Postupak : 2017/2137(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0105/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0105/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.19

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0124

IZVJEŠĆE     
PDF 807kWORD 103k
26.3.2018
PE 612.130v01-00 A8-0105/2018

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio I. – Europski parlament

(2017/2137(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio I. – Europski parlament

(2017/2137(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365 – C8-0248/2017)(2),

–  uzimajući u obzir izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za financijsku godinu 2016., dio I. – Europski parlament(3),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće unutarnjeg revizora za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2016., s odgovorima institucija(4),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(5) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članak 318. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(6), a posebno njezine članke 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Odluku Predsjedništva od 16. lipnja 2014. o internom pravilniku o izvršenju proračuna Europskog parlamenta(7), a posebno njezin članak 22.,

–  uzimajući u obzir članak 94. i članak 98. stavak 3. Poslovnika te Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2018),

A.  budući da je predsjednik 28. lipnja 2017. usvojio financijske izvještaje Parlamenta za financijsku godinu 2016.;

B.  budući da je glavni tajnik, kao dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti, 10. srpnja 2017. potvrdio svoje razumno jamstvo da su sredstva dodijeljena proračunu Parlamenta upotrijebljena u svrhu za koju su namijenjena i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te da uspostavljeni postupci kontrole daju potrebna jamstva u vezi sa zakonitošću i pravilnošću povezanih transakcija;

C.  budući da se člankom 166. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 od svake institucije Unije zahtijeva da poduzme potrebne mjere u skladu s primjedbama iz odluke Parlamenta o razrješnici;

1.  daje svojem predsjedniku razrješnicu za izvršenje proračuna Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio I. – Europski parlament

(2017/2137(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio I. – Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 94. i članak 98. stavak 3. Poslovnika te Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0105/2018),

A.  budući da je u svojoj potvrdi konačnih financijskih izvještaja računovodstveni službenik Europskog parlamenta („Parlament”) izrazio razumno jamstvo da oni u svim značajnim aspektima vjerno prikazuju financijsko stanje, rezultate poslovanja i novčane tokove Parlamenta;

B.  budući da je upravi Parlamenta, u skladu s uobičajenim postupkom, poslan upitnik koji sadrži 141 pitanje, a pisane je odgovore primio i o njima javno raspravljao Odbor za proračunski nadzor u prisutnosti potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i unutarnjeg revizora;

C.  budući da uvijek ima prostora za poboljšanje kvalitete, djelotvornosti i učinkovitosti upravljanja javnim financijama te da je potreban nadzor kako bi se osiguralo da političko vodstvo i uprava Parlamenta polažu račune građanima Unije;

Nadzor nad proračunskim i financijskim upravljanjem Parlamenta

1.  primjećuje da se službeni sustav nadzora nad proračunskim i financijskim upravljanjem Parlamenta sastoji od četiri glavna dijela:

– potvrde konačnih financijskih izvještaja od strane računovodstvenog službenika Parlamenta;

– godišnjih izvješća unutarnjeg revizora i njegova mišljenja o sustavu unutarnje kontrole;

– ocjene administrativnih i drugih rashoda za sve institucije Unije, uključujući Parlament, od strane njegova vanjskog revizora, Revizorskog suda;

– postupka davanja razrješnice koju priprema Odbor za proračunski nadzor i iz koje proizlazi odluka Parlamenta o davanju razrješnice predsjedniku Parlamenta;

2.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud povećao uzorak koji se odnosi na broj transakcija Parlamenta te potiče Revizorski sud da nastavi u tom smjeru jer je reputacijski rizik relativno visok, imajući u vidu da financijske i proračunske pogreške mogu negativno utjecati na položaj institucije;

3.  potiče Revizorski sud da razmotri izradu većeg broja tematskih izvješća o konkretnim područjima djelovanja Parlamenta, primjerice o njegovim komunikacijskim politikama i upravljanju bespovratnim sredstvima za europske političke stranke i zaklade s posebnim naglaskom na izradu proračuna na temelju uspješnosti;

4.  pozdravlja činjenicu da uprava poduzima popratne mjere u cilju jačanja interne stručnosti u području financijskih izvještaja i revizije uspostavom dodatne službe za zastupnike koji sudjeluju u postupcima davanja razrješnica povezanih s institucijama Unije, čime pruža pomoć i potporu u razumijevanju i tumačenju rezultata godišnjih računovodstvenih i revizijskih izvješća;

Upravljanje proračunom i financijama Parlamenta

5.  primjećuje da su konačna odobrena sredstva Parlamenta za 2016. ukupno iznosila 1 838 613 983 EUR, odnosno 19,39 % naslova V. višegodišnjeg financijskog okvira(8) koji se odnosi na administrativne rashode institucija Unije 2016., što predstavlja povećanje od 2,4 % u odnosu na proračun za 2015. (1 794 929 112 EUR);

6.  napominje da je ukupni prihod unesen u poslovne knjige do 31. prosinca 2016. iznosio 183 381 513 EUR (u usporedbi s 176 367 724 EUR u 2015.), uključujući 30 589 787 EUR namjenskih prihoda (u usporedbi s 27 988 590 EUR u 2015.);

7.  naglašava da su četiri poglavlja činila 69,92 % ukupnih obveza: poglavlje 1 0 (Članovi institucije), poglavlje 1 2 (Dužnosnici i privremeno osoblje), poglavlje 2 0 (Zgrade i s njima povezani troškovi) i poglavlje 4 2 (Rashodi za parlamentarnu pomoć), što upućuje na visoku razinu rigidnosti velikog dijela rashoda Parlamenta;

8.  prima na znanje brojke na temelju kojih su zaključene poslovne knjige Parlamenta za financijsku godinu 2016.:

(a) Raspoloživa odobrena sredstva (EUR)

odobrena sredstva za 2016.:

1 838 613 983

neautomatski prijenosi iz financijske godine 2015.:

-

automatski prijenosi iz financijske godine 2015.:

289 323 907

odobrena sredstva koja odgovaraju namjenskim prihodima za 2016.:

30 589 787

prijenosi koji odgovaraju namjenskim prihodima iz 2015.:

103 055 269

Ukupno:

2 261 582 946

(b) Upotreba odobrenih sredstava u financijskoj godini 2016. (EUR)

obveze:

2 225 465 435

izvršena plaćanja:

1 900 199 164

odobrena sredstva prenesena automatski, uključujući ona iz namjenskih prihoda:

324 909 094

odobrena sredstva prenesena neautomatski:

-

ukinuta odobrena sredstva:

36 094 295

(c) Proračunski primici (EUR)

primljeno 2016.:

183 381 513

(d) Ukupna bilanca stanja 31. prosinca 2016. (EUR)

1 574 480 381

9.  ističe da su obveze preuzete za 99,2 % odobrenih sredstava unesenih u proračun Parlamenta, ukupno 1 823 844 172 EUR, uz stopu ukidanja sredstava od 0,8 %; sa zadovoljstvom napominje da je, kao i prethodnih godina, postignuta veoma visoka razina izvršenja proračuna; napominje da su plaćanja ukupno iznosila 1 538 531 527 EUR i rezultirala stopom izvršenja od 84,4 %, što je povećanje od 0,7 % u odnosu na prethodnu godinu;

10.  ističe činjenicu da su se ukinuta odobrena sredstva za 2016., u ukupnom iznosu od 14 769 811 EUR, ponajprije odnosila na primanja i ostala prava, kao i, još jednom, na rashode povezane sa zgradama;

11.  napominje da je u financijskoj godini 2016., u skladu s člancima 27. i 46. Financijske uredbe, odobreno sedam prijenosa, koji su iznosili 66 655 000 EUR ili 3,6 % konačnih odobrenih sredstava; primjećuje sa zabrinutošću da je većina takvih prijenosa bila još jednom povezana s politikom upravljanja nekretninama Parlamenta, a posebno s projektom izgradnje zgrade Konrad Adenauer; smatra da je razina prijenosa uz preraspodjelu neiskorištenih sredstava i dalje vrlo visoka; čvrsto smatra da se učinkovitim proračunskim upravljanjem iznos takvih prijenosa treba svesti na minimum; poziva na to da se u okviru proračunske strategije politika nekretnina Parlamenta dovoljno jasno utvrdi;

Mišljenja Revizorskog suda o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije iz 2016. te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija

12.  podsjeća da Revizorski sud obavlja posebnu procjenu administrativnih i drugih rashoda kao jedinstvenu skupinu politika za sve europske institucije; ističe da se administrativni i povezani rashodi sastoje od rashoda za ljudske resurse (plaće, naknade i mirovine), koji čine 60 % ukupnih administrativnih rashoda, te rashoda za zgrade, opremu, energiju, komunikaciju i informacijske tehnologije;

13.  podsjeća da je revizija uključivala ispitivanje reprezentativnog uzorka od 100 platnih transakcija, uključujući uzorak od 20 obveza sastavljen po kriteriju rizičnosti, odobrenih pri kraju financijske godine 2016. i automatski prenesenih u 2017., kako bi se provjerila uporaba proračuna prema načelu jedne godine;

14.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da ukupni revizijski dokazi upućuju na to da stopa pogreške u rashodima u području „Administracija” nije bila značajna; napominje da na temelju 12 kvantificiranih pogrešaka procijenjena razina pogreške u naslovu V. VFO-a, koji se odnosi na administraciju, iznosi 0,2 % (u usporedbi s 0,6 % 2015.);

Upravljanje sredstvima klubova zastupnika

15.  podsjeća da klubovi zastupnika za upravljanje sredstvima koja su im dodijeljena odgovaraju Parlamentu, u okviru ovlasti koje im je odobrilo Predsjedništvo; napominje, sa zabrinutošću, da je Revizorski sud utvrdio nedostatke prilikom provjera odobrenja i podmirenja rashoda povezanih s Klubom zastupnika Europe naroda i sloboda te da su plaćanja izvršena, a da nisu bila pokrivena ugovorima proizašlima iz postupka javne nabave; ; ističe da je vanjski revizor „Ernst and Young” izdao kvalificirano mišljenje; poziva Predsjedništvo Parlamenta da u vezi s Klubom zastupnika ENF-a poduzme odgovarajuće mjere, uključujući moguću nadoknadu troškova;

16.  prima na znanje konkretne nalaze koji se tiču Parlamenta sadržane u godišnjem izvješću Revizorskog suda za 2016.; napominje da je Revizorski sud utvrdio nedostatke u vezi s jednim plaćanjem jednom klubu zastupnika u pogledu provjera odobravanja i podmirenja rashoda koji su nastali 2015., ali su obračunati 2016.; napominje, osim toga, da je Revizorski sud otkrio da su se plaćanja izvršavala, a da nisu bila pokrivena ugovorima proizašlima iz postupka javne nabave; napominje, naposljetku, da je Revizorski sud i za 2015. otkrio slične nedostatke u okviru jedne transakcije koja je bila povezana s jednim drugim klubom zastupnika;

17.  prima na znanje odgovore Parlamenta Revizorskom sudu tijekom kontradiktornog postupka; poziva Revizorski sud da obavješćuje nadležni odbor o provedbi preporuke o preispitivanju okvira za praćenje korištenja proračunskih sredstava dodijeljenih klubovima zastupnika te da učinkovitije prati primjenu pravila za odobrenje i podmirenje rashoda kao i način provedbe postupaka javne nabave;

18.  potiče Glavno tajništvo Parlamenta da nastavi ulagati dodatne napore u pružanje pomoći i boljih smjernica klubovima zastupnika u poboljšanju njihovog internog financijskog upravljanja; poziva klubove zastupnika da dodatno poboljšaju primjenu mjerodavnih pravila za odobrenje i podmirenje rashoda te da poboljšaju načine provedbe postupaka javne nabave i dodatno ih usklade;

Godišnje izvješće unutarnjeg revizora

19.  napominje da je na otvorenom sastanku nadležnog odbora s unutarnjim revizorom održanom 23. siječnja 2018. unutarnji revizor predstavio svoje godišnje izvješće i izjavio da je 2016. proveo revizije u sljedećim predmetima:

-  pregled projekta novog sustava upravljanja financijama (FMS) – Faza 3.

-  naknadno praćenje nedovršenih mjera iz izvješća unutarnje revizije

-  audiovizualni sektor

-  postupak zapošljavanja dužnosnika i privremenog osoblja

-  vanjska stručna znanja o građevinskim projektima u Glavnoj upravi za infrastrukturu i logistiku (DG INLO)

-  postupak izvješćivanja o radu

-  postupak zapošljavanja ugovornog osoblja

-  IT infrastruktura i rad: inventar podatkovnog centra i upravljanje vanjskim stručnjacima;

20.  podsjeća da je godišnje izvješće o radu temelj upravljačke strukture Parlamenta; ističe da je nakon revizije postupka izvješćivanja o radu, usredotočene na učinkovitost godišnjih izvješća o radu kao instrumenta za izvješćivanje o odgovornosti i učinkovitosti, unutarnji revizor donio sljedeće preporuke:

-  potrebno je usvojiti integrirani okvir za planiranje i izvješćivanje; taj bi okvir trebao obuhvaćati uspostavu strateških ciljeva i godišnjih operativnih ciljeva svake glavne uprave, utvrditi ključne pokazatelje uspješnosti i poboljšati izvješćivanje o učinkovitosti u godišnjim izvješćima o radu;

-  glavni tajnik trebao bi imenovati službu s proširenim mandatom za usklađivanje i praćenje postupka izvješćivanja o radu;

-  potrebno je poboljšati ocjenu okvira unutarnje kontrole i izvješćivanja o njemu, i to imenovanjem koordinatora za unutarnju kontrolu u svakoj glavnoj upravi, koji bi glavnim upravama pružao odgovarajuće smjernice i alate te osigurao dosljedno izvješćivanje o unutarnjoj kontroli u godišnjim izvješćima o radu;

-  potrebno je usvojiti posebne smjernice za Parlament u pogledu sastavljanja izjave o jamstvu i procjenjivanja potrebe za mogućim izražavanjem zadrški;

21.  napominje da je postupak provedbe prethodnih preporuka 2016. rezultirao zatvaranjem 22 od 48 nedovršenih mjera, kao i da se 2016. nastavio postupno smanjivati profil rizičnosti neprovedenih mjera; posebno napominje da je na kraju godine 10 od 26 nedovršenih mjera bilo u kategoriji „znatnog rizika”, a preostalih 16 u kategoriji „umjerenog rizika”;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2015.

22.  prima na znanje pisane odgovore na rezoluciju o razrješnici za 2015. dostavljene Odboru za proračunski nadzor 4. listopada 2017. te izlaganje glavnog tajnika o različitim pitanjima i zahtjevima iz rezolucije Parlamenta o razrješnici za 2015. te razmjenu mišljenja sa zastupnicima koje je uslijedilo; ističe važnost češćih rasprava u Odboru za proračunski nadzor s glavnim tajnikom o pitanjima povezanima s proračunom Parlamenta i njegovim izvršenjem;

23.  naglašava još jednom, u cilju veće transparentnosti unutar institucije, a osobito u pogledu postupka odlučivanja, potrebu da se rad unutarnjih tijela Parlamenta za odlučivanje, osobito Predsjedništva te, povrh svega, postupak odlučivanja, učini jednostavnijim i pristupačnijim; poziva na to da se dnevni redovi Predsjedništva pravodobno objavljuju na intranetu, a da se zapisnici sa sastanaka objavljuju mnogo brže; napominje da nije potrebno čekati da se prevedu na sve jezike prije nego što ih se objavi; čestita Kolegiju kvestora na napretku postignutom u tom pogledu, osobito kad je riječ o njegovoj novoj politici objavljivanja svojih odluka;

24.  poziva glavnog tajnika da ovu rezoluciju proslijedi Predsjedništvu i da pritom istakne sve zahtjeve u kojima se od Predsjedništva traži da poduzme mjere ili donese odluke; poziva glavnog tajnika da uspostavi plan djelovanja i vremenski raspored te tako omogući Predsjedništvu da poduzme mjere na temelju preporuka sadržanih u rezolucijama Parlamenta o davanju razrješnica i/ili da na njih odgovori te da uključi rezultate u godišnji dokument o praćenju; traži od glavnog tajnika da pravodobno izvještava Odbor za proračune i Odbor za proračunski nadzor o svim projektima podnesenima Predsjedništvu koji u velikoj mjeri utječu na proračun;

25.  ipak, izražava žaljenje zbog toga što u vezi s mnogim preporukama iz rezolucije o razrješnici za 2015. i dalje nisu poduzete nikakve mjere i da za to nije pruženo obrazloženje ili razlog; izražava duboku zabrinutost zbog toga što ni Predsjedništvo ni glavni tajnik nisu objavili izvješće o napretku ili ostvarili dovoljan napredak u pogledu nekoliko zahtjeva za djelovanje ili donošenje odluke;

26.  ponovno poziva Predsjedništvo da sve mjere povezane s odlukama o razrješnicama poduzima u skladu s člankom 25. Poslovnika, člankom 6. priloga IV. Poslovnika i člankom 166. Financijske uredbe;

27.  podsjeća da je u odlukama o razrješnicama Parlamenta za 2014. i 2015. zatraženo tehničko rješenje koje bi zastupnicima omogućilo da na dobrovoljnoj osnovi na vlastitim stranicama na portalu Parlamenta objavljuju sastanke s predstavnicima interesnih skupina; poziva Predsjedništvo Parlamenta i glavnog tajnika da to omoguće bez daljnje odgode;

28.  poziva glavnog tajnika da obavijesti zastupnike o postignutom napretku u pogledu projekta iPACS (čiji je cilj poboljšati i modernizirati sigurnost osoblja, zgrada i imovine Parlamenta); napominje da je taj projekt usvojen odlukom Predsjedništva od 9. ožujka 2015.; ističe da je bitno utvrditi kako se odvija provedba projekta koji je od tolike važnosti za Parlament i u koji je već utrošeno mnogo novca;

29.  poziva glavnog tajnika da uvede mjere potrebne zbog cijena hotela u Strasbourgu koje se iz godine u godinu drastično povećavaju, osobito tijekom razdoblja održavanja plenarne sjednice; preporučuje olakšavanje prijevoza između Strasbourga i njemačke strane granice, gdje su cijene znatno niže (jedna je od mogućnosti posebni autobusni prijevoz između Kehla i zgrade Parlamenta);

30.  pozdravlja inicijative glavnog tajnika u vezi s revizijom krizne strategije i strategije poslovnog kontinuiteta radi povećanja otpornosti Parlamenta u suočavanju s potencijalnim većim incidentom (bilo koji prirode, ali koji se, primjerice, odnosi na IT, sigurnost ili zgrade) koji bi utjecao na rad Parlamenta, što je navedeno u odluci Predsjedništva od 3. svibnja 2016.;

Razrješnica Parlamenta za 2016.

31.  prima na znanje razmjenu mišljenja u kontekstu razrješnice Parlamenta za 2016. od 23. siječnja 2018. između potpredsjednika odgovornog za proračun, glavnog tajnika i Odbora za proračunski nadzor u prisutnosti unutarnjeg revizora;

32.  napominje da je nakon referenduma održanog 23. lipnja 2016. u Ujedinjenoj Kraljevini Predsjedništvo raspravljalo o njegovim posljedicama na sjednici od 4. srpnja 2016.; prima na znanje stajalište predsjednika, koji smatra da, dok je god Ujedinjena Kraljevina punopravna članica Unije, britanski zastupnici i članovi osoblja Parlamenta trebaju imati ista prava i obveze kao ostali zastupnici i članovi osoblja; napominje da taj sporazum treba biti fleksibilan i ostati u skladu sa svim mogućim ishodima pregovora o Brexitu; napominje da se položaj britanskih zastupnika i članova osoblja Parlamenta može promijeniti tijekom prijelaznog razdoblja koje tek treba utvrditi;

33.  uviđa da je rezultat referenduma znatno utjecao na tajništva odbora, odjele za istraživanja i horizontalne službe političkih glavnih uprava; napominje da su službe Parlamenta na temelju utvrđenih činjenica pripremile analitički materijal kako bi se razmotrio utjecaj povlačenja Ujedinjene Kraljevine na javne politike i zakonodavstvo u njihovim sektorima; nadalje, potvrđuje da je budući rad u tom području pravno vrlo složen, kao i da se stručno znanje stečeno u tajništvima odbora i resornim odjelima može iskoristiti tijekom sljedećih faza procesa povlačenja na temelju donesenih političkih odluka;

34.  pozdravlja poboljšanu suradnju u području sigurnosti između Parlamenta i nacionalnih tijela vlasti svojih zemalja domaćina, osobito belgijskih;

35.  potiče glavnog tajnika na pregovore s belgijskim željeznicama oko osiguranja više izravnih vlakova između željezničke stanice Bruxelles-Luxembourg i zračne luke Zaventem u najčešćim razdobljima dolaska i odlaska zastupnika kako bi se smanjila vremena putovanja i ugljični otisak zastupnika; poziva Glavno tajništvo da potiče zastupnike na putovanje vlakom;

36.  podsjeća da je otvorenost javnosti jedna od odlika Parlamenta; pruža potporu reorganizaciji i preuređenju ulaza u sve zgrade Parlamenta na trima mjestima rada na temelju novog sigurnosnog koncepta kojim se jamči sigurno radno okruženje za parlamentarne aktivnosti, ali se pritom zadržava otvorenost Parlamenta; prima na znanje da su ulazi, modernizirani 2015., opremljeni novim sustavima za kontrolu pristupa i spojeni su s novim središnjim integriranim sustavom za kontrolu fizičkog pristupa; ističe da je ulaz u zgradu Louise Weiss u Strasbourgu (LOW) jedan od ulaza kojim se tijekom plenarnih sjednica najviše koriste zastupnici, članovi osoblja Unije i posjetitelji; naglašava da je riječ o najvidljivijem ulazu u Strasbourgu; izražava žaljenje zbog činjenice da je „privremena” sigurnosna provjera na ulazu u zgradu LOW zapravo postala trajna; poziva glavnog tajnika da predloži alternativu kojom bi se olakšao ulaz u zgradu LOW, a pritom zadržali razina sigurnosti i atraktivnosti tog ulaza;

37.  prima na znanje da se pozornost koja se obraća izradi proračuna na temelju uspješnosti i dalje nejednaka među glavnim upravama te je u dijelu uprave i dalje u početnoj fazi; poziva glavnog tajnika da osigura da su utvrđeni jasni i mjerljivi ciljevi koji se slijede u cijeloj upravi;

38.  prima na znanje da Revizorski sud smatra da troškovi geografske raspršenosti Parlamenta godišnje iznose 114 milijuna EUR; prima na znanje zaključak iz svoje Rezolucije od 20. studenog 2013. o utvrđivanju sjedišta institucija Unije, prema kojem je 78 % svih službenih putovanja statutornog osoblja Parlamenta izravna posljedica geografske raspršenosti službi Parlamenta; podsjeća da je procjena utjecaja na okoliš te raspršenosti između 11 000 i 19 000 tona emisija CO2; poziva Vijeće da pronađe rješenje za to rasipanje novca poreznih obveznika;

39.  prima na znanje objavu sedam izvješća o cijeni neujedinjene Europe kao i pet procjena europske dodane vrijednosti, dovršenih 2016.;

40.  prima na znanje reviziju naknada za akreditirane parlamentarne asistente u vezi s njihovim službenim putovanjima između tri mjesta rada Parlamenta; napominje da za dužnosnike i druge službenike Parlamenta gornja granica za troškove hotelskog smještaja za službena putovanja u Strasbourg iznosi 180 EUR, a za dnevnice 102 EUR, što ukupno iznosi 282 EUR; za akreditirane parlamentarne asistente taj je iznos smanjen na 137 EUR, 160 EUR ili 183 EUR dnevno za iste troškove, ovisno o odluci zastupnika; podsjeća, međutim, da akreditirani parlamentarni asistenti imaju pravo na jednake dnevnice kao dužnosnici i drugi članovi osoblja Parlamenta za službena putovanja u mjesta koja nisu Strasbourg; poziva Predsjedništvo, treću godinu zaredom, da u svrhu jednakog postupanja prema radnicima poduzme hitne mjere za usklađivanje dnevnica za akreditirane parlamentarne asistente za službena putovanja u Strasbourg s dnevnicama dužnosnika i drugih članova osoblja; ponovno poziva Predsjedništvo da u potpunosti uskladi dnevnice dužnosnika, drugih službenika i akreditiranih parlamentarnih asistenata;

41.  pozdravlja spremnost glavnog tajnika da pronađe rješenje i ponovno poziva na pronalazak održivog rješenja za one akreditirane parlamentarne asistente koji bez prekida rade tijekom dva parlamentarna saziva, a koji neće imati pravo pristupa europskom mirovinskom sustavu kada navrše dob za stjecanje prava na odlazak u mirovinu na kraju sadašnjeg parlamentarnog saziva, i to zbog okolnosti izvan njihove kontrole i kontrole zastupnika koji ih zapošljavaju, s obzirom na to da neće ispuniti potrebnih deset godina u službi zbog ranih izbora 2014. i kašnjenja u potvrđivanju njihovih novih ugovora zbog velikog radnog opterećenja za ljudske resurse nakon izbora 2009. i 2014.; stoga zahtijeva da se dva zakonodavna razdoblja računaju kao deset godina u aktivnoj službi; poziva glavnog tajnika da bez odgode naloži Glavnoj upravi za kadrovske poslove (DG PERS) da istraži moguća rješenja i da obavještava predstavnike akreditiranih parlamentarnih asistenata i uključi ih u taj postupak; zahtijeva da Komisija prije 1. rujna 2008. predstavi zakonodavni prijedlog kako bi se riješilo to pitanje;

42.  napominje da su naknade za određena službena putovanja podložna iznimno dugim kašnjenjima i predlaže da se istraže rješenja kojima bi se njihova isplata svela u razumne vremenske okvire;

43.  smatra primjerenim održanje malog povećanja proračunske linije 422 „Rashodi za parlamentarnu pomoć”, uzimajući u obzir visoko radno opterećenje zbog Brexita, sve veći broj trijaloga te privremenih i posebnih odbora, koji su dosegli rekord od 25 stalnih i privremenih odbora te preklapanje kraja parlamentarnog saziva sa složenim paketom zakonodavnih prijedloga o VFO-u;

44.  poziva glavnog tajnika da Komisiji dostavi izvješće o ocjeni novog statuta akreditiranih parlamentarnih asistenata sastavljeno nakon rezolucije usvojene 28. travnja 2016. o razrješnici za financijsku godinu 2014. i navedeno u članku 3. Uredbe 160/2009;

45.  potiče Predsjedništvo da prilikom ocjene novih pravila o skupinama posjetitelja uvedenih prošle godine ukloni mogućnost imenovanja akreditiranih parlamentarnih asistenata kao voditelja skupine jer bi to izazvalo zabrinutost zbog profesionalnih, pravnih i etičkih razloga, kao i zbog zaštite podataka;

46.  prima na znanje da stažisti koje zastupnici zapošljavaju s njima imaju potpisan privatnopravni ugovor, u okviru kojega nemaju isti status u Parlamentu kao druge kategorije osoblja Parlamenta, ili primaju stipendije od Parlamenta (Schumanove stipendije); izražava žaljenje zbog nepostojanja mehanizma ili pravnog okvira unutar Glavne uprave za financije (DG FINS) kojima bi se organizirala izravna isplata predujma takvim stažistima uoči službenih putovanja, premda takvi aranžmani postoje za sve druge članove osoblja, imajući u vidu da su zbog očitih razloga jedva u mogućnosti iz vlastitog džepa unaprijed platiti spomenute troškove; ističe da zastupnici na pojedinačnoj osnovi mogu postići dogovor o plaćanju predujma sa stažistom i platnim agentom; napominje, međutim, da mnogi zastupnici ne koriste usluge platnog agenta kako bi nadoknadili troškove stažista koje zapošljavaju te poziva Parlament da što prije razmotri bi li provedba takvog mehanizma izravnog plaćanja bila moguća;

47.  sa zabrinutošću napominje da u ovoj kasnoj fazi u parlamentarnom sazivu životopisi više od polovice zastupnika još nisu objavljeni na njihovim profilima na službenim stranicama Parlamenta; poziva glavnog tajnika da brzo poduzme mjere kako se životopisi svih zastupnika objavili na službenim stranicama;

48.  smatra da, u cilju primanja neovisnijih i pouzdanijih mišljenja i studija, postoji potreba za donošenjem pravila o sukobu interesa za stručnjake koje zapošljavaju odbori Parlamenta;

49.  podsjeća da je u razrješnicama za 2014. i 2015. napomenuto da stranice Parlamenta nisu osobito pristupačne korisnicima te, u svjetlu toga, poziva Glavnu upravu za komunikacije (DG COMM) da poboljša svoje stranice i što prije uvede učinkovitiju tražilicu; ističe da je potreban daljnji napredak u pogledu atraktivnosti i privlačnosti spomenutih internetskih stranica te da je potrebno uložiti još napora kako bi se dostupne platforme društvenih medija učinile raznolikijima; poziva na provedbu nove strategije, koja bi odražavala puni kapacitet društvenih medija u njihovim različitim manifestacijama;

50.  prima na znanje ažurirani opis zadaća za informacijske urede koji se odsad zovu uredi za veze (prema odluci Predsjedništva iz studenog 2017.); snažno ističe da je njihova glavna funkcija na lokalnoj razini informirati i komunicirati u ime Parlamenta kako bi se u okviru aktivnosti vanjskih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini pružale informacije o Uniji i njezinim politikama; naglašava potrebu za optimiziranje uporabe novih komunikacijskih tehnologija i obrazaca te iskorištavanje privilegiranog geografskog položaja ureda za vezu, koji su blizu građanima, kako bi se dodatno poduprle aktivnosti na lokalnoj razini, kao što su rasprave sa zastupnicima i civilnim društvom, u cilju slušanja potreba ljudi i interakcije s njima; naglašava da bi internetske rasprave i pozornost medija, koje prate ta događanja, trebale dodatno doprinijeti približavanju građanima; poziva na poboljšanje strategije donesene u pogledu informacijskih ureda Parlamenta i poziva DG COMM da se suoči s problemom neravnoteže između iznosa novca potrošenog na zgrade i troškove osoblja te ključnih funkcija tih ureda, a to je izravna komunikacija s lokalnim dionicima i građanima;

Glavna uprava za komunikaciju

51.  podsjeća da je ključni pokazatelj uspješnosti DG-a COMM ukupan doseg ili publika do koje se doprijelo na svim komunikacijskim platformama i kanalima Parlamenta; napominje da je, kad je riječ o prisutnosti Parlamenta u medijima i prosječnoj mjesečnoj pokrivenosti, došlo do porasta od 12 % u usporedbi s 2015. te 7 % u usporedbi s izbornom godinom 2014.; prima na znanje poboljšanje kad je riječ o korištenju društvenih mreža Parlamenta te aktivnosti povezanih s podizanjem razine osviještenosti među mladima; ističe, međutim, da komunikacijske aktivnosti Parlamenta treba nastaviti unapređivati, osobito povećanjem dosega na društvenim mrežama, koji je trenutačno ispod razine koja se očekuje od parlamentarne institucije; ističe da je, osobito u svjetlu europskih izbora 2019., potrebno izraditi i provesti sveobuhvatnu strategiju u pogledu društvenih mreža; ističe da ta strategija treba odražavati količinu rada koji Parlament obavlja uzimajući pritom u obzir raznovrsne interese, razloge za zabrinutost i ideje za budućnost Europe koje izražavaju građani Europe;

52.  napominje da je DG COMM pokrenuo novi višegodišnji program rada za razdoblje od 2016. – 2019., u okviru kojega pruža bespovratna sredstva u području medija i organizacije događanja; prima na znanje da su, kad je riječ o dodjeli bespovratnih sredstava u području medija, dogovorena 102 okvirna sporazuma o partnerstvu, dok je prihvaćeno 48 zahtjeva za bespovratnim sredstvima, u ukupnoj vrijednosti od 3,99 milijuna EUR; napominje da je u području organizacije događanja za dodjelu bespovratnih sredstava odabrano 18 projekata, u ukupnoj vrijednosti od 0,8 milijuna EUR; poziva DG COMM da se usredotoči na aktivniji pristup prema onima koji nisu automatski zainteresirani za aktivnosti Parlamenta ili koji su možda skeptični u vezi s njegovim funkcioniranjem;

53.  prima na znanje velike tehničke i uredničke promjene na javnoj internetskoj stranici Parlamenta, osobito kad je riječ o optimizaciji tražilice; čestita DG-u COMM na postignutome, no dodaje da je napredak i dalje prespor; napominje da su projekti prilagodljivog web dizajna i redizajna platforme za prijenose uživo i videozapise na zahtjev, čiji je cilj prilagoditi internetsku stranicu svim vrstama uređaja, pokrenuti 2016. i uspješno su provedeni na određenim dijelovima internetske stranice; poziva na nastavak tih projekata i na njihovu provedbu na svim dijelovima internetske stranice Parlamenta; napominje da je još mnogo toga potrebno postići kako bi se uspostavila učinkovita internetska stranica i alat za komunikaciju; ističe da je potrebno pravodobno osvježenje, imajući u vidu da bi vidljivost i pristupačnost Parlamenta trebali biti uspostavljeni najkasnije do predstojećih europskih izbora 2019., ali i mnogo prije njih; naglašava da su transparentne i pristupačne internetske stranice ključne za angažman građana;

54.  prima na znanje znatno povećanje broja zahtjeva podnesenih Odjelu za upite građana (AskEP) od 2014., ponajprije zbog naizgled koordiniranih kampanji slanja zahtjeva u vezi s tematskim pitanjima; predlaže da se odgovori Parlamenta proslijede zastupnicima koji možda nisu svjesni njihova postojanja;

55.  usmjerava pozornost na nedavnu anketu Eurobarometra koju je naručio Parlament i u kojoj je postavljeno izravno pitanje o percepciji Parlamenta; izražava zadovoljstvo zbog toga što prema anketi sve više građana ima pozitivno mišljenje o Parlamentu, od 25 % 2016. do 33 % (2017.); sa zadovoljstvom napominje da je povećanje pozitivne predodžbe Parlamenta odraz smanjenja „negativnog mišljenja” za sedam postotnih bodova, s 28 % (2016.) na 21 % (2017.); ističe da je, usprkos jasnim znakovima poboljšanja, još mnogo toga potrebno učiniti;

56.  potiče Predsjedništvo da prilikom ocjene novih pravila o skupinama posjetitelja uvedenih prošle godine ukloni mogućnost imenovanja akreditiranih parlamentarnih asistenata kao voditelja skupine;

57.  poziva na preispitivanje sustava za izračun naknada putnih troškova za skupine posjetitelja koje sponzoriraju zastupnici, u cilju jamčenja jednakog postupanja prema građanima Unije i promicanja načina prijevoza boljeg za okoliš, imajući u vidu da se sadašnjim sustavom, utemeljenim na računanju udaljenosti u kilometrima, ne uzimaju u obzir izoliranost i geografske prepreke na određenim područjima Unije te se ne pokrivaju troškovi putovanja na mjesta na koja je moguće putovati prijevoznim sredstvima koja su brža i bolja za okoliš;

58.  napominje da je do 31. prosinca 2016. ukupno 5 375 dužnosnika i privremenog osoblja zaposleno u Glavnom tajništvu (smanjenje od 16 u odnosu na 31. prosinca 2015.) i ukupno 806 dužnosnika i privremenog osoblja zaposleno u klubovima zastupnika (povećanje od 35 u odnosu na 31. prosinca 2015.); napominje da DG PERS, zajedno s ugovornim osobljem, zapošljava 9 617 članova osoblja (povećanje od 264 u odnosu na 31. prosinca 2015.);

59.  napominje da je 1. siječnja 2016. iz plana radnih mjesta Parlamenta izbrisano 57 radnih mjesta, u skladu s revizijom Pravilnika o osoblju iz 2014. i VFO-om za razdoblje od 2014. do 2020.;

Glavna uprava za kadrovske poslove

60.  pozdravlja činjenicu da je zalaganje za jednake prilike jedna od ključnih sastavnica politike upravljanja ljudskim resursima Parlamenta; napominje da je provedba akcijskog plana za promicanje rodne ravnopravnosti i raznolikosti, koji je Predsjedništvo odobrilo 2015., nastavljena 2016., zajedno s njegovim konkretnim ciljevima i svim drugim povezanim mjerama;

61.  pozdravlja na usvajanje smjernica o rodnoj ravnopravnosti u Glavnom tajništvu Europskog parlamenta; napominje da se u smjernicama navode konkretna djelovanja i jasan vremenski okvir za posebne mjere u području upravljanja, stručnog osposobljavanja, veće osviještenosti u području rodne ravnopravnosti, ravnoteže između poslovnog i privatnog života te redovitog praćenja rodne ravnoteže putem statističkih podataka;

62.  pozdravlja činjenicu da se rodna ravnopravnost među načelnicima odjela koje imenuje glavni tajnik povećala s 21 % 2006. na 36 % 2016. te da radna mjesta na koja su imenovane žene pokazuju zadovoljavajuće poboljšanje u kvaliteti radnih mjesta na koje se imenuju žene;

63.  izražava žaljenje zbog činjenice da je ravnoteža između žena i muškaraca na razini glavnog direktora pala s 33,3 % / 66,7 % 2015. na 16,7 % / 83,3 % 2016.; napominje da je ravnoteža između muškaraca i žena na direktorskoj razini ostala stabilna 2015. i 2016. te je iznosila 29,2 % / 70,8 %, odnosno 29,8 % / 70,2 %; smatra da je takva praksa u suprotnosti sa smjernicama za rodnu ravnopravnost u Glavnom tajništvu Europskog parlamenta;

64.  uviđa da je Parlament za izvođenje određenih aktivnosti, kao što su vođenje kantina i čišćenje, dao prednost vanjskim izvršiteljima i da zbog toga u određenim glavnim upravama broj vanjskog osoblja u prostorima Parlamenta može čak premašivati broj dužnosnika;

65.  ponovno izražava mišljenje da se vanjsko osoblje ne bi trebalo upotrebljavati kao nadomjestak za smanjenje broja radnih mjesta dogovoreno u kontekstu revizije Pravilnika o osoblju iz 2014. i trenutačnog VFO-a;

66.  prima na znanje da su na kraju 2016. u Parlamentu radila 1 924 akreditirana parlamentarna asistenta, u usporedbi s 1 791, koliko ih je bilo prethodne godine; poziva na to da se obrati posebna pozornost na prava akreditiranih parlamentarnih asistenata i lokalnih asistenata, s obzirom na to da su njihovi ugovori izravno povezani s mandatom zastupnika kojima pružaju potporu i imajući pritom na umu da su akreditirani parlamentarni asistenti članovi osoblja koji ugovor o zapošljavanju potpisuju s Parlamentom, dok lokalni asistenti podliježu različitim nacionalnim zakonodavstvima;

67.  ponovno izražava zabrinutost zbog navodnih praksi zastupnika koji obvezuju akreditirane parlamentarne asistente da odlaze na službena putovanja, osobito u u Strasbourg, bez putnog naloga, troškova službenog putovanja ili jednostavno bez putnih troškova; smatra da takva praksa otvara vrata zlouporabi, s obzirom na to da kada akreditirani parlamentarni asistenti na službeno putovanje odlaze bez putnog naloga ne samo da moraju sami snositi troškove nego nisu ni pokriveni osiguranjem na radnom mjestu; poziva glavnog tajnika da istraži tu navodnu praksu i do kraja godine podnese izvješće o tome;

68.  ponovno poziva Konferenciju predsjednika i Predsjedništvo da razmotre mogućnost da akreditirani parlamentarni asistenti uz određene uvjete prate zastupnike na službenim putovanjima izaslanstava Parlamenta i drugim službenim putovanjima, kao što je nekoliko zastupnika već tražilo; poziva glavnog tajnika da ispita kakvi bi bili utjecaj na proračun, organizacija i logistika tih službenih putovanja;

69.  napominje da Parlament osigurava proračun Odbora zaposlenih te poziva na sličan proračun za Odbor akreditiranih parlamentarnih asistenata, s obzirom na to da ispunjavaju zadaće iz Statuta zastupnika u Europskom parlamentu i njegovih provedbenih mjera, koje su korisne za sve institucije i zastupnike;

70.  poziva upravu da Odbor akreditiranih parlamentarnih asistenata uključi u postupak odlučivanja o svim pravilima koja se odnose isključivo na Odbor za akreditirane parlamentarne asistente ili zajedno sa svim drugim kategorijama osoblja koje predstavlja Odbor zaposlenih;

71.  pozdravlja interes za zadržavanje članova osoblja s britanskim državljanstvom koji su postali europski javni službenici te poziva glavnog tajnika da izvijesti o potencijalnom riziku za britansko osoblje, o tome kako osigurati da britansko osoblje ne postane žrtvom Brexita te da u cijelosti osigura njihova statutorna, ugovorna i stečena prava;

72.  prima na znanje da je, u skladu s Međuinstitucionalnim sporazumom o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(9), 57 mjesta maknuto iz plana radnih mjesta Parlamenta za 2016., u skladu sa zahtjevom za smanjenje broja radnih mjesta za 5 %; napominje da su dodatna dva radna mjesta maknuta kako bi se prenijela u Komisiju u vezi s međuinstitucijskim IT projektima; međutim, napominje da je Parlament od 1. siječnja 2017. trebao smanjiti svoj plan radnih mjesta za dodatnih 76 mjesta, u skladu s odlukom proračunskog tijela;

73.  smatra da, u svjetlu kampanje #metoo, Parlament treba postići nultu toleranciju prema nasilju, neovisno je li riječ o njegovu strukturnom, seksualnom, fizičkom ili psihološkom obliku; stoga zahtijeva:

– utvrđivanje svih počinitelja uz korištenje svih dostupnih kazni i sankcija

– osnivanje središnjeg ureda za pritužbe za prijevu slučajeva uznemiravanja

– osiguranje pristupa svima neovisnom odboru za uznemiravanje u Parlamentu u kojemu se ne nalaze zastupnici, čime ne ponavlja istu unutarnju strukturu moći

– zaštitu žrtava i onih koji prijavljuju takvo nasilje uz potpunu anonimnost i diskreciju

– psihološku pomoć za žrtve koju pružaju liječnici, socijalni radnici i savjetnici iz središnjeg ureda Parlamenta

– obvezna obuka o seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju za zastupnike i dužnosnike na vodećim položajima

– obuka i informiranje osoblja u cilju prepoznavanja seksualnog zlostavljanja i jamčenja njihova poznavanja svojih prava;

74.  smatra da broj prijava zbog uznemiravanja članova osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata podnesenih 2016. Savjetodavnom odboru za uznemiravanje upućuje na potencijalni nedostatak odgovarajućih kanala; ističe da se u Pravilniku za osoblje navode dva oblika uznemiravanja (psihološko i seksualno); smatra da borba protiv svakog oblika uznemiravanja treba biti jedan od prioriteta glavnog tajnika; pozdravlja, u tom pogledu, prijedlog glavnog tajnika za uvođenje mreže neovisnih posebnih savjetnika s kojima bi u kontakt mogli stupiti akreditirani parlamentarni asistenti, stažisti koji rade za zastupnike, osoblje klubova zastupnika i drugi članovi osoblja i stažisti; potvrđuje da će ti savjetnici biti izabrani zbog svojeg stručnog znanja i međuljudskih vještina te će proći ciljano usavršavanje; potiče reviziju sastava savjetodavnih odbora nadležnih za prijave zbog uznemiravanja, kojom bi se osigurali ravnopravno sudjelovanje zastupnika, akreditiranih parlamentarnih asistenata i osoblja, kao i rodna ravnoteža; poziva Predsjedništvo da ispita mogućnost imenovanja vanjskog revizora radi dodatnog poboljšanja unutarnjih postupaka;

75.  ističe osjetljiv položaj akreditiranih parlamentarnih asistenata i stažista koje zapošljavaju zastupnici u pogledu internih pravila o zaštiti zviždača; upozorava glavnog tajnika na moguće financijske posljedice kontinuiranog neuspjeha Parlamenta u pružanju odgovarajuće zaštite zviždačima među akreditiranim parlamentarnim asistentima koji prijavljuju prijestupe zastupnika; apelira na glavnog tajnika da smjesta nešto poduzme u tom pogledu;

76.  poziva na to da se predvide tjedni za vanjske parlamentarne aktivnosti, koji bi se upotrijebili za tečajeve, osobito za asistente zastupnika, uključujući intenzivne jezične tečajeve;

77.  ističe još jednom da je Parlament zamalo jedina institucija koji nije uvela fleksibilno radno vrijeme, koje su gotovo sve institucije, ponajprije Komisija, uvele prije više godina, s dokazanim rezultatima u pogledu povećane produktivnosti i bolje kvalitete života članova osoblja; poziva na to da se u Parlamentu što prije uvede fleksibilno radno vrijeme te da Odbor za proračunski nadzor bude obaviješten o napretku u ostvarivanju tog cilja;

78.  ponavlja, kao što stoji u izvješću o razrješnici Parlamenta za 2015. (točka 89.), da, u svjetlu njihova dohotka, stipendisti trebaju imati pravo na veće smanjenje cijena u restoranima Parlamenta;

79.  napominje, s velikom zabrinutošću, pad potražnje zastupnika za individualnim jezičnim tečajevima francuskog, a pogotovo španjolskog i talijanskog jezika, posebice od 2009.; napominje da se je jedino broj onih koji pohađaju tečajeve engleskog i njemačkog ostao isti ili se čak povećao; podsjeća glavnog tajnika na važnost višejezičnosti u postupku europske integracije te ulogu koju uprava treba imati u promicanju učenja jezika među izabranim predstavnicima građana Unije, imajući u vidu da su jezici također ključan alat za razumijevanje i komunikaciju u izvršavanju njihovih parlamentarnih dužnosti; poziva upravu da redovito obavješćuje zastupnike na odgovarajuće načine, uz postojeću brošuru i informacije dostupne na internetu, o svim prilikama koje im nudi Parlament, s posebnim naglaskom na jezične tečajeve koje interno održavaju predavači u Bruxellesu i na zahtjev u Strasbourgu, s obzirom na to da spomenuto rješenje pruža najveću fleksibilnost, najusklađenije je s njihovim potrebama i radnim uvjetima te pruža najbolju vrijednost za novac; nadalje, poziva glavnog tajnika da predloži potrebna rješenja za promicanje višejezičnosti u tom području, među ostalim poboljšanjem raspoloživosti internih predavača i okončanjem radne nesigurnosti kojoj su mnogi od njih izloženi; prima na znanje da je Odjel za stručno usavršavanje zastupnika premješten iz DG-a FINS u DG PERS u cilju stvaranja veće sinergije s Odjelom za stručno usavršavanje osoblja koje je već dio DG-a PERS; poziva glavnog tajnika da ga obavješćuje o konkretnim rezultatima koje namjerava postići tim potezom;

80.  poziva glavnog tajnika da osmisli dobrovoljnu i transparentnu politiku mobilnosti kojom se uzimaju u obzir interesi i vještine osoblja u okviru istinske strategije za razvoj karijere;

Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku

81.  napominje da se ažurirani prijedlog za srednjoročnu strategiju za upravljanje nekretninama Parlamenta, uzimajući u obzir razvoj događaja u Luxembourgu i Strasbourgu, treba usredotočiti na Bruxelles, a posebno na budućnost zgrade Paul-Henri Spaak; osim toga, poziva Predsjedništvo da ocijeni starost infrastrukture u zgradi Salvador de Madariaga u Strasbourgu; dodaje, osim toga, da ključni faktori povezani s Brexitom koji definiraju buduću politiku o upravljanju nekretninama, primjerice potencijalne posljedice Brexita na višejezičnost, broj mjesta za dužnosnike u planu radnih mjesta te broj zastupnika, i dalje nisu poznati; napominje da je pouzdano planiranje moguće jedino nakon zaključenja Brexita; poziva Predsjedništvo da izradi strategije za ublažavanje rizika, uzimajući u obzir potrebu za sprečavanje mogućih smetnji prouzročenih budućim odvijanjem pregovora o Brexitu; poziva glavnog tajnika da predloži detaljan plan premještaja osoblja u slučaju obnove ili ponovne izgradnje zgrada;

82.  poziva nadležne službe da razjasne način na koji planiraju provesti izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije o uzornom primjeru koji pružaju njihove zgrade u kontekstu Direktive o energetskoj učinkovitosti, s obzirom na sve bliži rok od 2020.;

83.  uzima u obzir da je Predsjedništvo ovlastilo glavnog tajnika da izradi detaljne prijedloge mogućih rješenja za obnovu zgrade Paul-Henri Spaak; dodaje, osim toga, da bi ti prijedlozi trebali uzeti u obzir sva moguća rješenja, uključujući izostanak djelovanja, obnovu i ponovnu izgradnju, te da bi trebali biti popraćeni detaljnim procjenama izvedivosti projekata i rješenjima relevantnih pravnih pitanja; napominje da su detaljni prijedlozi za čiju je pripremu odgovoran DG INLO trebali biti predstavljeni Predsjedništvu početkom 2018.;

84.  napominje da se prilikom projektiranja i izgradnje većine zgrada Parlamenta nije vodilo računa o zahtjevima za strukturnu cjelovitost u okviru eurokodova, s obzirom na to da ti standardi nisu postojali u doba njihove izgradnje; napominje da su zgrade Willy Brandt i Wilfried Martens jedine koje zadovoljavaju standarde strukturne cjelovitosti u okviru eurokodova; prima na znanje da je rizik koji proizlazi iz potencijalne strukturne osjetljivosti različitih zgrada djelomično ublažen operativnim mjerama DG-a INLO i Glavne uprave za sigurnost i zaštitu (DG SAFE), kao i činjenicu da su dodatne organizacijske promjene predviđene kako bi se taj problem riješio;

85.  podsjeća da je Predsjedništvo na svojoj sjednici 11. travnja 2016. usvojilo prijedlog o prestanku eksternalizacije usluga prijevoza za zastupnike; napominje sa zadovoljstvom da je postupak uspostave interne službe za prijevoz omogućio kvalitativno i kvantitativno poboljšanje usluga koje se pružaju zastupnicima, kao i učinkovit i djelotvoran odgovor na nepredviđene krizne situacije ili iznenadna povećanja potražnje; sa žaljenjem napominje da se načelo ravnoteže između muškaraca i žena nije poštovalo u procesu zapošljavanja djelatnika službe za prijevoz Parlamenta; poziva glavnog tajnika da izradi prijedlog kojim bi se poboljšala sadašnja situacija; izražava zabrinutost, osim toga, zbog različitih razreda u koje su svrstani vozači, a time i naknada koje im se isplaćuju, te poziva Predsjedništvo da razmotri usklađivanje kojim bi se neutralizirali mogući nepravedni mehanizmi isplaćivanja naknada;

86.  pozdravlja uvođenje pilot-projekta za digitalni prijenos popratnih dokumenata između službe za pokretanje postupka DG-a INLO i ex ante službe za obveze za rashode Odjela za održavanje u Strasbourgu; sa zadovoljstvom napominje da je na temelju pozitivnih iskustava projekt proširen na Odjel za projekte u Strasbourgu; potiče DG INLO da nastavi s praksom digitalnog prijenosa dokumenata kad god je to moguće kako bi se smanjili troškovi i povećala učinkovitost povezanih usluga;

87.  napominje da je revizija cijena u samoposlužnim kantinama Parlamenta bila potrebna u cilju odmicanja od subvencioniranih usluga i koraka naprijed prema koncesijskom ugovoru, u skladu s kojim pružatelj ugostiteljskih usluga snosi cijeli ekonomski i komercijalni rizik; pozdravlja činjenicu da stažisti u Parlamentu i dalje imaju pravo na popust od 0,50 EUR na glavna jela u svim samoposlužnim restoranima u Bruxellesu i Luxembourgu te na 0,80 EUR u Strasbourgu; poziva DG INLO da prati buduća povećanja cijena kako bi se pobrinuo da cijena usluga bude primjerena i pravedna;

Glavna uprava za usmeno prevođenje i konferencije

88.  uviđa da je, u pogledu novih radnih normi za usmene prevoditelje, prosjek od 11 sati tjedno utvrđen je kao minimalan, a 17 sati tjedno kao najveći tjedni prosjek; napominje da je ukupni prosječni broj sati tjedno koji zaposleni usmeni prevoditelji provedu pružajući usluge usmenog prevođenja u kabini porastao s 11 sati i 54 minute 2014. na 13 sati i 25 minuta 2016.; napominje da je 2014. bila izborna godina te da je bilo manje potrebe za usmeno prevođenje; ističe da je povećanje od 2014. do 2016. uzrokovano povratkom Parlamenta na redovni ritam sjednica odbora i klubova zastupnika, Strasbourga i tirkiznih tjedana; podsjeća da je revizijom Pravilnika o osoblju 2013. tjedno radno vrijeme za cjelokupno osoblje europskih institucija povećano s 37,5 sati na 40 – 42 sata, što je rezultiralo povećanjem broja tjednih radnih sati usmenih prevoditelja; potiče buduću suradnju između sindikata i glavnog tajnika koja bi se trebala usredotočiti na pravedne radne uvjete te istovremeno osigurati neometano odvijanje parlamentarnih aktivnosti; ističe da je u tijeku savjetovanje između glavnog tajnika i Odbora zaposlenih te poziva sve strane da postignu sporazum; napominje da je veći iznos odobrenih sredstava za preuzete obveze za „ostalo osoblje” djelomično prouzročen povećanom potrebom za vanjske usluge usmenog prevođenja 2016. (2,2 milijuna EUR više nego 2015.); napominje, štoviše, da na sastancima klubova zastupnika i sjednicama odbora zbog pravila za dodjelu postoji manjak usmenih prevoditelja za sve jezike; primjećuje, naposljetku, da su promjene u rasporedu sjednica odbora zbog kojih su se mnoge održavale u neredovito vrijeme djelomično prouzročene ograničenom fleksibilnošću u djelotvornoj upotrebi kapaciteta usmenog prevođenja;

89.  napominje, sa zadovoljstvom, da je Predsjedništvo usvojilo strategiju za modernizaciju upravljanja konferencijama u Parlamentu te ju je proslijedilo glavnom tajniku; prima na znanje da se strategijom predviđa jedinstvena točka za kontakt i pružanje podrške organizatorima konferencija, koju korištenjem prilagođene IT platforme treba popratiti integrirana konferencijska služba; nadalje, potvrđuje da će se za tehničku opremu u dvoranama za sastanke postupno uvoditi jedinstvena točka za pomoć tijekom trajanja događanja te jedinstvena točka za upravljanje i pružanje podrške;

Glavna uprava za financije

90.  podsjeća da je Predsjedništvo na svojoj sjednici 26. listopada 2015. podržalo novi pristup u cilju boljeg snalaženja klijenata i smanjenja administrativnog opterećenja za zastupnike uvođenjem dvaju novih instrumenata: portala za zastupnike i e-Portala; pozdravlja uvođenje portala za zastupnike, jedinstvene kontaktne točke koja objedinjuje sve usluge povezane s financijskim i socijalnim pravima i koja je u srpnju 2016. postala u cijelosti operativna; napominje da je elektronička verzija portala za zastupnike, e-Portal, dostupna od siječnja 2015. i sadrži sažete informacije o pravilima na snazi i pravima zastupnika; ističe da se administrativno pojednostavnjenje ne treba ostvarivati isključivo premještanjem dijela dužnosti s administrativnog osoblja na zastupnike i njihove urede;

91.  poziva na pojednostavnjenje postupaka zapošljavanja i isplate naknada za službena putovanja te putnih troškova za lokalne asistente; izražava žaljenje zbog česte složenosti i dugotrajnosti tih postupaka, zbog čega dolazi do znatnih kašnjenja; poziva DG FINS da kao prioritet odredi rješavanje tog pitanja;

92.  napominje da sadašnji ugovor s putničkom agencijom Parlamenta istječe krajem 2018. te da se priprema javni poziv na podnošenje ponuda kako bi se odabrala nova putnička agencija koja bi pomogla Parlamentu u organizaciji službenih putovanja i povezanim poslovima; ustraje u tome da novi ugovor sadržava strože uvjete, osobito kad je riječ o utvrđivanju cijena i dostupnosti pozivnog centra putničke agencije u svako doba, uključujući vikende; ističe važnost jednostavnog i pristupačnog mehanizma za pritužbe kako bi se brzo istaknule manjkavosti, što bi omogućilo brzo rješavanje problema; ističe da se veća pozornost treba obratiti konkretnim zahtjevima zastupnika i njihovoj potrebi za prilagođenim uslugama;

93.  potiče sljedeću putničku agenciju da pokuša postići što konkurentnije cijene za službena putovanja u Parlamentu;

Dobrovoljni mirovinski fond

94.  napominje da je dobrovoljni mirovinski fond uspostavljen 1990. Pravilnikom Predsjedništva o dopunskom (dobrovoljnom) mirovinskom osiguranju te su mu se zastupnici mogli pridružiti do kraja šestog parlamentarnog saziva (13. srpnja 2009.); napominje da je fond osnovan kako bi se zastupnicima osigurao mirovinski sustav zbog nedostataka prethodnog sustava;

95.  podsjeća na to da je Sud Europske unije 2013. presudio da je valjana odluka Predsjedništva kojom se povisuje dob umirovljenja za članove tog fonda sa 60 na 63 godine starosti kako bi se izbjeglo rano iscrpljenje kapitala i uskladilo s novim statutom zastupnika;

96.  primjećuje da je dobrovoljni mirovinski fond povećao procjenu svog aktuarskog deficita s 286 milijuna EUR na kraju 2015. na 326,2 milijuna EUR na kraju 2016.; nadalje, napominje da je na kraju 2016. vrijednost neto imovine koja se uzima u obzir iznosila 146,4 milijuna EUR, a aktuarske obveze 472,6 milijuna EUR; napominje da su te predviđene buduće obveze raspoređene na više desetljeća, ali napominje da je 2016. ukupan iznos isplaćen u dobrovoljni mirovinski fond iznosio 16,6 milijuna EUR;

97.  ističe da će u sljedećih pet godina broj zastupnika koji će dosegnuti dob za mirovinu i imati pravo na isplatu naknade s obzirom na to da su uplaćivali sredstva u fond, te pod pretpostavkom da 2019. nijedan korisnik neće biti (ponovno) izabran ili stupiti na europsku dužnost, broj novih umirovljenika iznosit će 21 u 2018., 74 u 2019., 21 u 2020., 12 u 2021. i 17 u 2022.;

98.  izražava žaljenje zbog toga što analiza trenutačnog stanja dobrovoljnog mirovinskog fonda i dalje nije dostupna; podsjeća na stavak 109. rezolucije o razrješnici za 2015. te stavak 112. rezolucije o razrješnici za 2014., u kojima se poziva na analizu trenutačnog stanja dobrovoljnog mirovinskog fonda; poziva Predsjedništvo da što prije ocijeni aktualno stanje dobrovoljnog mirovinskog fonda, i to najkasnije do 30. lipnja 2018.;

99.  ponavlja da postoje kontinuirani problemi kad je riječ o dobrovoljnom mirovinskom fondu te poziva Predsjedništvo i glavnog tajnika da poduzmu mjere kako bi spriječili njegovu ranu insolventnost te da pritom izbjegnu bilo kakav utjecaj na proračun Parlamenta;

100.  napominje da Parlament jamči isplatu mirovinskih prava čak i u slučaju kad taj fond nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze; pozdravlja objavu glavnog tajnika o tome da je Predsjedništvu predstavio plan djelovanja;

101.  napominje da se, uzimajući u obzir trenutačnu razinu financijske imovine fonda, u kombinaciji s njegovim budućim godišnjim obvezama plaćanja i kretanjem stope vraćanja ulaganja na financijskim tržištima, procijenjeni datum insolventnosti dobrovoljnog mirovinskog fonda procjenjuje između 2024. i 2026.;

Naknada za opće troškove

102.  pozdravlja odluku Predsjedništva o osnivanju ad hoc radne skupine za utvrđivanje i objavu pravila o korištenju naknade za opće troškove; podsjeća na očekivanja Parlamenta izražena u njegovim rezolucijama od 5. travnja 2017.(10) i 25. listopada 2017.(11) u pogledu proračuna za 2018., u kojima poziva na veću transparentnost u pogledu naknade za opće troškove i potrebu da se poradi na definiciji preciznijih pravila kada je riječ o odgovornosti za rashode odobrene u okviru te naknade, bez stvaranja dodatnih troškova za Parlament; ponovno poziva Predsjedništvo da što prije provede sljedeće konkretne promjene u vezi s naknadom za opće troškove:

– naknada za opće troškove u svim se slučajevima treba voditi na zasebnom bankovnom računu

– zastupnici u Europskom parlamentu trebaju čuvati sve račune povezane s naknadom za opće troškove

– neiskorišteni dio naknade za opće troškove treba vratiti na kraju mandata zastupnika;

103.  podsjeća na načelo neovisnosti mandata zastupnika; ističe da je odgovornost izabranih zastupnika iskoristiti sredstva za parlamentarne aktivnosti i da zastupnici koji to žele mogu objaviti evidenciju potrošnje naknade za opće troškove na svojim osobnim internetskim stranicama;

104.  smatra da se tijekom svake revizije naknade za opće troškove treba voditi računa o prethodno usvojenim plenarnim preporukama u pogledu transparentnosti i financijske odgovornosti;

Glavna uprava za inovacije i tehnološku podršku

105.  podsjeća da je u svijetu otvorene komunikacije veća IKT sigurnost jedan od ključnih strateških temelja Parlamenta; prima na znanje da je u okviru akcijskog plana za kibersigurnost stup nazvan „kultura kibersigurnosti” usmjeren na podizanje razine osviještenosti i aktivnosti osposobljavanja kako bi se osiguralo da IKT korisnici Parlamenta budu informirani o rizicima i doprinesu prvoj crti obrane u tom pogledu; uzima u obzir kampanju podizanja razine osviještenosti o rizicima u pogledu kibersigurnosti, koja uključuje vizualne podsjetnike u prostorima Parlamenta, članke objavljene u internom biltenu Parlamenta u vezi s kibersigurnosti te informativne sastanke za zastupnike, asistente i članove osoblja; međutim, izražava zabrinutost zbog prijetnji kibersigurnosti; pozdravlja imenovanje glavnog službenika za informacijsku sigurnost, osnivanje Odjela za sigurnost IKT-a zajedno sa skupinom za upravljanje sigurnosti i sigurnosno djelovanje; poziva glavnog tajnika da istraži mogućnost uvođenja sustava koji bi se u cijelosti sastojao od internih stručnjaka, također u cilju izbjegavanja visoke stope fluktuacije zaposlenika;

106.  smatra da vodeći prioritet za informatičke usluge treba biti osiguravanje dobrog pristupa internetu te da trenutačno dolazi do prečestih prekida u pružanju te usluge;

107.  prima na znanje projekt „ICT3MEPs”, kojim bi se trebale poboljšati IKT usluge ponuđene zastupnicima i njihovu osoblju dok rade u svojim izbornim jedinicama; napominje da je u listopadu 2016. provedena prva faza projekta, u kojoj je pristup omogućen lokalnim asistentima; napominje, međutim, da projekt i dalje ostavlja prostora za poboljšanje; poziva nadležne službe da nastave s provedbom projekta, uzimajući u obzir potrebe korisnika;

108.  pozdravlja pružanje pristupa bežičnom internetu posjetiteljima Parlamenta, što je još jedan korak prema većoj digitalnoj uključivosti Parlamenta; ističe, međutim, da bi IKT sigurnost trebala ostati najvažnija te da internu mrežu Parlamenta treba štititi od potencijalnih zlonamjernih vanjskih napada; naglašava potrebu za dramatičnim poboljšanjem prirode pruženih usluga, osobito u Strasbourgu, te se raduje poduzimanju potrebnih mjera u bliskoj budućnosti;

109.  poziva Predsjedništvo da u suradnji s Glavnom upravom za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC) osmisli mjere za ublažavanje rizika kako bi se osiguralo neometano odvijanje parlamentarnog rada u slučaju oštećenja ili prekida rada sustava; ističe važnost popisa prioritetnih usluga prema kojemu se određuje redoslijed usluga koje u najkraćem mogućem roku treba omogućiti kako bi u slučaju kibernapada osnovne usluge i dalje bile dostupne; poziva Predsjedništvo da osmisli plan za slučaj dugoročnih prekida u radu sustava; preporučuje da podatkovni centri smjeste svoje poslužitelje na različite lokacije kako bi se poboljšali sigurnost i kontinuitet IT sustava Parlamenta;

110.  ponavlja svoj poziv iz rezolucija o razrješnici iz 2014. i 2015. da se uspostavi sustav brze uzbune u hitnim situacijama kojim bi se DG-u ITEC u suradnji s DG-om SAFE omogućilo brzo slanje obavijesti SMS-om ili e-poštom zastupnicima i osoblju koji pristanu biti uvršteni na komunikacijsku listu koja bi se koristila u specifičnim hitnim situacijama;

Glavna uprava za sigurnost i zaštitu

111.  prima na znanje novi optimizirani sustav za organizaciju sigurnosnih zadaća koji je glavni tajnik u siječnju 2018. predstavio Predsjedništvu; prima na znanje, štoviše, da se tim novim sustavom uzimaju u obzir posebnosti uloge i funkcije sigurnosnih agenata; nada se da je moguće održati otvoren dijalog kako bi se i dalje pozorno pratili zahtjevi te skupine osoblja koja radi u vrlo napetom sigurnosnom kontekstu;

112.  pozdravlja stalne napore za postizanje sigurnosti i zaštite u prostorima Parlamenta i njihovoj okolini; priznaje da se, kada je riječ o sigurnosti u Parlamentu, mora nastojati ostvariti ravnoteža između uzimanja u obzir niza zaštitnih mjera i uvođenja režima pretjerano usmjerenog na sigurnost, kojim se usporavaju aktivnosti Parlamenta; međutim, ustraje u tome da bi se sigurnost Parlamenta trebala dodatno povećati i ponovno poziva glavnog tajnika da zajamči propisnu obuku osoblja i njegovu sposobnost za obavljanje zadaća u skladu s pravilima struke, uključujući u hitnim situacijama;

113.  poziva sigurnosno osoblje DG-a SAFE da pomno provjeravaju cijele zgrade za koje su odgovorni u slučaju evakuacije, da se pobrinu da je evakuacija provedena te da pružaju pomoć osobama s oštećenjem sluha ili osoba s bilo kojim drugim oblikom invaliditeta u slučajevima kada je nužna evakuacija;

Parlament i okoliš

114.  podsjeća da je Predsjedništvo 19. travnja 2004. u Parlamentu pokrenulo projekt Sustav upravljanja okolišem; primjećuje da je 2016. Predsjedništvo donijelo revidiranu politiku u pogledu okoliša kojom se zadržava i potvrđuje predanost Parlamenta stalnim poboljšanjima usmjerenima na okoliš;

115.  pohvaljuje predanost Parlamenta zelenoj javnoj nabavi; napominje da je u lipnju 2016. odobren Provedbeni vodič EP-a za zelenu javnu nabavu, čija je namjena pomoći dužnosnicima za ovjeravanje u Parlamentu u uspješnom pokretanju politike i postupaka zelene nabave; pozdravlja uvođenje međuinstitucijske korisničke podrške u području zelene javne nabave; poziva na evaluaciju uvođenja kriterija za obvezno savjetovanje o zelenoj javnoj nabavi za javne natječaje iznad određenog financijskog praga i za određene kategorije proizvoda; prima na znanje izgradnju zida s biljkama u zgradi Altiero Spinelli te smatra da njegove prednosti ni na koji način ne opravdavaju trošak; poziva sustav upravljanja okolišem na pronalazak rješenja kojima se, osim ekološke dimenzije, u obzir uzima omjer između troškova i koristi;

116.  pozdravlja postavljanje fontani za vodu i novi sustav staklenih vrčeva za ponovnu uporabu; napominje da je slabo proširena informacija o fontanama za vodu te još uvijek nisu postavljene u uredskim prostorijama; izražava žaljenje, usprkos detaljima natječaja o smanjenju plastičnog otpada, zbog toga što je u ugostiteljskim objektima Parlamenta prodan veći broj obroka u ambalaži za jednokratnu uporabu; poziva na transparentnost o plastičnom otpadu iz ugostiteljskih objekata; napominje da se robna marka pitke vode u boci koja se distribuira na sastancima Parlamenta promijenila tri puta u manje od dvije godine, što, čini se, nije u skladu s najavljenim trajanjem iz natječaja te je i dalje u plastičnoj ambalaži; prima na znanje da je Komisija ukinula plastične boce za pitku vodu te poziva Parlament da iznese sličan plan, osobito s obzirom na njegovu ulogu davatelja primjera i u svjetlu političke inicijative za europsku strategiju o plastici;

117.  napominje da je Predsjedništvo podržalo smjernice koje je predložio glavni tajnik za prelazak na električni vozni park; potvrđuje da bi do kraja 2017. polovicu voznog parka Parlamenta trebali činiti električni ili plug-in hibridni automobili i minibusevi, kao i to da bi od 2018. svaki novi automobil kupljen za vozni park Parlamenta trebao biti plug-in hibridno ili električno vozilo; napominje da bi se 2020. vozni park Parlamenta trebao sastojati isključivo od električnih ili plug-in hibridnih vozila, dok bi se 2021. to pravilo trebalo odnositi i na minibuseve Parlamenta; čvrsto ističe da je potrebno provesti analizu troškova i koristi prije svake veće obnove voznog parka te da Odbor za proračunski nadzor treba biti upoznat s analizom troškova i koristi koja je prethodila provedbi smjernica za uvođenje električnog voznog parka; poziva na ulaganje više napora za promicanje aktivne mobilnosti, uključujući pružanjem atraktivnijih, pristupačnijih i sigurnijih prostora za parkiranje bicikala;

118.  poziva Predsjedništvo da se ne ograničava na električne automobile kao rješenje koje je bolje za okoliš jer vlada zabrinutost u vezi s njihovom proizvodnjom (uključujući dovoljnu dostupnost potrebnih resursa) te odlaganjem baterija na kraju njihova životnog ciklusa; izražava žaljenje zbog toga što zastupnici nisu bili obaviješteni o analizi u vezi s alternativnim gorivima kao što su biogoriva, sintetička goriva ili vodikove gorivne ćelije; ističe da bi se diversifikacijom voznog parka koji je prihvatljiv za okoliš smanjila ovisnost o jednom dobavljaču i tako mogle spriječiti moguće buduće nestašice opskrbe;

119.  napominje da Parlament mora poštovati mjerodavne regionalne i lokalne zakone te poziva službe Parlamenta da objasne svoju provedbu briselskog regionalnog zakona Code Bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie, osobito u području automobilskih parkirališta koji su na raspolaganju zaposlenicima;

120.  pozdravlja, u kontekstu energetske i klimatske politike Unije za 2030. i razdoblje nakon toga, dodatne mjere kojima se neutraliziraju neizbježne emisije; poziva Parlament da osmisli dodatne politike za neutralizaciju CO2;

Godišnja izvješća o sklopljenim ugovorima

121.  podsjeća da se u Financijskoj uredbi(12) i njezinim pravilima za primjenu(13) utvrđuju informacije o sklapanju ugovora koje institucija treba dostaviti proračunskom tijelu i javno objaviti; napominje da Financijska uredba zahtijeva objavu sklopljenih ugovora u vrijednosti većoj od 15 000 EUR, što je iznos koji odgovara pragu iznad kojeg konkurentno nadmetanje postaje obvezno;

122.  napominje da se od ukupno 219 ugovora sklopljenih 2016. godine njih 77 temeljilo na otvorenim ili ograničenim postupcima, u vrijednosti od 436 milijuna EUR, a 141 ugovor na pregovaračkim postupcima, u ukupnoj vrijednosti od 64 milijuna EUR; napominje da je ukupni postotak ugovora sklopljenih na temelju pregovaračkih postupaka 2016. iznosio 14 % (141 u usporedbi sa 151 ugovorom 2015.), pri čemu je vrijednost smanjena za 29 % (64 milijuna EUR u usporedbi s 90 milijuna EUR 2015.);

123.  konstatira sljedeći presjek ugovora sklopljenih 2016. i 2015. prema vrsti:

Vrsta ugovora

2016

2015

Broj

Postotak

Broj

Postotak

Usluge

Opskrba

Radovi

Građevinski objekti

169

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

194

34

18

8

77 %

13 %

7 %

3 %

Ukupno

219

100 %

254

100 %

Vrsta ugovora

2016

2015

Vrijednost (EUR)

Postotak

Vrijednost (EUR)

Postotak

Usluge

244 881 189

49 %

539 463 943

70 %

Opskrba

155 805 940

31 %

78 424 245

11 %

Radovi

97 640 851

19 %

92 889 168

12 %

Građevinski objekti

1 583 213

1 %

55 804 154

7 %

Ukupno

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Godišnje izvješće o ugovorima koje je sklopio Europski parlament, 2016., str. 6.)

124.  konstatira sljedeći presjek ugovora sklopljenih 2016. i 2015. prema vrsti postupka:

Vrsta postupka

  

2016

2015

Broj

Postotak

Broj

Postotak

Otvoreni

Ograničeni

Pregovarački

Natječaj

Izvanredni

70

7

141

-

1

32 %

3%

64%

-

1%

93

10

151

-

-

37 %

4 %

59 %

-

-

Ukupno

219

100 %

254

100 %

Vrsta postupka  

2016

2015

Vrijednost (EUR)

Postotak

Vrijednost (EUR)

Postotak

Otvoreni

Ograničeni

Pregovarački

Natječaj

Izvanredni

406 408 732

29 190 756

64 284 705

-

27 000

81 %

6 %

13 %

-

0 %

636 333 284

40 487 367

89 760 859

-

-

83 %

5 %

12 %

-

-

Ukupno

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Godišnje izvješće o ugovorima koje je sklopio Europski parlament, 2016., str. 8.)

Klubovi zastupnika (proračunska stavka 4 0 0)

125.  napominje da su 2016. odobrena sredstva, unesena u proračunsku stavku 4 0 0, koja se odnosi na klubove zastupnika i nezavisne zastupnike, korištena kako slijedi:

Klub zastupnika

2016

2015

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva

Rashodi

Stopa korištenja godišnjih odobrenih sredstava

Iznos prenesen u iduće razdoblje

Godišnja odobrena sredstva

Vlastita sredstva i prenesena odobrena sredstva

Rashodi

Stopa korištenja godišnjih odobrenih sredstava

Iznos prenesen u iduće razdoblje

EPP

17 400

8 907

18 303

105,19 %

8 005

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 745

S&D

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

15 256

5 748

15 379

100,81 %

7 633

ECR

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 779

ALDE

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 839

GUE/NGL

4 340

1 729

4 662

107,43 %

1 407

4 305

1 256

3 832

89,02 %

2 156

Verts/ALE

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

4 153

1 293

3 890

93,67 %

2 078

EFDD

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 919

ENF**

-

-

-

-

-

1 587

0

827

52,09 %

793

Nezavisni zastupnici

772

216

616

79,90 %

257

1 627

533

1 001

61,51 %

214

Ukupno***

57 723

24 968

58 443

101,25 %

23 296

59 860

24 803

56 588

94,53 %

29 155

*   svi iznosi izraženi su u tisućama EUR

**  konačni iznos prihvatljivih rashoda povezanih s Klubom zastupnika ENF-a bit će utvrđen naknadno

***  ukupni iznos ne uključuje iznose povezane s Klubom zastupnika ENF-a

126.  sa zabrinutošću napominje da je u slučaju jednog kluba zastupnika nezavisni vanjski revizor izdao uvjetno revizorsko mišljenje; posebno izražava zabrinutost zbog toga što je revizor utvrdio neusklađenost s Pravilnikom o korištenju odobrenim sredstvima iz proračunske stavke 4 0 0 u pogledu troškova za koje nije bilo moguće dobiti odgovarajuću popratnu dokumentaciju, kao i u slučaju deset pružatelja usluga koji nisu ispunjavali obveze u pogledu nabave;

127.  izražava zabrinutost zbog reputacijskog rizika za Parlament koju predstavlja bilo koja takva nepravilnost te je uvjeren da je potrebno brzo i učinkovito djelovanje kako bi se u budućnosti spriječile i riješile slične nepravilnosti;

Europske političke stranke i europske političke zaklade

128.  napominje da su 2016. odobrena sredstva unesena u proračunsku stavku 4 0 2, koja se odnosi na političke stranke, korištena kako slijedi(14):

Stranka

Pokrata

Vlastita sredstva

Bespovratna sredstva EP-a

Ukupni prihodi(15)

Bespovratna sredstva EP-a izražena kao postotak prihvatljivih rashoda (do 85 %)

Višak prihoda (prijenos u pričuve) ili gubitak

Europska pučka stranka

EPP

1 734

6 918

10 650

85 %

304

Stranka europskih socijalista

PES

1 408

7 154

9 512

85 %

12

Savez liberala i demokrata za Europu

ALDE

611

2 337

3 162

85 %

88

Europska stranka zelenih

EGP

502

1 795

2 587

85 %

78

Savez europskih konzervativaca i reformista

AECR

472

2 292

3 232

85 %

-240

Stranka europske ljevice

EL

335

1 594

2 119

85 %

25

Europska demokratska stranka

PDE

107

518

625

85 %

4

EUDemokrati

EUD

54

238

341

85 %

11

Europski slobodni savez

EFA

158

777

1 008

85 %

5

Europski kršćanski politički pokret

ECPM

109

493

665

85 %

0

Europski savez za slobodu

EAF

68

391

459

85 %

-40

Savez europskih nacionalnih pokreta

AEMN

61

229

391

85 %

0

Pokret za Europu sloboda i demokracije

MENL

189

785

1 020

85 %

0

Savez za mir i slobodu

APF

62

329

391

85 %

-5

Ukupno

 

5 870

25 850

36 160

85 %

242

 

129.  napominje da su 2016. odobrena sredstva unesena u proračunsku stavku 4 0 3, koja se odnosi na političke zaklade, korištena kako slijedi(16):

Zaklada

Pokrata

Povezana sa strankom

Vlastita sredstva

Konačna bespovratna sredstva EP-a

Ukupni prihodi

Bespovratna sredstva EP-a izražena kao postotak prihvatljivih rashoda (do 85 %)

Centar za europske studije Wilfried Martens

WMCES

EPP

965 665

4 878 174

5 843 839

85 %

Zaklada za europske napredne studije

FEPS

PES

1 041 910

4 430 253

5 472 163

84 %

Europski liberalni forum

ELF

ALDE

248 996

1 126 430

1 375 426

85 %

Zelena europska zaklada

GEF

EGP

204 866

1 090 124

1 294 990

85 %

Preobrazimo Europu

TE

EL

217 209

901 484

1 118 693

85 %

Institut europskih demokrata

IED

PDE

50 690

272 033

322 724

85 %

Centar Maurits Coppieters

CMC

EFA

71 952

318 411

390 362

85 %

Novi smjer – Zaklada za europsku reformu

ND

AECR

316 916

1 503 964

1 820 880

85 %

Europska zaklada za slobodu

EFF

EAF

41 923

226 828

268 751

85 %

Organizacija za europsku međudržavnu suradnju*

OEIC

EUD

21 702

126 727

148 429

99 %

Kršćanska politička zaklada za Europu

SALLUX

ECPM

61 024

326 023

387 047

85 %

Europski identiteti i tradicije

ITE

AEMN

37 896

184 685

222 581

85 %

Zaklada za Europu nacija i sloboda

FENL

MENL

96 726

549 357

646 084

85 %

Europa Terra Nostra

ETN

APF

37 461

151 403

188 864

85 %

Ukupno**

 

 

3 414 937

16 085 895

19 500 832

85 %

(*)  Konačna bespovratna sredstva za OEIC čine 99 % rashoda jer su neki od njih reklasificirani u neprihvatljive rashode, čime se smanjuju ukupni prihvatljivi rashodi.

(**)  Tablica ne sadrži brojke za IDDE zbog postupka ukidanja bespovratnih sredstava iz 2016.   Odluka o bespovratnim sredstvima još nije donesena.

 

 

 

 

 

 

130.  izražava zabrinutost zbog nedavno utvrđenih nepravilnosti do kojih je došlo u odnosu na rashode i vlastita sredstva brojnih europskih političkih stranaka i zaklada;

131.  izražava zabrinutost zbog reputacijskog rizika za Parlament koju predstavlja bilo koja takva nepravilnost te je uvjeren da je potrebno brzo i učinkovito djelovanje kako bi se u budućnosti spriječile i riješile slične nepravilnosti; no smatra da su te nepravilnosti limitirane na ograničen broj političkih stranaka i zaklada; smatra da se zbog tih nepravilnosti ne bi trebalo dovoditi u pitanje financijsko upravljanje ostalim političkim strankama i zakladama; smatra da je potrebno ojačati mehanizme unutarnje kontrole Parlamenta;

132.  poziva glavnog tajnika da do 1. svibnja ove godine podnese izvješće svim nadležnim odborima o mjerama poduzetima u cilju borbe protiv zlouporabe dodijeljenih subvencija;

133.  traži da novoosnovano tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade Parlamentu podnese izvješće o napretku nakon prve godine svog djelovanja, tj. 2017.; poziva glavnog tajnika da osigura da će to tijelo imati na raspolaganju sve potrebne resurse kako bi ispunilo svoje zadaće;

134.  smatra da, u slučajevima u kojima stranke i zaklade zapošljavaju osobe, treba u cijelosti poštovati radno pravo i socijalno zakonodavstvo države članice u kojoj se rad obavlja; poziva na to da se u interne revizije uključi analiza tog aspekta;

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

19.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gerben-Jan Gerbrandy, Brian Hayes, Andrey Novakov, Miroslav Poche

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Howarth

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, John Howarth, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 48, 24.2.2016.

(2)

SL C 323, 28.9.2017., str. 1.

(3)

SL C 266, 11.8.2017., str. 1.

(4)

SL C 322, 28.9.2017., str. 1.

(5)

SL C 322, 28.9.2017., str. 10.

(6)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(7)

PE 422.541/Bur.

(8)

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.

(9)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(10)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0114

(11)

Usvojeni tekstovi, P8_TA_PROV(2017)0408

(12)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada

2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage

Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 – SL L 298, 26.10.2012.

(13)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012.

o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije – SL L 362, 31.12.2012.

(14)

Svi iznosi izraženi su u tisućama EUR

(15)

Ukupni prihodi uključuju prijenos sredstava iz prethodne godine u skladu s člankom 125. stavkom 6. Financijske uredbe

(16)

Svi iznosi izraženi su u tisućama EUR

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna napomena