Διαδικασία : 2017/2153(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0106/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0106/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.31

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0136

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 717kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.466v02-00 A8-0106/2018

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2153(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2153(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0106/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στη διευθύντρια του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2153(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0063/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(8) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0106/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2153(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0106/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(11), ο τελικός προϋπολογισμός του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 50 576 283 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση ύψους 2,0 % σε σύγκριση με το 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (εφεξής «η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2015

1.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Κέντρο δεν έχει καταρτίσει ακόμη σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο εσωτερικού ελέγχου αριθ. 10· καλεί το Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειές του·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 89,37 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1,21 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 82,19 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 3,66 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

3.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2016, τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις του Κέντρου μειώθηκαν σε 34 200 000 EUR (σε σύγκριση με 38 300 000 EUR στο τέλος του 2015) και τα αποθέματα μειώθηκαν σε 31 100 000 EUR (σε σύγκριση με 34 000 000 EUR στο τέλος του 2015)· σημειώνει ότι η μείωση αυτή αποτελεί απόρροια της εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής προσέγγισης, η οποία αποσκοπεί στη μείωση του σωρευθέντος πλεονάσματος των προηγούμενων ετών· γνωρίζει ότι, σύμφωνα με το Κέντρο, προβλέπεται ότι θα επιταχυνθεί περαιτέρω η μείωση των πλεονασμάτων του προϋπολογισμού το 2017, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της νέας τιμολογιακής δομής με την οποία μειώνεται η μέση τιμή των μεταφράσεων που καταβάλλουν οι πελάτες του Κέντρου·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

4.  σημειώνει ότι το Κέντρο μείωσε ελαφρά το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος, από 9,63 % το 2015 σε 7,56 % το 2016, ποσοστό που συνιστά μείωση κατά 2,07 %· σημειώνει ότι το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης των δαπανών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δαπάνες στον Τίτλο 1, όπου χρησιμοποιήθηκε το 97,80 % του προϋπολογισμού·

5.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές μπορεί συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από το Κέντρο και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το υψηλό ποσοστό των ακυρωθεισών μεταφορών πιστώσεων (10 %) θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη ανακριβούς δημοσιονομικού προγραμματισμού·

Πολιτική προσωπικού

6.  διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού, 195 θέσεις (από τις 197 που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης) είχαν πληρωθεί το 2016, ο ίδιος αριθμός με το 2015· σημειώνει με ανησυχία ότι, με βάση τον αριθμό των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, υπήρχε ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, αφού το 61,64 % του προσωπικού ήταν γυναίκες και το 38,36 % άνδρες, δηλαδή μια σχέση σχεδόν δύο προς έναν· συνιστά να αντιμετωπιστεί και να διορθωθεί η ανισορροπία αυτή το συντομότερο δυνατό·

7.  παρατηρεί ότι το Κέντρο συμμορφώνεται μέχρι στιγμής προς τον στόχο περί μείωσης του προσωπικού κατά 5 % (επιπλέον του 5 % που αναμένεται από τους οργανισμούς «με κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας» όπως το Κέντρο), κατά την περίοδο 2014-2018· επαναλαμβάνει ότι το Κέντρο πρέπει να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους ώστε να παρέχει πρώτης τάξεως γλωσσικές και μεταφραστικές υπηρεσίες· τάσσεται εναντίον μελλοντικών περικοπών στον προϋπολογισμό ή στον πίνακα προσωπικού του Κέντρου·

8.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Κέντρου· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανήθηκε για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε 13 754 EUR· παρατηρεί ότι ο μέσος αριθμός ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο ήταν 13,04 ημέρες το 2016·

9.  υπενθυμίζει ότι, το 2009, το Κέντρο ενέκρινε απόφαση σχετικά με την ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση· υποστηρίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού σχετικά με την ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση·

10.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Οργανισμού καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

11.  αναγνωρίζει ότι η στρατηγική του Κέντρου για την καταπολέμηση της απάτης εγκρίθηκε από το διοικητικό του συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2016 και ότι το Κέντρο θα συμπεριλάβει ένα κεφάλαιο σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στην ετήσια έκθεσή του για το 2017·

12.  σημειώνει με ανησυχία ότι το Κέντρο προτίμησε να δημοσιοποιεί τις δηλώσεις συμφερόντων χωρίς βιογραφικά σημειώματα λόγω διαχειριστικών προβλημάτων που αφορούν το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου του (περίπου 130 μέλη και αναπληρωματικά μέλη)· σημειώνει ότι η δήλωση συμφερόντων και το βιογραφικό σημείωμα της διευθύντριας είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο του Κέντρου·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο Κέντρο δεν παρατηρήθηκαν συγκρούσεις συμφερόντων το 2016·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο έχει θεσπίσει από το 2008 εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών και τους τροποποίησε το 2014· σημειώνει ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών στο Κέντρο το 2016·

15.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κέντρο δεν δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του· καλεί το Κέντρο να αλλάξει την πολιτική του στο θέμα αυτό·

17.  λαμβάνει υπό σημείωση τους λόγους άρνησης της πρόσβασης σε έγγραφα που επικαλείται το Κέντρο· αναμένει από το Κέντρο να χρησιμοποιεί με τον νομιμότερο και κανονικότερο τρόπο τη δυνατότητα άρνησης της πρόσβασης σε έγγραφα, διασφαλίζοντας την προστασία των εμπιστευτικών ή απόρρητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Κύρια επιτεύγματα

18.  εκφράζει ικανοποίηση για τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει το Κέντρο για το 2016, δηλαδή ότι:

–  το Κέντρο ανέπτυξε τη στρατηγική του για την περίοδο 2016-2020, η οποία εγκρίθηκε από το διοικητικό του συμβούλιο·

–  το νέο σύστημα διαχείρισης της ροής εργασίας του Κέντρου (eCdT) αναπτύχθηκε επιτυχώς στους πελάτες του Κέντρου·

–  το Κέντρο ανέπτυξε νέα τιμολογιακή δομή για τη μετάφραση εγγράφων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση για τους πελάτες του Κέντρου, χάρη στην επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στις μεταφραστικές μνήμες του Κέντρου·

19.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κέντρο δεν χρησιμοποιεί δείκτες αντικτύπου ούτε δείκτες αποτελεσμάτων ή δείκτες εισροών για τα έγγραφα προγραμματισμού του· σημειώνει ότι το Κέντρο δεν πραγματοποιεί συστηματικές εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τον προγραμματισμό και τους ελέγχους του, και καλεί επίσης το Κέντρο να χρησιμοποιεί συστηματικές εκ των υστέρων αξιολογήσεις για τη μέτρηση των επιδόσεών του·

Εσωτερικός έλεγχος

20.  σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) διενήργησε έλεγχο παρακολούθησης σχετικά με τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας του Κέντρου και τη διαχείριση της ροής εργασιών για τη μετάφραση των εγγράφων· επισημαίνει ότι όλες οι συστάσεις, με εξαίρεση τρεις, που προβλέπεται να αντιμετωπιστούν το 2017, είχαν εφαρμοστεί κατάλληλα και αποτελεσματικά· επισημαίνει ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος με τη θέσπιση των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας, που εν μέρει μετριάζουν τους προσδιορισμένους κινδύνους, και, συνεπώς, υποβαθμίστηκε το επίπεδο σπουδαιότητας της σύστασης από «πολύ σημαντική» σε «σημαντική»· σημειώνει, επιπλέον, ότι η IAS αναγνώρισε την εν εξελίξει ανάπτυξη του νέου συστήματος διαχείρισης της ροής των εργασιών μετάφρασης, (eCdT), ωστόσο θεώρησε ότι ορισμένα στοιχεία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ώστε αυτή η «σημαντική» σύσταση να θεωρηθεί ότι εφαρμόστηκε πλήρως· καλεί το Κέντρο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων της IAS·

Επιδόσεις

21.  σημειώνει την επανεξέταση του συστήματος ικανοποίησης των πελατών του Κέντρου προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιο αποτελεσματική διαδικασία συνεργασίας με τους πελάτες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα προσέγγιση που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 σε έξι πελάτες, ήτοι στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία· αναμένει να δει την εξορθολογισμένη λύση, η οποία θα βελτιωθεί και θα ενσωματωθεί στο eCdT κατά τη διάρκεια του 2017·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες συμφωνίες που υπέγραψε το Κέντρο με τρεις οργανισμούς εντός του 2016, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των πελατών του σε 64· καλεί τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να αποφεύγουν, όποτε είναι δυνατόν, την επικάλυψη μεταφραστικών υπηρεσιών, κάνοντας μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου·

23.  σημειώνει, βασιζόμενο στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Κέντρου, ότι, με βάση τον έλεγχο στο τέλος του έτους που διενήργησε η διοίκηση του Κέντρου και με την εφαρμογή ορισμένων συντελεστών στάθμισης, το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του τροποποιημένου προγράμματος εργασίας του Κέντρου για το 2016 ήταν 79,2 % σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό και 85 % σε σχέση με τον διορθωτικό προϋπολογισμό του·

24.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κέντρο ενέκρινε νέο σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση της μεταφραστικής ποιότητας (TQAAP) για την περίοδο 2015-2016· επισημαίνει ότι ο στόχος για το ποσοστό υλοποίησης του TQAAP στο τροποποιημένο πρόγραμμα εργασίας του Κέντρου για το 2016 ορίστηκε στο 100 % και ότι, έως το τέλος του 2016, το σχέδιο είχε υλοποιηθεί κατά 98,2 %· γνωρίζει ότι η έμφαση δόθηκε στην εφαρμογή ενός νέου εργαλείου διαχείρισης του σώματος κειμένων (MultiTrans) και την αυτοματοποίηση της ροής πληροφοριών σχετικά με τις αιτήσεις μετάφρασης μέσω του νέου εργαλείου ροής εργασίας, του eCdT· εκφράζει ικανοποίηση για την περαιτέρω πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τις δοκιμές που διενεργήθηκαν με τις μηχανές αυτόματης μετάφρασης του Κέντρου·

25.  ενστερνίζεται τη σαφή δέσμευση του Κέντρου υπέρ της ποιότητας, όπως αποδεικνύεται από την αυστηρότητα που επιδεικνύει έναντι των «κατ’ επανάληψη μη ικανοποιητικών» μεταφράσεων που προέρχονται από εξωτερικούς αναδόχους· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Κέντρο επέλεξε να παρέχει επί μονίμου βάσεως θεματική κατάρτιση τόσο στους εσωτερικούς μεταφραστές του όσο και στους εξωτερικούς αναδόχους, επιλογή που συμβάλλει στη διατήρηση υψηλών ποιοτικών προτύπων·

Λοιπά σχόλια

26.  διατυπώνει εκ νέου την αταλάντευτη δέσμευσή του υπέρ της πολυγλωσσίας στην Ένωση, καθώς αποτελεί σημαντική πλατφόρμα επαφής με τους πολίτες και άρα ουσιώδη συνθήκη για την επιτυχία του δημοκρατικού συστήματος της Ένωσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθήσει το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών και να επιτρέψει τη μετάφραση και διερμηνεία στις γλώσσες που έχουν συνταγματικό καθεστώς σε εθνικό επίπεδο(12)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή του Κέντρου στη διευκόλυνση του έργου των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης μέσω της παροχής γλωσσικών και μεταφραστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας·

27.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η αποστολή του Κέντρου είναι να παρέχει στους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της Ένωσης τις μεταφραστικές υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητές τους, όπως και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ που ενδέχεται να προσφύγουν στις υπηρεσίες του· σημειώνει ακόμη ότι οι ιδρυτικοί κανονισμοί των περισσότερων οργανισμών και λοιπών οργάνων ορίζουν ότι οφείλουν να χρησιμοποιούν τις μεταφραστικές υπηρεσίες του Κέντρου· σημειώνει, ωστόσο, ότι ορισμένα από αυτά (που καλύπτουν περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων του Κέντρου) χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εσωτερικές και άλλες εναλλακτικές λύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η ικανότητα του Κέντρου δεν αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό και ότι σε ενωσιακό επίπεδο υπάρχει περιττή επανάληψη ανάπτυξης συστημάτων και δαπανών λειτουργίας, καθώς και ότι θα μπορούσε έτσι να τεθεί σε κίνδυνο το επιχειρηματικό μοντέλο του Κέντρου και η επιχειρησιακή του συνέχεια·

28.  παροτρύνει το Κέντρο να μη σταματήσει να αναζητεί καινοτόμους μορφές γλωσσικής τεχνολογίας που μπορούν να συμβάλουν στο κυρίως έργο του· εκτιμά ότι, μέσω της ανάπτυξης πολύγλωσσων βάσεων ορολογίας όπως η ΙΑΤΕ, το Κέντρο συμβάλλει ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι επίσημες γλώσσες της Ένωσης παρακολουθούν τις αναδυόμενες έννοιες·

°

°  °

29.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του, της ... 2018(13) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

26.1.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2153(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  διατυπώνει εκ νέου την αταλάντευτη δέσμευσή του υπέρ της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι παρέχει καίριας σημασίας πλατφόρμα επαφών με τους πολίτες και άρα αποτελεί ουσιώδες προαπαιτούμενο για την επιτυχία του δημοκρατικού συστήματος της Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή του Μεταφραστικού Κέντρου στη διευκόλυνση του έργου των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης μέσω της παροχής γλωσσικών και μεταφραστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Κέντρο υπέγραψε νέες συμφωνίες με τρεις οργανισμούς εντός του 2016, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των πελατών του σε 64· καλεί τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, την επικάλυψη μεταφραστικών υπηρεσιών, κάνοντας μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου·

3.  παρατηρεί ότι το Κέντρο συμμορφώνεται μέχρι στιγμής προς τον στόχο περί 5% μείωσης του προσωπικού (επιπλέον του 5% που αναμένεται από τους οργανισμούς «με κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας»), κατά την περίοδο 2014-2018· επαναλαμβάνει ότι το Κέντρο πρέπει να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους ώστε να παρέχει πρώτης τάξεως γλωσσικές και μεταφραστικές υπηρεσίες· τάσσεται εναντίον μελλοντικών περικοπών στον προϋπολογισμό ή στο οργανόγραμμα του Κέντρου·

4.  επικροτεί τις προσπάθειες του Κέντρου να μειώσει το δημοσιονομικό του πλεόνασμα με τη μείωση των τιμών του το 2015, με την ελάττωση των ταμειακών διαθεσίμων και των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων του από 38,3 εκατομμύρια EUR το 2015 σε 34,2 εκατομμύρια EUR το 2016 και με τον περιορισμό των αποθεματικών του από 34 εκατομμύρια EUR το 2015 σε 31,1 εκατομμύρια EUR το 2016· λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Διευθύντριάς του ότι μια αύξηση των τιμών είναι αναπόφευκτη σε κάποια στιγμή στο μέλλον και καλεί το Κέντρο να διαχειριστεί μια τέτοια αύξηση σε στενή συνεργασία με τους πελάτες·

5.  ενστερνίζεται τη σαφή δέσμευση του Κέντρου υπέρ της ποιότητας, όπως αποδεικνύεται από την αυστηρότητα που αυτό επιδεικνύει στις «κατ’ επανάληψη μη ικανοποιητικές» μεταφράσεις που προέρχονται από εξωτερικούς αναδόχους· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Κέντρο επέλεξε να παρέχει επί μονίμου βάσεως θεματική κατάρτιση τόσο στους δικούς του μεταφραστές όσο και στους εξωτερικούς αναδόχους, επιλογή που συμβάλλει στη διατήρηση υψηλών ποιοτικών προτύπων·

6.  παροτρύνει το Κέντρο να μη σταματήσει να αναζητά καινοτόμες μορφές γλωσσικής τεχνολογίας που μπορούν να συμβάλουν στο κυρίως έργο του· εκτιμά ότι, μέσω της ανάπτυξης πολύγλωσσων βάσεων ορολογίας όπως η ΙΑΤΕ, το Κέντρο συμβάλλει ώστε να εξασφαλιστεί πως όλες οι επίσημες γλώσσες της Ένωσης παρακολουθούν τις νέες τάσεις και εξελίξεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Algirdas Saudargas

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 37.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 37.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 37.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 37.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

ΕΕ C 443 της 29.11.2016, σ. 10.

(12)

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών σύναψαν διοικητική συμφωνία με τις κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία προβλέπει ότι γλώσσες με συνταγματικό καθεστώς σε εθνικό επίπεδο, όπως η καταλανική, η γαλικιανή, η βασκική, η ουαλική και η σκοτική γαελική, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων της μετάφρασης και της διερμηνείας. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης είναι, στην πραγματικότητα, μηδενικές, δεδομένου ότι όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της συμφωνίας καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή των Περιφερειών έχουν αναφέρει προβλήματα στην εφαρμογή της συμφωνίας.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου