Procedura : 2017/2153(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0106/2018

Teksty złożone :

A8-0106/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.31

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0136

SPRAWOZDANIE     
PDF 818kWORD 62k
26.3.2018
PE 613.466v02-00 A8-0106/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

(2017/2153(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

(2017/2153(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0063/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(4), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji (A8‑0106/2018),

1.  udziela dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

(2017/2153(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Centrum(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0063/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(9), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji (A8‑0106/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

(2017/2153(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji (A8‑0106/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 50 576 283 EUR i w stosunku do roku 2015 był większy o 2,0 %;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że operacje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2015

1.  głęboko ubolewa nad tym, że Centrum nie dysponuje jeszcze planem ciągłości działania, zalecanym w uwagach Trybunału, w związku z czym nie spełnia wymogów standardu kontroli wewnętrznej nr 10; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o dalszych działaniach;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 89,37 %, co oznacza wzrost o 1,21 % w porównaniu z poprzednim rokiem; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 82,19 %, co oznacza wzrost o 3,66 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

3.  odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału w 2016 r. stan środków gotówkowych i depozytów krótkoterminowych będących w posiadaniu Centrum zmniejszył się do 34 200 000 EUR (w porównaniu z 38 300 000 EUR na koniec 2015 r.), a stan rezerw do 31 100 000 EUR (w porównaniu z 34 000 000 EUR na koniec 2015 r.); zauważa, że spadek ten wynika z podejścia budżetowego, którego celem jest ograniczenie skumulowanych nadwyżek z poprzednich lat; odnotowuje, że według Centrum w 2017 r. dojdzie do dalszego zmniejszenia nadwyżek budżetowych w wyniku wprowadzenia nowej struktury cenowej, która obniży średnią cenę za tłumaczenie płaconą przez klientów Centrum;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  zauważa, że Centrum nieznacznie zmniejszyło ogólny poziom zaciągniętych zobowiązań przeniesionych na następny rok – z 9,63 % w 2015 r. do 7,56 % w 2016 r., co stanowi spadek o 2,07 %; odnotowuje, że wysoki poziom wykonania środków na wydatki wynika głównie z wydatków w tytule 1, gdzie wykorzystano 97,80 % budżetu;

5.  odnotowuje, że przeniesienia mogą być często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Centrum z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi; zauważa jednak, że wysoka wartość odsetka anulowanych przeniesień (10 %) może zostać uznana za oznakę nieprecyzyjnego planowania budżetowego;

Polityka kadrowa

6.  zauważa, że zgodnie z planem zatrudnienia w 2016 r. obsadzonych było 195 stanowisk (ze 197 stanowisk zatwierdzonych w budżecie Unii), podobnie jak w 2015 r.; odnotowuje z zaniepokojeniem, że biorąc pod uwagę liczbę stanowisk obsadzonych na dzień 31 grudnia 2016 r., nie odnotowuje się równowagi płci (w 2016 r. 61,64 % stanowisk zajmowały kobiety, a 38,36 % mężczyźni, co oznacza dysproporcję w stosunku niemal dwa do jednego); zaleca, aby możliwie jak najszybciej zająć się kwestią tej nierównowagi i ją zlikwidować;

7.  zauważa, że Centrum spełnia jak dotąd cel 5 % redukcji personelu (plus 5 % jako agencja „w fazie pełnej operacyjności”) w okresie od 2014 r. do 2018 r.; podkreśla, że Centrum musi posiadać niezbędne zasoby, aby wykonywać wysokiej jakości tłumaczenia pisemne i usługi językowe; odradza przyszłe cięcia w budżecie Centrum i w planie zatrudnienia;

8.  podkreśla, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym powinna stanowić element polityki kadrowej Centrum; odnotowuje, że budżet przeznaczony na działalność związaną z dobrostanem pracowników wynosi 13 754 EUR; zauważa, że średnia długość zwolnienia chorobowego na jednego pracownika wyniosła w 2016 r. 13,04 dnia;

9.  przypomina, że w 2009 r. Centrum przyjęło decyzję dotyczącą nękania psychicznego i molestowania seksualnego; popiera szkolenia i sesje informacyjne organizowane w celu zwiększenia świadomości pracowników na temat nękania psychicznego i molestowania seksualnego;

10.  z zadowoleniem odnotowuje fakt, że w 2016 r. do Centrum nie wpłynęły żadne skargi, nie wszczęto postępowań ani nie zgłoszono przypadków związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem personelu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

11.  przyjmuje do wiadomości, że w październiku 2016 r. zarząd Centrum przyjął strategię zwalczania nadużyć finansowych i że Centrum umieści w swoim sprawozdaniu rocznym za 2017 r. rozdział poświęcony przejrzystości, rozliczalności i uczciwości;

12.  odnotowuje z zaniepokojeniem, że Centrum zdecydowało się na opublikowanie deklaracji interesów bez życiorysów ze względu na problemy dotyczące zarządzania i związane z obszernym składem zarządu (około 130 członków i zastępców członków); zauważa, że deklaracja interesów i życiorys dyrektora zostały opublikowane na stronie internetowej Centrum;

13.  docenia fakt, że w 2016 r. Centrum nie odnotowało żadnego przypadku konfliktu interesów;

14.  z satysfakcją odnotowuje, że Centrum przyjęło przepisy wewnętrzne dotyczące informowania o nieprawidłowościach w 2008 r. i zmieniło je w 2014 r.; odnotowuje, że w 2016 r. nie zgłoszono żadnych przypadków sygnalizowania nieprawidłowości w Centrum;

15.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomóc sygnalistom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i doradztwa;

16.  ubolewa nad tym, że Centrum nie podaje do wiadomości publicznej protokołów posiedzeń zarządu; wzywa Centrum do zmiany jego polityki;

17.  przyjmuje do wiadomości podane przez Centrum uzasadnienie odmowy dostępu do dokumentów; oczekuje od Centrum korzystania w jak najbardziej zgodny z prawem i prawidłowy sposób z możliwości odmowy dostępu do dokumentów, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych poufnych i osobowych;

Główne osiągnięcia

18.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Centrum w 2016 r., a mianowicie:

–  Centrum opracowało strategię na lata 2016–2020, która została przyjęta przez jego zarząd;

–  z powodzeniem wdrożono u klientów Centrum nowy system zarządzania przepływem pracy (eCDT);

–  Centrum opracowało nową strukturę cen za tłumaczenia dokumentów, co umożliwiło klientom Centrum poczynienie oszczędności dzięki ponownemu korzystaniu z treści przechowywanych w pamięciach tłumaczeniowych Centrum;

19.  głęboko ubolewa jednak nad tym, że Centrum nie stosuje wskaźników oddziaływania, wskaźników wyników i wskaźników wkładu w swoich dokumentach programowych; odnotowuje, że Centrum nie przeprowadza systematycznych ocen ex ante w odniesieniu do planowania i kontroli, a ponadto wzywa Centrum do wykorzystywania przeprowadzanych systematycznie ocen ex post do mierzenia jego wyników;

Audyt wewnętrzny

20.  na podstawie informacji uzyskanych od Centrum zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt uzupełniający dotyczący zarządzania ciągłością działania Centrum oraz zarządzania przepływem pracy w zakresie tłumaczenia dokumentów; zauważa, że wszystkie zalecenia, z wyjątkiem trzech, które będą przedmiotem prac w 2017 r., zostały odpowiednio i skutecznie wdrożone; zauważa, że dużym krokiem naprzód było utworzenie planów ciągłości działania, które częściowo ograniczają stwierdzone ryzyko, w związku z czy obniżono poziom znaczenia tego zalecenia z „bardzo ważne” do „ważne”; zauważa ponadto, że IAS uznała obecne rozwijanie nowego systemu zarządzania przepływem tłumaczeń eCDT, ale zauważyła, że należy jeszcze sfinalizować kilka elementów, zanim „ważne” zalecenie można będzie uznać za w pełni wdrożone; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wdrożeniu zaleceń IAS;

Wyniki

21.  odnotowuje przegląd systemu dotyczącego zadowolenia klienta z myślą o stworzeniu bardziej skutecznego procesu kontaktów z klientami; z zadowoleniem przyjmuje nowe podejście, które zostało przedstawione we wrześniu 2016 r. sześciu klientom, a mianowicie Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Europejskiej Agencji Leków, Europejskiej Agencji Chemikaliów, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego i Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy; oczekuje na sprawne rozwiązanie, które będzie odpowiednio dostosowane i zostanie wdrożone w eCDT w 2017 r.;

22.  wyraża zadowolenie z podpisania w 2016 r. nowych umów między Centrum i trzema podmiotami, dzięki czemu Centrum posiada łącznie 64 klientów; wzywa agencje i organy unijne, aby w miarę możliwości unikały powielania usług w zakresie tłumaczenia pisemnego przez częstsze korzystanie z usług Centrum;

23.  w oparciu o roczne sprawozdanie z działalności Centrum zwraca uwagę na fakt, że na podstawie przeglądu przeprowadzonego pod koniec roku przez jego kierownictwo i przy zastosowaniu pewnych współczynników ważenia ogólny wskaźnik realizacji zmienionego programu prac Centrum na 2016 r. wyniósł 79,2 % w stosunku do pierwotnego budżetu i 85 % w stosunku do budżetu korygującego;

24.  z satysfakcją odnotowuje, że Centrum przyjęło nowy plan działania na rzecz zapewnienia jakości tłumaczeń pisemnych (TQAAP) na okres 2015–2016; zauważa, że docelowy poziom realizacji TQAAP w zmienionym programie prac Centrum na 2016 r. ustalono na 100 %, a do końca 2016 r. zrealizowano 98,2 % planu; uznaje, że nacisk położono na wdrożenie nowego narzędzia zarządzania korpusem (MultiTrans) i automatyzację przepływu informacji na temat powiązanych zamówień na tłumaczenia za pośrednictwem nowego narzędzia przepływu, eCDT; z zadowoleniem przyjmuje dalsze postępy poczynione w zakresie testów przeprowadzonych z wykorzystaniem przeznaczonych dla Centrum narzędzi tłumaczenia maszynowego;

25.  popiera wyraźne zobowiązanie Centrum do oferowania wysokiej jakości, potwierdzone jego nieprzejednanym stanowiskiem w sprawie „regularnie niezadowalających” tłumaczeń wykonawców zewnętrznych; z zadowoleniem przyjmuje jego podejście do zapewniania szkoleń tematycznych prowadzonych zarówno dla tłumaczy wewnętrznych Centrum, jak i wykonawców zewnętrznych, ponieważ przyczynia się to do utrzymania wysokich standardów jakości;

Inne uwagi

26.  potwierdza swoje niezachwiane zaangażowanie na rzecz wielojęzyczności w Unii, będącej główną platformą umożliwiającą nawiązywanie kontaktów z obywatelami i tym samym zasadniczym warunkiem powodzenia unijnego systemu demokratycznego; w związku z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego, aby podobnie jak Rada i Komitet Regionów zezwolił na tłumaczenia pisemne i ustne w tych językach, które mają status konstytucyjny na szczeblu krajowym(12); z zadowoleniem przyjmuje rolę, jaką Centrum odgrywa w ułatwianiu pracy agencji i organów Unii dzięki dostarczaniu wysokiej jakości tłumaczeń pisemnych i usług językowych;

27.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że zadaniem Centrum jest zapewnienie agencjom i organom UE usług tłumaczenia pisemnego niezbędnych do ich działania, podobnie jak w przypadku instytucji UE, które mogą zwrócić się do Centrum o taką pomoc; zauważa ponadto, że rozporządzenia ustanawiające większość agencji i organów nakazują im korzystanie z usług tłumaczenia pisemnego Centrum; zauważa jednak, że kilka z nich (dostarczających ponad połowy dochodów Centrum) w coraz większym stopniu korzysta z tłumaczeń wewnętrznych i innych rozwiązań, co oznacza, że zdolności Centrum nie są wykorzystywane w największym możliwym zakresie i że na poziomie unijnym następuje powielanie rozwiązań i kosztów bieżących oraz że model biznesowy i ciągłość działania Centrum mogą być zagrożone;

28.  wzywa Centrum do kontynuowania wysiłków w celu badania innowacyjnych technologii językowych jako pomocy w jego podstawowej pracy; uważa, że dzięki opracowywaniu wielojęzycznych źródeł terminologicznych, takich jak bazy danych IATE, Centrum przyczynia się do zagwarantowania, że wszystkie języki urzędowe Unii nadążają za powstającymi pojęciami.

°

°  °

29.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia … w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji(13).

26.1.2018

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016

(2017/2153(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bogdan Andrzej Zdrojewski

WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  potwierdza swoje niezachwiane zaangażowanie na rzecz wielojęzyczności w Unii Europejskiej, będącej główną platformą umożliwiającą nawiązywanie kontaktów z obywatelami, i tym samym zasadniczym warunkiem powodzenia unijnego systemu demokratycznego; z zadowoleniem przyjmuje rolę, jaką odgrywa Centrum Tłumaczeń w ułatwianiu pracy unijnych agencji i organów, dzięki dostarczaniu wysokiej jakości tłumaczeń pisemnych i usług językowych;

2.  wyraża zadowolenie z podpisania w 2016 r. nowych umów między Centrum i trzema podmiotami, dzięki czemu Centrum posiada łącznie 64 klientów; wzywa agencje i organy unijne, aby w miarę możliwości unikały powielania usług w zakresie tłumaczenia pisemnego przez częstsze korzystanie z usług Centrum;

3.  zauważa, że Centrum spełnia jak dotąd cel 5 % redukcji personelu (plus 5 % jako agencja „w fazie pełnej operacyjności”) w okresie od 2014 r. do 2018 r.; podkreśla, że Centrum musi posiadać niezbędne zasoby, aby wykonywać wysokiej jakości tłumaczenia pisemne i usługi językowe; odradza przyszłe cięcia w budżecie Centrum i w planie zatrudnienia;

4.  z zadowoleniem przyjmuje starania Centrum zmierzające do zmniejszenia nadwyżki budżetowej przez obniżenie cen w 2015 r., gdzie środki gotówkowe i depozyty krótkoterminowe zmniejszyły się z 38,3 mln EUR w 2015 r. do 34,2 mln EUR w 2016 r., a rezerwy z 34 mln EUR w 2015 r. do 31,1 mln EUR w 2016 r.; przyjmuje do wiadomości oświadczenie dyrektor, że wzrost cen będzie w pewnym momencie nieunikniony i wzywa Centrum do przeprowadzenia takiej podwyżki cen w ścisłej współpracy z klientami;

5.  popiera wyraźne zobowiązanie Centrum do oferowania wysokiej jakości, potwierdzone jego nieprzejednanym stanowiskiem w sprawie „regularnie niezadowalających” tłumaczeń wykonawców zewnętrznych; z zadowoleniem przyjmuje jego podejście do zapewniania szkoleń tematycznych prowadzonych zarówno dla tłumaczy wewnętrznych Centrum, jak i wykonawców zewnętrznych, ponieważ przyczynia się to do utrzymania wysokich standardów jakości;

6.  wzywa Centrum do kontynuowania wysiłków w celu badania innowacyjnych technologii językowych jako pomocy w jego podstawowej pracy; uważa, że przez opracowywanie wielojęzycznych źródeł terminologicznych, takich jak bazy danych IATE, Centrum przyczynia się do zapewnienia, że wszystkie języki urzędowe Unii nadążają za powstającymi pojęciami.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

23.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Algirdas Saudargas

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, John Procter

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Algirdas Saudargas, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 37.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 37.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 37.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 37.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 443 z 29.11.2016, s. 10.

(12)

Rada i Komitet Regionów zawarły porozumienie administracyjne z rządem Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z którym to porozumieniem języki mające status konstytucyjny na poziomie krajowym, takie jak kataloński, galicyjski, baskijski, walijski oraz szkocki gaelicki, mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do tłumaczenia pisemnego i ustnego. Nie ma to właściwie wpływu na budżet instytucji Unii, ponieważ wszystkie koszty wdrażania tego porozumienia są pokrywane na szczeblu krajowym. Jak dotąd ani Rada, ani Komitet Regionów nie zgłosiły problemów związanych z wdrażaniem tego porozumienia.

(13)

Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018Informacja prawna