καταγγελίες επιλήψιμων πράξεων των βουλευτών· παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα να αντιμετωπίσει αμέσως αυτή την κατάσταση·

76.  ζητεί να αξιοποιηθούν οι εβδομάδες που προορίζονται για εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες για τη διοργάνωση κύκλων κατάρτισης απευθυνόμενων κυρίως στους βοηθούς των βουλευτών, συμπεριλαμβανομένων εντατικών μαθημάτων εκμάθησης γλωσσών·

77.  υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά ότι το Κοινοβούλιο είναι ουσιαστικά το μόνο θεσμικό όργανο που δεν έχει εισαγάγει το ελαστικό ωράριο εργασίας στο σύστημα οργάνωσης της εργασίας του, κάτι που σχεδόν όλα τα υπόλοιπα όργανα, με ειδική μνεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν πράξει χρόνια πριν, με αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιωμένη ποιότητα ζωής του προσωπικού· ζητεί να εισαχθεί το ελαστικό ωράριο στο σύστημα οργάνωσης της εργασίας του Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατό, και ζητεί να τηρείται η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ενήμερη σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται προς την επίτευξη του στόχου αυτού·

78.  επαναλαμβάνει ότι, όπως εγκρίθηκε στην έκθεση απαλλαγής του Κοινοβουλίου για το 2015 (παράγραφος 89), οι υπότροφοι θα πρέπει, δεδομένου του εισοδήματός τους, να δικαιούνται μεγαλύτερη έκπτωση στα εστιατόρια του Κοινοβουλίου·

79.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η ζήτηση εκ μέρους των βουλευτών για ατομικά μαθήματα γλώσσας στα γαλλικά και κυρίως στα ισπανικά και τα ιταλικά μειώνεται, ιδίως από το 2009 και έπειτα· διαπιστώνει ότι μόνο στα μαθήματα αγγλικών και γερμανικών παρατηρείται διατήρηση ή ακόμη και αύξηση του αριθμού συμμετεχόντων· υπενθυμίζει στον Γενικό Γραμματέα τη σημασία της πολυγλωσσίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τον ρόλο που οφείλει η ίδια η διοίκηση να διαδραματίσει στην προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών της Ένωσης, δεδομένου ότι οι γλώσσες αποτελούν επίσης απαραίτητο εργαλείο κατανόησης και επικοινωνίας κατά την άσκηση του κοινοβουλευτικού τους έργου· ζητεί από τη διοίκηση, πέραν του υπάρχοντος φυλλαδίου και των πληροφοριών που διατίθενται στο διαδίκτυο, να ενημερώνει τακτικά τους βουλευτές, με τα κατάλληλα μέσα, σχετικά με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το Κοινοβούλιο, με ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα που παραδίδουν οι καθηγητές γλωσσών του θεσμικού οργάνου στις Βρυξέλλες καθώς και σε αυτά που διατίθενται κατόπιν αιτήματος στο Στρασβούργο, δεδομένου ότι πρόκειται για την πλέον ευέλικτη λύση, την πλέον συμβατή με τις ανάγκες και τις συνθήκες εργασίας τους και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη· παροτρύνει επίσης τον Γενικό Γραμματέα να αξιοποιήσει τα αναγκαία μέσα για να προαγάγει την πολυγλωσσία στο πεδίο αυτό, βελτιώνοντας, μεταξύ άλλων τη διαθεσιμότητα των καθηγητών γλωσσών του οργάνου και θέτοντας τέρμα στην εργασιακή ανασφάλεια που πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν· λαμβάνει υπό σημείωση τη μεταφορά της Υπηρεσίας Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των Βουλευτών από τη ΓΔ FINS στη ΓΔ PERS προκειμένου να βελτιωθούν οι συνέργειες με τη μονάδα επιμόρφωσης του προσωπικού που ήδη υπάγεται στη ΓΔ PERS· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που προσδοκώνται από αυτήν την εξέλιξη·

80.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να διαμορφώσει, σε εθελοντική βάση, μια διαφανή πολιτική κινητικότητας που θα λαμβάνει υπόψη της τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του προσωπικού, στο πλαίσιο μιας γνήσιας στρατηγικής εξέλιξης της σταδιοδρομίας·

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης

81.  επισημαίνει ότι η επικαιροποιημένη πρόταση για τη μεσοπρόθεσμη κτιριακή στρατηγική του Κοινοβουλίου θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τα κτίρια στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο, να εστιαστεί στα κτίρια των Βρυξελλών και ιδίως στο μέλλον του κτιρίου Paul-Henri Spaak· καλεί, επιπλέον, το Προεδρείο να αξιολογήσει την ηλικία των υποδομών στο κτίριο Salvador de Madariaga στο Στρασβούργο· σημειώνει, επίσης, ότι εξακολουθούν να είναι άγνωστοι ορισμένοι παράγοντες σε σχέση με το Brexit που έχουν καθοριστική σημασία για την πολιτική ακινήτων, όπως οι δυνητικές συνέπειες του Brexit για την πολυγλωσσία, τον αριθμό των θέσεων μονίμων υπαλλήλων στον πίνακα προσωπικού και τον αριθμό των βουλευτών· αναγνωρίζει ότι αξιόπιστος σχεδιασμός μπορεί να γίνει μόνο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του Brexit· καλεί το Προεδρείο να διαμορφώσει στρατηγικές άμβλυνσης του κινδύνου αφού λάβει υπόψη του την ανάγκη αντιμετώπισης οποιωνδήποτε κλυδωνισμών που ενδέχεται να προκληθούν από τις μελλοντικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για το Brexit· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προτείνει λεπτομερές σχέδιο σχετικά με τη διαχείριση του προσωπικού που στεγάζεται στα κτίρια σε περίπτωση ανακαίνισης ή ανακατασκευής των κτιρίων·

82.  παροτρύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες να αποσαφηνίσουν τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να εφαρμόσουν τη δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον υποδειγματικό χαρακτήρα των κτιρίων τους στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, δεδομένου ότι πλησιάζει η προθεσμία του 2020·

83.  επισημαίνει ότι το Προεδρείο ανέθεσε στον Γενικό Γραμματέα να επεξεργαστεί λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με τις πιθανές επιλογές για την ανακαίνιση του κτιρίου Paul-Henri Spaak· σημειώνει επιπλέον ότι οι εν λόγω προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις δυνατές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων της μη παρέμβασης, της ανακαίνισης ή της ανακατασκευής, να συνοδεύονται από λεπτομερείς εκτιμήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα των έργων, και να περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση ενδεχόμενων σχετικών νομικών θεμάτων· σημειώνει ότι η ΓΔ INLO επεξεργάζεται λεπτομερείς προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν στο Προεδρείο στις αρχές του 2018·

84.  επισημαίνει ότι τα περισσότερα από τα κτίρια του Κοινοβουλίου δεν έχουν σχεδιαστεί και ανεγερθεί με βάση τις απαιτήσεις των Ευρωκωδίκων για δομική ακεραιότητα, δεδομένου ότι οι κανόνες αυτοί δεν υπήρχαν κατά τον χρόνο της κατασκευής τους· επισημαίνει ότι τα μόνα κτίρια που συμμορφώνονται με πρότυπα Ευρωκωδίκων για τη δομική ακεραιότητα είναι το Willy Brandt και το Wilfried Martens· αναγνωρίζει ότι ο κίνδυνος που συνεπάγεται η δυνητική δομική ευπάθεια των διαφόρων κτιρίων μετριάζεται εν μέρει από επιχειρησιακά μέτρα που λαμβάνουν η ΓΔ INLO και η ΓΔ Ασφάλειας και Προστασίας (ΓΔ SAFE), και ότι προβλέπονται περαιτέρω οργανωτικές αλλαγές για την αντιμετώπιση του θέματος·

85.  υπενθυμίζει ότι το Προεδρείο ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του στις 11 Απριλίου 2016, πρόταση για την εσωτερική ανάληψη της υπηρεσίας μεταφοράς των βουλευτών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η διαδικασία εσωτερικής ανάληψης της υπηρεσίας οδηγών είχε ως αποτέλεσμα την ποιοτική και ποσοτική αύξηση των υπηρεσιών που παρέχονται στους βουλευτές, καθώς και την ουσιαστική και αποτελεσματική ανταπόκριση σε απρόβλεπτες έκτακτες καταστάσεις ή σε αιφνίδια αύξηση της ζήτησης· εκφράζει τη λύπη του διότι η αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων δεν τηρήθηκε κατά τη διαδικασία προσλήψεων στην υπηρεσία μεταφορών του Κοινοβουλίου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει πρόταση για τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης· εκφράζει, επιπλέον, την ανησυχία του για τα αποκλίνοντα επίπεδα αποδοχών μεταξύ οδηγών και ρωτά το Προεδρείο κατά πόσο προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο εναρμόνισης προκειμένου να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις οποιωνδήποτε άδικων συστημάτων αποδοχών·

86.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το δοκιμαστικό σχέδιο της ψηφιακής διαβίβασης παραστατικών μεταξύ της υπηρεσίας της ΓΔ INLO που κινεί τη διαδικασία και της υπηρεσίας επαλήθευσης εκ των προτέρων για την ανάληψη δαπανών της επιχειρησιακής μονάδας συντήρησης στο Στρασβούργο· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, με βάση τις θετικές εμπειρίες, το σχέδιο επεκτάθηκε και στη μονάδα έργων στο Στρασβούργο· ενθαρρύνει τη ΓΔ INLO να συνεχίσει την εφαρμογή της ψηφιακής διαβίβασης εγγράφων, όπου είναι δυνατόν, με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών υπηρεσιών·

87.  σημειώνει ότι η αναθεώρηση των τιμών στο εστιατόριο αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου ήταν αναγκαία για τη μετάβαση από τις επιδοτούμενες υπηρεσίες στις συμβάσεις παραχώρησης, όπου ο πάροχος υπηρεσιών εστίασης αναλαμβάνει πλήρως τον οικονομικό και εμπορικό κίνδυνο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι ασκούμενοι στο Κοινοβούλιο εξακολουθούν να δικαιούνται έκπτωση 0,50 EUR στα κύρια πιάτα σε όλα τα εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο και έκπτωση 0,80 EUR στο Στρασβούργο· ζητεί από τη ΓΔ INLO να παρακολουθεί τις μελλοντικές αυξήσεις τιμών προκειμένου να εξασφαλίζει την εύλογη και δίκαιη χρέωση των υπηρεσιών·

Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας και Διασκέψεων

88.  αντιλαμβάνεται ότι, με βάση τους νέους δείκτες αναφοράς για την απόδοση των διερμηνέων, ορίστηκαν ως ελάχιστη κατά μέσο όρο εβδομαδιαία επίδοση οι 11 ώρες και ως μέγιστη οι 17 ώρες· επισημαίνει ότι ο συνολικός μέσος αριθμός ωρών ανά εβδομάδα για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι μόνιμοι διερμηνείς από τους θαλάμους διερμηνείας τους αυξήθηκε από 11 ώρες και 54 λεπτά το 2014 σε 13 ώρες και 25 λεπτά το 2016· παρατηρεί ότι το 2014 ήταν χρονιά εκλογών με μικρότερες ανάγκες διερμηνείας· υπογραμμίζει ότι η αύξηση που παρατηρήθηκε μεταξύ 2014 και 2016 οφείλεται στο ότι το Κοινοβούλιο επέστρεψε στον συνήθη ρυθμό εναλλαγής μεταξύ εβδομάδων επιτροπών, ομάδων, Στρασβούργου και «τιρκουάζ»· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης το 2013, ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας για όλα τα μέλη του προσωπικού των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αυξήθηκε από 37,5 σε 40-42 ώρες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και στην υπηρεσία διερμηνείας· ενθαρρύνει τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και Γενικού Γραμματέα, η οποία οφείλει να επικεντρώνεται στις δίκαιες συνθήκες εργασίας, με παράλληλη εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των κοινοβουλευτικών εργασιών· επισημαίνει ότι συνεχίζεται η διαβούλευση μεταξύ Γενικού Γραμματέα και Επιτροπής Προσωπικού, και παροτρύνει όλες τις πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία· σημειώνει ότι η αύξηση των ανειλημμένων πιστώσεων για το «λοιπό προσωπικό» εξηγείται εν μέρει από τις αυξημένες ανάγκες για εξωτερική διερμηνεία το 2016 (2,2 εκατομμύρια EUR πάνω σε σχέση με το 2015)· σημειώνει επιπλέον ότι, λόγω των κανόνων ανάθεσης εργασίας, δεν διατίθεται διερμηνεία για όλες τις γλώσσες στις συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων και των επιτροπών· παρατηρεί, τέλος, ότι οι αλλαγές στον προγραμματισμό των συνεδριάσεων επιτροπών, οι οποίες έχουν οδηγήσει στη διεξαγωγή πολλών συνεδριάσεων σε ακανόνιστες ώρες, οφείλεται εν μέρει σε περιορισμένη ευελιξία για λόγους αποτελεσματικής χρήσης των δυνατοτήτων διερμηνείας·

89.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Προεδρείο ενέκρινε μια «στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των διασκέψεων» στο Κοινοβούλιο, την οποία υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας· αναγνωρίζει ότι η στρατηγική αυτή προβλέπει ενιαίο σημείο επαφής και υποστήριξης για τους διοργανωτές διασκέψεων, και θα υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη υπηρεσία διασκέψεων με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας ΤΠ· επισημαίνει, επιπλέον, ότι θα καθιερωθούν σταδιακά ένα ενιαίο σημείο βοήθειας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και ένα ενιαίο σημείο διαχείρισης και υποστήριξης για τις τεχνικές εγκαταστάσεις των αιθουσών συνεδριάσεων·

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

90.  υπενθυμίζει ότι το Προεδρείο ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Οκτωβρίου 2015, μια νέα προσέγγιση με στόχο να ενισχυθεί ο προσανατολισμός προς την εξυπηρέτηση του πελάτη και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους βουλευτές, με την καθιέρωση δύο νέων μέσων, του «MEP’s Portal» και του «e-Portal»· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή του «MEP’s Portal», μιας ενιαίας υπηρεσίας εξυπηρέτησης που συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες σε σχέση με τις διαδικασίες οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η οποία τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Ιούλιο του 2016· επισημαίνει ότι η ηλεκτρονική τηλεματική εκδοχή του «MEP’s Portal», το «e-Portal», είναι προσβάσιμη ήδη από τον Ιανουάριο του 2015 και προσφέρει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες και την κατάσταση των δικαιωμάτων των βουλευτών· τονίζει ότι δεν επιτυγχάνεται διοικητική απλούστευση εάν μετατοπιστεί απλώς ένα τμήμα της εργασίας από το διοικητικό προσωπικό στους βουλευτές και στους συνεργάτες τους·

91.  ζητεί να απλουστευθούν οι διαδικασίες πρόσληψης και οι επιστροφές εξόδων αποστολών και ταξιδιών των τοπικών βοηθών· εκφράζει τη λύπη του διότι οι διαδικασίες αυτές είναι συχνά περίπλοκες και χρονοβόρες, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις· καλεί τη ΓΔ FINS να εξετάσει το ζήτημα αυτό κατά προτεραιότητα·

92.  σημειώνει ότι η τρέχουσα σύμβαση με την ταξιδιωτική υπηρεσία του Κοινοβουλίου λήγει στο τέλος του 2018 και ότι ετοιμάζεται ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή του νέου ταξιδιωτικού γραφείου το οποίο θα επικουρεί το Κοινοβούλιο στον χειρισμό και την οργάνωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων· επισημαίνει ότι η νέα σύμβαση περιλαμβάνει ενισχυμένους όρους, ιδίως όσον αφορά την τιμολόγηση των εισιτηρίων και τη διαρκή διαθεσιμότητα του κέντρου κλήσεων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας απλός και φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός υποβολής καταγγελιών για την ταχεία επισήμανση των ελλείψεων και άρα και για την ταχεία επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων· τονίζει ότι πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των βουλευτών και στην ανάγκη να τους παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες·

93.  παροτρύνει το διάδοχο γραφείο ταξιδίων να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του Κοινοβουλίου·

Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων

94.  παρατηρεί ότι το προαιρετικό ταμείο συντάξεων δημιουργήθηκε το 1990 με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Προεδρείου σχετικά με το επικουρικό (προαιρετικό) συνταξιοδοτικό καθεστώς των βουλευτών, η εγγραφή στο οποίο ήταν δυνατή για τους βουλευτές μέχρι το τέλος της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου (13 Ιουλίου 2009)· παρατηρεί ότι το ταμείο συστάθηκε για να παράσχει στους βουλευτές ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που έλειπε μέχρι τότε·

95.  υπενθυμίζει ότι το 2013 το Δικαστήριο έκρινε έγκυρη την απόφαση του Προεδρείου να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης για τα μέλη του ταμείου από τα 60 στα 63 έτη, προκειμένου να μην εξαντληθεί νωρίς το κεφάλαιο και προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση με το νέο καθεστώς των βουλευτών·

96.  σημειώνει ότι το προαιρετικό ταμείο συντάξεων έχει αυξήσει το εκτιμώμενο αναλογιστικό έλλειμμά του από 286 εκατομμύρια EUR στα τέλη του 2015 σε 326,2 εκατομμύρια EUR στα τέλη του 2016· σημειώνει επιπλέον ότι, στα τέλη του 2016, η αξία των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, και το ποσό της αναλογιστικής δέσμευσης ανέρχονταν σε 146,4 εκατομμύρια EUR και 472,6 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα· παρατηρεί ότι οι προβλεπόμενες αυτές μελλοντικές υποχρεώσεις κατανέμονται σε πλείονες δεκαετίες, αλλά επισημαίνει ότι το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2016 από το προαιρετικό ταμείο συντάξεων ανήλθε σε 16,6 εκατομμύρια EUR·

97.  επισημαίνει ότι, για τα επόμενα πέντε χρόνια, επί συνόλου βουλευτών σε ηλικία συνταξιοδότησης που έχουν καταβάλει εισφορές και δικαιούνται συνεπώς σύνταξη και εφόσον κανείς δικαιούχος δεν επανεκλεγεί το 2019 ή δεν καταλάβει χηρεύουσα ευρωπαϊκή έδρα, οι νέοι συνταξιούχοι θα είναι 21 το 2018, 74 το 2019, 21 το 2020, 12 το 2021, και 17 το 2022·

98.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμη μια αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του προαιρετικού ταμείου συντάξεων· υπενθυμίζει την παράγραφο 109 στο ψήφισμά του για την απαλλαγή του 2015 και την παράγραφο 112 στο ψήφισμά του για την απαλλαγή του 2014, με τις οποίες ζητείται η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του προαιρετικού ταμείου συντάξεων· καλεί το Προεδρείο να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση του προαιρετικού ταμείου συντάξεων το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2018·

99.  υπενθυμίζει τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προαιρετικό ταμείο συντάξεων και καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα να λάβουν μέτρα προκειμένου να μην περιέλθει το ταμείο πρόωρα σε κατάσταση αφερεγγυότητας, χωρίς όμως να υπάρξει αντίκτυπος επί του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

100.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο είναι ο εγγυητής για την καταβολή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όταν και εάν το ταμείο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα ότι έχει υποβάλει στο Προεδρείο σχέδιο δράσης·

101.  παρατηρεί ότι, με βάση τα σημερινά επίπεδα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του ταμείου, σε συνδυασμό με τις μελλοντικές ετήσιες υποχρεώσεις πληρωμών και την εξέλιξη του συντελεστή απόδοσης των επενδύσεων του στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το προαιρετικό ταμείο συντάξεων εκτιμάται ότι θα περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας κάποια στιγμή μεταξύ 2024 και 2026·

Αποζημίωση γενικών εξόδων

102.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Προεδρείου να συστήσει ad-hoc ομάδα εργασίας που θα ορίσει και θα δημοσιεύσει τους κανόνες σχετικά με τη χρήση της αποζημίωσης γενικών εξόδων· υπενθυμίζει τις προσδοκίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του της 5ης Απριλίου 2017(10) και της 25ης Οκτωβρίου 2017(11) σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2018, με τα οποία ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων και επισημαίνει την ανάγκη να γίνουν προσπάθειες για τον καθορισμό ακριβέστερων κανόνων όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο της αποζημίωσης αυτής, χωρίς πρόσθετο κόστος για το Κοινοβούλιο· καλεί εκ νέου το Προεδρείο να προβεί χωρίς χρονοτριβή στις ακόλουθες συγκεκριμένες αλλαγές όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων:

- η διαχείριση της αποζημίωσης γενικών εξόδων πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις από χωριστό τραπεζικό λογαριασμό·

- οι βουλευτές πρέπει να κρατούν όλες τις αποδείξεις που σχετίζονται με την αποζημίωση γενικών εξόδων·

- το μη δαπανηθέν ποσό της αποζημίωσης γενικών εξόδων πρέπει να επιστρέφεται στο τέλος της εντολής του βουλευτή·

103.  υπενθυμίζει την αρχή της ανεξαρτησίας της εντολής του βουλευτή· υπογραμμίζει ότι είναι ευθύνη των εκλεγμένων βουλευτών να χρησιμοποιούν τις δαπάνες για κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και ότι υπάρχει η δυνατότητα για τους βουλευτές που το επιθυμούν να δημοσιεύουν την κατάσταση δαπανών της αποζημίωσης γενικών εξόδων τους στις προσωπικές τους ιστοσελίδες·

104.  πιστεύει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση της αποζημίωσης γενικών εξόδων οφείλει να λαμβάνει υπόψη συστάσεις που εγκρίθηκαν παλαιότερα από την ολομέλεια και άπτονται της διαφάνειας και της οικονομικής λογοδοσίας·

Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης

105.  υπενθυμίζει ότι βασικός στρατηγικός πυλώνας για το Κοινοβούλιο μέσα σε ένα κόσμο ανοικτών επικοινωνιών είναι η ενίσχυση της ασφάλειας ΤΠΕ· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την κυβερνοασφάλεια, ο πυλώνας «νοοτροπία κυβερνοασφάλειας» εστιάζεται σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι χρήστες ΤΠΕ του Κοινοβουλίου είναι ενήμεροι για τους κινδύνους και συμβάλλουν στην πρώτη γραμμή άμυνας στο πλαίσιο αυτό· σημειώνει την εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει οπτικές υπενθυμίσεις σε όλους τους χώρους του Κοινοβουλίου, δημοσίευση άρθρων στο εσωτερικό ενημερωτικό δελτίο του Κοινοβουλίου σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, και ενημερωτικά σεμινάρια για τους βουλευτές, τους βοηθούς και το προσωπικό· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό υπευθύνου ασφαλείας πληροφοριών και τη δημιουργία μονάδας ασφάλειας ΤΠΕ με ομάδες διαχείρισης ασφάλειας και επιχειρήσεων ασφάλειας· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης συστήματος 100 % εσωτερικής πραγματογνωσίας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποφεύγεται το υψηλό ποσοστό εναλλαγής·

106.  θεωρεί ότι προτεραιότητα των υπηρεσιών πληροφορικής θα πρέπει να είναι πρωτίστως η καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο και ότι αυτή τη στιγμή ο αριθμός των σφαλμάτων είναι υπερβολικός·

107.  σημειώνει το σχέδιο «ICT3MEPs», που αναμένεται να βελτιώσει τις υπηρεσίες ΤΠΕ που προσφέρονται στους βουλευτές και το προσωπικό τους κατά την εργασία στις εκλογικές τους περιφέρειες· παρατηρεί ότι η πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016, με την πρόβλεψη διαχείρισης πρόσβασης για τους τοπικούς βοηθούς· σημειώνει, ωστόσο, ότι το έργο εξακολουθεί να επιδέχεται βελτίωση· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίσουν την εφαρμογή του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών·

108.  χαιρετίζει την υλοποίηση πρόσβασης Wi-Fi για τους επισκέπτες του Κοινοβουλίου, η οποία αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση ενός Κοινοβουλίου χωρίς ψηφιακούς αποκλεισμούς· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ασφάλεια ΤΠΕ δεν παύει να είναι κεφαλαιώδης, και το εσωτερικό δίκτυο του Κοινοβουλίου θα πρέπει να προστατεύεται από ενδεχόμενες κακόβουλες εξωτερικές επιθέσεις· τονίζει την ανάγκη ριζικής βελτίωσης του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών και δη στο Στρασβούργο και προσβλέπει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων στο εγγύς μέλλον·

109.  καλεί το Προεδρείο να υποβάλει, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΓΔ ITEC), μέτρα άμβλυνσης της επικινδυνότητας για να εξασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του Κοινοβουλίου σε περιπτώσεις βλαβών του συστήματος ή γενικών διακοπών ρεύματος· υπογραμμίζει τη σημασία ενός καταλόγου προτεραιότητας βάσει του οποίου θα αποκαθίστανται το ταχύτερο δυνατό οι υπηρεσίες, ούτως ώστε να εξακολουθεί να παρέχεται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης· καλεί το Προεδρείο να καταρτίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για μεγάλης διάρκειας γενικές διακοπές ρεύματος· συνιστά να χρησιμοποιούν τα κέντρα δεδομένων διάφορες τοποθεσίες για τους διακομιστές τους, ώστε να βελτιωθούν η ασφάλεια και η λειτουργική συνέχεια των συστημάτων ΤΠ του Κοινοβουλίου·

110.  επαναλαμβάνει το αίτημά του, που περιλαμβάνεται στα ψηφίσματα της απαλλαγής για το 2014 και το 2015, να δημιουργηθεί σύστημα ταχείας προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης το οποίο θα επιτρέπει στη ΓΔ ITEC, σε συνεργασία με τη ΓΔ SAFE, να αποστέλλει ταχέως μηνύματα SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους βουλευτές και τους υπαλλήλους που συμφωνούν να περιληφθούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε κατάλογο επικοινωνίας ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας

111.  επισημαίνει το νέο βελτιστοποιημένο σύστημα για την οργάνωση των καθηκόντων ασφαλείας, που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας στο Προεδρείο τον Ιανουάριο του 2018· αναγνωρίζει επιπλέον ότι αυτό το νέο σύστημα λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα του ρόλου και της αποστολής των υπαλλήλων ασφαλείας· ευελπιστεί ότι μπορεί να διατηρηθεί ανοιχτός διάλογος προκειμένου να συνεχίσει να δίνεται προσοχή στις απαιτήσεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη ομάδα προσωπικού, η οποία εργάζεται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον ασφαλείας·

112.  χαιρετίζει τις διαρκείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας στους χώρους του Κοινοβουλίου και γύρω από αυτούς· αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη μιας λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στον συνυπολογισμό μιας σειράς προστατευτικών μέτρων και στην καθιέρωση ενός καθεστώτος υπερβολικά επικεντρωμένου στην ασφάλεια, το οποίο επιβραδύνει τη δραστηριότητα του Κοινοβουλίου· εμμένει, πάντως, στην άποψη ότι η ασφάλεια του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τον Γενικό Γραμματέα, να μεριμνήσει ώστε το προσωπικό να είναι σωστά εκπαιδευμένο και ικανό να εκτελεί τα καθήκοντά του με επαγγελματισμό, ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

113.  καλεί το προσωπικό ασφαλείας της ΓΔ SAFE, σε περίπτωση εκκένωσης κτιρίου, να ελέγχει προσεκτικά ολόκληρο το κτίριο που έχει υπό την ευθύνη του, ώστε να εξασφαλίζεται ότι έχει εκκενωθεί, και να παρέχει, κατά την εκκένωση, βοήθεια σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής ή έχουν οποιαδήποτε άλλη αναπηρία·

Φιλοπεριβαλλοντικό Κοινοβούλιο

114.  υπενθυμίζει ότι, στις 19 Απριλίου 2004, το Προεδρείο έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι το 2016 το Προεδρείο ενέκρινε αναθεωρημένη περιβαλλοντική πολιτική που διατηρεί και επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για συνεχή βελτίωση με γνώμονα το περιβάλλον·

115.  επικροτεί την προσήλωση του Κοινοβουλίου στις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις· επισημαίνει ότι τον Ιούνιο του 2016 εγκρίθηκε ο «Οδηγός εφαρμογής του ΕΚ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις», που σχεδιάστηκε για να βοηθά τους διατάκτες στο Κοινοβούλιο να εφαρμόζουν με επιτυχία μια οικολογικά προσανατολισμένη πολιτική προμηθειών και αντίστοιχες διαδικασίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση της διοργανικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις· ζητεί να αξιολογηθεί η καθιέρωση κριτηρίων για υποχρεωτική διαβούλευση με την εν λόγω υπηρεσία όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο χρηματικό όριο και για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων· επισημαίνει την κατασκευή φυτικού φράχτη στο κτίριο Altiero Spinelli, και θεωρεί ότι το κόστος του είναι δυσανάλογο προς τα οφέλη που αναμένεται να προσφέρει· ζητεί από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης να αναζητά λύσεις που, πέρα από το οικολογικό στοιχείο, να λαμβάνουν υπόψη τη σχέση κόστους οφέλους·

116.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εγκατάσταση μηχανημάτων παροχής νερού και το νέο σύστημα επαναχρησιμοποιήσιμων γυάλινων δοχείων· σημειώνει ότι τα μηχανήματα παροχής νερού δεν έχουν διαφημιστεί επαρκώς και δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμα σε χώρους γραφείων· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, παρά τη συγγραφή υποχρεώσεων για μείωση των πλαστικών αποβλήτων, αυξήθηκε ο αριθμός των γευμάτων σε συσκευασία μίας χρήσης που πωλήθηκαν από εγκαταστάσεις εστίασης του Κοινοβουλίου· ζητεί διαφάνεια όσον αφορά τα πλαστικά απόβλητα που δημιουργούνται από τις εγκαταστάσεις εστίασης· σημειώνει ότι η μάρκα εμφιαλωμένου πόσιμου νερού που διανέμεται στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου άλλαξε τρεις φορές σε λιγότερο από δύο έτη, ενώ η διάρκεια των αντίστοιχων συμβάσεων ήταν μεγαλύτερη στο παρελθόν, και το νερό προσφέρεται ακόμη σε πλαστικά μπουκάλια· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει καταργήσει τα πλαστικά μπουκάλια για το πόσιμο νερό, και καλεί το Κοινοβούλιο να καταρτίσει σχέδιο για να κάνει το ίδιο, δεδομένου ιδίως του παραδειγματικού ρόλου του και υπό το φως της πολιτικής πρωτοβουλίας European Plastic Strategy·

117.  επισημαίνει ότι το Προεδρείο ενέκρινε χάρτη πορείας που προτάθηκε από τον Γενικό Γραμματέα, για τη μετάβαση σε έναν στόλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων· επισημαίνει ότι μέχρι το τέλος του 2017, τα μισά από τα αυτοκίνητα και τα μικρά λεωφορεία του στόλου οχημάτων του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά οχήματα με ρευματολήπτη, και ότι από το 2018 κάθε νέο όχημα που αγοράζεται για τον στόλο οχημάτων του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι υβριδικό όχημα με ρευματολήπτη ή ηλεκτρικό· σημειώνει ότι, το 2020, το σύνολο των αυτοκινήτων στον στόλο οχημάτων του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά οχήματα με ρευματολήπτη, ενώ το 2021 αυτό θα πρέπει επίσης να ισχύει για όλα τα μικρά λεωφορεία του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει με έμφαση ότι πριν από κάθε σημαντική ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων πρέπει να γίνεται ανάλυση κόστους-οφέλους, και ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα πρέπει να μελετήσει την ανάλυση κόστους-οφέλους που πραγματοποιήθηκε πριν από την εφαρμογή του χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε έναν στόλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση της ενεργού κινητικότητας, μεταξύ άλλων με την προσφορά ελκυστικότερων, πιο προσιτών και ασφαλέστερων χώρων στάθμευσης ποδηλάτων·

118.  ζητεί από το Προεδρείο να μην περιοριστεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση, διότι έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις όσον αφορά την παραγωγή τους (μεταξύ άλλων σε σχέση με την επαρκή διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων) και τη διάθεση των μπαταριών στο τέλος του κύκλου ζωής τους· εκφράζει τη λύπη του διότι οι βουλευτές δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ανάλυση των εναλλακτικών καυσίμων, όπως είναι τα βιοκαύσιμα, τα συνθετικά καύσιμα και οι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου· υπογραμμίζει ότι η διαφοροποίηση ενός φιλοπεριβαλλοντικού στόλου αυτοκινήτων θα οδηγούσε σε περιορισμό της εξάρτησης από έναν προμηθευτή και θα καθιστούσε δυνατή την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε μελλοντικών ελλείψεων στον εφοδιασμό·

119.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιφερειακή και τοπική νομοθεσία, και ζητεί από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να παράσχουν αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το όργανο εφάρμοσε τον νόμο της Περιφέρειας των Βρυξελλών (Code Bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie), ιδίως όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που παρέχει στους υπαλλήλους·

120.  εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της Ένωσης για το 2030 και έπειτα, για τα πρόσθετα μέτρα αντιστάθμισης των αναπόφευκτων εκπομπών· καλεί το Κοινοβούλιο να διαμορφώσει περαιτέρω πολιτικές αντιστάθμισης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

Ετήσια έκθεση για τις ανατεθείσες συμβάσεις

121.  υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός(12) και οι κανόνες εφαρμογής του(13) καθορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και το κοινό σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων από το θεσμικό όργανο· σημειώνει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός απαιτεί τη δημοσιοποίηση των συμβάσεων αξίας άνω των 15 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο όριο πάνω από το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η προκήρυξη διαγωνισμού·

122.  επισημαίνει ότι, από τις 219 συμβάσεις που συνάφθηκαν το 2016, βασίστηκαν σε ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες οι 77, αξίας 436 εκατομμυρίων EUR, ενώ 141, συνολικού ύψους 64 εκατομμυρίων EUR, βασίστηκαν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση· επισημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων που ανατέθηκαν με διαδικασίες με διαπραγμάτευση μειώθηκε κατά 14 % το 2016 (141, έναντι 151 το 2015) η δε αξία τους μειώθηκε κατά 29 % (64 εκατομμύρια EUR, έναντι 90 εκατομμυρίων EUR το 2015)·

123.  επισημαίνει ότι η κατανομή, ανά τύπο σύμβασης, των συμβάσεων που συνάφθηκαν το 2016 και το 2015 είναι η ακόλουθη:

Είδος σύμβασης

2016

2015

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Υπηρεσίες

Προμήθειες

Έργα

Κτίρια

169

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

194

34

18

8

77 %

13 %

7 %

3 %

Σύνολο

219

100 %

254

100 %

Είδος σύμβασης

2016

2015

Αξία (EUR)

Ποσοστό

Αξία (EUR)

Ποσοστό

Υπηρεσίες

244 881 189

49 %

539 463 943

70 %

Προμήθειες

155 805 940

31 %

78 424 245

11 %

Έργα

97 640 851

19 %

92 889 168

12 %

Κτίρια

1 583 213

1 %

55 804 154

7 %

Σύνολο

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Ετήσια έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2016, σ. 6)

124.  επισημαίνει τον ακόλουθο αναλυτικό πίνακα των διαφόρων συμβάσεων που συνάφθηκαν το 2016 και το 2015 ανά είδος εφαρμοσθείσας διαδικασίας:

Είδος διαδικασίας

  

2016

2015

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

Διαγωνισμός

Έκτακτη

70

7

141

-

1

32 %

3%

64%

-

1%

93

10

151

-

-

37 %

4 %

59 %

-

-

Σύνολο

219

100 %

254

100 %

Είδος διαδικασίας  

2016

2015

Αξία (EUR)

Ποσοστό

Αξία (EUR)

Ποσοστό

Ανοικτή

Κλειστή

Με διαπραγμάτευση

Διαγωνισμός

Έκτακτη

406 408 732

29 190 756

64 284 705

-

27 000

81 %

6 %

13 %

-

0 %

636 333 284

40 487 367

89 760 859

-

-

83 %

5 %

12 %

-

-

Σύνολο

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Ετήσια έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2016, σ. 8)

Πολιτικές ομάδες (κονδύλιο 4 0 0 του προϋπολογισμού)

125.  σημειώνει ότι, το 2016, οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 0 του προϋπολογισμού, για τις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές, χρησιμοποιήθηκαν ως εξής:

Ομάδα

2016

2015

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνες

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο

Ετήσιες πιστώσεις

Ίδια έσοδα και μεταφερθείσες πιστώσεις

Δαπάνες

Ποσοστό απορρόφησης των ετήσιων πιστώσεων

Ποσά που μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο

ΡΡΕ

17 400

8 907

18 303

105,19 %

8 005

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 745

S&D

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

15 256

5 748

15 379

100,81 %

7 633

ECR

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 779

ALDE

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 839

GUE/NGL

4 340

1 729

4 662

107,43 %

1 407

4 305

1 256

3 832

89,02 %

2 156

VERTS/ALE

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

4 153

1 293

3 890

93,67 %

2 078

EFDD

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 919

ENF**

-

-

-

-

-

1 587

0

827

52,09 %

793

Μη Εγγεγραμμένοι βουλευτές

772

216

616

79,90 %

257

1 627

533

1 001

61,51 %

214

Σύνολο***

57 723

24 968

58 443

101,25 %

23 296

59 860

24 803

56 588

94,53 %

29 155

*   όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR

**  τα τελικά ποσά των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν την ομάδα ENF θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο

***  το σύνολο δεν περιλαμβάνει τα ποσά που αφορούν την ομάδα ENF

126.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι, στην περίπτωση μιας πολιτικής ομάδας, ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη· ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο ελεγκτής διαπίστωσε έλλειψη συμμόρφωσης προς τους κανόνες σχετικά με τη χρήση των πιστώσεων από τη θέση 400 του προϋπολογισμού στις περιπτώσεις δαπανών για τις οποίες δεν στάθηκε δυνατόν να ληφθούν επαρκή παραστατικά, καθώς και στην περίπτωση μη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων από 10 παρόχους υπηρεσιών·

127.  εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο προσβολής της φήμης του Κοινοβουλίου από τυχόν τέτοιες παρατυπίες, και είναι πεπεισμένο για την ανάγκη ανάληψης ταχείας και αποτελεσματικής δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων παρόμοιων παρατυπιών στο μέλλον·

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

128.  επισημαίνει ότι το 2016 οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 2 του προϋπολογισμού, για τα πολιτικά κόμματα, χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(14):

Κόμμα

Συντομογραφία

Ίδια έσοδα

Επιχορήγηση ΕΚ

Σύνολο εσόδων(15)

Επιχορήγηση ΕΚ ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο 85 %)

Πλεόνασμα εσόδων (μεταφορά στο αποθεματικό) ή έλλειμμα

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

ΡΡΕ

1 734

6 918

10 650

85 %

304

Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα

PES

1 408

7 154

9 512

85 %

12

Κόμμα Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

ALDE

611

2 337

3 162

85 %

88

Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα

EGP

502

1 795

2 587

85 %

78

Συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

AECR

472

2 292

3 232

85 %

-240

Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

EL

335

1 594

2 119

85 %

25

Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα

PDE

107

518

625

85 %

4

Δημοκράτες στην ΕΕ

EUD

54

238

341

85 %

11

Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

EFA

158

777

1 008

85 %

5

Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Κίνημα

ECPM

109

493

665

85 %

0

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ελευθερία

EAF

68

391

459

85 %

-40

Ευρωπαϊκή Συμμαχία Εθνικών Κινημάτων

AEMN

61

229

391

85 %

0

Κίνηση για μια Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας

MENL

189

785

1 020

85 %

0

Συμμαχία για την Ειρήνη και την Ελευθερία

APF

62

329

391

85 %

-5

Σύνολο

 

5 870

25 850

36 160

85 %

242

 

129.  Επισημαίνει ότι το 2016 οι πιστώσεις του κονδυλίου 4 0 3 του προϋπολογισμού, για τα πολιτικά ιδρύματα, χρησιμοποιήθηκαν ως εξής(16):

Ίδρυμα

Συντομο-γραφία

Συνδέεται με το κόμμα

Ίδια έσοδα

Τελική επιχορήγηση ΕΚ

Σύνολο εσόδων

Επιχορήγηση ΕΚ ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστο 85 %)

Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Wilfried Martens

WMCES

ΡΡΕ

965 665

4 878 174

5 843 839

85 %

Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Σπουδών

FEPS

PES

1 041 910

4 430 253

5 472 163

84 %

Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Φόρουμ

ELF

ALDE

248 996

1 126 430

1 375 426

85 %

Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα

GEF

EGP

204 866

1 090 124

1 294 990

85 %

Για τη Μεταμόρφωση της Ευρώπης

TE

EL

217 209

901 484

1 118 693

85 %

Ινστιτούτο Ευρωπαίων Δημοκρατών

IED

PDE

50 690

272 033

322 724

85 %

Κέντρο Maurits Coppieters

CMC

EFA

71 952

318 411

390 362

85 %

Νέα κατεύθυνση - Ίδρυμα για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση

ND

AECR

316 916

1 503 964

1 820 880

85 %

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ελευθερία

EFF

EAF

41 923

226 828

268 751

85 %

Οργανισμός Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας*

OEIC

EUD

21 702

126 727

148 429

99 %

Χριστιανικό Πολιτικό Ίδρυμα για την Ευρώπη

SALLUX

ECPM

61 024

326 023

387 047

85 %

Ευρωπαϊκές Ταυτότητες και Παραδόσεις

ITE

AEMN

37 896

184 685

222 581

85 %

Ίδρυμα για μια Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας

FENL

MENL

96 726

549 357

646 084

85 %

Europa Terra Nostra

ETN

APF

37 461

151 403

188 864

85 %

Σύνολο**

 

 

3 414 937

16 085 895

19 500 832

85 %

(*)  το τελικό ποσό για τον OEIC αναλογεί στο 99 % των δαπανών, δεδομένου ότι ορισμένες από αυτές αναταξινομήθηκαν ως μη επιλέξιμες, με αποτέλεσμα να μειωθεί το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών.

(**)  ο πίνακας δεν περιλαμβάνει τα αριθμητικά στοιχεία για το IDDE, λόγω της διαδικασίας τερματισμού της επιχορήγησης το 2016. Η απόφαση επιχορήγησης εκκρεμεί.

 

 

 

 

 

 

130.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις πρόσφατα διαπιστωθείσες παρατυπίες σε σχέση με τις δαπάνες και τους ιδίους πόρους σε ορισμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα·

131.  εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο προσβολής της φήμης του Κοινοβουλίου από τυχόν τέτοιες παρατυπίες και είναι πεπεισμένο για την ανάγκη ανάληψης ταχείας και αποτελεσματικής δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων παρόμοιων παρατυπιών στο μέλλον· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι παρατυπίες αυτές αφορούσαν περιορισμένο αριθμό πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων· πιστεύει ότι οι παρατυπίες αυτές δεν θα πρέπει να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη χρηματοοικονομική διαχείριση των άλλων πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων· θεωρεί ότι χρειάζεται να ενισχυθούν οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου του Κοινοβουλίου·

132.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει, έως την 1η Μαΐου του τρέχοντος έτους, τις αρμόδιες επιτροπές σχετικά με όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση της κατάχρησης των χορηγούμενων επιδοτήσεων·

133.  ζητεί να υποβάλει η νεοσυσταθείσα Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα έκθεση προόδου στο Κοινοβούλιο μετά το πρώτο έτος δραστηριότητάς της, ήτοι το 2017· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει ώστε η αρχή να έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων της·

134.  θεωρεί ότι, όταν απασχολείται προσωπικό σε κόμματα και ιδρύματα, πρέπει να τηρείται πλήρως η εργατική και κοινωνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει χώρα η απασχόληση· ζητεί να περιλαμβάνεται στους εσωτερικούς ελέγχους σχετική ανάλυση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerben-Jan Gerbrandy, Brian Hayes, Andrey Novakov, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Howarth

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, John Howarth, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(2)

ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 266 της 11.8.2017, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.

(5)

ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(6)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(7)

PE 422.541/Bur.

(8)

Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.

(9)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0114

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA_PROV(2017)0408

(12)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου – ΕΕ L 298 της 26.10.2012.

(13)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης – ΕΕ L 362 της 31.12.2012.

(14)

Όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR

(15)

Στο σύνολο των εσόδων περιλαμβάνεται μεταφορά από το προηγούμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(16)

Όλα τα ποσά σε χιλιάδες EUR

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου