Postup : 2017/2137(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0105/2018

Predkladané texty :

A8-0105/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.19

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0124

SPRÁVA     
PDF 824kWORD 105k
26.3.2018
PE 612.130v01-00 A8-0105/2018

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel I – Európsky parlament

(2017/2137(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel I – Európsky parlament

(2017/2137(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017) 365 – C8-0248/2017)(2),

–  so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2016, oddiel I – Európsky parlament(3),

–  so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(5) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a článok 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva zo 16. júna 2014 o vnútorných pravidlách pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu(7), a najmä na jeho článok 22,

–  so zreteľom na článok 94 a článok 98 ods. 3 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0105/2018),

A.  keďže predseda 28. júna 2017 prijal účtovnú závierku Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2016;

B.  keďže generálny tajomník ako hlavný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním 10. júla 2017 potvrdil, že má primeranú istotu o tom, že zdroje pridelené do rozpočtu Európskeho parlamentu sa použili na plánovaný účel a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

C.  keďže podľa článku 166 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa vyžaduje, aby každá inštitúcia Únie prijala všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na poznámky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu;

1.  udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel I – Európsky parlament

(2017/2137(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel I – Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 94 a článok 98 ods. 3 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0105/2018),

A.  keďže účtovník Európskeho parlamentu vo svojom schválení konečnej účtovnej závierky konštatoval, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu, výsledky operácií a hotovostný tok Európskeho parlamentu;

B.  keďže v súlade s bežným postupom bolo administratíve Európskeho parlamentu zaslaných 141 otázok a Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) dostal a verejne prediskutoval písomné odpovede za prítomnosti podpredsedu zodpovedného za rozpočet, generálneho tajomníka a vnútorného audítora;

C.  keďže pokiaľ ide o kvalitu, účinnosť a účelnosť v riadení verejných financií, stále existuje priestor na zlepšenie a je potrebná kontrola, aby sa zabezpečilo, že politické vedenie a administratíva Parlamentu nesú zodpovednosť voči občanom Únie;

Dohľad nad rozpočtovým a finančným hospodárením Európskeho parlamentu

1.  konštatuje, že formálny systém dohľadu nad rozpočtovým a finančným hospodárením Európskeho parlamentu pozostáva zo štyroch hlavných zložiek:

– schválenie konečnej účtovnej závierky účtovníkom Európskeho parlamentu;

– výročné správy vnútorného audítora a jeho stanovisko k systému vnútornej kontroly;

– posúdenie administratívnych a iných výdavkov v prípade všetkých inštitúcií Únie vrátane Európskeho parlamentu jeho externým audítorom, t. j. Dvorom audítorov;

– postup udelenia absolutória, ktorý pripravuje Výbor pre kontrolu rozpočtu a ktorého výsledkom je rozhodnutie Európskeho parlamentu o udelení absolutória predsedovi Európskeho parlamentu;

2.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov rozšíril vzorku týkajúcu sa počtu operácií Parlamentu, a nabáda Dvor audítorov, aby takto postupoval aj naďalej, keďže riziko poškodenia dobrej povesti je relatívne vysoké vzhľadom na to, že finančné a rozpočtové chyby by mohli negatívne ovplyvniť pozíciu inštitúcie;

3.  nabáda Dvor audítorov, aby zvážil možnosť vydávania viacerých osobitných správ o špecifických oblastiach činností Parlamentu, ako sú napríklad jeho komunikačné politiky a riadenie grantov pre európske politické strany a nadácie s osobitným zameraním na zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti;

4.  víta nadväzné opatrenia, ktoré administratíva prijíma na posilnenie vnútornej odbornej kapacity v oblasti účtovných závierok a auditu, a to vytvorením dodatočnej služby pre poslancov zapojených do postupov udeľovania absolutória inštitúciám Únie, čím poskytuje pomoc a podporu na pochopenie a výklad výsledkov ročných účtovných a audítorských správ;

Rozpočtové a finančné hospodárenie Európskeho parlamentu

5.  konštatuje, že konečné rozpočtové prostriedky Parlamentu na rok 2016 boli na úrovni 1 838 613 983 EUR alebo 19,39 % okruhu V viacročného finančného rámca(8) (VFR) vyčleneného na administratívne výdavky inštitúcií Únie ako celku na rok 2016, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2015 (1 794 929 112 EUR) predstavuje zvýšenie o 2,4 %;

6.  konštatuje, že celkové príjmy zapísané v účtovnej závierke k 31. decembru 2016 boli 183 381 513 EUR (176 367 724 EUR v roku 2015) vrátane pripísaných príjmov vo výške 30 589 787 EUR (27 988 590 EUR v roku 2015);

7.  zdôrazňuje, že štyri kapitoly predstavovali 69,92 % celkovej výšky záväzkov: kapitola 10 (Členovia inštitúcie), kapitola 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci), kapitola 20 (Budovy a súvisiace náklady) a kapitola 42 (Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc), čo svedčí o vysokej miere nepružnosti väčšej časti výdavkov Parlamentu;

8.  berie na vedomie údaje, na základe ktorých sa vykonala účtovná závierka Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2016, a to:

a) Disponibilné rozpočtové prostriedky (v EUR)

rozpočtové prostriedky na rok 2016:

1 838 613 983

neautomatické prenosy z rozpočtového roka 2015:

-

automatické prenosy z rozpočtového roka 2015:

289 323 907

rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2016:

30 589 787

prenosy zodpovedajúce pripísaným príjmom z roku 2015:

103 055 269

Spolu:

2 261 582 946

b) Použitie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku 2016 (v EUR)

záväzky:

2 225 465 435

vykonané platby:

1 900 199 164

automaticky prenesené rozpočtové prostriedky vrátane prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov:

324 909 094

neautomaticky prenesené rozpočtové prostriedky:

-

zrušené rozpočtové prostriedky:

36 094 295

c) Rozpočtové príjmy (v EUR)

prijaté v roku 2016:

183 381 513

d) Celková súvaha k 31. decembru 2016 (v EUR)

1 574 480 381

9.  upozorňuje, že v roku bolo viazaných 99,2 % rozpočtových prostriedkov zapísaných v rozpočte Parlamentu t. j. 1 823 844 172 EUR, pričom miera rušenia dosiahla 0,8 %; s uspokojením konštatuje, že podobne ako v predchádzajúcich rozpočtových rokoch sa dosiahla veľmi vysoká miera plnenia rozpočtu; poznamenáva, že platobné rozpočtové prostriedky boli na úrovni 1 538 531 527 EUR a že miera plnenia bola 84,4 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 0,7 %;

10.  zdôrazňuje skutočnosť, že miera zrušených rozpočtových prostriedkov za rok 2016 bola 14 769 811 EUR a týkala sa hlavne platov a iných nárokov a opäť aj výdavkov na budovy;

11.  konštatuje, že v rozpočtovom roku 2016 bolo schválených sedem presunov v súlade s článkami 27 a 46 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré predstavovali 66 655 000 EUR, resp. 3,6 % konečných rozpočtových prostriedkov; so znepokojením konštatuje, že väčšina týchto presunov sa znovu týkala politiky Parlamentu v oblasti budov, a najmä projektu budovy Konrad Adenauer; domnieva sa, že úroveň zberného presunu je stále veľmi vysoká; je pevne presvedčený, že efektívne rozpočtové hospodárenie by malo umožniť znížiť tieto presuny na nevyhnutné minimum; naliehavo vyzýva, aby sa politika Európskeho parlamentu v oblasti budov stanovila dostatočne jasne ako súčasť rozpočtovej stratégie;

Výroky Dvora audítorov o spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2016 a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií súvisiacich s touto účtovnou závierkou

12.  pripomína, že Dvor audítorov vykonáva osobitné posúdenie administratívnych a iných výdavkov ako jednej skupiny politík pre všetky inštitúcie EÚ; upozorňuje, že administratívne a súvisiace výdavky zahŕňajú výdavky na ľudské zdroje (platy, príspevky a dôchodky), ktoré predstavujú 60 % celkových administratívnych výdavkov, ako aj výdavky na budovy, zariadenia, energiu, komunikácie a informačné technológie;

13.  pripomína, že audit zahŕňal preskúmanie reprezentatívnej vzorky 100 platobných transakcií vrátane vzorky 20 záväzkov na základe rizika, ktoré boli schválené tesne pred koncom rozpočtového roka 2016 a automaticky prenesené do roku 2017, s cieľom skontrolovať využívanie rozpočtu v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

14.  berie na vedomie vyjadrenie Dvora audítorov, že audítorské dôkazy celkovo ukazujú, že výdavky na administratívu nie sú ovplyvnené významnou mierou chýb; berie na vedomie, že na základe 12 vyčíslených chýb predstavuje odhadovaná úroveň chybovosti v okruhu 5 VFR na administratívu 0,2 % (pokles z 0,6 % v roku 2015);

Správa finančných prostriedkov politickými skupinami

15.  pripomína, že politické skupiny nesú zodpovednosť voči Parlamentu za hospodárenie s finančnými prostriedkami, ktoré sú im pridelené, v rámci právomocí, ktoré im udelilo Predsedníctvo; so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov zistil nedostatky v kontrolách povoľovania a uhrádzania výdavkov týkajúcich sa Skupiny Európa národov a slobody (ENF), a že boli vykonané platby, ktoré neboli pokryté zmluvami vyplývajúcimi z postupu verejného obstarávania; zdôrazňuje, že externá audítorská firma Ernst and Young vydala výrok s výhradou; vyzýva Predsedníctvo Parlamentu, aby prijalo náležité opatrenia vrátane možných náhrad, pokiaľ ide o skupinu ENF;

16.  berie na vedomie osobitné zistenia týkajúce sa Európskeho parlamentu, ktoré sú uvedené vo výročnej správe Dvora audítorov za rok 2016; poznamenáva, že pri jednej platbe politickej skupine Dvor audítorov zistil nedostatky v kontrolách povoľovania a úhrady výdavkov vykonaných v roku 2015, ale zúčtovaných v roku 2016; okrem toho poznamenáva, že Dvor audítorov zistil, že platby boli vykonané bez toho, aby boli zahrnuté do zmlúv uzavretých na základe postupu verejného obstarávania; dodáva nakoniec, že Dvor audítorov zistil podobné nedostatky pri operácii súvisiacej s inou politickou skupinou v roku 2015;

17.  berie na vedomie odpovede, ktoré poskytol Európsky parlament Dvoru audítorov v námietkovom konaní; žiada Dvor audítorov, aby priebežne informoval príslušný výbor o vykonávaní svojho odporúčania preskúmať rámec kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov pridelených politickým skupinám a účinnejšie monitorovať to, ako uplatňujú pravidlá povoľovania a uhrádzania výdavkov a vykonávajú postupy verejného obstarávania;

18.  nabáda generálny sekretariát Parlamentu, aby pokračoval vo svojom ďalšom úsilí s cieľom pomôcť politickým skupinám v zlepšovaní ich vnútorného finančného hospodárenia a poskytovať im lepšie usmernenia; vyzýva politické skupiny, aby pokračovali v zlepšovaní uplatňovania príslušných pravidiel pre povoľovanie a úhradu výdavkov a aby zlepšovali a ďalej harmonizovali vykonávanie postupov verejného obstarávania;

Výročná správa vnútorného audítora

19.  konštatuje, že na otvorenej schôdzi príslušného výboru s vnútorným audítorom, ktorá sa konala 23. januára 2018, vnútorný audítor predložil svoju výročnú správu a opísal, ako v roku 2016 vykonal audity na tieto témy:

–  preskúmanie projektu nového systému finančného hospodárenia (FMS) – fáza 3:

–  kroky nadväzujúce na neukončené opatrenia zo správ o vnútornom audite;

–  audiovizuálny sektor;

–  prijímanie úradníkov a dočasných zamestnancov;

–  externý posudok stavebných projektov v rámci generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku (GR INLO);

–  postup zostavovania správ o činnosti;

–  prijímanie zmluvných zamestnancov;

–  infraštruktúra a operácie IT: inventár dátového centra IT a riadenie externého odborného poradenstva;

20.  pripomína, že výročná správa o činnosti je základným kameňom riadiacej štruktúry Parlamentu; zdôrazňuje, že po audite postupu zostavovania správ o činnosti, ktorý sa zameral na účinnosť výročných správ o činnosti ako nástroja na informovanie o zodpovednosti a výkonnosti, vnútorný audítor predložil tieto odporúčania:

–  mal by sa prijať integrovaný rámec plánovania a podávania správ; mal by sa vzťahovať na stanovenie strategických cieľov a ročných operačných cieľov každého generálneho riaditeľstva, mal by stanoviť kľúčové ukazovatele výsledkov a zlepšiť informovanie o výkonnosti vo výročných správach o činnosti;

–  generálny tajomník by mal vymenovať útvar s rozšíreným mandátom na koordináciu a monitorovanie postupu zostavovania správ o činnosti;

–  malo by sa posilniť hodnotenie rámca vnútornej kontroly a podávanie správ o ňom tým, že sa v rámci každého generálneho riaditeľstva vymenuje koordinátor vnútornej kontroly, že sa generálnym riaditeľstvám poskytnú vhodné usmernenia a nástroje a zabezpečí sa jednotné podávanie správ o vnútornej kontrole vo výročných správach o činnosti;

–  treba prijať špecifické usmernenia pre Parlament na vypracovanie vyhlásenia o vierohodnosti a posúdenie potreby vyjadrovať prípadné výhrady;

21.  poznamenáva, že postup prijímania následných opatrení v roku 2016 viedol k uzavretiu 22 zo 48 validovaných nedoriešených opatrení, ako aj to, že rizikový profil ostávajúcich opatrení sa v roku 2016 postupne znižoval; poznamenáva najmä, že na konci roka ostalo 10 z 26 nedoriešených opatrení kategórie opatrení „so závažným rizikom“ a zvyšných 16 kategórie opatrení „s miernym rizikom“;

Následné opatrenia k uzneseniu o absolutóriu za rok 2015

22.  berie na vedomie písomné odpovede na uznesenie o udelení absolutória za rok 2015, ktoré boli Výboru pre kontrolu rozpočtu doručené 4. októbra 2017, a vystúpenie generálneho tajomníka v súvislosti s rozličnými otázkami a žiadosťami uvedenými v uznesení o udelení absolutória Parlamentu za rok 2015, ako aj výmenu názorov s poslancami, ktorá nasledovala po tomto vystúpení; zdôrazňuje, že je dôležité častejšie viesť vo Výbore pre kontrolu rozpočtu diskusie s generálnym tajomníkom o otázkach týkajúcich sa rozpočtu Parlamentu a jeho plnenia;

23.  zdôrazňuje ešte raz, a to v záujme väčšej transparentnosti v rámci inštitúcie, a najmä pokiaľ ide o jej rozhodovací postup, potrebu uľahčiť a viac sprístupniť prácu vnútorných rozhodovacích orgánov Parlamentu, najmä Predsedníctva, a predovšetkým rozhodovací postup; žiada, aby programy schôdzí Predsedníctva boli včas zverejňované na intranete a aby sa zápisnice zo schôdzí zverejňovali rýchlejšie; konštatuje, že s ich zverejnením nie je potrebné čakať na ich preklad do všetkých jazykov; vyslovuje uznanie kolégiu kvestorov v súvislosti s pokrokom dosiahnutým v tejto súvislosti, najmä pokiaľ ide o jeho novú politiku zverejňovania rozhodnutí;

24.  žiada generálneho tajomníka, aby postúpil toto uznesenie Predsedníctvu a upozornil na všetky požiadavky týkajúce sa krokov alebo rozhodnutí Predsedníctva; vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval akčný plán a harmonogram, ktorý by Predsedníctvu umožnil prijímať opatrenia nadväzujúce a/alebo reagujúce na odporúčania uvedené v uzneseniach Parlamentu o absolutóriu a aby začlenil výsledky do výročného dokumentu o monitorovaní; žiada generálneho tajomníka, aby včas informoval Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu o všetkých projektoch s veľkým vplyvom na rozpočet, ktoré boli predložené Predsedníctvu;

25.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že na mnohé tieto odporúčania z uznesenia o absolutóriu za rok 2015 sa nenadviazalo a že neboli poskytnuté žiadne dôvody ani vysvetlenie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že Predsedníctvo ani generálny tajomník neuverejnili správu o pokroku ani nedosiahli dostatočný pokrok v súvislosti s niekoľkými žiadosťami o opatrenia alebo rozhodnutie, ktoré by mali prijať;

26.  opäť vyzýva Predsedníctvo, aby sledovalo všetky rozhodnutia o udelení absolutória v súlade s článkom 25 rokovacieho poriadku, článkom 6, prílohou IV k rokovaciemu poriadku a článkom 166 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

27.  pripomína, že v uzneseniach o udelení absolutória Parlamentu za roky 2014 aj 2015 sa požadovalo technické riešenie, ktoré poslancom umožní, aby na svojej internetovej stránke Parlamentu dobrovoľne uverejňovali informácie o stretnutiach so zástupcami záujmových skupín; naliehavo vyzýva Predsedníctvo a generálneho tajomníka Parlamentu, aby to umožnili bez ďalších odkladov;

28.  vyzýva generálneho tajomníka, aby informoval poslancov o dosiahnutom pokroku, pokiaľ ide o projekt iPACS (ktorého cieľom je posilniť a modernizovať bezpečnosť osôb, budov a majetku Parlamentu); poznamenáva, že tento projekt bol prijatý rozhodnutím Predsedníctva z 9. marca 2015; zdôrazňuje, že je dôležité zistiť, či sa projekt s takýmto prvoradým významom pre Parlament, ktorý navyše stojí také množstvo prostriedkov, vykonáva;

29.  vyzýva generálneho tajomníka, aby prijal opatrenia s cieľom riešiť výrazný nárast cien ubytovania v hoteloch v Štrasburgu, ktoré prudko vzrástli z jedného roka na druhý, obzvlášť výrazne počas plenárneho zasadnutia; odporúča uľahčiť dopravu medzi Štrasburgom a nemeckou stranou hranice, kde sú ceny výrazne nižšie (napríklad formou kyvadlovej autobusovej dopravy medzi Kehlom a Parlamentom);

30.  víta iniciatívy generálneho tajomníka, pokiaľ ide o preskúmanie stratégie krízového riadenia a kontinuity činnosti s cieľom posilniť odolnosť Parlamentu, aby mohol lepšie čeliť možným vážnejším udalostiam (akejkoľvek povahy, ale týkajúcich sa napríklad IT, bezpečnosti alebo priestorov) s vplyvom na činnosti Parlamentu, ako je uvedené v rozhodnutí Predsedníctva z 3. mája 2016;

Absolutórium Parlamentu za rok 2016

31.  berie na vedomie výmenu názorov medzi podpredsedom zodpovedným za rozpočet, generálnym tajomníkom a Výborom pre kontrolu rozpočtu za prítomnosti vnútorného audítora, ktorá sa uskutočnila 23. januára 2018 v súvislosti s udeľovaním absolutória Parlamentu za rok 2016;

32.  poznamenáva, že po referende v Spojenom kráľovstve 23. júna 2016 Predsedníctvo diskutovalo o jeho dôsledkoch na svojej schôdzi 4. júla 2016; berie na vedomie stanovisko predsedu, že kým je Spojené kráľovstvo riadnym členom Únie, britskí poslanci a zamestnanci Parlamentu majú rovnaké práva a povinnosti ako všetci jeho ostatní poslanci a zamestnanci; konštatuje, že tento prístup musí byť flexibilný a byť aj naďalej v súlade s akýmikoľvek možnými výsledkami rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie; poznamenáva, že situácia britských poslancov a zamestnancov Parlamentu sa môže zmeniť počas prechodného obdobia, ktoré sa ešte len má stanoviť;

33.  berie na vedomie, že výsledok referenda mal značný vplyv na sekretariáty výborov, výskumné oddelenia a horizontálne služby politických generálnych riaditeľstiev; poznamenáva, že útvary Parlamentu vypracovali analytický materiál na základe prieskumnej práce s cieľom posúdiť vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva na oblasti politík a právne predpisy v príslušných oblastiach; ďalej berie na vedomie, že budúca práca v tejto oblasti má veľmi zložitý právny charakter, ako aj to, že odbornosť vybudovaná v sekretariátoch výborov a tematických sekciách sa môže využiť počas nasledujúcich fáz tohto procesu vystúpenia na základe prijatých politických rozhodnutí;

34.  víta zlepšenie spolupráce v oblasti bezpečnosti medzi Parlamentom a orgánmi hostiteľských krajín, najmä belgickými orgánmi;

35.  nabáda generálneho tajomníka na rokovania s belgickými železnicami o rozšírení ponuky priameho železničného spojenia medzi stanicou Brusel-Luxemburg a letiskom Zaventem v časoch dopravnej špičky pri prílete a odlete poslancov s cieľom ušetriť čas ich cestovania a znížiť ich uhlíkovú stopu; žiada sekretariát o podporu cestovania vlakom poslancov;

36.  pripomína, že otvorenosť voči verejnosti je charakteristickým znakom Parlamentu; podporuje reorganizáciu a zlepšenie všetkých vstupov do budov Parlamentu na troch pracoviskách na základe novej koncepcie bezpečnosti, ktorá zaručuje bezpečné pracovné prostredie pre vykonávanie parlamentných činností a zároveň zachovanie otvorenosti Parlamentu; konštatuje, že tieto vstupy, modernizované v roku 2015, boli vybavené novými systémami kontroly vstupu a začlenené do nového centrálneho integrovaného systému kontroly fyzického prístupu; zdôrazňuje, že vchod do budovy Louise Weiss v Štrasburgu (LOW) je jedným z najviac používaných vchodov pre poslancov, zamestnancov a návštevníkov počas plenárnych schôdzí; zdôrazňuje, že je de facto najviditeľnejším vchodom v Štrasburgu; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tzv. dočasné bezpečnostné kontroly pri vstupe do budovy LOW sa stali trvalými kontrolami; naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby navrhol alternatívu na uľahčenie vstupu do budovy LOW, pričom sa zachová úroveň bezpečnosti a atraktívnosti tohto vchodu;

37.  konštatuje, že zostavovaniu rozpočtu na základe výkonnosti sa v jednotlivých generálnych riaditeľstvách venuje rôzna pozornosť a v niektorých častiach administratívy sa stále nachádza len v predbežnej fáze; vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že v celej administratíve budú stanovené a monitorované jasné, merateľné ciele;

38.  berie na vedomie, že podľa Dvora audítorov dosahujú náklady na geografickú rozptýlenosť Európskeho parlamentu 114 miliónov EUR ročne; berie na vedomie zistenie uvedené uznesenia z 20. novembra 2013 o umiestnení sídel inštitúcií Únie, že 78 % všetkých služobných ciest štatutárnych zamestnancov Parlamentu je priamym dôsledkom toho, že jeho útvary sú geograficky rozptýlené; pripomína, že vplyv tohto rozptýlenia na životné prostredie predstavuje odhadom 11 000 až 19 000 ton emisií CO2; vyzýva Radu, aby našla riešenie tohto plytvania prostriedkami daňovníkov;

39.  berie na vedomie zverejnenie siedmich správ o nekonaní na úrovni EÚ, ako aj piatich posúdení európskej pridanej hodnoty, ktoré boli dokončené v roku 2016;

40.  berie na vedomie revíziu výšky príspevkov pre akreditovaných asistentov poslancov (AAP) týkajúcich sa ich služobných ciest medzi tromi pracoviskami Parlamentu; berie na vedomie, že pre úradníkov a ostatných zamestnancov Parlamentu je počas služobných ciest v Štrasburgu stanovený strop 180 EUR na ubytovanie a 102 EUR na denný príspevok, čo predstavuje celkový príspevok na deň vo výške 282 EUR, zatiaľ čo pre akreditovaných asistentov poslancov je táto suma znížená na 137 EUR, 160 EUR alebo 183 EUR na deň na rovnaké výdavky, a to podľa rozhodnutia poslanca; pripomína však, že akreditovaní asistenti poslancov majú nárok na rovnaké diéty ako úradníci a ostatní zamestnanci Parlamentu na služobné cesty do iných miest určenia než Štrasburg; vyzýva Predsedníctvo už tretí rok po sebe, aby v záujme rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi urýchlene prijalo opatrenia na zosúladenie výšky denných príspevkov na služobnú cestu pre akreditovaných asistentov poslancov v Štrasburgu s príspevkami pre úradníkov a ostatných zamestnancov; opätovne vyzýva Predsedníctvo, aby v plnej miere zosúladilo príspevky pre úradníkov, ostatných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov;

41.  víta ochotu generálneho tajomníka nájsť riešenie a opakuje svoju výzvu, aby sa našlo uskutočniteľné riešenie pre akreditovaných asistentov poslancov, ktorí po odpracovaní dvoch volebných období bez prerušenia nebudú mať právo prihlásiť sa do európskeho systému dôchodkových práv, keď dosiahnu vek odchodu do dôchodku na konci súčasného volebného obdobia, a to v dôsledku okolností, na ktoré nemajú vplyv ani oni, ani poslanci, ktorí ich zamestnávajú, pretože nedosiahnu potrebných desať rokov služby z dôvodu predčasných volieb v roku 2014, ako aj oneskorenia schvaľovania ich nových zmlúv z dôvodu veľkého pracovného zaťaženia ľudských zdrojov po voľbách v rokoch 2009 a 2014; žiada preto, aby sa dve volebné obdobia považovali za desať rokov aktívnej služby; vyzýva generálneho tajomníka, aby poveril generálne riaditeľstvo pre personál (GR PERS), aby bezodkladne našlo možné riešenia a informovalo o nich akreditovaných asistentov poslancov a zapojilo ich do tohto procesu; žiada, aby Komisia predložila legislatívny návrh do 1. septembra 2018 s cieľom vyriešiť tento problém;

42.  berie na vedomie, že pri niektorých náhradách výdavkov na služobné cesty dochádza k veľmi dlhým meškaniam, a navrhuje preskúmať riešenia tohto problému v primeranom časovom rámci;

43.  považuje za vhodné zachovať mierne zvýšenie prostriedkov v rozpočtovom riadku 422 „Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc“ s prihliadnutím na vyššie pracovné zaťaženie v dôsledku brexitu, rastúci počet trialógov, stále vyšší počet dočasných a osobitných výborov, ktorý už dosiahol historickú hranicu 25 stálych a dočasných výborov, ako aj súbežnosť konca volebného obdobia s komplexným balíkom legislatívnych návrhov týkajúcich sa VFR;

44.  žiada generálneho tajomníka, aby Komisii predložil správu o hodnotení nového štatútu akreditovaných asistentov poslancov vypracovanú na základe uznesenia z 28. apríla 2016 o absolutóriu za rozpočtový rok 2014 a článku 3 nariadenia č. 160/2009;

45.  nabáda Predsedníctvo, aby pri posudzovaní nových pravidiel týkajúcich sa skupín návštevníkov zavedených minulý rok vypustilo možnosť vymenovať akreditovaných asistentov poslancov ako vedúcich skupiny, pretože to predstavuje problém z odborného, právneho, etického hľadiska, ako aj z hľadiska ochrany údajov;

46.  konštatuje, že stážisti zamestnaní poslancami majú zmluvu s poslancom podľa súkromného práva, ktorá im neudeľuje podobné postavenie, ako majú iné kategórie zamestnancov Parlamentu, ani nemajú nárok na štipendium od Parlamentu (štipendiá Roberta Schumana); vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci generálneho riaditeľstva pre financie (GR FINS) neexistuje žiadna možnosť alebo právny rámec na zavedenie systému priamych zálohových platieb pre týchto stážistov pred služobnými cestami – hoci takéto možnosti platia v prípade všetkých ostatných zamestnancov – vzhľadom na skutočnosť, že si zo zrejmých dôvodov môžu sotva dovoliť vopred uhradiť tieto náklady z vlastných zdrojov; zdôrazňuje, že poslanci môžu v jednotlivých prípadoch uzavrieť dohodu o zálohových platbách so stážistom a osobou poverenou vykonávaním platieb; poznamenáva však, že mnohí poslanci nevyužívajú služby osoby poverenej vykonávaním platieb na odmeňovanie stážistov, ktorých zamestnávajú, žiada Parlament, aby čo najskôr posúdil, či by bolo možné zaviesť takýto systém priamych platieb;

47.  so znepokojením konštatuje, že v tejto pokročilej fáze volebného obdobia sa životopisy viac ako polovice poslancov ešte neobjavili v ich profiloch na oficiálnej internetovej stránke Parlamentu; vyzýva generálneho tajomníka, aby čo najskôr prijal potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa životopisy všetkých poslancov nachádzali na oficiálnej webovej stránke;

48.  domnieva sa, že s cieľom získať nezávislejšie a spoľahlivejšie stanovisko a štúdie treba vypracovať pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov v prípade expertov najatých výbormi Parlamentu;

49.  pripomína, že v absolutóriách za roky 2014 a 2015 sa uvádza, že webová stránka Parlamentu nie je práve jednoduchá na používanie, a v tejto súvislosti vyzýva generálne riaditeľstvo komunikácie (GR COMM), aby webovú stránku zlepšilo a čo najskôr zaviedlo účinnejší vyhľadávač; zdôrazňuje, že je potrebný ďalší pokrok, pokiaľ ide o atraktívnosť webovej stránky, a že je potrebné ďalšie úsilie s cieľom diverzifikovať dostupné platformy sociálnych médií; požaduje uplatňovanie novej stratégie, ktorá zohľadní všetky možnosti sociálnych médií v ich rôznych podobách;

50.  berie na vedomie aktualizované vyhlásenie o poslaní informačných kancelárií, ktoré sa odteraz budú nazývať „styčné kancelárie“ (v súlade s rozhodnutím Predsedníctva z novembra 2017); zdôrazňuje, že ich hlavnou úlohou je informovať a komunikovať na miestnej úrovni v mene Parlamentu s cieľom poskytovať informácie o Únii a jej politikách prostredníctvom činností externých zainteresovaných strán na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni; zdôrazňuje, že treba optimalizovať používanie nových komunikačných technológií a modelov a využiť výhodnú zemepisnú polohu styčných kancelárií v blízkosti občanov na ďalšie zintenzívnenie činností na miestnej úrovni, ako je organizovanie diskusií s poslancami a občianskou spoločnosťou, s cieľom vypočuť si názory ľudí a spolupracovať s nimi; zdôrazňuje, že internetové diskusie a pozornosť médií vyvolané takýmito podujatiami by mali prispieť k tomu, aby sa záber oslovených občanov ešte rozšíril; vyzýva na zlepšenie stratégie prijatej v súvislosti so styčnými kanceláriami Parlamentu a nalieha na GR COMM, aby sa zaoberalo problémom nerovnováhy medzi prostriedkami vynakladanými na budovy a náklady na zamestnancov v porovnaní s hlavnými funkciami týchto kancelárií, t. j. priamou komunikáciou s miestnymi zainteresovanými stranami a občanmi;

Generálne riaditeľstvo komunikácie

51.  pripomína, že kľúčový ukazovateľ výkonnosti GR COMM je celkový rozsah oslovenia verejnosti alebo vyvolania záujmu a pozornosti v celej škále komunikačných platforiem a kanálov Parlamentu; konštatuje, že pokiaľ ide o prítomnosť Parlamentu v médiách a priemerné pokrytie za mesiac, došlo k zvýšeniu o 12 % v porovnaní s rokom 2015 a o 7 % v porovnaní s volebným rokom 2014; berie na vedomie zlepšenie v používaní sociálnych médií Parlamentom, ako aj akcií spojených so zvyšovaním informovanosti mladých ľudí; upozorňuje však, že komunikačné činnosti Parlamentu by sa mali naďalej zlepšovať, a to najmä zvýšením dosahu v sociálnych médiách, ktorý v súčasnosti nespĺňa štandardy očakávané od takejto inštitúcie; zdôrazňuje, že najmä vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 treba vypracovať a uplatňovať komplexnú stratégiu v oblasti sociálnych médií; zdôrazňuje, že táto stratégia musí zohľadňovať množstvo práce, ktorú Parlamentu vykonáva, berúc do úvahy mnohostranné záujmy, obavy a nápady týkajúce sa budúcnosti Európy, ktoré vyslovujú občania;

52.  berie na vedomie, že GR COMM začalo nový viacročný pracovný program grantov v oblasti médií a organizovania podujatí na roky 2016 – 2019; berie na vedomie, že v prípade grantov v kategórii médií bolo uzavretých 102 rámcových dohôd o partnerstve a úspešných bolo 48 žiadostí o grant v celkovej hodnote 3,99 milióna EUR; poznamenáva, že v oblasti organizácie podujatí bolo na udelenie grantu vybraných 18 projektov v celkovej hodnote 0,8 milióna EUR; vyzýva GR COMM, aby sa sústredilo na aktívnejší prístup k tým, ktorí sa sami nezaujímajú o činnosti Parlamentu alebo sú možno voči jeho fungovaniu dokonca skeptickí;

53.  berie na vedomie hlavné technické a redakčné zmeny verejného webového sídla Parlamentu, najmä pokiaľ ide o optimalizáciu vyhľadávača webovej stránky; vyslovuje uznanie GR COMM za tento pokrok, ale dodáva, že je stále príliš pomalý; poznamenáva, že v roku 2016 sa začal vykonávať projekt ústretového dizajnu webových stránok a projekt modernizácie platformy živého vysielania cez internet a videa na požiadanie, ktorých cieľom je prepracovať webovú stránku tak, aby bola prispôsobená všetkým typom zariadení, a že v častiach webového sídla boli úspešne realizované; požaduje, aby sa v týchto projektoch pokračovalo a aby sa realizovali vo všetkých častiach webového sídla Parlamentu; konštatuje, že treba ešte vykonať veľa práce, aby vznikol účinný webový a komunikačný nástroj; zdôrazňuje, že modernizácia sa musí vykonať včas, keďže Parlament by mal byť viditeľný a prístupný ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, najneskôr však do ich termínu; zdôrazňuje, že transparentné a dostupné webové sídlo je pre účasť občanov kľúčové;

54.  poukazuje na významný nárast počtu žiadostí predložených službe pre žiadosti občanov o informácie (AskEP) od roku 2014, najmä v dôsledku zdanlivo koordinovaných kampaní zameraných na písomné otázky o aktuálnych záležitostiach; navrhuje, aby sa odpovede Parlamentu sprístupnili poslancom, ktorí o nich možno nevedia;

55.  upozorňuje na nedávny prieskum Eurobarometra zadaný Parlamentom, v rámci ktorého bola položená osobitná otázka týkajúca sa obrazu Európskeho parlamentu; víta skutočnosť, že podľa prieskumu sa percentuálny podiel občanov, ktorí majú pozitívny názor na Parlament, zvýšil z 25 % v roku 2016 na 33 % v roku 2017; s uspokojením konštatuje, že zvýšenie pozitívneho obrazu Parlamentu priamo zodpovedá poklesu negatívneho vnímania o 7 percentuálnych bodov z 28 % (2016) na 21 % (2017); poukazuje na to, že napriek jasným znakom zlepšenia treba ešte vykonať veľa práce;

56.  nabáda Predsedníctvo, aby pri posudzovaní nových pravidiel týkajúcich sa skupín návštevníkov, ktoré boli zavedené minulý rok, vypustilo možnosť vymenovať akreditovaných asistentov poslancov za vedúcich skupiny;

57.  požaduje revíziu systému na výpočet náhrady cestovných výdavkov v prípade skupín návštevníkov pod záštitou poslancov s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi Únie a podporiť využívanie ekologickejších dopravných prostriedkov vzhľadom na to, že súčasný systém založený na výpočte kilometrov nezohľadňuje vzdialenosť a geografické prekážky v niektorých oblastiach Únie a pokrytie nákladov na cestovanie do miest, kde sú k dispozícii rýchlejšie a ekologickejšie dopravné prostriedky;

58.  konštatuje, že k 31. decembru 2016 bolo v rámci sekretariátu zamestnaných celkovo 5 375 úradníkov a dočasných zamestnancov (pokles o 16 v porovnaní s 31. decembrom 2015) a v rámci politických skupín bolo celkovo zamestnaných 806 úradníkov a dočasných zamestnancov (nárast o 35 v porovnaní s 31. decembrom 2015); konštatuje, že spolu so zmluvnými zamestnancami bolo GR PERS zodpovedné za 9 617 zamestnancov (nárast o 264 v porovnaní s 31. decembrom 2015);

59.  berie na vedomie, že 1. januára 2016 bolo zrušených 57 pracovných miest v pláne pracovných miest Parlamentu v súlade s revíziou služobného poriadku z roku 2014 a s VFR na roky 2014 – 2020;

Generálne riaditeľstvo pre personál

60.  víta skutočnosť, že podpora rovnosti príležitostí je aj naďalej jednou zo základných súčastí politiky riadenia ľudských zdrojov Parlamentu; berie na vedomie, že akčný plán na podporu rodovej rovnosti a rozmanitosti, ktorý Predsedníctvo schválilo v roku 2015, pokračoval v roku 2016 spolu s jeho osobitnými cieľmi a všetkými ostatnými opatreniami;

61.  víta skutočnosť, že bol prijatý plán s názvom Rodová rovnosť na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu; berie na vedomie, že v pláne sa uvádzajú konkrétne akcie a jasný harmonogram osobitných opatrení týkajúcich sa riadenia, odbornej prípravy, zvyšovania povedomia o rodovej rovnosti, zosúladenia pracovného a súkromného života a pravidelného monitorovania rodovej rovnosti prostredníctvom štatistiky;

62.  víta skutočnosť, že rodová rovnosť medzi vedúcimi oddelení vymenovanými generálnym tajomníkom sa zvýšila z 21 % v roku 2006 na 36 % v roku 2016 a že pracovné miesta, ktoré obsadzujú ženy, vykazujú skôr uspokojujúce zlepšenie kvality pracovných miest pridelených ženám;

63.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že rodová rovnosť na úrovni generálnych riaditeľov klesla z 33,3 % / 66,7 % v roku 2015 na 16,7 % / 83,3 % v roku 2016; berie na vedomie, že rodová rovnosť na úrovni riaditeľov bola medziročne v rokoch 2015 a 2016 stabilná (29,2 % / 70,8 % resp. 29,8 % / 70,2 %); domnieva sa, že je to v rozpore s plánom rodovej rovnosti na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu;

64.  uznáva, že v prípade určitých činností, ako napríklad prevádzkovanie jedální a upratovanie, bolo externé zabezpečovanie činností pre Parlament uprednostňovanou možnosťou a že v dôsledku toho môže počet externých zamestnancov v priestoroch Parlamentu na niektorých generálnych riaditeľstvách dokonca presiahnuť počet úradníkov;

65.  pripomína názor, že externí zamestnanci by nemali byť využívaní na kompenzáciu zníženia počtu pracovných miest dohodnutého v rámci revízie služobného poriadku v roku 2014 a súčasného VFR;

66.  konštatuje, že na konci roka 2016 pracovalo v Európskom parlamente 1 924 akreditovaných asistentov poslancov v porovnaní s 1 791 asistentmi v predchádzajúcom roku; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala právam akreditovaných asistentov poslancov a miestnych asistentov, keďže ich zmluvy priamo súvisia s mandátom poslancov, ktorým pomáhajú, so zreteľom na to, že akreditovaní asistenti poslancov patria medzi zamestnancov, ktorí majú pracovnú zmluvu s Európskym parlamentom, zatiaľ čo na miestnych asistentov sa vzťahujú rôzne vnútroštátne právne predpisy;

67.  opäť vyjadruje znepokojenie nad tým, že sa údajne bežne stáva, že poslanci nútia akreditovaných asistentov, aby cestovali na služobné cesty, najmä do Štrasburgu, bez služobných príkazov, bez úhrady nákladov na služobnú cestu alebo jednoducho bez úhrady cestovných výdavkov; domnieva sa, že takáto prax vytvára priestor na zneužívanie, keďže ak akreditovaní asistenti poslancov cestujú bez cestovného príkazu, nielenže si musia platiť náklady z vlastných prostriedkov, ale zároveň sa na nich nevzťahuje poistenie na pracovisku; žiada generálneho tajomníka, aby preskúmal tento údajný postup a podal o tom správu do konca roka;

68.  opäť vyzýva Konferenciu predsedov a Predsedníctvo, aby opätovne zvážili možnosť, že by akreditovaní asistenti poslancov za určitých podmienok sprevádzali poslancov pri oficiálnych parlamentných delegáciách a služobných cestách, ako už požadovali niektorí poslanci; žiada generálneho tajomníka, aby preskúmal rozpočtové dôsledky a organizáciu a logistiku týchto služobných ciest;

69.  poznamenáva, že Parlament poskytuje rozpočet Výboru zamestnancov, a vyzýva na prijatie podobného rozpočtu aj pre výbor akreditovaných asistentov, pretože plnia úlohy stanovené v štatúte poslancov Európskeho parlamentu a jeho vykonávacích opatreniach, ktoré sú užitočné pre všetky inštitúcie a poslancov;

70.  vyzýva administratívu, aby začlenila výbor akreditovaných asistentov poslancov do procesu rozhodovania o všetkých pravidlách, ktoré sa môžu týkať akreditovaných asistentov poslancov výlučne alebo spoločne so všetkými ostatnými kategóriami zamestnancov zastúpenými vo výbore zamestnancov;

71.  víta záujem ponechať si zamestnancov s britským štátnym občianstvom, ktorí sa stali zamestnancami európskej verejnej služby, a žiada generálneho tajomníka, aby podal správu o potenciálnych rizikách pre britských zamestnancov a o tom, ako zaistiť, aby sa britskí zamestnanci nestali obeťami brexitu a aby sa v plnej miere zachovali ich štatutárne, zmluvné a nadobudnuté práva ;

72.  berie na vedomie, že v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(9) bolo v pláne pracovných miest Parlamentu na rok 2016 zrušených 57 pracovných miest v súlade s požiadavkou 5 % zníženia počtu pracovných miest; konštatuje, že ďalšie dve pracovné miesta boli zrušené a prevedené na Komisiu v súvislosti s medziinštitucionálnymi projektmi v oblasti IT; okrem toho konštatuje, že Parlament mal k 1. januáru 2017 v nadväznosti na rozhodnutie rozpočtového orgánu znížiť svoj plán pracovných miest o ďalších 76 pracovných miest;

73.  zastáva názor, že v reakcii na kampaň #metoo by mal Parlament dosiahnuť nulovú toleranciu voči všetkým formám násilia, či už štrukturálnemu, sexuálnemu, fyzickému, alebo psychologickému násiliu; žiada preto:

– úplné vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom s úplným vyčerpaním dostupných trestov a sankcií;

– vytvorenie ústrednej kancelárie na podávanie sťažností o prípadoch obťažovania;

– prístup pre všetkých k nezávislému výboru pre obťažovanie v Parlamente, ktorý nebude zodpovedať vnútorným štruktúram moci v podobe zúčastnených poslancov;

– ochranu s úplnou anonymitou a diskrétnosťou pre obete násilia a osoby, ktoré o takomto násilí informujú;

– psychologickú podporu obetiam, ktorú bude poskytovať útvar Parlamentu s lekármi, sociálnymi pracovníkmi a poradcami;

– povinné školenia o sexuálnom obťažovaní a šikanovaní pre poslancov a úradníkov vo vedúcich pozíciách;

– odbornú prípravu a informácie pre zamestnancov, ktoré im majú pomôcť rozoznať sexuálne obťažovanie a zabezpečiť, aby poznali svoje práva;

74.  domnieva sa, že pomerne nízky počet sťažností podaný v roku 2016 poradnému výboru zaoberajúcemu sa sťažnosťami akreditovaných asistentov poslancov na obťažovanie a akreditovanými asistentami by mohol poukazovať na nedostatok vhodných kanálov; zdôrazňuje, že podľa služobného poriadku existujú dva druhy obťažovania (psychické a sexuálne obťažovanie); zastáva názor, že boj proti akémukoľvek druhu obťažovania by mal byť jednou z najvýznamnejších priorít generálneho tajomníka; v tejto súvislosti víta návrh generálneho tajomníka zaviesť sieť nezávislých dôverných poradcov, na ktorých by sa mohli obrátiť akreditovaní asistenti poslancov, stážisti poslancov, zamestnanci skupín a všetci ostatní zamestnanci a stážisti; berie na vedomie, že títo poradcovia budú vybraní na základe odbornosti a zručností v oblasti medziľudských vzťahov a budú absolvovať osobitnú odbornú prípravu; podporuje revíziu zloženia poradných výborov pre riešenie sťažností súvisiacich s obťažovaním s cieľom zabezpečiť rovnaké zastúpenie poslancov, akreditovaných asistentov a zamestnancov, ako aj rodovú rovnováhu; vyzýva Predsedníctvo, aby preskúmalo možnosť vymenovať externého audítora s cieľom ďalej zlepšovať vnútorné procesy;

75.  opäť zdôrazňuje zraniteľné postavenie akreditovaných asistentov a stážistov zamestnaných poslancami v súvislosti s vnútornými pravidlami ochrany oznamovateľov protiprávneho konania; varuje generálneho tajomníka pred možnými finančnými dôsledkami z dôvodu pretrvávajúcej neschopnosti Parlamentu zabezpečiť potrebnú ochranu akreditovaných asistentov, ktorí oznámia previnenie poslanca; nalieha na generálneho tajomníka, aby sa touto situáciou okamžite zaoberal;

76.  požaduje, aby sa týždne na vonkajšiu parlamentnú činnosť využili na školenia, najmä pre asistentov poslancov, vrátane intenzívnych jazykových kurzov;

77.  ešte raz poukazuje na to, že Parlament je prakticky jedinou inštitúciou, ktorá v praxi nezaviedla pružný pracovný čas, čo takmer všetky inštitúcie, najmä Komisia, urobili už pred rokmi a čoho výsledkom bola zvýšená produktivita a vyššia kvalita života zamestnancov; požaduje, aby sa do pracovných podmienok Parlamentu čo najskôr zapracoval pružný pracovný čas a aby bol Výbor pre kontrolu rozpočtu informovaný o pokroku pri plnení tohto cieľa;

78.  pripomína v súlade so správou o udelení absolutória parlamentu za rok 2015 (odsek 89), že študenti, ktorí poberajú štipendium, by vzhľadom na svoj príjem mali mať nárok na väčšie zníženie cien v reštauráciách Parlamentu;

79.  s veľkým znepokojením berie na vedomie pokles dopytu poslancov po individuálnych jazykových kurzoch francúzštiny a najmä španielčiny a taliančiny, ktorý je badateľný najmä od roku 2009; konštatuje, že počet záujemcov sa nezmenil, dokonca sa ešte zvýšil len v prípade kurzov angličtiny a nemčiny; pripomína generálnemu tajomníkovi dôležitosť viacjazyčnosti v procese európskej integrácie a úlohu, ktorú by administratíva mala zohrávať pri podpore jazykového vzdelávania medzi volenými zástupcami občanov Únie vzhľadom na to, že jazyky sú tiež dôležitým nástrojom na porozumenie a komunikáciu pri výkone ich parlamentných povinností; vyzýva administratívu, aby poslancov vhodnými prostriedkami systematicky informovala nielen o existujúcej príručke a informáciách dostupných na internete, aj o všetkých možnostiach, ktoré im ponúka Európsky parlament, s osobitným dôrazom na hodiny s internými učiteľmi jazykov v Bruseli a učiteľmi k dispozícii na požiadanie v Štrasburgu, keďže toto riešenie ponúka najväčšiu flexibilitu, je najviac zlučiteľné s ich potrebami a pracovnými podmienkami a takisto predstavuje ekonomicky najlepšiu ponuku; vyzýva tiež generálneho tajomníka, aby predložil potrebné opatrenia na podporu viacjazyčnosti v tejto oblasti, a to aj tým, že sa zlepší dostupnosť interných jazykových učiteľov a ukončí sa neistota zamestnania, ktorej mnohí z nich čelia; berie na vedomie presun oddelenia odbornej prípravy poslancov z GR FINS do GR PERS, aby sa zabezpečila väčšia súčinnosť s oddelením odbornej prípravy zamestnancov, ktoré už v rámci GR PERS existuje; žiada generálneho tajomníka, aby ho informoval o konkrétnych výsledkoch, ktoré sa majú týmito krokmi dosiahnuť;

80.  vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval politiku dobrovoľnej a transparentnej mobility, ktorá zohľadní záujmy a zručnosti zamestnancov v rámci skutočnej stratégie kariérneho postupu;

Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku

81.  konštatuje, že aktualizovaný návrh strednodobej stratégie Parlamentu v oblasti budov, v ktorom sa zohľadní najnovší vývoj týkajúci sa luxemburských a štrasburských priestorov, by sa mal zamerať na priestory v Bruseli, a najmä na budúcnosť budovy Paul-Henri Spaak; vyzýva okrem toho Predsedníctvo, aby posúdilo vek infraštruktúry v budove Salvador de Madariaga v Štrasburgu; okrem toho poznamenáva, že rozhodujúce faktory súvisiace s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie (brexit), ktoré budú rozhodujúce pre budúce politiky v oblasti budov, napr. jeho potenciálne dôsledky na viacjazyčnosť, počet pracovných miest pre úradníkov v pláne pracovných miest, ako aj na počet poslancov Európskeho parlamentu, sú stále neznáme; uznáva, že spoľahlivé plánovanie sa môže uskutočniť až po uzavretí procesu brexitu; vyzýva Predsedníctvo, aby vypracovalo stratégie na zmiernenie rizika a zohľadnilo pritom potrebu zabrániť akýmkoľvek možným narušeniam, ktoré môžu byť spôsobené budúcim vývojom v rokovaniach o brexite; žiada generálneho tajomníka, aby navrhol podrobný plán umiestnenia zamestnancov do budov v prípade, že budovy sa budú renovovať alebo rekonštruovať;

82.  naliehavo žiada zodpovedné útvary, aby objasnili, ako plánujú vykonávať vyhlásenie Parlamentu, Rady a Komisie o vzorovej úlohe ich budov v kontexte smernice o energetickej efektívnosti vzhľadom na blížiaci sa termín 2020;

83.  berie na vedomie, že Predsedníctvo poverilo generálneho tajomníka, aby vypracoval podrobné návrhy o možnostiach rekonštrukcie budovy Paul-Henri Spaak; okrem toho poznamenáva, že tieto návrhy by mali riešiť všetky možnosti vrátane neprijatia žiadnych krokov, rekonštrukcie alebo obnovy a že k návrhom by mali byť pripojené podrobné posúdenia uskutočniteľnosti projektov a mali by riešiť prípadné právne záležitosti; poznamenáva, že podrobné návrhy, ktoré pripravovalo GR INLO, mali byť Predsedníctvu predložené začiatkom roku 2018;

84.  konštatuje, že pri navrhovaní a výstavbe väčšiny budov Parlamentu neboli zohľadnené požiadavky eurokódov na konštrukčnú integritu, keďže tieto normy v čase ich výstavby neexistovali; konštatuje, že len budovy Willy Brandt a Wilfried Martens spĺňajú eurokódy pre konštrukčnú integritu; uznáva, že riziko spôsobené potenciálnou zraniteľnosťou konštrukcií jednotlivých budov je čiastočne zmiernené prevádzkovými opatreniami, ktoré prijalo GR INLO a generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu (GR SAFE), a že sú plánované ďalšie organizačné zmeny s cieľom riešiť túto otázku;

85.  pripomína, že Predsedníctvo na svojej schôdzi 11. apríla 2016 prijalo návrh o internalizácii služby vodičov pre poslancov; s uspokojením konštatuje, že postup internalizácie služby vodičov umožnil kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie služieb poskytovaných poslancom, ako aj účinnú a efektívnu reakciu na nepredvídateľné mimoriadne situácie alebo náhle zvýšenie dopytu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v procese prijímania zamestnancov do dopravnej služby Parlamentu nebola dodržaná rodová vyváženosť; vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil návrh na zlepšenie súčasnej situácie; okrem toho vyjadruje znepokojenie nad rozdielnymi platovými triedami vodičov a pýta sa Predsedníctva, či plánuje harmonizáciu s cieľom riešiť možné nespravodlivé odmeňovanie;

86.  víta zavedenie skúšobného projektu digitálneho prenosu podkladových dokumentov medzi zadávateľským oddelením GR INLO a oddelením pre kontroly ex ante výdavkových záväzkov oddelenia údržby v Štrasburgu; s uspokojením konštatuje, že na základe pozitívnych skúseností bol projekt rozšírený aj na oddelenie projektov v Štrasburgu; vyzýva GR INLO, aby pokračovalo vo vykonávaní digitálneho prenosu dokumentov všade tam, kde je to možné, s cieľom znížiť náklady a zvýšiť efektívnosť súvisiacich služieb;

87.  konštatuje, že prehodnotenie cien v samoobslužnej jedálni Parlamentu bolo potrebné, aby sa prešlo od dotovaných služieb k zmluve o koncesii, podľa ktorej poskytovateľ stravovacích služieb nesie plné hospodárske a obchodné riziko; víta skutočnosť, že stážisti majú v Parlamente nárok na zľavu 0,50 EUR z ceny za hlavné jedlá vo všetkých samoobslužných reštauráciách v Bruseli a v Luxemburgu a 0,80 EUR v Štrasburgu; žiada GR INLO, aby monitorovalo budúci nárast cien s cieľom zabezpečiť, aby ceny boli primerané a spravodlivé;

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie a konferencie

88.  berie na vedomie, že pokiaľ ide o nové výstupné referenčné hodnoty pre tlmočníkov, bola stanovená priemerná doba tlmočenia najmenej 11 hodín a najviac 17 hodín týždenne; poznamenáva, že celkový priemerný počet hodín týždenne, ktorý interní tlmočníci strávili pri poskytovaní tlmočníckych služieb v kabínach, sa zvýšil z 11 hodín a 54 minút v roku 2014 na 13 hodín a 25 minút v roku 2016; konštatuje, že rok 2014 bol volebným rokom s nižšou potrebou tlmočenia; zdôrazňuje, že nárast od roku 2014 do roku 2016 je spôsobený návratom do pravidelného pracovného rytmu Parlamentu t. j. schôdzí výborov, skupín, štrasburských schôdzí a tzv. tyrkysových týždňov; pripomína, že keď sa v roku 2013 revidoval služobný poriadok, týždenný pracovný čas všetkých zamestnancov európskych inštitúcií sa zvýšil z 37,5 na 40 – 42 hodín, čo malo za následok zvýšenie týždenného pracovného času aj v oblasti tlmočníckych služieb; nabáda na budúcu spoluprácu medzi odborovými zväzmi a generálnym tajomníkom, ktorá by sa mala zamerať na spravodlivé pracovné podmienky, pričom by sa mal zároveň zabezpečiť riadny priebeh parlamentnej činnosti; poukazuje na to, že prebiehajú rokovania medzi generálnym tajomníkom a výborom zamestnancov, a naliehavo vyzýva všetky strany, aby dospeli k dohode; konštatuje, že zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na „ostatných zamestnancov“ bolo čiastočne zapríčinené zvýšenou potrebou externého tlmočenia v roku 2016 (2,2 milióna EUR v roku 2015); okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o schôdze politických skupín a výborov, v dôsledku pravidiel prideľovania sa prejavuje nedostatok tlmočníkov do všetkých jazykov; dodáva tiež, že zmeny harmonogramu schôdzí výborov, kvôli ktorým sa schôdze v mnohých prípadoch konali mimo bežného pracovného času, sú čiastočne spôsobené obmedzenou flexibilitou pri efektívnom využívaní tlmočníckych kapacít;

89.  s uspokojením konštatuje, že Predsedníctvo prijalo Stratégiu pre modernizáciu konferenčného manažmentu v Parlamente, ktorú mu predložil generálny tajomník; berie na vedomie, že stratégia počíta s jednotným kontaktným miestom poskytujúcim podporu organizátorom konferencií a mala by byť podporená integrovanou konferenčnou službou s využitím prispôsobenej IT platformy; okrem toho berie na vedomie, že pokiaľ ide o technické vybavenie zasadacích miestností, má sa postupne zaviesť pomoc z jedného kontaktného miesta počas podujatia a riadenie a podpora z jedného kontaktného miesta;

Generálne riaditeľstvo pre financie

90.  pripomína, že Predsedníctvo na svojej schôdzi 26. októbra 2015 schválilo nový prístup s cieľom zvýšiť zameranie na klienta a znížiť administratívne zaťaženie poslancov, a to zavedením dvoch nových nástrojov: Portál poslancov EP (MEP’s Portal) a e-Portal; víta zavedenie MEP’s Portal ako jednotného kontaktného miesta , ktoré spája všetky služby týkajúce sa finančných a sociálnych nárokov a ktoré začalo naplno fungovať v júli 2016; berie na vedomie, že elektronická online verzia portálu pre poslancov, tzv. e-Portal, je prístupná od januára 2015 a obsahuje stručné informácie o platných pravidlách a stave nárokov poslancov; zdôrazňuje, že akékoľvek administratívne zjednodušenie by sa nemalo uskutočniť len prostredníctvom presunu časti práce z administratívneho personálu na poslancov a ich kancelárie;

91.  požaduje zjednodušenie postupov prijímania zamestnancov a úhrady nákladov na služobné cesty a cestovných nákladov pre miestnych asistentov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto postupy sú často zložité a zdĺhavé, čo vedie k značným oneskoreniam; vyzýva GR FINS, aby riešilo túto otázku ako prioritu;

92.  konštatuje, že súčasná zmluva cestovnej kancelárie Parlamentu sa skončí na konci roka 2018 a že sa pripravuje verejná výzva na predkladanie ponúk na výber novej agentúry, ktorá bude pomáhať Parlamentu v riadení a organizácii pracovných ciest; žiada, aby nová zmluva obsahovala prísnejšie podmienky, najmä čo sa týka cien cestovných lístkov a nepretržitej dostupnosti telefonickej služby kancelárie vrátane víkendov; zdôrazňuje dôležitosť jednoduchého a ľahko používateľného mechanizmu na podávanie sťažností s cieľom rýchlo poukázať na nedostatky, čo umožní rýchle vyriešenie akýchkoľvek problémov; zdôrazňuje, že treba venovať väčšiu pozornosť osobitným potrebám poslancov a ich potrebe na mieru šitých služieb;

93.  vyzýva novú cestovnú agentúru, aby sa snažila dosiahnuť čo najvýhodnejšie ceny za cesty súvisiace s prácou Parlamentu;

Dobrovoľný dôchodkový fond

94.  poznamenáva, že dobrovoľný dôchodkový fond bol zriadený v roku 1990 na základe pravidiel Predsedníctva upravujúcich systém doplnkového (dobrovoľného) dôchodkového zabezpečenia a poslanci sa doň mohli prihlásiť do konca šiesteho volebného obdobia (13. júla 2009); konštatuje, že fond bol zriadený s cieľom poskytnúť poslancom dôchodkový systém, pretože v minulosti takýto systém chýbal;

95.  pripomína, že Súdny dvor v roku 2013 rozhodol, že rozhodnutie Predsedníctva o zvýšení veku odchodu do dôchodku pre účastníkov fondu zo 60 na 63 rokov, aby sa predišlo predčasnému vyčerpaniu kapitálu a aby sa fond zosúladil s novým štatútom poslancov, je platné;

96.  poznamenáva, že v dobrovoľnom dôchodkovom fonde sa odhadovaný poistno-matematický deficit zvýšil z 286 miliónov EUR na konci roka 2015 na 326,2 milióna EUR na konci roka 2016; ďalej konštatuje, že na konci roka 2016 predstavovala hodnota čistých aktív, ktoré treba zohľadniť, 146,4 milióna EUR a suma poistného záväzku 472,6 milióna EUR; poznamenáva, že tieto plánované budúce záväzky sú rozložené na niekoľko desaťročí, konštatuje však, že celková suma vyplatená v roku 2016 prostredníctvom dobrovoľného dôchodkového fondu bola 16,6 milióna EUR;

97.  upozorňuje, že v nasledujúcich piatich rokoch, bude počet poslancov, ktorí dosiahnu vek odchodu do dôchodku a ktorí budú mať nárok na jeho vyplácanie, keďže prispievajú do fondu, a za predpokladu, že žiaden príjemca nebude (znovu) zvolený v roku 2019 alebo inak nezíska voľný európsky mandát, 21 v roku 2018, 74 v roku 2019, 21 v roku 2020, 12 v roku 2021 a 17 v roku 2022;

98.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že posúdenie súčasnej situácie dobrovoľného dôchodkového fondu ešte stále nie je k dispozícii; pripomína odsek 109 uznesenia o absolutóriu za rok 2015 a odsek 112 uznesenia o absolutóriu za rok 2014, v ktorých sa vyžaduje posúdenie súčasnej situácie dobrovoľného dôchodkového fondu; vyzýva Predsedníctvo, aby čo najskôr a najneskôr do 30. júna 2018 posúdilo súčasný stav dobrovoľného dôchodkového fondu;

99.  opäť poukazuje na pretrvávajúce problémy v súvislosti s dobrovoľným dôchodkovým fondom a žiada Predsedníctvo a generálneho tajomníka, aby prijali opatrenia na predídenie predčasnej platobnej neschopnosti, pričom však treba zabrániť akémukoľvek vplyvu na rozpočet Parlamentu;

100.  konštatuje, že Parlament ručí za vyplácanie dôchodkových práv v prípade, že fond nedokáže plniť svoje záväzky; víta oznámenie generálneho tajomníka, že Predsedníctvu predložil plán opatrení;

101.  konštatuje, že vzhľadom na súčasnú úroveň finančných aktív fondu spolu s jeho budúcimi ročnými platobnými záväzkami a vývoj miery návratnosti jeho investícií na finančných trhoch sa platobná neschopnosť dobrovoľného dôchodkového fondu predpokladá v období medzi 2024 a 2026;

Príspevok na všeobecné výdavky

102.  víta rozhodnutie Predsedníctva vytvoriť ad hoc pracovnú skupinu pre vymedzenie a uverejnenie pravidiel týkajúcich sa používania príspevku na všeobecné výdavky; pripomína očakávania formulované v uzneseniach Parlamentu z 5. apríla 2017(10) a 25. októbra 2017(11) o rozpočte na rok 2018, ktoré obsahujú požiadavku väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky, a potrebu vymedzenia presnejších pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky povolené v rámci tohto príspevku bez toho, aby sa vytvárali dodatočné náklady pre Európsky parlament; opäť vyzýva Predsedníctvo, aby urýchlene prijalo tieto konkrétne zmeny týkajúce sa príspevku na všeobecné výdavky:

– príspevok na všeobecné výdavky by sa mal vo všetkých prípadoch viesť na samostatnom bankovom účte;

– poslanci by mali uchovávať všetky príjmové doklady súvisiace s príspevkom na všeobecné výdavky;

– nevyužitá časť príspevku na všeobecné výdavky by sa mala na konci funkčného obdobia poslanca vrátiť;

103.  pripomína zásadu nezávislosti poslaneckého mandátu; zdôrazňuje, že zvolení poslanci zodpovedajú za použitie výdavkov na parlamentné činnosti a že ak chcú, môžu zverejniť svoj výkaz výdavkov z príspevku na všeobecné výdavky na svojich osobných webových stránkach;

104.  domnieva sa, že akákoľvek revízia pravidiel príspevku na všeobecné výdavky by mala zohľadniť odporúčania, ktoré už boli prijaté na plenárnom zasadnutí a týkajú sa transparentnosti a finančnej zodpovednosti;

Generálne riaditeľstvo pre inováciu a technologickú podporu

105.  pripomína, že kľúčovým strategickým pilierom vo svete otvorenej komunikácie je v prípade Parlamentu posilnenie bezpečnosti IKT; berie na vedomie, že v rámci akčného plánu v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa pilier kultúry kybernetickej bezpečnosti zameriava na zvyšovanie povedomia a vzdelávacie činnosti s cieľom zabezpečiť, aby používatelia IKT Parlamentu boli informovaní o rizikách a prispievali tak k prvej obrannej línii; berie na vedomie informačnú kampaň o rizikách súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou, ktorá zahŕňa vizuálne upozornenia v priestoroch Parlamentu, články uverejnené v internom informačnom bulletine Parlamentu o kybernetickej bezpečnosti a informačné stretnutia pre poslancov, asistentov a zamestnancov EP; vyjadruje však obavy, pokiaľ ide o hrozby týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti; víta vymenovanie hlavného úradníka pre bezpečnosť informácií, zriadenie oddelenia pre bezpečnosť IKT s tímom pre riadenie bezpečnosti a bezpečnostné operácie; žiada generálneho tajomníka, aby preskúmal možnosť prijatia 100 % interného odborného systému, a to aj s cieľom predísť vysokej fluktuácii;

106.  domnieva sa, že prvou prioritou IT služieb by malo byť zabezpečenie dobrého prístupu k internetu a že v súčasnosti dochádza k príliš mnohým zlyhaniam;

107.  berie na vedomie projekt ICT3MEPs, ktorý by mal zlepšiť služby IKT pre poslancov a ich zamestnancov, keď pracujú vo svojich volebných obvodoch; poznamenáva, že prvá fáza projektu sa uskutočnila v októbri 2016 a zabezpečila správu prístupu pre miestnych asistentov; konštatuje však, že v projekte ešte stále existuje priestor na zlepšenie; vyzýva príslušné útvary, aby pokračovali s realizáciou projektu, pričom by mali zohľadňovať potreby užívateľov;

108.  víta zavedenie bezdrôtového pripojenia pre návštevníkov Parlamentu, čo je ďalší krok smerom k digitálne inkluzívnejšiemu Parlamentu; upozorňuje však na to, že najdôležitejšia by mala byť stále bezpečnosť IKT a že interná sieť Parlamentu by mala byť chránená pred potenciálne škodlivými vonkajšími útokmi; zdôrazňuje potrebu výrazného zlepšenia povahy poskytovanej služby, a to najmä v Štrasburgu, a očakáva, že v blízkej budúcnosti sa prijmú potrebné opatrenia;

109.  vyzýva Predsedníctvo, aby v spolupráci s generálnym riaditeľstvom pre inováciu a technologickú podporu (GR ITEC) predložilo opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom zabezpečiť hladký priebeh parlamentnej činnosti v prípade systému náhrady škody alebo výpadkov; zdôrazňuje význam prioritného zoznamu služieb, podľa ktorého sa stanoví poradie služieb, ktoré treba čo najskôr obnoviť, aby bol základný rámec v prípade kybernetického útoku stále v prevádzke; vyzýva Predsedníctvo, aby vypracovalo pohotovostný plán pre dlhodobé výpadky systému; odporúča, aby dátové centrá diverzifikovali lokality, v ktorých sa nachádzajú ich servery, s cieľom zlepšiť bezpečnosť a kontinuitu IT systémov Parlamentu;

110.  opakuje svoju výzvu uvedenú v uzneseniach o absolutóriu za rok 2014 a 2015, aby bol vytvorený systém rýchleho varovania v núdzových situáciách, ktorý umožní GR ITEC v spolupráci s GR SAFE urýchlene komunikovať prostredníctvom SMS správ alebo e-mailu s poslancami a zamestnancami, ktorí súhlasia so zaradením svojich kontaktných údajov do takéhoto komunikačného zoznamu, ktorý sa použije v prípade osobitných núdzových situácií;

Generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ochranu

111.  berie na vedomie nový optimalizovaný systém organizácie bezpečnostných úloh, ktorý predstavil generálny tajomník Predsedníctvu v januári 2018; uznáva tiež, že tento nový systém zohľadňuje osobitosť úlohy a funkcie bezpečnostných zamestnancov; dúfa, že bude možné zachovať otvorený dialóg s cieľom naďalej venovať pozornosť potrebám tejto skupiny zamestnancov, ktorí pracujú vo veľmi napätom bezpečnostnom prostredí;

112.  víta pokračujúce úsilie o zaistenie bezpečnosti a ochrany v priestoroch Európskeho parlamentu a v ich okolí; berie na vedomie, že v prípade bezpečnosti v rámci Parlamentu sa treba usilovať o dosiahnutie krehkej rovnováhy medzi zohľadnením celého radu ochranných opatrení a zavedením prehnaného bezpečnostného režimu, ktorý spomaľuje činnosť Európskeho parlamentu; trvá však na tom, že bezpečnosť Parlamentu by sa mala ďalej zvyšovať, a opäť vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že zamestnanci budú riadne školení a dokážu profesionálne plniť svoje povinnosti, a to aj v mimoriadnych situáciách;

113.  vyzýva bezpečnostných zamestnancov GR SAFE, aby v prípade evakuácií starostlivo skontrolovali celú budovu, za ktorú sú zodpovední, s cieľom zabezpečiť, aby bola riadne evakuovaná a aby sa poskytla pomoc osobám s poruchami sluchu alebo s akoukoľvek inou formou zdravotného postihnutia pri potrebe evakuácie;

Parlament ohľaduplný voči životnému prostrediu

114.  pripomína, že Predsedníctvo zaviedlo v Európskom parlamente 19. apríla 2004 projekt systému environmentálneho riadenia (EMAS); poznamenáva, že Predsedníctvo v roku 2016 prijalo prepracovanú politiku v oblasti životného prostredia, ktorá zachováva a opätovne potvrdzuje záväzok Parlamentu sústavne zlepšovať životné prostredie;

115.  vyzdvihuje záväzok Parlamentu týkajúci sa zeleného verejného obstarávania; berie na vedomie, že v júni 2016 bola schválená vykonávacia príručka EP pre zelené verejné obstarávanie, ktorá je navrhnutá s cieľom pomôcť povoľujúcim úradníkom Európskeho parlamentu úspešne začať uplatňovať politiku a postupy zeleného verejného obstarávania; víta vytvorenie medziinštitucionálnej poradenskej služby pre zelené verejné obstarávanie; žiada, aby sa posúdilo zavedenie kritérií pre povinnú konzultáciu týkajúcu sa zeleného verejného obstarávania v prípade verejných zákaziek, ktoré presahujú určitú prahovú hodnotu, a špecifických kategórií výrobkov; berie na vedomie výstavbu steny s rastlinami v budove Altiero Spinelli a domnieva sa, že jej prínosy v žiadnom prípade neodôvodňujú jej náklady; požaduje, aby sa v rámci systému environmentálneho riadenia hľadali riešenia, ktoré okrem ekologického aspektu zohľadnia aj pomer medzi nákladmi a prínosmi;

116.  víta inštaláciu pitných fontánok a nového systému vratných sklenených nádob; konštatuje, že pitné fontánky sú slabo propagované a ešte neboli inštalované v kancelárskych priestoroch; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek súťažným podkladom na zníženie množstva plastového odpadu sa v stravovacích zariadeniach Parlamentu viacero jedál predávalo v jednorazových obaloch; požaduje transparentnosť v oblasti plastového odpadu zo stravovacích zariadení; poukazuje na to, že značka fľaškovej pitnej vody distribuovanej počas schôdzí Parlamentu sa zmenila trikrát v priebehu menej než dvoch rokov, čo zjavne nie je v súlade s oznámenou dobou trvania zákazky a stále ide o vodu v plastovom obale; berie na vedomie, že Komisia prestala obstarávať vodu v plastových fľašiach, a vyzýva Európsky parlament, aby prijal plán na prijatie podobného kroku, najmä vzhľadom na jeho exemplárnu úlohu a na iniciatívu politiky európskej stratégie na riešenie problematiky plastového odpadu;

117.  poznamenáva, že Predsedníctvo schválilo stratégiu generálneho tajomníka prechodu na elektrický vozový park; berie na vedomie, že do konca roku 2017 by mala byť polovica všetkých osobných vozidiel a minibusov Parlamentu na elektrický alebo hybridný pohon, ako aj to, že od roku 2018 by každé nové obstarané osobné vozidlo v rámci vozového parku Parlamentu malo byť na hybridný alebo elektrický pohon; konštatuje, že v roku 2020 by všetky osobné vozidlá vozového parku Parlamentu mali byť na elektrický alebo hybridný pohon a že od roku 2021 by sa to malo vzťahovať aj na všetky minibusy Parlamentu; zdôrazňuje, že analýza nákladov a prínosov by sa mala vykonávať pred každou väčšou obnovou vozového parku a že Výbor pre kontrolu rozpočtu by mal byť oboznámený s analýzou nákladov a prínosov, na základe ktorej sa pristúpilo k implementácii plánu prechodu na elektrické vozidlá; vyzýva na zintenzívnenie úsilia o podporu aktívnej mobility, a to aj prostredníctvom ponuky atraktívnejších, prístupných a zabezpečených priestorov na parkovanie bicyklov;

118.  vyzýva Predsedníctvo, aby sa v rámci ekologických riešení neobmedzovalo len na elektrické vozidlá, keďže existujú pochybnosti týkajúce sa ich výroby (vrátane dostatočnej dostupnosti potrebných zdrojov) a zneškodňovania batérií na konci ich životného cyklu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že poslanci neboli informovaní o analýze alternatívnych palív, ako sú biopalivá, syntetické palivá alebo vodíkové palivové články; zdôrazňuje, že diverzifikáciou vozového parku šetrnému k životnému prostrediu by sa znížila závislosť od jedného dodávateľa a mohla by byť riešením pri prípadnom budúcom výpadku dodávok;

119.  konštatuje, že Európsky parlament musí dodržiavať platné regionálne a miestne predpisy, a vyzýva útvary Parlamentu, aby podrobne uviedli, ako vkyonávajú bruselský regionálny predpis o kvalite vzduchu, klímy a hospodárení s energiou (Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie), najmä pokiaľ ide o parkovacie miesta ponúkané zamestnancom;

120.  víta skutočnosť, že v rámci politiky Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a ďalšie roky boli prijaté dodatočné opatrenia na kompenzáciu neodvrátiteľných emisií; vyzýva Parlament, aby vypracoval ďalšie politiky kompenzácie CO2;

Výročná správa o udelených zákazkách

121.  pripomína, že v nariadení o rozpočtových pravidlách(12) a jeho pravidlách uplatňovania(13) sa stanovujú informácie, ktoré sa majú poskytnúť rozpočtovému orgánu a verejnosti v súvislosti so udeľovaním zákaziek inštitúciou; konštatuje, že v nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje uverejnenie udelených zákaziek v hodnote viac ako 15 000 EUR, čo je prahová hodnota, nad ktorou je povinné usporiadanie verejnej súťaže;

122.  konštatuje, že z celkového počtu 219 zákaziek udelených v roku 2016 bolo 77 zákaziek výsledkom otvorenej alebo užšej súťaže v hodnote 436 miliónov EUR a 141 zákaziek vyplynulo z rokovacích konaní v celkovej hodnote 64 miliónov EUR; poznamenáva, že celkový počet zákaziek udelených v rámci rokovacieho konania bol v roku 2016 o 14 % nižší (141 oproti 151 v roku 2015), pričom celková hodnota sa znížila o 29 % (64 miliónov EUR v porovnaní so sumou 90 miliónov EUR v roku 2015);

123.  berie na vedomie nasledujúci prehľad zákaziek podľa typu udelených v roku 2016 a 2015:

Typ zmluvy

2016

2015

Počet

Perc. podiel

Počet

Perc. podiel

Služby

Dodávky

Práce

Budovy

169

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

194

34

18

8

77 %

13 %

7 %

3 %

Spolu

219

100 %

254

100 %

Typ zmluvy

2016

2015

Hodnota (v EUR)

Perc. podiel

Hodnota (v EUR)

Perc. podiel

Služby

244 881 189

49 %

539 463 943

70 %

Dodávky

155 805 940

31 %

78 424 245

11 %

Práce

97 640 851

19 %

92 889 168

12 %

Budovy

1 583 213

1 %

55 804 154

7 %

Spolu

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Výročná správa o zmluvách, ktoré uzatvoril Európsky parlament, 2016, strana 6)

124.  berie na vedomie nasledujúci prehľad zákaziek udelených v rokoch 2016 a 2015 podľa typu použitého postupu:

Typ postupu

  

2016

2015

Počet

Perc. podiel

Počet

Perc. podiel

Otvorená súťaž

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

Verejná súťaž

Mimoriadne

70

7

141

-

1

32 %

3%

64%

-

1 %

93

10

151

-

-

37 %

4 %

59 %

-

-

Spolu

219

100 %

254

100 %

Typ postupu  

2016

2015

Hodnota (v EUR)

Perc. podiel

Hodnota (v EUR)

Perc. podiel

Otvorená súťaž

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

Verejná súťaž

Mimoriadne

406 408 732

29 190 756

64 284 705

-

27 000

81 %

6 %

13 %

-

0 %

636 333 284

40 487 367

89 760 859

-

-

83 %

5 %

12 %

-

-

Spolu

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Výročná správa o zmluvách, ktoré uzatvoril Európsky parlament, 2016, strana 8)

Politické skupiny (rozpočtová položka 4 0 0)

125.  poznamenáva, že rozpočtové prostriedky zahrnuté v roku 2016 do rozpočtovej položky 4 0 0 pre politické skupiny a nezaradených poslancov sa použili takto:

Skupina

2016

2015

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia

Ročné rozpočtové prostriedky

Vlastné zdroje a prenesené rozpočtové prostriedky

Výdavky

Miera využitia ročných rozpočtových prostriedkov

Sumy prenesené do nasledujúceho obdobia

PPE

17 400

8 907

18 303

105,19 %

8 005

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 745

S&D

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

15 256

5 748

15 379

100,81 %

7 633

ECR

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 779

ALDE

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 839

GUE/NGL

4 340

1 729

4 662

107,43 %

1 407

4 305

1 256

3 832

89,02 %

2 156

Verts/ALE

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

4 153

1 293

3 890

93,67 %

2 078

EFDD

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 919

ENF**

-

-

-

-

-

1 587

0

827

52,09 %

793

Nezaradení poslanci

772

216

616

79,90 %

257

1 627

533

1 001

61,51 %

214

Spolu***

57 723

24 968

58 443

101,25 %

23 296

59 860

24 803

56 588

94,53 %

29 155

*   Všetky sumy v tisícoch EUR.

**  Konečná suma oprávnených výdavkov týkajúcich sa skupiny ENF sa stanoví neskôr.

***  Celková suma nezahŕňa sumy týkajúce sa skupiny ENF.

126.  so znepokojením konštatuje, že v prípade jednej politickej skupiny nezávislý externý audítor vydal audítorský výrok s výhradou; je obzvlášť znepokojený tým, že audítor zistil nesúlad s Pravidlami o používaní rozpočtových prostriedkov z rozpočtového riadka 400 v prípadoch nákladov, v ktorých nebolo možné získať primeranú podkladovú dokumentáciu, ako aj v prípade, v ktorom neboli splnené povinnosti verejného obstarávania u 10 poskytovateľov služieb;

127.  vyjadruje znepokojenie nad rizikom poškodenia dobrej povesti Európskeho parlamentu, ktoré vzniká takýmito nezrovnalosťami, a je presvedčený, že je potrebné prijať rýchle a účinné opatrenia na predchádzanie akýmkoľvek podobným nezrovnalostiam v budúcnosti a na ich riešenie;

Európske politické strany a európske politické nadácie

128.  poznamenáva, že rozpočtové prostriedky zahrnuté v roku 2016 do rozpočtovej položky 4 0 2 pre politické skupiny a nezaradených poslancov sa použili takto(14):

Skratka

Vlastné zdroje

Grant EP

Celkové príjmy(15)

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Prebytok príjmov (presun do rezerv) alebo strata príjmov

Európska ľudová strana

PPE

1 734

6 918

10 650

85 %

304

Strana európskych socialistov

PES

1 408

7 154

9 512

85 %

12

Strana Aliancie liberálov a demokratov za Európu

ALDE

611

2 337

3 162

85 %

88

Európska strana zelených

EGP

502

1 795

2 587

85 %

78

Aliancia európskych konzervatívcov a reformistov

AECR

472

2 292

3 232

85 %

-240

Strana európskej ľavice

EL

335

1 594

2 119

85 %

25

Európska demokratická strana

EDP

107

518

625

85 %

4

EUDemokrati

EUD

54

238

341

85 %

11

Európska slobodná aliancia

ALE

158

777

1 008

85 %

5

Európske kresťanské politické hnutie

ECPM

109

493

665

85 %

0

Európska aliancia za slobodu

EAF

68

391

459

85 %

-40

Európska aliancia národných hnutí

AEMN

61

229

391

85 %

0

Hnutie za Európu slobôd a demokracie

MENL

189

785

1 020

85 %

0

Aliancia za mier a slobodu

APF

62

329

391

85 %

-5

Spolu

 

5 870

25 850

36 160

85 %

242

 

129.  poznamenáva, že rozpočtové prostriedky zahrnuté v roku 2016 do rozpočtovej položky 4 0 3 pre politické skupiny a nezaradených poslancov sa použili takto(16):

Nadácia

Skratka

Pridružená k strane

Vlastné zdroje

Konečný grant EP

Celkové príjmy

Grant EP ako % oprávnených výdavkov (max. 85 %)

Centrum pre európske štúdie Wilfrieda Martensa

WMCES

PPE

965 665

4 878 174

5 843 839

85 %

Nadácia pre európske pokrokové štúdie

FEPS

PES

1 041 910

4 430 253

5 472 163

84 %

Európske liberálne fórum

ELF

ALDE

248 996

1 126 430

1 375 426

85 %

Zelená európska nadácia

GEF

EGP

204 866

1 090 124

1 294 990

85 %

Transform Europe

TE

EL

217 209

901 484

1 118 693

85 %

Inštitút európskych demokratov

IED

EDP

50 690

272 033

322 724

85 %

Centrum Mauritsa Coppietersa

CMC

ALE

71 952

318 411

390 362

85 %

Nový smer – Nadácia pre európsku reformu

ND

AECR

316 916

1 503 964

1 820 880

85 %

Európska nadácia za slobodu

EFF

EAF

41 923

226 828

268 751

85 %

Organizácia pre európsku medzištátnu spoluprácu*

OEIC

EUD

21 702

126 727

148 429

99 %

Kresťanská politická nadácia pre Európu

SALLUX

ECPM

61 024

326 023

387 047

85 %

Európske identity a tradície

ITE

AEMN

37 896

184 685

222 581

85 %

Nadácia za Európu národov a slobody

FENL

MENL

96 726

549 357

646 084

85 %

Európa Terra Nostra

ETN

APF

37 461

151 403

188 864

85 %

Spolu**

 

 

3 414 937

16 085 895

19 500 832

85 %

(*)  konečná výška grantu pre OEIC predstavuje 99 % výdavkov, pretože niektoré z nich boli preklasifikované na neoprávnené výdavky, čím sa znížili celkové oprávnené výdavky.

(**)  tabuľka neobsahuje údaje o IDDE z dôvodu vypovedania grantu v roku 2016.   Rozhodnutie o udelení grantu prebieha.

 

 

 

 

 

 

130.  je znepokojený nedávno zistenými nezrovnalosťami, ktoré sa vyskytli v súvislosti s výdavkami a vlastnými zdrojmi z viacerých európskych politických strán a nadácií;

131.  vyjadruje znepokojenie nad rizikom poškodenia dobrej povesti Európskeho parlamentu, ktoré vzniká takýmito nezrovnalosťami, a je presvedčený, že je potrebné prijať rýchle a účinné opatrenia na predchádzanie akýmkoľvek podobným nezrovnalostiam v budúcnosti a na ich riešenie; domnieva sa však, že tieto nezrovnalosti sa týkajú len malého počtu politických strán a nadácií; zastáva názor, že na základe týchto nezrovnalostí by sa nemalo spochybňovať finančné hospodárenie iných politických strán a nadácií; zastáva názor, že vnútorné kontrolné mechanizmy Parlamentu sa musia posilniť;

132.  vyzýva generálneho tajomníka, aby do 1. mája tohto roku príslušné výbory informoval o všetkých opatreniach prijatých na boj proti zneužívaniu udelených dotácií;

133.  žiada, aby novozriadený Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie Európskemu parlamentu predložil správu o pokroku po prvom roku svojej činnosti (2017); vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil, že úrad bude mať k dispozícii všetky potrebné zdroje na plnenie svojich úloh;

134.  domnieva sa, že v prípade ľudí, ktorých zamestnávajú strany a nadácie, sa musí v plnej miere dodržiavať pracovné právo a sociálne predpisy členského štátu, v ktorom sa práca vykonáva; žiada, aby vnútorné audity zahŕňali analýzu tohto aspektu;

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

19.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerben-Jan Gerbrandy, Brian Hayes, Andrey Novakov, Miroslav Poche

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

John Howarth

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, John Howarth, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 266, 11.8.2017, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

PE 422.541/Bur.

(8)

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020.

(9)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(10)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0114.

(11)

Prijaté texty, P8_TA_PROV(2017)0408.

(12)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 966/2012 z 25. októbra

2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady

(ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. ES L 298, 26.10.2012).

(13)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 966/2012 o

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012.

(14)

Všetky sumy v tisícoch EUR.

(15)

Celkové príjmy zahŕňajú prenosy z predchádzajúceho roka v súlade s článkom 125 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(16)

Všetky sumy v tisícoch EUR.

Posledná úprava: 13. apríla 2018Právne oznámenie