Procedura : 2017/2166(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0107/2018

Teksty złożone :

A8-0107/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.40

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0145

SPRAWOZDANIE     
PDF 713kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016

(2017/2166(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016

(2017/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(4), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0107/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016

(2017/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(9), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0107/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016

(2017/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8-0107/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 9 967 000 EUR, co stanowi wzrost o 8,14 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że wzrost ten spowodowany był głównie dodatkowymi dotacjami ad hoc związanymi z projektami pilotażowymi dotyczącymi Europejskiej Straży Przybrzeżnej; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

C.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Agencji za rok finansowy 2016 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,6 %; ponadto zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 88,5 %;

2.  odnotowuje, że dodatkowe środki otrzymane od Komisji w ciągu roku na projekty pilotażowe związane z funkcjami Europejskiej Straży Przybrzeżnej miały znaczący wpływ na budżet, zwłaszcza dwie dotacje ad hoc o łącznej kwocie 750 000 EUR, które zostały zapisane w budżecie jako dochody przeznaczone na określony cel do wydania w roku budżetowym 2016 i 2017 (tj. wieloletnie), co uzasadnia fakt, że wskaźnik ich wykonania jest traktowany osobno od wdrażania pozostałego budżetu;

3.  z zadowoleniem przyjmuje postępy, jakie osiągnięto w 2016 r. w obszarze administracji elektronicznej: wdrożenie modułów e-Prior do elektronicznego składania zamówień publicznych, zamawiania i fakturowania we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Informatyki Komisji Europejskiej (DG DIGIT), wprowadzenie narzędzia do zarządzania kontraktami (ABAC Contracts) w celu rejestracji i dalszej kontroli umów ramowych, wprowadzenie systemu zarządzania wyjazdami służbowymi Komisji (MIPS), prowadzące do znacznego ograniczenia stosowania formularzy papierowych, przyszłe korzystanie z narzędzia informatycznego do zarządzania kadrami Sysper 2; na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że wraz z wdrożeniem innych działań racjonalizacyjnych Agencja obsługuje obecnie około 95 % swoich transakcji finansowych elektronicznie, co prowadzi do większej skuteczności, wiarygodności danych i ścieżek audytu;

4.   przypomina, że budżet Agencji nie zmienił się przez pięć ostatnich lat budżetowych pomimo rosnącej liczby zadań i kontroli; zauważa, że wydatki Agencji na zasoby kadrowe nie uległy zmianie, a koszty jej funkcjonowania w tym samym okresie spadły; podkreśla, że elementy te, które odzwierciedlają optymalizację zasobów i jakość zarządzania w Agencji, mogą przeszkodzić jej w osiąganiu postępów z powodu braku wystarczających środków budżetowych i wywierają presję na pracowników, której stopień należy zbadać, by zapewnić odpowiednią jakość warunków pracy;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  odnotowuje, że poziom środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniósł 11 % całkowitej kwoty dotacji na 2016 r.; zauważa, że poziom przeniesień w tytule II (wydatki administracyjne) wyniósł 34 %, co stanowi wzrost o 14 % w porównaniu z rokiem 2015; zauważa jednak, że niższy wskaźnik wykonania w tytule II można uzasadnić szeregiem usług zewnętrznych oczekujących pod koniec roku na ukończenie i płatność końcową (w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, tłumaczeń i oceny zewnętrznej); na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że ich pełne wdrożenie nastąpi w 2017 r., a środki nie będą musiały zostać anulowane;

6.  odnotowuje, że jeśli chodzi o zobowiązania przeniesione z poprzedniego roku, wskaźnik wykonania wynosi 95,3 %, a odpowiedni wskaźnik anulowania stanowi 0,4 % środków na płatności z 2016 r.;

7.  podkreśla, że przeniesienia są często częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez agencje z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Przesunięcia

8.  z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z końcowym sprawozdaniem finansowym Agencji poziom i charakter przesunięć w 2016 r. nie wykroczył poza ramy określone w przepisach finansowych;

Zamówienia publiczne i polityka kadrowa

9.  odnotowuje, że w dniu 31 grudnia 2016 r. łączna liczba pracowników wynosiła 56, co oznacza wypełnienie planu zatrudnienia w 100 %;

10.  zauważa, że Agencja przeprowadziła ogólną redukcję zatrudnienia o 5 %; zauważa jednak, że ze względu na zmianę w rozporządzeniu ustanawiającym w planie zatrudnienia na 2017 r. przyznano Agencji 13 stanowisk na związane z tym nowe zadania;

11.  odnotowuje, że Agencja dokonała reorganizacji wewnętrznej struktury, aby dostosować się do nowych zmian i dodatkowych zasobów związanych z poprawką do rozporządzenia ustanawiającego Agencję;

12.  z niepokojem zauważa, że ogólny odsetek pracowników płci męskiej wynosi 62 %, a pracowników płci żeńskiej 38 %, co stanowi nierównowagę na poziomie prawie dwa do jednego; wzywa Agencję do podjęcia odpowiednich działań i jak najszybszego skorygowania tej nierównowagi;

13.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja dokonała zdecydowanej większości płatności w terminie przewidzianym w rozporządzeniu finansowym, a dostawcy nie naliczyli żadnych odsetek za opóźnienia w płatnościach; zauważa ponadto, że w 2015 r. średnia liczba dni na płatność wyniosła 22;

14.  podkreśla, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym powinna stanowić element polityki kadrowej Agencji; odnotowuje, że budżet przeznaczony na działalność związaną z dobrostanem pracowników wynosi 138,14 EUR na pracownika; zauważa, że średnia długość zwolnienia chorobowego na jednego pracownika wynosi 3,7 dnia, czyli znacznie mniej niż średnia dla agencji unijnych;

15.  odnotowuje, że Rada Administracyjna przyjęła w 2017 r. przepisy wykonawcze dotyczące nękania; ubolewa z powodu opóźnienia we wprowadzaniu tych przepisów; wzywa Agencję do wspierania organizacji szkoleń i sesji informacyjnych w celu podnoszenia świadomości pracowników;

16.  z zadowoleniem odnotowuje fakt, że w 2016 r. do Agencji nie wpłynęły żadne skargi, nie wszczęto żadnych procesów ani nie zgłoszono żadnych przypadków związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem personelu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

17.  przyjmuje do wiadomości, że Agencja przyjęła kompleksową strategię zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, którą zmieniono w 2016 r., oraz przyjęła strategię zwalczania nadużyć finansowych; przyjmuje do wiadomości, że z 13 działań, które planowano wdrożyć do końca 2017 r., 11 już zrealizowano; zwraca uwagę, że przeprowadzane przez Agencję kontrole służące zapobieganiu nadużyciom i wykrywaniu ich są podobne do tych, których celem jest zapewnienie legalności i prawidłowości transakcji, jak np. „zasada dwóch par oczu”, automatyczne kontrole systemów finansowych i księgowych, zewnętrzne obliczanie wynagrodzeń, jak również systematyczne podpisywanie deklaracji o braku konfliktu interesów przez członków zespołu; na podstawie informacji od Agencji z zadowoleniem zauważa, że od chwili jej utworzenia nie wystąpiły przypadki nadużyć;

18.  z zadowoleniem przyjmuje zmiany w strategii zapobiegania konfliktom interesów, przyjętej przez Agencję w 2016 r., a mianowicie zobowiązanie członków Rady Administracyjnej, dyrektora wykonawczego i kierowników działów Agencji do przedkładania życiorysów, publikowanych na stronie internetowej Agencji i w razie potrzeby uaktualnianych; odnotowuje objęcie tym obowiązkiem członków Rady Konsultacyjnej;

19.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że Agencja nadzorowała wszystkie składane corocznie pisemne deklaracje interesów; ubolewa jednak, że do końca 2016 r. dwóch członków Rady Administracyjnej nie złożyło jeszcze deklaracji; zauważa, że przed każdym posiedzeniem Rady Administracyjnej jej przewodniczący prosi członków o potwierdzenie poprawności merytorycznej deklaracji interesów poprzez zadeklarowanie wszelkich potencjalnych konfliktów interesów, które mogłyby wystąpić w związku z tym posiedzeniem; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w odniesieniu do składania brakujących deklaracji interesów;

20.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że oczekuje ona na wzór decyzji Komisji w celu przyjęcia własnej decyzji w sprawie informowania o nieprawidłowościach; zauważa jednak, że do czasu przedstawienia wzoru decyzji Komisji wytyczne dla personelu będzie nadal stanowiła obecna decyzja Komisji w sprawie informowania o nieprawidłowościach; zauważa, że w 2016 r. nie odnotowano w Agencji przypadków zgłaszania nieprawidłowości; wzywa Agencję, by powiadomiła organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tego wzoru decyzji;

21.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomóc demaskatorom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

Główne osiągnięcia

22.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Agencję w 2016 r., a mianowicie:

–  koordynacja 20 000 kontroli połowów na wodach unijnych i międzynarodowych za pomocą wspólnych planów rozmieszczenia;

–  nawiązanie współpracy z innymi agencjami Unii w celu ustanowienia potencjału Europejskiej Straży Przybrzeżnej;

–  poparcie regionalnego wdrażania obowiązku wyładunku w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb);

Kontrole wewnętrzne

23.  zauważa, że Rada Administracyjna Agencji przyjęła zestaw standardów kontroli wewnętrznej z myślą o realizacji celów politycznych i operacyjnych; odnotowuje, że 12 z tych standardów kontroli wewnętrznej zostało w dużym stopniu wdrożonych, przy czym cztery obszary charakteryzują się średnim stopniem wdrożenia w systemie kontroli wewnętrznej;

24.  z satysfakcją zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, że standardy nr 10 (ciągłość działania), nr 11 (zarządzanie dokumentami) i nr 12 (informacja i komunikacja) są teraz oznaczone jako „zrealizowane”;

Audyt wewnętrzny

25.  odnotowuje, że w 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) przeprowadziła ocenę ryzyka obejmującą podstawowe procedury Agencji, zarówno operacyjne, jak i administracyjne; zauważa, że w wyniku prac Służby Audytu Wewnętrznego opracowano strategiczny plan kontroli wewnętrznej IAS na lata 2017–2019; zauważa z zadowoleniem, że nie ma otwartych zaleceń IAS;

26.  odnotowuje, że w październiku 2015 r. rozpoczęła się druga pięcioletnia niezależna ocena zewnętrzna Agencji dotycząca okresu 2012–2016, której zakończenie było planowane na 2017 r.; zwraca uwagę, że celem każdej oceny jest analiza użyteczności, znaczenia i skuteczności Agencji oraz jej praktyk roboczych, a także zakresu, w jakim Agencja przyczynia się do osiągania wysokiego poziomu zgodności z zasadami określonymi w ramach WPRyb; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wyniku tej oceny;

27.  przyjmuje do wiadomości fakt, że Agencja opracowała i wdrożyła scentralizowany monitoring wszystkich zaleceń z audytu wydanych przez Trybunał Obrachunkowy, IAS i jednostkę kontroli wewnętrznej, tak aby je skonsolidować i monitorować, jak również usprawnić działania następcze w zakresie odpowiednich planów działania;

Wyniki

28.  odnotowuje przyjęcie w 2016 r. zmienionego rozporządzenia ustanawiającego Agencję, które rozszerzyło mandat Agencji o współpracę z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) w celu wspierania organów krajowych wykonujących zadania straży przybrzeżnej; zauważa, że te trzy agencje razem współpracowały z trzema „partnerskimi” dyrekcjami generalnymi Komisji (DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (MARE), DG ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME) i DG ds. Mobilności i Transportu (MOVE)) w przygotowaniu i wdrażaniu projektu pilotażowego „Powołanie europejskiej straży przybrzeżnej”, ustanowionego przez Parlament w ramach przygotowań do wdrożenia „pakietu dotyczącego granic”;

Inne uwagi

29.  przypomina o istotnej roli Agencji dla harmonizacji i stosowania zasad wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb); wyraża zadowolenie z jej skuteczności, osiągniętych postępów i doskonałych wyników uzyskanych od czasu jej utworzenia;

30.   podkreśla wkład Agencji w harmonizację i normalizację środków WPRyb dotyczących monitorowania, kontroli i nadzoru i mających na celu zapewnienie równego traktowania i lepszego przestrzegania przepisów WPRyb, w tym obowiązku wyładunku;

31.  podkreśla rolę Agencji we współpracy Unii z państwami trzecimi i z międzynarodowymi organizacjami ds. rybołówstwa, w tym z regionalnymi organizacjami ds. zarządzania rybołówstwem, w celu zwiększenia zgodności ze środkami przyjmowanymi przez te organizacje międzynarodowe, w szczególności ze środkami dotyczącymi zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów;

32.  wyraża zadowolenie, że w 2016 r. liczba kontroli wzrosła o 15 %, co wskazuje na lepszą koordynację zasobów ludzkich z państwami członkowskimi dzięki wspólnym planom rozmieszczenia i koordynacji planów operacyjnych;

33.   wyraża zadowolenie w związku z oceną Trybunału Obrachunkowego zawartą w sprawozdaniu specjalnym 08/2017, dotyczącą zasadniczej roli Agencji w opracowywaniu i doskonaleniu zharmonizowanego i spójnego podejścia do systemów komunikacji i wymiany danych na temat produktów rybołówstwa;

34.   uznaje jakość i przydatność współpracy Agencji z agencjami EMSA i Frontex w ramach wspólnego projektu pilotażowego dotyczącego ustanowienia funkcji straży przybrzeżnej; przypomina jednak Komisji, że Agencji należy zapewnić odpowiednie zasoby na tego rodzaju projekty i wszelkie inne przyszłe projekty, zwłaszcza dotyczące stosowania nowych technologii w kontrolach (drony powietrzne) lub w szkoleniach (e-learning);

35.  przypomina, że należy zwiększyć zakres uprawnień Agencji, by mogła ona prowadzić wspólne działania operacyjne z innymi agencjami Unii specjalizującymi się w problematyce morskiej i dzięki temu zapobiegać katastrofom na morzu i koordynować prace europejskiej straży przybrzeżnej;

36.  podkreśla konieczność przyznania większych zasobów w celu zwiększenia zdolności operacyjnej Agencji w obliczu niepewności związanej z brexitem oraz dodatkowych kontroli, które z niego wynikną;

37.  proponuje włączenie przedstawiciela Parlamentu Europejskiego do Zarządu Agencji w celu zwiększenia jej przejrzystości instytucjonalnej, zwłaszcza w czasie zatwierdzania budżetu przez Zarząd; proponuje w związku z tym, aby przedstawiciel ten został wyłoniony spośród członków Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego;

o

o o

38.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2018 r.(12) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

2.3.2018

OPINIA Komisji Rybołówstwa

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2016

(2017/2166(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Isabelle Thomas

WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina o znaczeniu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) dla harmonizacji i stosowania zasad wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb); wyraża zadowolenie z jej skuteczności, osiągniętych postępów i doskonałych wyników uzyskanych od czasu jej utworzenia;

2.   podkreśla wkład Agencji w harmonizację i normalizację środków WPRyb dotyczących monitorowania, kontroli i nadzoru i mających na celu zapewnienie równego traktowania i lepszego przestrzegania przepisów, w tym obowiązku wyładunku;

3.  przypomina o roli Agencji we współpracy Unii z państwami trzecimi i z międzynarodowymi organizacjami ds. rybołówstwa, w tym z regionalnymi organizacjami ds. zarządzania rybołówstwem, na rzecz lepszego stosowania środków przyjmowanych przez te organizacje międzynarodowe, w szczególności środków dotyczących zwalczania połowów NNN;

4.   przyjmuje do wiadomości sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące Agencji za rok budżetowy 2016, a także sprawozdanie roczne z działalności Agencji za 2016 r.;

5.  wyraża zadowolenie, że w 2016 r. liczba kontroli wzrosła o 15 %, co wskazuje na lepszą koordynację zasobów ludzkich z państwami członkowskimi dzięki wspólnym planom rozmieszczenia (JDP) i koordynacji planów operacyjnych;

6.   przypomina, że budżet Agencji nie zmienił się przez pięć ostatnich lat budżetowych pomimo rosnącej liczby zadań i kontroli; zauważa, że wydatki Agencji na zasoby ludzkie nie zmieniły się, a koszty operacji w tym okresie spadły; podkreśla, że elementy te, które odzwierciedlają optymalizację zasobów i jakość zarządzania w Agencji, mogą przeszkodzić jej w osiąganiu postępów z powodu braku wystarczających środków budżetowych i oznaczają presję na pracowników, której siłę należy ocenić w drodze audytu, by zapewnić odpowiednią jakość warunków pracy;

7.   wyraża zadowolenie w związku z oświadczeniem Trybunału Obrachunkowego dotyczącym legalności i prawidłowości operacji odnoszącym się do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz w związku z faktem, że Trybunał w sprawozdaniu specjalnym 08/2017 wyraził uznanie dla zasadniczej roli Agencji w opracowywaniu i doskonaleniu zharmonizowanego i spójnego podejścia do systemów komunikacji i wymiany danych na temat produktów rybołówstwa;

8.  podkreśla doskonały wskaźnik wykonania środków C1 na zobowiązania (99,6 %), wyższy niż w roku poprzednim, i środków C1 na płatności (88,5 %), bez zmian w porównaniu z latami poprzednimi; zachęca Agencję do dalszych starań o zapewnienie optymalnego wykorzystania przyznanych środków;

9.   uznaje jakość i przydatność współpracy Agencji z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego i z agencją Frontex w ramach wspólnego projektu pilotażowego dotyczącego ustanowienia funkcji straży przybrzeżnej; przypomina jednak Komisji, że Agencji należy zapewnić odpowiednie zasoby na tego rodzaju projekty i wszelkie inne przyszłe projekty, zwłaszcza dotyczące stosowania nowych technologii w kontrolach (drony powietrzne) lub w szkoleniach (e-learning);

10.  przypomina, że należy zwiększyć zakres uprawnień Agencji, by mogła ona prowadzić wspólne działania operacyjne z innymi agencjami Unii specjalizującymi się w problematyce morskiej i dzięki temu zapobiegać katastrofom na morzu i koordynować prace europejskiej straży przybrzeżnej;

11.  podkreśla, że Agencji należy zapewnić odpowiednie zasoby na prowadzenie nowego rodzaju operacji służących likwidowaniu szlaków przemytu ludzi oraz na wykorzystanie danych pozyskiwanych z systemów informowania o ruchu statków do wykrywania łodzi przewożących migrantów;

12.  podkreśla konieczność przyznania większych zasobów w celu zwiększenia zdolności operacyjnej Agencji w obliczu niepewności związanej z brexitem oraz dodatkowych kontroli, które z niego wynikną;

13.  przypomina, że w składzie personelu Agencji nie ma równowagi płci, i wzywa do zwrócenia uwagi na sprawiedliwy podział obowiązków;

14.  proponuje włączenie przedstawiciela Parlamentu Europejskiego do Zarządu Agencji w celu zwiększenia jej przejrzystości instytucjonalnej, zwłaszcza w czasie zatwierdzania budżetu przez Zarząd; proponuje w związku z tym, aby przedstawiciel ten został wyłoniony spośród członków Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego;

15.  w świetle dostępnych danych proponuje udzielić dyrektorowi zarządzającemu Agencji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

27.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

5

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Liliana Rodrigues

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 110.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 110.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 110.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 110.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 333 z 9.9.2016, s. 31.

(12)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018Informacja prawna