Förfarande : 2017/2137(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0105/2018

Ingivna texter :

A8-0105/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.19

Antagna texter :

P8_TA(2018)0124

BETÄNKANDE     
PDF 631kWORD 105k
26.3.2018
PE 612.130v01-00 A8-0105/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet

(2017/2137(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet

(2017/2137(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0248/2017)(2),

–  med beaktande av rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet(3),

–  med beaktande av internrevisorns årsrapport för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016, med institutionernas svar(4),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(5), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 314.10 och 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–  med beaktande av presidiets beslut av den 16 juni 2014 om interna bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets budget(7), särskilt artikel 22,

–  med beaktande av artiklarna 94, 98.3 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0105/2018), och av följande skäl:

A.  Talmannen antog parlamentets årsredovisning för budgetåret 2016 den 28 juni 2017.

B.  I egenskap av delegerad chefsutanordnare intygade generalsekreteraren den 10 juli 2017 att resurserna som avsatts för parlamentets budget med rimlig säkerhet har använts i avsett syfte och genomförts i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, och att de kontrollförfaranden som införts ger tillräckliga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

C.  Enligt artikel 166.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska samtliga EU-institutioner vidta alla åtgärder som krävs för att rätta sig efter iakttagelserna i parlamentets beslut om ansvarsfrihet.

1.  Europaparlamentet beviljar talmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet

(2017/2137(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet,

–  med beaktande av artiklarna 94, 98.3 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0105/2018), och av följande skäl:

A.  I sin attestering av de slutliga räkenskaperna uppgav Europaparlamentets räkenskapsförare att räkenskaperna med rimlig säkerhet i allt väsentligt ger en rättvis bild av parlamentets finansiella ställning, resultat och kassaflöde.

B.  I enlighet med det normala förfarandet sändes 141 frågor till parlamentets administration, och skriftliga svar mottogs och diskuterades offentligt av budgetkontrollutskottet, i närvaro av vice talmannen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren och internrevisorn.

C.  Det finns ett ständigt utrymme för förbättringar med avseende på kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet vid förvaltningen av de offentliga finanserna och kontroll är nödvändig för att garantera att den politiska ledningen och parlamentets administration hålls ansvariga inför unionsmedborgarna.

Tillsyn över parlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att det formella systemet för tillsyn över parlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning består av följande fyra huvudkomponenter:

– Parlamentets räkenskapsförares attestering av de slutliga räkenskaperna.

– Internrevisorns årsrapporter och hans/hennes yttrande över det interna kontrollsystemet.

– Bedömningen av administrativa och andra utgifter för unionens samtliga institutioner, inklusive parlamentet, av deras externa revisor, dvs. revisionsrätten.

– Förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet som förberetts av budgetkontrollutskottet och som utmynnar i ett beslut från parlamentet om att bevilja parlamentets talman ansvarsfrihet.

2.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten har ökat urvalet med avseende på antalet transaktioner som utförts av parlamentet, och uppmuntrar revisionsrätten att fortsätta på den inslagna vägen eftersom anseenderisken är relativt hög då finansiella och budgetmässiga fel kan inverka negativt på institutionens rykte.

3.  Europaparlamentet uppmuntrar revisionsrätten att överväga att utarbeta fler särskilda rapporter om specifika områden av parlamentets verksamhet, såsom dess kommunikationspolicy och hantering av anslagen till europeiska politiska partier och stiftelser, med särskilt fokus på resultatbaserad budgetering.

4.  Europaparlamentet välkomnar den uppföljning som administrationen gör för att stärka den interna expertisen om räkenskaper och revision genom inrättandet av ytterligare en tjänst för ledamöter som deltar i ansvarsfrihetsförfaranden som rör unionens institutioner i syfte att ge hjälp och stöd till hur man ska förstå och tolka resultatet av årsredovisningen och revisionsrapporterna.

Europaparlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning

5.  Europaparlamentet noterar att parlamentets slutgiltiga anslag för 2016 uppgick till 1 838 613 983 EUR eller 19,39 % av rubrik V i den fleråriga budgetramen(8) av det belopp som avsatts för administrativa utgifter under 2016 för unionens institutioner som helhet, dvs. en ökning med 2,4 % jämfört med 2015 års budget (1 794 929 112 EUR).

6.  Europaparlamentet noterar att de totala inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2016 uppgick till 183 381 513 EUR (jämfört med 176 367 724 EUR år 2015), inklusive 30 589 787 EUR i inkomster avsatta för särskilda ändamål (jämfört med 27 988 590 EUR år 2015).

7.  Europaparlamentet framhåller att fyra kapitel stod för 69,92 % av de totala åtagandena: kapitel 10 (Ledamöter), kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda), kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) och kapitel 42 (Utgifter för assistentstöd till ledamöterna), vilket tyder på en hög grad av rigiditet för den största delen av parlamentets utgifter.

8.  Europaparlamentet noterar följande belopp utifrån vilka parlamentets räkenskaper för budgetåret 2016 avslutades:

a) Tillgängliga anslag (EUR)

Anslag för 2016:

1 838 613 983

Icke-automatiska överföringar från budgetåret 2015:

-

Automatiska överföringar från budgetåret 2015:

289 323 907

Anslag motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål för 2016:

30 589 787

Överföringar motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål från 2015:

103 055 269

Totalt:

2 261 582 946

b) Anslagsutnyttjande budgetåret 2016 (EUR)

Åtaganden:

2 225 465 435

Utförda betalningar:

1 900 199 164

Anslag som överförts automatiskt inklusive från inkomster avsatta för särskilda ändamål:

324 909 094

Anslag som inte överförts automatiskt:

-

Förfallna anslag:

36 094 295

c) Budgetinkomster (EUR)

Mottagna 2016:

183 381 513

d) Summa balansräkningen den 31 december 2016 (EUR)

1 574 480 381

9.  Europaparlamentet påpekar att 99,2 % av anslagen i parlamentets budget, till ett belopp av 1 823 844 172 EUR utnyttjades, dvs. 0,8 % av anslagen förföll. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att precis som tidigare år uppnåddes en mycket hög nivå på budgetgenomförandet. Parlamentet noterar att betalningarna uppgick till 1 538 531 527 EUR, vilket innebar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 84,4 %, vilket är en ökning med 0,7 % jämfört med året innan.

10.  Europaparlamentet understryker att de förfallna anslagen för 2016, som uppgår till 14 769 811 EUR, främst gällde löner och andra rättigheter, samt, återigen, utgifter för byggnader.

11.  Europaparlamentet konstaterar att under budgetåret 2016 godkändes sju överföringar i enlighet med artiklarna 27 och 46 i budgetförordningen, vilka uppgick till 66 655 000 EUR eller 3,6 % av de slutliga anslagen. Parlamentet konstaterar med oro att merparten av sådana överföringar återigen hängde samman med parlamentets fastighetspolitik, och särskilt byggprojektet Konrad Adenauer. Parlamentet anser att nivån på uppsamlingsöverföringarna fortsätter att vara mycket hög. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att man genom en ändamålsenlig förvaltning av budgeten bör kunna minska sådana överföringar till ett nödvändigt minimum. Parlamentet efterlyser med eftertryck att fastighetspolitiken fastställs med tillräcklig tydlighet inom ramen för budgetstrategin.

Revisionsrättens yttranden över räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2016 samt lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

12.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten gör en särskild bedömning av administrativa och andra utgifter som ett enda verksamhetsområde för samtliga EU-institutioner. Parlamentet påpekar att administrativa och därmed sammanhängande utgifter omfattar utgifter för personal (löner, ersättningar och pensioner), som utgör 60 % av de totala administrativa utgifterna, samt utgifter för byggnader, utrustning, energi, kommunikation och it.

13.  Europaparlamentet påminner om att granskningen omfattade ett representativt urval av 100 betalningstransaktioner, inbegripet ett riskbaserat urval av 20 åtaganden som godkändes i slutet av budgetåret 2016 och automatiskt överfördes till 2017, för att kontrollera att budgeten hade använts enligt principen om ettårighet.

14.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att de samlade revisionsbevisen visar att utgifterna för administration inte innehåller några väsentliga fel. Parlamentet noterar att på grundval av 12 kvantifierade fel uppskattas felnivån i rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för administration till 0,2 % (en minskning från 0,6 % 2015).

De politiska gruppernas förvaltning av medel

15.  Europaparlamentet påminner om att de politiska grupperna är ansvariga inför parlamentet för att förvalta de medel som har anslagits till dem, inom ramen för de befogenheter som de tilldelats av presidiet. Parlamentet noterar med oro att revisionsrätten konstaterade brister i kontrollerna av godkännandet och regleringen av utgifter för gruppen Nationernas och friheternas Europa (ENF) och att betalningar hade gjorts utan att omfattas av ett kontrakt som upprättats efter ett upphandlingsförfarande. Parlamentet betonar att den externa revisorn ”Ernest and Young” utfärdade ett uttalande med reservation. Parlamentet uppmanar parlamentets presidium att vidta lämpliga åtgärder, inbegripet eventuell återbetalning, när det gäller ENF-gruppen,

16.  Europaparlamentet noterar de särskilda iakttagelserna avseende parlamentet i revisionsrättens årsrapport för 2016. Parlamentet noterar att för en betalning till en politisk grupp fann revisionsrätten brister i kontrollerna av godkännandet och regleringen av utgifter som uppkom under 2015 men reglerades 2016. Parlamentet noterar dessutom att revisionsrätten konstaterade att betalningar hade gjorts utan att omfattas av ett kontrakt som upprättats efter ett upphandlingsförfarande. Parlamentet noterar slutligen att revisionsrätten upptäckte liknande brister i en transaktion som rörde en annan politisk grupp 2015.

17.  Europaparlamentet noterar parlamentets svar till revisionsrätten under det kontradiktoriska förfarandet. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att hålla det ansvariga utskottet underrättat om genomförandet av sin rekommendation att se över ramen för övervakning av genomförandet av budgetanslag till de politiska grupperna och att mer effektivt övervaka hur de tillämpar reglerna för godkännande och reglering av utgifter och hur de genomför upphandlingsförfaranden.

18.  Europaparlamentet uppmanar parlamentets generalsekretariat att fortsätta att göra ytterligare insatser för att hjälpa de politiska grupperna att förbättra sin interna ekonomiska förvaltning och ge dem bättre vägledning. Parlamentet uppmanar de politiska grupperna att ytterligare förbättra tillämpningen av de relevanta bestämmelserna för godkännande och reglering av utgifter samt att förbättra och ytterligare harmonisera hur de genomför upphandlingsförfaranden.

Internrevisorns årsrapport

19.  Europaparlamentet noterar att internrevisorn vid det offentliga sammanträde som hölls den 23 januari 2018 i det ansvariga utskottet presenterade sin årsrapport, och meddelade att han under 2016 hade utfört granskningar om

–  översyn av projektet för det nya systemet för ekonomisk förvaltning – fas 3,

–  uppföljning av oavslutade åtgärder från internrevisionsrapporter,

–  den audiovisuella sektorn,

–  rekryteringsförfarande för tjänstemän och tillfälligt anställda,

–  extern expertis i samband med byggprojekt i generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO),

–  verksamhetsrapportering,

–  rekryteringsförfarande för kontraktsanställda,

–  it-infrastruktur och it-drift: inventering av it-datacentrumet och förvaltning av extern expertis.

20.  Europaparlamentet påminner om att den årliga verksamhetsrapporten utgör en hörnsten i parlamentets förvaltningsstruktur. Parlamentet betonar att efter granskningen av verksamhetsrapporteringsprocessen, som var inriktad på ändamålsenligheten i de årliga verksamhetsrapporterna som ett verktyg för rapportering om ansvarighet och resultat, utfärdade internrevisorn följande rekommendationer:

–  En integrerad ram för planering och rapportering bör antas. Den bör omfatta både fastställandet av strategiska mål och varje generaldirektorats årliga operativa mål, fastställa centrala resultatindikatorer, och förbättra resultatrapporteringen i de årliga verksamhetsrapporterna.

–  Generalsekreteraren bör utse en tjänst som ska ha ett utökat mandat för samordning och övervakning av verksamhetsrapporteringen.

–  Bedömningen av ramen för internkontroll och rapporteringen om denna bör förbättras genom att det utses en internkontrollsamordnare i varje generaldirektorat, som ska ge lämplig vägledning och verktyg till generaldirektoraten och säkerställa en konsekvent rapportering om internkontrollen i de årliga verksamhetsrapporterna.

–  Parlamentsspecifika riktlinjer för utarbetandet av revisionsförklaringen och en bedömning av behovet av att göra eventuella reservationer bör antas.

21.  Europaparlamentet noterar att 2016 års uppföljningsförfarande ledde till att 22 av de 48 oavslutade åtgärderna godkändes som avslutade och att riskprofilen för de oavslutade åtgärderna fortsatte att minska successivt under 2016. Parlamentet noterar särskilt att i slutet av året fanns 10 av de 26 oavslutade åtgärderna i kategorin ”betydande risk”, och de återstående 16 i kategorin ”måttlig risk ”.

Uppföljning av ansvarsfrihetsresolutionen för 2015

22.  Europaparlamentet noterar de skriftliga svaren på resolutionen om ansvarsfrihet för 2015 som budgetkontrollutskottet fick den 4 oktober 2017, och generalsekreterarens presentation av svaren på de olika frågorna och önskemålen i parlamentets ansvarsfrihetsresolution för 2015, samt den diskussion med ledamöterna som följde. Parlamentet betonar vikten av att ha mer regelbundna diskussioner med generalsekreteraren om frågor som rör parlamentets budget och dess genomförande i budgetkontrollutskottet.

23.  För att öka transparensen inom institutionen, och särskilt när det gäller dess beslutsförfarande, betonar Europaparlamentet än en gång att det är nödvändigt att underlätta och göra det arbete som utförs av parlamentets interna beslutsorgan, särskilt presidiet, och framför allt beslutsförfarandet, mer tillgängligt. Parlamentet begär att presidiets föredragningslistor ska offentliggöras på intranätet i god tid och att sammanträdesprotokollen ska offentliggöras mycket snabbare. Parlamentet konstaterar att det inte är nödvändigt att vänta med offentliggörandet tills de är översatta till samtliga språk. Parlamentet gratulerar kvestorskollegiet till de framsteg som gjorts på detta område, särskilt när det gäller dess nya policy att offentliggöra sina beslut.

24.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att översända denna resolution till presidiet, och att då understryka alla begäranden om åtgärder eller beslut som ska vidtas eller fattas av presidiet. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att utarbeta en handlingsplan och en tidsplan som gör det möjligt för presidiet att följa upp och/eller reagera på rekommendationerna i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner och att inkludera resultaten i det årliga övervakningsdokumentet. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att i god tid rapportera till budgetutskottet och budgetkontrollutskottet om alla projekt med betydande budgetkonsekvenser som har lagts fram för presidiet.

25.  Europaparlamentet beklagar dock att många av rekommendationerna i 2015 års ansvarsfrihetsresolution inte har följts upp och att ingen anledning eller motivering till detta har getts. Parlamentet uttrycker sin djupa oro för att varken presidiet eller generalsekreteraren har offentliggjort någon lägesrapport eller gjort tillräckliga framsteg i fråga om flera begäranden om åtgärder som ska vidtas eller beslut som ska fattas av dem.

26.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till presidiet att följa upp alla ansvarsfrihetsbeslut i enlighet med artikel 25 i arbetsordningen, artikel 6 och bilaga IV i arbetsordningen och artikel 166 i budgetförordningen.

27.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet i sina resolutioner om ansvarsfrihet för både 2014 och 2015 bad om en teknisk lösning som gör det möjligt för ledamöterna att använda sin egen sida på parlamentets webbplats för att frivilligt offentliggöra möten med företrädare för intressegrupper. Parlamentet uppmanar parlamentets presidium och generalsekreterare att möjliggöra detta utan någon ytterligare fördröjning.

28.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att informera ledamöterna om framstegen när det gäller iPACS-projektet (som syftar till att stärka och modernisera skyddet av parlamentets personal, byggnader och tillgångar). Parlamentet noterar att detta projekt antogs genom presidiets beslut av den 9 mars 2015. Parlamentet understryker vikten av att kunna avgöra huruvida ett projekt av så grundläggande betydelse för parlamentet – och som har kostat en så stor summa pengar – är på rätt väg.

29.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att vidta åtgärder för att hantera den avsevärda ökningen av hotellpriserna i Strasbourg – priser som har ökat drastiskt från år till år med en särskilt markerad kulmen under sammanträdesperioderna. Parlamentet rekommenderar åtgärder för att underlätta transporter mellan Strasbourg och den tyska sidan av gränsen, där priserna är betydligt lägre (eventuellt genom en busstransport mellan Kehl och parlamentets byggnad).

30.  Europaparlamentet välkomnar generalsekreterarens initiativ om att se över strategin för krishantering och verksamhetskontinuitet för att bygga upp parlamentets motståndskraft för att bättre kunna möta eventuella större incidenter (av olika slag, men som avser exempelvis it, säkerhet eller lokaler) som påverkar parlamentets verksamhet och återspeglas i presidiets beslut av den 3 maj 2016.

Parlamentets ansvarsfrihet för 2016

31.  Europaparlamentet noterar den diskussion som fördes den 23 januari 2018 mellan vice talmannen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren och budgetkontrollutskottet i närvaro av internrevisorn, inom ramen för beviljandet av ansvarsfrihet för parlamentet för 2016.

32.  Europaparlamentet noterar att till följd av den folkomröstning som hölls den 23 juni 2016 i Förenade kungariket diskuterade presidiet konsekvenserna vid sitt sammanträde den 4 juli 2016. Parlamentet noterar att talmannens ståndpunkt är att så länge Förenade kungariket fortfarande är en fullvärdig medlem av unionen ska brittiska ledamöter och parlamentsanställda åtnjuta exakt samma rättigheter och skyldigheter som alla andra ledamöter och all annan personal inom institutionen. Parlamentet noterar att denna ordning måste vara flexibel och anpassas till alla tänkbara utfall av brexitförhandlingarna. Parlamentet noterar att situationen för brittiska ledamöter och parlamentsanställda kan komma att ändras under den övergångsperiod som ännu inte fastställts.

33.  Europaparlamentet konstaterar att resultatet av folkomröstningen hade en betydande inverkan på utskottens sekretariat, forskningsenheter och de övergripande tjänsterna i de politiska generaldirektoraten. Parlamentet noterar att parlamentets tjänster utarbetat analytiska underlag baserat på undersökningsarbete för att bedöma effekterna av Förenade kungarikets utträde för politikområden och lagstiftning inom sina respektive områden. Parlamentet konstaterar dessutom att det kommande arbetet i denna fråga är rättsligt mycket komplicerat, samt att den sakkunskap som har byggts upp i utskottens sekretariat och utredningsavdelningarna nu kan utnyttjas under de följande etapperna av utträdesprocessen på grundval av de politiska beslut som fattas.

34.  Europaparlamentet välkomnar det förbättrade samarbetet på säkerhetsområdet mellan parlamentet och de nationella myndigheterna i värdländerna, särskilt de belgiska myndigheterna.

35.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att förhandla med de belgiska järnvägarna om att erbjuda fler direkta tågförbindelser mellan järnvägsstationen Bruxelles-Luxembourg och Zaventem-flygplatsen, vid de tidpunkter då många ledamöter anländer och avreser för att spara in restid och minska ledamöternas koldioxidavtryck. Parlamentet uppmanar sekretariatet att främja tågresor för ledamöterna.

36.  Europaparlamentet påminner om att öppenhet gentemot allmänheten är kännetecknande för parlamentet. Parlamentet stöder omorganiseringen och förbättringen av ingångarna till alla parlamentets byggnader på de tre arbetsorterna baserat på ett nytt säkerhetskoncept som garanterar en säker arbetsmiljö för den parlamentariska verksamheten samtidigt som parlamentets öppenhet bibehålls. Parlamentet noterar att dessa ingångar, som moderniserades 2015, har utrustats med nya behörighetskontrollsystem och integrerats i det nya centrala integrerade kontrollsystemet för fysiskt tillträde. Parlamentet betonar att ingången till Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg (LOW) är en av de mest använda ingångarna för ledamöter, EU-anställda och besökare under sammanträdesperioderna. Parlamentet betonar att den i praktiken är den mest synliga ingången i Strasbourg. Parlamentet beklagar att den ”tillfälliga” säkerhetskontrollen vid ingången till LOW-byggnaden i praktiken blivit permanent. Parlamentet uppmanar med eftertryck generalsekreteraren att föreslå alternativ för att göra det enklare att komma in i LOW-byggnaden, samtidigt som säkerhetsnivån och fördelarna med denna ingång bibehålls.

37.  Europaparlamentet noterar dock att den uppmärksamhet som fästs vid resultatbaserad budgetering fortfarande varierar mellan generaldirektoraten, och fortfarande befinner sig i en inledningsfas inom delar av administrationen. Generalsekreteraren uppmanas att säkerställa att tydliga och mätbara mål fastställs och följs upp i hela administrationen.

38.  Europaparlamentet konstaterar att enligt revisionsrätten uppgår kostnaderna för att parlamentets verksamhet bedrivs på olika geografiska orter till 114 miljoner EUR per år. Parlamentet noterar i sitt betänkande av den 20 november 2013 om lokalisering av säten för unionens institutioner att 78 % av alla tjänsteresor som görs av parlamentets anställda uppstår som en direkt följd av att parlamentets tjänster är geografiskt utspridda. Parlamentet påminner om att miljöpåverkan av denna spridning uppskattas uppgå till mellan 11 000 och 19 000 ton koldioxidutsläpp. Parlamentet uppmanar rådet att hitta en lösning på detta slöseri med skattebetalarnas pengar.

39.  Europaparlamentet noterar offentliggörandet av sju rapporter om kostnaden för uteblivna EU-åtgärder, liksom fem utvärderingar av det europeiska mervärdet som slutfördes 2016.

40.  Europaparlamentet noterar översynen av ersättningarna till de ackrediterade assistenterna för deras tjänsteresor mellan parlamentets tre arbetsorter. Parlamentet noterar att för parlamentets tjänstemän och övriga anställda är den högsta hotellkostnaden för tjänsteresor till Strasbourg 180 EUR och dagtraktamentet är 102 EUR, det vill säga ett totalt belopp på 282 EUR per dag, medan dessa belopp för de ackrediterade assistenterna är minskade till 137 EUR, 160 EUR respektive 183 EUR per dag för samma utgifter, efter beslut av ledamoten. Parlamentet påminner dock om att de ackrediterade assistenterna har rätt till samma traktamente som tjänstemän och övriga parlamentsanställda för resor till andra destinationer än Strasbourg. Parlamentet uppmanar presidiet, för tredje året i rad och för att garantera lika behandling av alla arbetstagare, att vidta snabba åtgärder för att anpassa dagtraktamentet för ackrediterade assistenter på tjänsteresa i Strasbourg till tjänstemännens och övriga anställdas dagtraktamente. Parlamentet upprepar sin begäran till presidiet att vidta åtgärder för att åstadkomma full samstämmighet mellan tjänstemännens, övriga anställdas och de ackrediterade assistenternas traktamenten.

41.  Europaparlamentet välkomnar i detta avseende generalsekreteraren villighet att hitta en lösning och upprepar sin uppmaning att hitta en fungerande lösning för de ackrediterade assistenter som efter att ha arbetat två valperioder utan avbrott inte kommer att ha rätt till det europeiska pensionssystemet när de når pensionsåldern i slutet av denna valperiod på grund av omständigheter som varken de själva eller de ledamöter som anställt dem råder över, eftersom de inte kommer att ha uppnått de tio tjänsteår som krävs på grund av det tidigarelagda parlamentsvalet 2014 och förseningarna i godkännandet av deras nya kontrakt, eftersom arbetsbelastningen var så hög för personaladministrationen efter valen 2009 och 2014. Parlamentet begär därför att två valperioder ska anses utgöra tio år i aktiv tjänst. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att informera generaldirektoratet för personal (GD PERS) att utan dröjsmål söka efter möjliga lösningar och att hålla företrädare för de ackrediterade assistenterna informerade om och involverade i processen. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag före den 1 september 2018 för att lösa denna fråga.

42.  Europaparlamentet noterar att vissa ersättningar för resor betalas ut mycket sent och föreslår att lösningar för att betala ut dem inom en rimlig tidsram bör undersökas.

43.  Europaparlamentet anser att det är lämpligt att behålla den lilla ökningen av anslagen under budgetpost 422 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”, särskilt med hänsyn till att arbetsbördan ökat till följd av brexit, det ökande antalet trepartsmöten, det ökande antalet tillfälliga och särskilda utskott, som nått en historisk nivå med 25 ständiga och tillfälliga utskott, och det faktum att det komplexa paketet med lagstiftningsförslag som rör den fleråriga budgetramen sammanfaller med slutet av valperioden.

44.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att till kommissionen överlämna den rapport om utvärderingen av den nya stadgan för ackrediterade assistenter som utarbetades till följd av den resolution som antogs den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för budgetåret 2014 och som avses i artikel 3 i förordning 160/2009.

45.  Europaparlamentet uppmuntrar presidiet att vid bedömningen av de nya reglerna om besöksgrupper som infördes förra året avskaffa möjligheten att utse ackrediterade assistenter till gruppchefer eftersom det medför yrkesmässiga, rättsliga, etiska och dataskyddsaspekter.

46.  Europaparlamentet konstaterar att praktikanter som anställs av ledamöter har ett privaträttsligt avtal med ledamoten, vilket inte ger dem rätt att ha en status i parlamentet som motsvarar den som andra kategorier av parlamentsanställda har eller att få stipendier från parlamentet (Schuman-praktik). Parlamentet beklagar att det inte finns någon mekanism eller rättslig ram inom generaldirektoratet för ekonomi (GD FINS) för att inrätta ett system för direkta förskottsbetalningar till sådana praktikanter före en tjänsteresa, även om sådana system finns för alla övriga anställda – mot bakgrund av att de av naturliga skäl knappt har råd att betala dessa utgifter direkt ur egen ficka. Parlamentet understryker att ledamöterna kan nå en överenskommelse om förskottsbetalningar med praktikanten och betalningsombudet från fall till fall. Parlamentet noterar dock att många ledamöter inte utnyttjar de tjänster som tillhandahålls av ett betalningsombud för att ersätta sina praktikanter, och uppmanar parlamentet att så snart som möjligt utvärdera huruvida ett sådant system med direktbetalningar skulle kunna genomföras.

47.  Europaparlamentet noterar med oro att i detta långt framskridna skede av valperioden har mer än hälften av ledamöterna fortfarande inte någon meritförteckning i sina profiler på parlamentets officiella webbplats. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att vidta omedelbara åtgärder för att se till att meritförteckningarna för samtliga ledamöter finns på den officiella webbplatsen.

48.  Europaparlamentet anser att för att få mer oberoende och tillförlitliga yttranden och studier behövs det bestämmelser om intressekonflikter för experter som anlitas av parlamentets utskott.

49.  Europaparlamentet påminner om att i samband med ansvarsfrihetsförfarandena för 2014 och 2015 konstaterades det att parlamentets webbplats inte är särskilt användarvänlig och mot denna bakgrund uppmanar parlamentet generaldirektoratet för kommunikation (GD COMM) att utan dröjsmål förbättra sin webbplats och att införa en mer effektiv sökmotor. Parlamentet betonar att framsteg fortfarande måste göras i fråga om webbplatsens attraktivitet och dragningskraft och att det fortfarande krävs ytterligare insatser för att diversifiera de tillgängliga plattformarna för sociala medier. Parlamentet efterlyser genomförandet av en ny strategi som utnyttjar alla de möjligheter som sociala medier i alla dess former erbjuder.

50.  Europaparlamentet noterar den nya uppdragsbeskrivningen för informationskontoren, som numera kallas ”förbindelsekontor” (antaget av presidiet i november 2017). Parlamentet understryker med kraft att förbindelsekontorens huvudsakliga funktion är att informera och kommunicera lokalt på uppdrag av parlamentet, i syfte att tillhandahålla information om unionen och dess politik genom externa intressenters verksamhet på lokal, regional och nationell nivå. Parlamentet understryker behovet av att optimera användningen av ny teknik och nya modeller för kommunikation, och att dra nytta av förbindelsekontorens privilegierade geografiska läge nära medborgarna för att ytterligare intensifiera verksamheten på lokal nivå, t.ex. anordnandet av debatter med ledamöter och det civila samhället, i syfte att lyssna på människor och engagera dem. Parlamentet påpekar att diskussioner på nätet och uppmärksamhet från mediernas sida till följd av sådana händelser bör bidra till att man når ut ännu bättre till medborgarna. Parlamentet vill se en förbättring av strategin som parlamentet antog med avseende på informationskontoren och uppmanar med eftertryck GD COMM att tackla problemet med obalansen mellan de belopp som läggs på byggnader och personalkostnader i förhållande till dessa kontors centrala funktioner, det vill säga direkt kommunikation med lokala intressenter och medborgare.

Generaldirektoratet för kommunikation

51.  Europaparlamentet påminner om att GD COMM:s främsta resultatindikator är den totala synlighet eller exponering som uppnåtts över hela spektrumet av parlamentets kommunikationsplattformar och kommunikationskanaler. Parlamentet noterar att när det gäller parlamentets närvaro i medierna och den genomsnittliga täckningen per månad skedde en ökning med 12 % jämfört med 2015, och med 7 % jämfört med valåret 2014. Parlamentet konstaterar dessutom förbättringen när det gäller parlamentets användning av sociala medier, samt åtgärderna för att höja medvetenheten bland unga människor. Parlamentet påpekar dock att parlamentets kommunikationsverksamhet bör fortsätta att förbättras, framför allt bör parlamentet nå ut effektivare i sociala medier, som för närvarande ligger under de standarder som förväntas av en parlamentarisk institution. Parlamentet understryker att särskilt med tanke på valet till Europaparlamentet 2019 måste en övergripande strategi för sociala medier utarbetas och genomföras. Parlamentet betonar att denna strategi måste återspegla det arbete parlamentet utför, samtidigt som hänsyn tas till de många intressen, farhågor och idéer om Europas framtid som medborgarna ger uttryck för.

52.  Europaparlamentet noterar att GD COMM har inlett ett nytt flerårigt arbetsprogram för bidrag inom medier och anordnande av evenemang som omfattar perioden 2016–2019. Parlamentet konstaterar att när det gäller beviljandet av bidrag i mediekategorin inrättades 102 ramavtal om partnerskap och 48 bidragsansökningar godkändes till ett totalt belopp på 3,99 miljoner EUR. Parlamentet noterar att på området för anordnande av evenemang valdes 18 projekt ut för tilldelning av bidrag till ett totalt värde av 0,8 miljoner EUR. Parlamentet uppmanar GD COMM att fokusera på en mer aktiv hållning gentemot personer som inte automatiskt är intresserade av parlamentets verksamhet eller som till och med är skeptiska till dess funktion.

53.  Europaparlamentet noterar de betydande tekniska och redaktionella förbättringarna av parlamentets officiella webbplats, särskilt när det gäller webbplatsens sökmotoroptimering. Parlamentet gratulerar GD COMM till dessa framsteg men tillägger att framstegstakten fortfarande är alltför långsam. Parlamentet noterar att projektet för följsam webbdesign och projektet att förnya plattformen för direktuppspelning och beställvideo – som syftar till att ge webbplatsen en ny utformning så att den blir anpassad till alla typer av enheter – inleddes 2016 och har genomförts framgångsrikt för delar av webbplatsen. Parlamentet vill se en fortsättning på dessa projekt och att de genomförs för alla delar av parlamentets webbplats. Parlamentet noterar att mycket återstår att göra för att skapa en effektiv webbplats och ett effektivt kommunikationsverktyg. Parlamentet understryker att förnyelsen måste ske i god tid eftersom synligheten och tillgängligheten till parlamentet bör vara på plats i god tid före, men allra senast vid det kommande valet till Europaparlamentet 2019. Parlamentet betonar att en transparent och tillgänglig webbplats är avgörande för att medborgarna ska involvera sig.

54.  Europaparlamentet noterar en betydande ökning av antalet förfrågningar som lämnats in till enheten för medborgarnas förfrågningar (AskEP) sedan 2014, främst på grund av till synes samordnade kampanjer om aktuella frågor. Parlamentet föreslår att ledamöterna uppmärksammas på parlamentets svar eftersom de kanske inte känner till att de finns.

55.  Europaparlamentet uppmärksammar den senaste Eurobarometerundersökningen som beställts av parlamentet, där en specifik fråga om bilden av parlamentet ställdes. Parlamentet gläder sig över att enligt undersökningen ökar andelen medborgare som har en positiv bild av parlamentet från 25 % (2016) till 33 % (2017). Parlamentet noterar med tillfredsställelse att den mer positiva bilden av parlamentet direkt motsvaras av en minskning av den ”negativa uppfattningen” med 7 procentenheter från 28 % (2016) till 21 % (2017). Parlamentet påpekar att trots tydliga tecken på förbättringar återstår mycket att göra.

56.  Europaparlamentet uppmuntrar presidiet att vid bedömningen av de nya reglerna om besöksgrupper som infördes förra året avskaffa möjligheten att utse ackrediterade assistenter till gruppledare.

57.  Europaparlamentet efterlyser en översyn av systemet för att beräkna ersättningen av resekostnaderna för besöksgrupper som finansieras av ledamöter, både i syfte att säkerställa likabehandling av alla unionsmedborgare och främja användningen av mer miljövänliga transportmedel, med tanke på att det nuvarande systemet, som bygger på beräkning av körsträcka, varken tar hänsyn till den isolering och de geografiska hinder som påverkar vissa områden i unionen eller täcker kostnaderna för resor till platser där det finns snabbare och mer miljövänliga transportmedel.

58.  Europaparlamentet noterar att den 31 december 2016 arbetade sammanlagt 5 375 tjänstemän och tillfälligt anställda vid generalsekretariatet (en ökning med 16 jämfört med den 31 december 2015) och sammanlagt 806 tjänstemän och tillfälligt anställda arbetade inom de politiska grupperna (en ökning med 35 jämfört med den 31 december 2015). Parlamentet noterar att inklusive kontraktsanställda ansvarade GD PERS för 9 617 anställda (en ökning med 264 jämfört med den 31 december 2015).

59.  Europaparlamentet noterar att 57 tjänster ströks i parlamentets tjänsteförteckning den 1 januari 2016, i enlighet med 2014 års översyn av tjänsteföreskrifterna och den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

Generaldirektoratet för personal

60.  Europaparlamentet välkomnar att främjande av lika möjligheter fortsätter att vara en viktig komponent i parlamentets policy för förvaltning av personalresurserna. Parlamentet noterar att handlingsplanen för främjande av jämställdhet och mångfald, som godkändes av presidiet 2015, fortsatte att genomföras under 2016, tillsammans med dess specifika mål och alla andra därmed sammanhängande åtgärder.

61.  Europaparlamentet välkomnar att en färdplan för jämställdhet inom Europaparlamentets generalsekretariat har antagits. Parlamentet noterar att färdplanen innehåller konkreta åtgärder och en tydlig tidsplan för specifika åtgärder när det gäller förvaltning, fortbildning, åtgärder för att öka medvetenheten om jämställdhet, åtgärder för balans mellan arbetsliv och privatliv och en regelbunden övervakning av en jämn könsfördelning genom statistik.

62.  Europaparlamentet välkomnar att jämställdheten mellan könen bland de enhetschefer som utnämndes av generalsekreteraren ökade från 21 % 2006 till 36 % 2016 och att de tjänster som kvinnor har fått tenderar att uppvisa en tillfredsställande förbättring av kvaliteten på tjänster som tilldelats kvinnor.

63.  Europaparlamentet beklagar att könsfördelningen på generaldirektörsnivå sjönk från 33,3 % / 66,7 % 2015 till 16,7 % / 83,3 % år 2016. Parlamentet noterar att könsfördelningen på direktörsnivå förblev stabil mellan 2015 och 2016 och uppgick till 29,2 % / 70,8 % respektive 29,8 % / 70,2 %. Parlamentet anser att denna förändring strider mot färdplanen för jämställdhet inom Europaparlamentets generalsekretariat.

64.  Europaparlamentet konstaterar att för viss verksamhet, såsom drift av personalmatsalar och lokalvård, har utläggning på entreprenad varit det alternativ som parlamentet föredragit, och till följd av detta kan antalet externt anställda som arbetar i parlamentets lokaler för vissa generaldirektorat till och med vara större än antalet tjänstemän.

65.  Europaparlamentet påpekar på nytt att extern personal inte bör sättas in för att kompensera för den minskning av antalet tjänster som man enades om i samband med översynen 2014 av tjänsteföreskrifterna och den nuvarande fleråriga budgetramen.

66.  Europaparlamentet noterar att vid utgången av 2016 fanns det 1 924 ackrediterade assistenter som arbetade vid parlamentet, jämfört med 1 791 ett år tidigare. Parlamentet efterlyser särskild uppmärksamhet för de rättigheter som ackrediterade assistenter och lokala assistenter har, eftersom deras kontrakt är direkt kopplade till mandatet för de ledamöter som de stöder, med tanke på att ackrediterade assistenter har anställningsavtal med parlamentet, medan lokala assistenter omfattas av olika former av nationell lagstiftning.

67.  Europaparlamentet uttrycker på nytt sin oro över den påstådda praxis som innebär att ledamöter tvingar ackrediterade assistenter att göra tjänsteresor, särskilt till Strasbourg, utan reseförordnanden och utan ersättning för tjänsteresan eller helt enkelt utan ersättning för resekostnaderna. Parlamentet anser att sådan praxis ger utrymme för missbruk eftersom ackrediterade assistenter som reser utan reseförordnande förutom att de själva måste stå för kostnaderna inte heller omfattas av arbetsplatsförsäkringen. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att undersöka denna påstådda praxis och rapportera om detta senast i slutet av året.

68.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till talmanskonferensen och presidiet att ompröva möjligheten för ackrediterade assistenter att, på vissa villkor, följa med ledamöter i parlamentets officiella delegationer och på officiella uppdrag, såsom redan har begärts av flera ledamöter. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att undersöka budgetkonsekvenserna och organisationen och logistiken i samband med dessa resor.

69.  Europaparlamentet noterar att parlamentet tillhandahåller en budget till personalkommittén, och efterlyser en liknande budget till de ackrediterade assistenternas kommitté, eftersom de utför uppgifter i enlighet med stadgan för Europaparlamentets ledamöter och dess tillämpningsföreskrifter som är till nytta för samtliga institutioner och ledamöter.

70.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att involvera de ackrediterade assistenternas kommitté i beslutsprocessen om alla bestämmelser som antingen enbart berör ackrediterade assistenters kommitté eller generellt berör alla andra kategorier av anställda som personalkommittén företräder.

71.  Europaparlamentet välkomnar intresset för att behålla personal med brittiskt medborgarskap som har blivit EU-tjänstemän, och uppmanar generalsekreteraren att rapportera om potentiella risker för brittisk personal och om hur man gör för att se till att brittisk personal inte påverkas negativt av brexit, och att deras lagstadgade, avtalsbaserade och förvärvade rättigheter garanteras till fullo.

72.  Europaparlamentet konstaterar att i enlighet med det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(9) ströks 57 tjänster från parlamentets tjänsteförteckning för 2016, i linje med kravet på en femprocentig personalminskning. Parlamentet noterar att ytterligare två tjänster har strukits för att överföras till kommissionen inom ramen för interinstitutionella it-projekt. Parlamentet noterar vidare att parlamentet skulle ha minskat sin tjänsteförteckning med ytterligare 76 tjänster per den 1 januari 2017 till följd av budgetmyndighetens beslut.

73.  Europaparlamentet anser att som en reaktion på #metoo-kampanjen bör parlamentet uppnå nolltolerans mot våld i varje form, vare sig det är strukturellt, sexuellt, fysiskt eller psykiskt. Parlamentet kräver därför

– fullständig ansvarsskyldighet för förövare och fullständig uttömning av alla tillgängliga påföljder och sanktioner,

– inrättandet av en central byrå för klagomål för att rapportera fall av trakasserier,

– tillgång för alla till en oberoende kommitté för trakasserier i parlamentet som inte kopierar de interna maktstrukturerna genom att ha ledamöter som medlemmar,

– skydd för offren och för dem som rapporterar sådant våld, som ger dem full anonymitet och diskretion,

– psykologiskt stöd till offer från ett centralt kontor i parlamentet med läkare, socialarbetare och rådgivare,

– obligatorisk utbildning om sexuella trakasserier och mobbing för ledamöter och tjänstemän i ledande ställningar,

– utbildning och information till anställda för att hjälpa dem att upptäcka sexuella trakasserier och säkerställa att de får kännedom om sina rättigheter.

74.  Europaparlamentet anser att det relativt låga antal klagomål om trakasserier som lämnades in under 2016 både till den rådgivande kommittén för förebyggande av mobbning och trakasserier och av ackrediterade assistenter skulle kunna tyda på en brist på lämpliga kanaler. Parlamentet betonar att det finns två typer av trakasserier som erkänns i tjänsteföreskrifterna (mobbning och sexuella trakasserier). Parlamentet anser att kampen mot alla former av trakasserier bör vara en av generalsekreterarens främsta prioriteringar. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang generalsekreterarens förslag att införa ett nätverk av oberoende konfidentiella rådgivare som kan kontaktas av ackrediterade assistenter, praktikanter som arbetar för ledamöter, personal från de politiska grupperna och all övrig personal och övriga praktikanter. Parlamentet konstaterar att dessa rådgivare kommer att väljas ut på grundval av sin sakkunskap och sociala kompetens, och genomgå specialutbildning. Parlamentet vill se en översyn av sammansättningen av de rådgivande kommittéer som handlägger klagomål om trakasserier för att säkerställa en jämlik representation av ledamöter, ackrediterade assistenter och personal, och en jämn könsfördelning. Parlamentet uppmanar presidiet att undersöka möjligheten att utse en extern revisor för att ytterligare förbättra de interna processerna.

75.  Europaparlamentet påpekar på nytt den utsatta situationen för ackrediterade assistenter och praktikanter som är anställda av ledamöterna med avseende på de interna reglerna för att skydda visselblåsare. Parlamentet varnar generalsekreteraren för potentiella ekonomiska konsekvenser av parlamentets fortsatta underlåtenhet att tillhandahålla det nödvändiga skyddet för visselblåsare för ackrediterade assistenter som rapporterar om felaktigheter som ledamöter gjort sig skyldiga till. Parlamentet uppmanar med eftertryck generalsekreteraren att omedelbart ta itu med denna situation.

76.  Europaparlamentet efterlyser veckor som är avsatta för extern parlamentarisk verksamhet, som ska användas för utbildning, särskilt för ledamöternas assistenter, bland annat intensiva språkkurser.

77.  Europaparlamentet påpekar än en gång att parlamentet i praktiken är den enda institutionen som inte har infört flexibla arbetstider, vilket nästan alla institutioner, särskilt kommissionen, gjorde för många år sedan, med dokumenterade resultat i form av ökad produktivitet och bättre livskvalitet för de anställda. Parlamentet vill se att flexibla arbetstider införlivas i parlamentets arbetsvillkor så snart som möjligt och att budgetkontrollutskottet informeras om de framsteg som har gjorts för att uppnå detta mål.

78.  Europaparlamentet upprepar att med tanke på stipendiaternas inkomst bör de vara berättigade till större prisavdrag i parlamentets restauranger, i enlighet med parlamentets betänkande om ansvarsfrihet för 2015 (punkt 89).

79.  Europaparlamentet noterar med stor oro ledamöternas minskade efterfrågan på enskilda språkkurser i franska och särskilt spanska och italienska, framför allt sedan 2009. Parlamentet noterar att endast när det gäller kurserna i engelska och tyska har deltagarantalet förblivit stabilt och till och med ökat. Parlamentet påminner generalsekreteraren om flerspråkighetens betydelse i den europeiska integrationsprocessen och den roll som administrationen bör spela för att främja språkinlärning bland unionsmedborgarnas valda företrädare, eftersom språk också är ett viktigt verktyg för att förstå varandra och kommunicera i utövandet av ämbetet som parlamentsledamot. Parlamentet uppmanar administrationen att regelbundet informera ledamöterna på lämpligt sätt, utöver den nuvarande broschyren och den information som finns online, om alla möjligheter som erbjuds av parlamentet, med särskild tonvikt på kurser med interna språklärare i Bryssel och lärare som är tillgängliga på begäran i Strasbourg, eftersom detta är den lösning som är mest flexibel, mest förenlig med ledamöternas behov och arbetsvillkor och också ger bäst valuta för pengarna. Parlamentet uppmanar dessutom med eftertryck generalsekreteraren att tillhandahålla de medel som krävs för att främja flerspråkighet på detta område, bland annat genom att förbättra tillgången till interna språklärare och få ett slut på den osäkra situation som många av dem står inför. Parlamentet noterar överföringen av ledamöternas fortbildningsenhet från GD FINS till GD PERS i syfte att skapa större synergi med den enhet för personalutbildning som redan finns inom GD PERS. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att hålla parlamentet underrättat om vilka särskilda resultat som detta förväntas leda till.

80.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att utarbeta en frivillig och transparent rörlighetspolicy som tar hänsyn till personalens intressen och kompetens inom ramen för en verklig strategi för karriärutveckling.

Generaldirektoratet för infrastruktur och logistik

81.  Europaparlamentet konstaterar att det uppdaterade förslaget till parlamentets fastighetsstrategi på medellång sikt, med beaktande av den senaste utvecklingen när det gäller byggnaderna i Luxemburg och Strasbourg, bör inriktas på byggnaderna i Bryssel och i synnerhet framtiden för Paul-Henri Spaak-byggnaden. Parlamentet uppmanar dessutom presidiet att utvärdera åldern på infrastrukturen i Salvador de Madariaga-byggnaden i Strasbourg. Parlamentet noterar dessutom att avgörande brexitrelaterade faktorer för fastställandet av den framtida fastighetspolitiken, såsom de potentiella konsekvenserna av brexit för flerspråkigheten, antalet tjänster för tjänstemän i tjänsteförteckningen och antalet ledamöter ännu inte är kända. Parlamentet konstaterar att en tillförlitlig planering kan göras först efter att brexitprocessen har avslutats. Parlamentet uppmanar presidiet att utforma riskreducerande strategier, med hänsyn till behovet av att motverka eventuella störningar som kan orsakas av den framtida utvecklingen av brexitförhandlingarna. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att föreslå en detaljerad plan över vart anställda som har sina kontor i byggnaderna kommer att flyttas om byggnaderna ska renoveras eller byggas om.

82.  Parlamentet uppmanar med eftertryck ansvariga tjänster att förklara hur de tänker genomföra uttalandet från parlamentet, rådet och kommissionen om deras byggnaders roll som gott exempel inom ramen för direktivet om energieffektivitet, med tanke på den annalkande tidsfristen 2020.

83.  Europaparlamentet konstaterar att presidiet gav generalsekreteraren i uppdrag att utarbeta detaljerade förslag om möjliga alternativ för renoveringen av Paul-Henri Spaak-byggnaden. Parlamentet noterar dessutom att dessa förslag bör överväga alla möjligheter, även att inga åtgärder vidtas, renovering eller ombyggnad, och att förslagen bör åtföljas av detaljerade bedömningar av projektens genomförbarhet och hantera eventuella relevanta rättsliga frågor. Parlamentet noterar att de detaljerade förslag som utarbetas av GD INLO skulle läggas fram för presidiet i början av 2018.

84.  Europaparlamentet noterar att de flesta av parlamentets byggnader inte utformades och uppfördes med beaktande av kraven i eurokoderna för strukturell integritet, eftersom dessa normer inte existerade vid den tidpunkt då de uppfördes. Parlamentet noterar att de enda byggnader som överensstämmer med eurokodernas normer för strukturell integritet är Willy Brandt- och Wilfried Martens-byggnaderna. Parlamentet konstaterar att den risk som beror på de olika byggnadernas strukturrelaterade potentiella sårbarhet delvis minskas genom operativa åtgärder som vidtas av GD INLO och generaldirektoratet för skydd och säkerhet (GD SAFE), och att ytterligare organisatoriska förändringar planeras för att hantera detta problem.

85.  Europaparlamentet påminner om att presidiet vid sitt sammanträde den 11 april 2016 antog ett förslag om att internalisera ledamöternas transporttjänst. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att förfarandet för att internalisera chaufförstjänsten ledde till en kvalitativ och kvantitativ ökning av de tjänster som tillhandahålls ledamöterna samt effektiva och ändamålsenliga åtgärder i oförutsedda nödsituationer eller vid en plötslig ökning av efterfrågan. Parlamentet beklagar att principen om balans mellan könen inte iakttogs i rekryteringsprocessen för parlamentets transporttjänst. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att lägga fram förslag för att förbättra den nuvarande situationen. Parlamentet är dessutom oroat av att chaufförerna placerats i olika lönegrader och frågar presidiet om det planerar en harmonisering för att motverka eventuella orättvisa ersättningssystem.

86.  Europaparlamentet välkomnar införandet av testprojektet för digital överföring av styrkande handlingar mellan GD INLO:s initiativtagande tjänst och tjänsten för efterhandskontroll av de utgiftsåtaganden som görs av enheten för fastighetsunderhåll i Strasbourg. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att på grundval av dessa positiva erfarenheter utvidgades projektet till att omfatta enheten för fastighetsprojekt i Strasbourg. Parlamentet uppmanar GD INLO att i största möjliga mån fortsätta med genomförandet av den digitala överföringen av dokument i syfte att minska kostnaderna och öka de tillhörande tjänsternas effektivitet.

87.  Europaparlamentet noterar att översynen av priserna i parlamentets personalmatsal var nödvändig för att komma bort från subventionerade tjänster och övergå till en typ av avtal där leverantörerna av cateringtjänsterna står för hela den ekonomiska och kommersiella risken. Parlamentet välkomnar att parlamentets praktikanter även fortsättningsvis har rätt till ett avdrag på 0,50 EUR på huvudrätterna i alla restauranger med självservering i Bryssel och Luxemburg och ett avdrag på 0,80 EUR i Strasbourg. Parlamentet uppmanar GD INLO att övervaka framtida prishöjningar för att säkerställa att tjänsterna förblir lämpligt och rimligt prissatta.

Generaldirektoratet för tolkning och konferenser

88.  Europaparlamentet konstaterar att i förhållande till de nya riktmärkena för tolkarnas arbetsinsatser fastställdes ett genomsnitt på 11 timmar per vecka som lägsta arbetsinsats och 17 timmar som högsta genomsnittliga arbetsinsats. Parlamentet noterar att det samlade genomsnittliga antalet timmar per vecka som de anställda tolkarna tillbringade i sina bås och utförde tolktjänster ökade från 11 timmar och 54 minuter 2014 till 13 timmar och 25 minuter 2016. Parlamentet noterar att 2014 var ett valår med mindre behov av tolkning. Parlamentet understryker att ökningen från 2014 till 2016 beror på att parlamentet återgick till sin normala rytm med utskotts-, grupp- och Strasbourgveckor och turkosa veckor. Parlamentet påminner om att när tjänsteföreskrifterna reviderades 2013 ökade veckoarbetstiden för all personal vid EU-institutionerna från 37,5 till 40–42 timmar, vilket även resulterade i en ökning av veckoarbetstiden inom tolktjänsten. Parlamentet uppmuntrar till framtida samarbete mellan fackföreningar och generalsekreteraren som bör inriktas på rättvisa arbetsvillkor, samtidigt som man säkerställer ett väl fungerande parlamentariskt arbete. Parlamentet påpekar att en överföring av befogenheter mellan generalsekreteraren och personalkommittén har inletts, och uppmanar med eftertryck alla parter att nå en överenskommelse. Parlamentet noterar att ökningen av åtagandebemyndigandena för ”övrig personal” delvis förklaras av det ökade behovet av extern översättning under 2016 (2,2 miljoner EUR mer än 2015). Parlamentet noterar vidare att på grund av uppdragsreglerna råder det brist på tolkning till alla språk för sammanträden i de politiska grupperna och för utskottssammanträden. Parlamentet konstaterar slutligen att ändringar av planeringen av utskottssammanträden, som har resulterat i att många sammanträden hållits vid oregelbundna tidpunkter, delvis orsakats av begränsad flexibilitet när det gäller en effektiv användning av tolkningskapaciteten.

89.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att presidiet antog en strategi för modernisering av konferensförvaltningen, som lagts fram av generalsekreteraren. Parlamentet konstaterar att enligt strategin ska det finnas en enda kontakt- och stödpunkt för konferensanordnare och att den ska stödjas av en integrerad konferenstjänst som använder en specialanpassad it-plattform. Parlamentet konstaterar dessutom att en enda kontaktpunkt för stöd medan ett evenemang pågår och en enda kontaktpunkt för förvaltning och stöd successivt ska inrättas för tekniska sammanträdeslokaler.

Generaldirektoratet för ekonomi

90.  Europaparlamentet påminner om att presidiet vid sitt sammanträde den 26 oktober 2015 godkände en ny strategi med målet att förbättra kundorienteringen och minska ledamöternas administrativa börda genom att införa två nya instrument: ledamotsportalen och ledamöternas internetportal (e-portalen). Parlamentet välkomnar genomförandet av ledamotsportalen, som är en gemensam kontaktpunkt som samlar alla tjänster i samband med handläggningen av ekonomiska och sociala rättigheter och som blev fullt operativ i juli 2016. Parlamentet noterar att den elektroniska versionen av ledamotsportalen, e-portalen, har varit tillgänglig sedan januari 2015 med kortfattad information om vilka bestämmelser som gäller och om ledamöternas rättigheter. Parlamentet understryker att administrativa förenklingar inte bör uppnås enbart genom en överflyttning av en del av arbetet från administrativ personal till ledamöterna och deras kontor.

91.  Europaparlamentet efterlyser en förenkling av rekryteringsförfaranden och ersättning av kostnader för tjänsteresor och resekostnader för lokala assistenter. Parlamentet beklagar att dessa processer ofta är komplicerade och långdragna, vilket leder till stora förseningar. Parlamentet uppmanar GD FINS att prioritera denna fråga.

92.  Europaparlamentet noterar att det nuvarande kontraktet med parlamentets resetjänst löper ut i slutet av 2018 och att en öppen anbudsinfordran håller på att utarbetas för att välja ut en ny resebyrå som ska bistå parlamentet i hanteringen och organisationen av arbetsrelaterade resor. Parlamentet begär att det nya kontraktet ska innehålla skärpta villkor, särskilt med avseende på biljettpriser och ständig tillgång till resetjänstens callcenter, även under veckosluten. Parlamentet understryker vikten av en enkel och användarvänlig mekanism för klagomål för att snabbt uppmärksamma brister, vilket möjliggör en snabb förbättring av eventuella problem. Parlamentet betonar att ökad uppmärksamhet måste ägnas ledamöternas särskilda krav och deras behov av skräddarsydda tjänster.

93.  Europaparlamentet uppmanar efterföljande resebyrå att sträva efter att uppnå så konkurrenskraftiga priser som möjligt för parlamentets arbetsrelaterade resor.

Den frivilliga pensionsfonden

94.  Europaparlamentet noterar att den frivilliga pensionsfonden inrättades 1990 genom presidiets bestämmelser för det (frivilliga) tilläggspensionssystemet och ledamöterna kunde ansluta sig till det till och med slutet av den sjätte valperioden (13 juli 2009). Parlamentet noterar att fonden inrättades för att förse ledamöterna med ett pensionssystem eftersom ett sådant tidigare hade saknats.

95.  Europaparlamentet påminner om att EU-domstolen 2013 slog fast att presidiets beslut om att höja pensionsåldern för fondens medlemmar från 60 till 63 år i syfte att undvika en förtida kapitaldränering och anpassa fonden till den nya ledamotsstadgan var giltigt.

96.  Europaparlamentet noterar att den frivilliga pensionsfonden har ökat sitt beräknade försäkringstekniska underskott från 286 miljoner EUR i slutet av 2015 till 326,2 miljoner EUR vid utgången av 2016. Parlamentet noterar vidare att i slutet av 2016 uppgick värdet av de nettotillgångar som ska beaktas och det försäkringstekniska åtagandebeloppet till 146,4 miljoner EUR respektive 472,6 miljoner EUR. Parlamentet konstaterar att dessa förväntade framtida förpliktelser sträcker sig över flera decennier, men noterar att det sammanlagda belopp som betalats ut under 2016 av den frivilliga pensionsfonden uppgår till 16,6 miljoner EUR.

97.  Europaparlamentet påpekar att för de kommande fem åren kommer antalet nya pensionärer av det antal ledamöter som kommer att uppnå pensionsålder och som kommer att ha rätt till utbetalningar eftersom de har bidragit till fonden, och förutsatt att inga mottagare (åter)väljs 2019 eller på annat sätt tillträder att ledigt EU-mandat, att vara 21 stycken år 2018, 74 år 2019, 21 år 2020, 12 år 2021 och 17 år 2022.

98.  Europaparlamentet beklagar att en bedömning av den nuvarande situationen för den frivilliga pensionsfonden ännu inte är tillgänglig. Parlamentet påminner om punkt 109 i 2015 års ansvarsfrihetsresolution och punkt 112 i 2014 års ansvarsfrihetsresolution där en bedömning av den rådande situationen för den frivilliga pensionsfonden efterlyses. Parlamentet uppmanar presidiet att så snart som möjligt och senast den 30 juni 2018 utvärdera den rådande situationen för den frivilliga pensionsfonden.

99.  Europaparlamentet påpekar på nytt de fortsatta problemen med den frivilliga pensionsfonden och uppmanar presidiet och generalsekreteraren att vidta åtgärder för att på ett tidigt stadium undvika insolvens, samtidigt som man undviker eventuella konsekvenser för parlamentets budget.

100.  Europaparlamentet noterar dock att parlamentet garanterar betalningen av pensionsrättigheterna när och om fonden inte kan uppfylla sina åtaganden. Parlamentet välkomnar generalsekreterarens meddelande om att han har lagt fram en handlingsplan för presidiet.

101.  Europaparlamentet konstaterar att med tanke på fondens nuvarande nivå på de finansiella tillgångarna, tillsammans med dess framtida årliga betalningsskyldigheter och utvecklingen av avkastningen på fondens investeringar på finansmarknaderna, beräknas tidpunkten för den frivilliga pensionsfondens insolvens inträffa mellan 2024 och 2026.

Ersättning för allmänna utgifter

102.  Europaparlamentet välkomnar presidiets beslut att inrätta en tillfällig arbetsgrupp för att fastställa och offentliggöra bestämmelserna för användningen av ersättningen för allmänna utgifter. Parlamentet påminner om de förväntningar som parlamentet framfört i sina resolutioner av den 5 april 2017(10) och den 25 oktober 2017(11) om 2018 års budget om en större transparens när det gäller ersättningen för allmänna utgifter och behovet av att fastställa mer exakta bestämmelser för redovisningsskyldigheten när det gäller de utgifter som ersätts av detta anslag, utan att detta medför några merkostnader för parlamentet. Parlamentet upprepar sin uppmaning till presidiet att snabbt lägga fram följande konkreta ändringar i fråga om ersättningen för allmänna utgifter:

– Ersättningen för allmänna utgifter ska vid varje tillfälle hanteras på ett separat bankkonto.

– Alla kvitton som rör ersättning för allmänna utgifter ska sparas av ledamöterna.

– Den del av ersättningen för allmänna utgifter som inte spenderats ska återlämnas vid slutet av ledamotens mandatperiod.

103.  Europaparlamentet påminner om principen om en ledamots oberoende mandatsutövning. Parlamentet understryker att det är de valda ledamöternas ansvar att använda utgifterna för parlamentarisk verksamhet och att det är möjligt för ledamöterna, om de så önskar, att offentliggöra uppgifter om sina utgifter inom ramen för ersättningen för allmänna utgifter på sina personliga webbsidor.

104.  Europaparlamentet anser att en revidering av ersättningen för allmänna utgifter bör ta hänsyn till tidigare rekommendationer om transparens och finansiell ansvarsskyldighet som antagits i kammaren.

Generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd

105.  Europaparlamentet påminner om att en viktig strategisk pelare för parlamentet i en värld med öppen kommunikation är att stärka IKT-säkerheten. Parlamentet konstaterar att inom ramen för åtgärdsplanen för it-säkerhet är pelaren för it-säkerhetskultur inriktad på medvetandehöjande åtgärder och utbildningsåtgärder för att se till att parlamentets IKT-användare informeras om riskerna och bidrar till den första försvarslinjen i detta avseende. Parlamentet noterar den kampanj för att öka medvetenheten om it-säkerhetsrisker som innehåller visuella påminnelser i alla parlamentets byggnader, artiklar som publicerats i parlamentets interna nyhetsbrev om it-säkerhet och informationsmöten för ledamöter, assistenter och personal. Parlamentet uttrycker emellertid sin oro över hoten mot it-säkerheten. Parlamentet välkomnar utnämningen av informationssäkerhetschefen, inrättandet av en enhet för IKT-säkerhet med en grupp för säkerhetshantering och en grupp för it-säkerhet. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att undersöka möjligheten att anta ett fullständigt internt expertsystem, också för att undvika en hög personalomsättning.

106.  Europaparlamentet anser att den främsta prioriteringen för it-tjänsterna bör vara att säkra god tillgång till internet, och att det för närvarande inträffar alldeles för många avbrott.

107.  Europaparlamentet noterar projektet ”ICT3MEPs” som ska förbättra de IKT-tjänster som erbjuds ledamöterna och deras personal när de arbetar i sina valkretsar. Parlamentet konstaterar att den första etappen av projektet genomfördes i oktober 2016, och erbjuder lokala assistenter åtkomsthantering. Parlamentet noterar dock att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Parlamentet uppmanar de berörda tjänsterna att fortsätta med genomförandet av projektet och att ta hänsyn till användarnas behov.

108.  Europaparlamentet välkomnar införandet av wifi för parlamentets besökare som ytterligare ett steg på vägen mot ett digitalt mer inkluderande parlament. Parlamentet påpekar dock att IKT-säkerhet bör förbli av yttersta vikt och att parlamentets interna nät bör skyddas från potentiellt skadliga yttre angrepp. Parlamentet betonar behovet av att i betydande utsträckning förbättra arten av den tjänst som tillhandahålls, särskilt i Strasbourg, och ser fram emot att nödvändiga åtgärder vidtas inom den närmaste framtiden.

109.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att i samarbete med generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC) ta fram riskreducerande åtgärder för att säkerställa att det parlamentariska arbetet fungerar smidigt vid systemskador eller strömavbrott. Parlamentet understryker vikten av att ha en förteckning över prioriterade tjänster och att fastställa i vilken ordning tjänsterna så snart som möjligt måste återupprättas för att se till att ett minimum av tjänster fortfarande fungerar vid ett it-angrepp. Parlamentet uppmanar presidiet att ta fram en beredskapsplan för långvariga systemsammanbrott. Parlamentet rekommenderar att datacentralerna diversifierar de platser där deras servrar finns för att förbättra säkerheten och kontinuiteten för parlamentets it-system.

110.  Europaparlamentet upprepar begäran i sina resolutioner om ansvarsfrihet för 2014 och 2015 om att det bör inrättas ett snabbvarningssystem som gör det möjligt för GD ITEC att i samarbete med GD SAFE sända snabbmeddelanden med SMS eller e-post till ledamöter och personal som godtar att deras kontaktuppgifter förs upp på en kommunikationslista som kan användas i särskilda nödsituationer.

Generaldirektoratet för skydd och säkerhet

111.  Europaparlamentet noterar det nya optimerade system för organisering av säkerhetsuppgifter som generalsekreteraren i januari 2018 lade fram för presidiet. Parlamentet konstaterar dessutom att detta nya system tar hänsyn till särdragen när det gäller säkerhetspersonalens roll och funktion. Parlamentet hoppas att en öppen dialog kan upprätthållas för att parlamentet ska fortsätta att vara uppmärksamt på kraven hos denna grupp av anställda som arbetar i en mycket spänd säkerhetssituation.

112.  Europaparlamentet välkomnar de fortsatta insatserna för att öka säkerheten och tryggheten inom och runt omkring parlamentets byggnader. Parlamentet erkänner att man i fråga om säkerheten inom parlamentet måste göra en känslig avvägning mellan att beakta ett antal skyddsåtgärder, och att införa alltför säkerhetsbaserade system som inverkar bromsande på parlamentets verksamhet. Parlamentet insisterar dock på att parlamentets säkerhet bör förstärkas ytterligare, och upprepar sin uppmaning till generalsekreteraren att se till att personalen har rätt utbildning och kan utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt, även i nödsituationer.

113.  Europaparlamentet uppmanar GD SAFE:s säkerhetspersonal att noggrant kontrollera hela den byggnad som de är ansvariga för när det gäller evakueringar, säkerställa att byggnaden har evakuerats och ge stöd till personer med hörselnedsättning eller som har någon annan form av funktionshinder, när människor måste evakueras.

Ett miljövänligt parlament

114.  Europaparlamentet påminner om att presidiet den 19 april 2004 lanserade miljöledningssystemet (Emas) i parlamentet. Parlamentet noterar att presidiet antog en revidering av miljöpolitiken 2016 som upprätthåller och bekräftar parlamentets åtagande att göra fortlöpande förbättringar på miljöområdet.

115.  Europaparlamentet lovordar parlamentets åtagande om en miljöanpassad offentlig upphandling. Parlamentet noterar att Europaparlamentets genomförandeguide för miljöanpassad offentlig upphandling, som är utformad för att hjälpa parlamentets utanordnare att på ett framgångsrikt sätt lansera en grön inköpspolicy och gröna inköpsförfaranden, godkändes i juni 2016. Parlamentet välkomnar inrättandet av en interinstitutionell helpdesk för miljöanpassad offentlig upphandling. Parlamentet efterlyser en utvärdering av införandet av kriterier för en obligatorisk konsultation av den miljöanpassade offentliga upphandlingen för upphandlingar som överstiger ett visst tröskelvärde och för särskilda produktkategorier. Parlamentet noterar uppförandet av en växtvägg i Altiero Spinelli-byggnaden och anser att fördelarna inte på något sätt motiverar kostnaderna. Parlamentet uppmanar miljöledningssystemet att söka lösningar som, utöver den ekologiska dimensionen, tar hänsyn till kostnads-nyttoförhållandet.

116.  Europaparlamentet välkomnar installationen av dricksvattenfontäner och det nya systemet med återanvändbara glasflaskor. Parlamentet noterar att dricksvattenfontänerna marknadsförs dåligt och ännu inte har installerats i kontorslokalerna. Parlamentet beklagar att trots anbudsspecifikationerna om att minska plastavfallet har ett ökat antal måltider i engångsförpackningar sålts av parlamentets restaurangtjänster. Parlamentet efterlyser transparens när det gäller plastavfall som genereras av restaurangtjänsterna. Parlamentet noterar att varumärket på det buteljerade dricksvatten som distribueras vid parlamentets sammanträden har ändrats tre gånger under mindre än två år, vilket inte verkar vara i linje med vad som tidigare meddelats om anbudens löptid, och att flaskorna fortfarande är tillverkade i plast. Parlamentet är medvetet om att kommissionen har avskaffat plastflaskor för dricksvatten och uppmanar parlamentet att fastställa en plan för att följa kommissionen, särskilt med tanke på sin roll som förebild och mot bakgrund av det politiska initiativet om en europeisk plaststrategi.

117.  Europaparlamentet noterar att presidiet godkände en färdplan, som föreslagits av generalsekreteraren, i riktning mot en elektrisk bilpark. Parlamentet konstaterar att i slutet av 2017 skulle hälften av alla bilar och minibussar i parlamentets bilpark vara elfordon eller laddhybridfordon, samt att från och med 2018 ska varje nyförvärvad bil i parlamentets bilpark vara ett laddhybridfordon eller elfordon. Parlamentet noterar att 2020 ska alla bilar i parlamentets bilpark vara elfordon eller laddhybridfordon, samt att från och med 2021 ska detta också gälla alla parlamentets minibussar. Parlamentet understryker med kraft att en kostnads-nyttoanalys bör utföras före varje större förnyelse av bilparken och att budgetkontrollutskottet bör vara förtroget med den kostnads-nyttoanalys som gjordes innan färdplanen mot en elektrisk fordonspark. Parlamentet efterlyser ökade insatser för att främja aktiv rörlighet, bland annat genom att erbjuda mer attraktiva, tillgängliga och säkra cykelparkeringsutrymmen.

118.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att inte begränsa sig till elbilar som en mer miljövänlig lösning eftersom det finns farhågor när det gäller produktionen av dem (bland annat tillräcklig tillgång till nödvändiga resurser) och bortskaffandet av batterier i slutet av deras livscykel. Parlamentet beklagar att ledamöterna inte hade informerats om en analys av alternativa bränslen såsom biobränslen, syntetiska bränslen eller vätgasbränsleceller. Parlamentet understryker att en diversifierad och miljövänlig bilpark skulle minska beroendet av en enda leverantör och kunna motverka eventuella otillräckliga utbud i framtiden.

119.  Europaparlamentet noterar att parlamentet måste följa tillämplig regional och lokal lagstiftning och uppmanar parlamentets avdelningar att utförligt redogöra för hur de har genomfört den regionala lagen i Bryssel, Code Bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie, särskilt i fråga om parkeringsplatser som erbjuds anställda.

120.  Inom ramen för unionens energi- och klimatpolitik för 2030 och framåt välkomnar Europaparlamentet ytterligare åtgärder för att kompensera för ofrånkomliga utsläpp. Parlamentet uppmanar parlamentet att utveckla ytterligare policyer för att kompensera koldioxidutsläppen.

Årsrapport om tilldelade kontrakt

121.  Europaparlamentet påminner om att i budgetförordningen(12) och dess tillämpningsföreskrifter(13) fastställs den information som ska lämnas till budgetmyndigheten och allmänheten om institutionens tilldelning av kontrakt. Parlamentet noterar att budgetförordningen kräver offentliggörande av tilldelade kontrakt till ett värde som överstiger 15 000 EUR, vilket motsvarar det tröskelvärde över vilket en konkurrensutsatt upphandling blir obligatorisk.

122.  Europaparlamentet noterar att av 219 tilldelade kontrakt under 2016 baserades 77 på ett öppet eller selektivt förfarande, till ett värde av 436 miljoner EUR, och 141 baserades på förhandlade förfaranden, till ett värde av 64 miljoner EUR. Parlamentet noterar att det totala antalet kontrakt som tilldelades genom förhandlade förfaranden var 14 % lägre 2016 (141 jämfört med 151 under 2015) och att värdet minskade med 29 % (64 miljoner EUR jämfört med 90 miljoner EUR 2015).

123.  Europaparlamentet noterar följande fördelning av de kontrakt som tilldelats under 2016 och 2015 efter typ av förfarande som använts:

Typ av kontrakt

2016

2015

Antal

Procent

Antal

Procent

Tjänster

Leveranser

Byggarbete

Fastigheter

169

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

194

34

18

8

77 %

13 %

7 %

3 %

Totalt

219

100 %

254

100 %

Typ av kontrakt

2016

2015

Värde (EUR)

Procent

Värde (EUR)

Procent

Tjänster

244 881 189

49 %

539 463 943

70 %

Leveranser

155 805 940

31 %

78 424 245

11 %

Byggarbete

97 640 851

19 %

92 889 168

12 %

Fastigheter

1 583 213

1 %

55 804 154

7 %

Totalt

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Årsrapport om kontrakt som tilldelats av Europaparlamentet, 2016, s. 6.)

124.  Europaparlamentet noterar följande fördelning av de kontrakt som tilldelats under 2016 och 2015 efter typ av förfarande som använts:

Typ av förfarande

  

2016

2015

Antal

Procent

Antal

Procent

Öppet

Selektivt

Förhandlat

Konkurrens

Undantag

70

7

141

-

1

32 %

3 %

64 %

-

1 %

93

10

151

-

-

37 %

4 %

59 %

-

-

Totalt

219

100 %

254

100 %

Typ av förfarande  

2016

2015

Värde (EUR)

Procent

Värde (EUR)

Procent

Öppet

Selektivt

Förhandlat

Konkurrens

Undantag

406 408 732

29 190 756

64 284 705

-

27 000

81 %

6 %

13 %

-

0 %

636 333 284

40 487 367

89 760 859

-

-

83 %

5 %

12 %

-

-

Totalt

499 911 194

100 %

766 581 510

100 %

(Årsrapport om kontrakt som tilldelats av Europaparlamentet, 2016, s. 8.)

Politiska grupper (budgetpunkt 4 0 0)

125.  Europaparlamentet noterar att de anslag som under 2016 förts upp under budgetpunkt 4 0 0, som avser politiska grupper och grupplösa ledamöter, användes på följande sätt:

Grupp

2016

2015

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår

Utgifter

Utnyttjandegrad för årliga anslag

Belopp överförda till nästa period

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår

Utgifter

Utnyttjandegrad för årliga anslag

Belopp överförda till nästa period

PPE

17 400

8 907

18 303

105,19 %

8 005

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 745

S&D

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

15 256

5 748

15 379

100,81 %

7 633

ECR

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 779

ALDE

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 839

GUE/NGL

4 340

1 729

4 662

107,43 %

1 407

4 305

1 256

3 832

89,02 %

2 156

Verts/ALE

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

4 153

1 293

3 890

93,67 %

2 078

EFDD

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 919

ENF**

-

-

-

-

-

1 587

0

827

52,09 %

793

Grupplösa ledamöter

772

216

616

79,90 %

257

1 627

533

1 001

61,51 %

214

Totalt***

57 723

24 968

58 443

101,25 %

23 296

59 860

24 803

56 588

94,53 %

29 155

*   Alla belopp i tusen EUR.

**  De slutliga beloppen för stödberättigande utgifter som hänför sig till ENF-gruppen kommer att fastställas i ett senare skede.

***  Det totala beloppet omfattar inte belopp som hänför sig till ENF-gruppen.

126.  Europaparlamentet noterar med oro att när det gäller en av de politiska grupperna har den oberoende externa revisorn avgett ett uttalande med reservation. Parlamentet är särskilt oroat över att revisorn har konstaterat bristande efterlevnad av bestämmelserna för utnyttjande av anslag under budgetpunkt 4 0 0 i de fall då någon styrkande dokumentation inte kunde erhållas, samt i de fall då upphandlingsskyldigheterna inte hade iakttagits för tio tjänsteleverantörer.

127.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den anseenderisk som sådana oriktigheter innebär för parlamentet och är övertygat om behovet av snabba och effektiva åtgärder för att förhindra och hantera eventuella liknande oriktigheter i framtiden.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

128.  Europaparlamentet noterar att de anslag som under 2016 förts upp under budgetpunkt 4 0 2, som avser politiska partier, användes på följande sätt(14):

Parti

Förkort-ning

Egna medel

Bidrag från EP

Totala inkomster(15)

Bidrag från EP (% av stödberätti-gande utgifter (högst 85 %))

Inkomst-överskott (över-föring till reserver) eller förlust

Europeiska folkpartiet

PPE

1 734

6 918

10 650

85 %

304

Europeiska Socialdemokraters Parti

PSE

1 408

7 154

9 512

85 %

12

Alliansen liberaler och demokrater för Europa

ALDE

611

2 337

3 162

85 %

88

Europeiska gröna partiet

EGP

502

1 795

2 587

85 %

78

Alliansen av europeiska konservativa och reformister

AECR

472

2 292

3 232

85 %

-240

Europeiska vänsterpartiet

EL

335

1 594

2 119

85 %

25

Europeiska demokratiska partiet

PDE

107

518

625

85 %

4

EU-Demokraterna

EUD

54

238

341

85 %

11

Europeiska fria alliansen

EFA

158

777

1 008

85 %

5

Europeiska kristna politiska rörelsen

ECPM

109

493

665

85 %

0

Europeiska fria alliansen

EAF

68

391

459

85 %

-40

Alliansen för europeiska nationella rörelser

AEMN

61

229

391

85 %

0

Rörelsen för frihetens och demokratins Europa

MENL

189

785

1 020

85 %

0

Alliansen för fred och frihet

APF

62

329

391

85 %

-5

Totalt

 

5 870

25 850

36 160

85 %

242

 

129.  Europaparlamentet noterar att de anslag som under 2016 förts upp under budgetpunkt 4 0 3, som avser politiska stiftelser, användes på följande sätt(16):

Stiftelse

Förkort-ning

Anslu-ten till parti

Egna medel

Slutligt bidrag från EP

Totala inkomster

Bidrag från EP (% av stödberätti-gande utgifter (högst 85 %))

Wilfried Martens Centre for European Studies

WMCES

PPE

965 665

4 878 174

5 843 839

85 %

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PSE

1 041 910

4 430 253

5 472 163

84 %

European Liberal Forum

ELF

ALDE

248 996

1 126 430

1 375 426

85 %

Green European Foundation

GEF

EGP

204 866

1 090 124

1 294 990

85 %

Transform Europe

TE

EL

217 209

901 484

1 118 693

85 %

Institute of European Democrats

IED

PDE

50 690

272 033

322 724

85 %

Centre Maurits Coppieters

CMC

EFA

71 952

318 411

390 362

85 %

New Direction – Foundation for European Reform

ND

AECR

316 916

1 503 964

1 820 880

85 %

European Foundation for Freedom

EFF

EAF

41 923

226 828

268 751

85 %

Organisation For European Interstate Cooperation*

OEIC

EUD

21 702

126 727

148 429

99 %

Christian Political Foundation for Europe

SALLUX

ECPM

61 024

326 023

387 047

85 %

Identités & Traditions européennes

ITE

AEMN

37 896

184 685

222 581

85 %

Foundation for a Europe of Nations and Freedom

FENL

MENL

96 726

549 357

646 084

85 %

Europa Terra Nostra

ETN

APF

37 461

151 403

188 864

85 %

Totalt**

 

 

3 414 937

16 085 895

19 500 832

85 %

(*)  Det slutliga bidraget till OEIC utgör 99 % av utgifterna eftersom vissa av dem hade   omklassificerats som icke stödberättigande utgifter och sänkte på så sätt de totala stödberättigande utgifterna.

(**)  I tabellen ingår inte uppgifter för IDDE på grund av 2016 års förfarande för uppsägning av bidrag. Bidragsbeslutet pågår.

 

 

 

 

 

 

130.  Europaparlamentet är oroat över de oriktigheter som nyligen konstaterats i samband med ett antal europeiska politiska partiers och stiftelsers utgifter och egna medel.

131.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den anseenderisk för parlamentet som sådana oriktigheter innebär och är övertygat om behovet av snabba och effektiva åtgärder för att förhindra och hantera eventuella liknande oriktigheter i framtiden. Parlamentet anser dock att dessa oriktigheter endast förekommer hos ett begränsat antal politiska partier och stiftelser. Parlamentet anser att dessa oriktigheter inte bör leda till att den ekonomiska förvaltningen av andra politiska partier och stiftelser ifrågasätts. Parlamentet anser att parlamentets interna kontrollmekanismer måste stärkas.

132.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att senast den 1 maj i år rapportera till de ansvariga utskotten om alla åtgärder som vidtagits för att bekämpa missbruk av beviljade bidrag.

133.  Europaparlamentet uppmanar den nyinrättade myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser att lämna en lägesrapport till parlamentet efter sitt första verksamhetsår, det vill säga 2017. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att se till att myndigheten kommer att ha tillgång till alla nödvändiga resurser för att fullgöra sina uppgifter.

134.  Europaparlamentet anser att i de fall där personer är anställda av partier och stiftelser måste arbetsrätten och sociallagstiftningen i den medlemsstat där arbetet utförs respekteras till fullo. Parlamentet vill se att interna revisioner inkluderar en analys av denna aspekt.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

19.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gerben-Jan Gerbrandy, Brian Hayes, Andrey Novakov, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Howarth

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, John Howarth, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT L 48, 24.2.2016.

(2)

EUT C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

EUT C 266, 11.8.2017, s. 1.

(4)

EUT C 322, 28.9.2017, s. 1.

(5)

EUT C 322, 28.9.2017, s. 10.

(6)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

PE 422.541/Bur.

(8)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

(9)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(10)

Antagna texter, P8_TA(2017)0114.

(11)

Antagna texter, P8_TA_PROV(2017)0408.

(12)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 966/2012 av den 25 oktober

2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets

förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 – EGT L 298, 26.10.2012.

(13)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 966/2012 om finansiella

regler för unionens allmänna budget – EUT L 362, 31.12.2012.

(14)

Alla belopp i tusen EUR.

(15)

Totala inkomster inkluderar föregående års överföringar i enlighet med artikel 125.6 i budgetförordningen.

(16)

Alla belopp i tusen EUR.

Senaste uppdatering: 13 april 2018Rättsligt meddelande