Postopek : 2017/2166(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0107/2018

Predložena besedila :

A8-0107/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.40

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0145

POROČILO     
PDF 627kWORD 61k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016

(2017/2166(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016

(2017/2166(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(4) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0107/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016

(2017/2166(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 z odgovorom agencije(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0076/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(9) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0107/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016

(2017/2166(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0107/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(11) Evropske agencije za nadzor ribištva (v nadaljevanju: agencija) kaže, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2016 znašal 9.967.000 EUR, kar je 8,14 % več kot v letu 2015; ker je povečanje predvsem posledica dodatnih ad hoc nepovratnih sredstev, ki se nanašajo na pilotne projekte evropske obalne straže; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2016 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 99,6 %; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 88,5 %;

2.  ugotavlja, da so dodatna sredstva, prejeta od Komisije med letom za pilotne projekte v zvezi z evropsko obalno stražo, bistveno vplivala na proračun, predvsem sta bila v proračun sprejeta dva zneska ad hoc nepovratnih sredstev v skupni višini 750.000 EUR kot namenski prejemki, ki naj bi se porabila v proračunskih letih 2016 in 2017 (tj. večletni), kar upravičuje dejstvo, da se njihova stopnja izvrševanja obravnava poleg izvajanja preostalih proračunskih sredstev;

3.  pozdravlja dosežke v letu 2016 na področju e-uprave: izvajanje modulov e-Prior za elektronske javne razpise, naročanje in izdajanje računov v sodelovanju z generalnim direktoratom Komisije za informatiko (GD DIGIT), orodje za upravljanje izvajanja pogodbe ABAC Contracts za registracijo in spremljanje izvajanja okvirnih pogodb, izvajanje sistema za upravljanje misij Komisije (MIPS), po zaslugi katerega se je precej zmanjšala uporaba papirnih obrazcev, in prihodnja uporaba Sysper 2 (kadrovsko IT orodje); je seznanjen s trditvami agencije, da skupaj z izvajanjem drugih ukrepov za izboljšanje racionalizacije trenutno obdela približno 95 % finančnih transakcij v elektronski obliki, kar je privedlo do večje učinkovitosti, zanesljivosti podatkov in revizijskih sledi;

4.   opominja, da se proračun agencije v zadnjih petih proračunskih letih ni spremenil, čeprav se je obseg nalog in inšpekcijskih pregledov povečal; je seznanjen, da se njena poraba za človeške vire kljub temu ni spremenila in da se je strošek njenih operacij v istem obdobju znižal; poudarja, da vse to sicer prispeva k optimizaciji virov in dobremu upravljanju agencije, vendar utegne hkrati upočasniti njen napredek zaradi nezadostnih proračunskih odobritev in ustvariti pritiske na dejavnosti uslužbencev, ki jih je treba preučiti, da se zagotovijo kakovostni delovni pogoji;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.  ugotavlja, da znaša raven sredstev, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, 11 % celotne subvencije za leto 2016; ugotavlja, da je stopnja prenosov v naslovu II (upravni odhodki) znašala 34 %, kar je 14 % več kot leta 2015; vendar ugotavlja, da je nižjo stopnjo izvrševanja za naslov II mogoče pojasniti s številnimi zunanjimi storitvami, ki se ob koncu leta še izvajajo oziroma zanje še niso bila opravljena plačila (kot so storitve IKT, prevajanja in zunanjega ocenjevanja); je seznanjen s trditvami agencije, da se bodo začele v letu 2017 izvajati v polnem obsegu, odobritev pa ne bo treba razveljaviti;

6.  ugotavlja, da v zvezi z obveznostmi, prenesenimi iz prejšnjega leta, stopnja izvrševanja znaša 95,3 %, ustrezne razveljavitve pa predstavljajo 0,4 % odobritev plačil iz leta 2016;

7.  poudarja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje vnaprej in o tem obvesti Računsko sodišče;

Prerazporeditve

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz zaključnega računa agencije razvidno, da sta bili raven in narava prerazporeditev v letu 2016 skladni s finančnimi pravili;

Javna naročila in kadrovska politika

9.  ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2016 skupaj zaposlenih 56 oseb, kar pomeni, da je bil kadrovski načrt 100-odstotno izpolnjen;

10.  ugotavlja, da je agencija dosegla splošno 5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih; vendar ugotavlja, da je bilo agenciji zaradi spremembe uredbe o ustanovitvi v kadrovskem načrtu za leto 2017 odobrenih 13 delovnih mest za s tem povezane nove naloge;

11.  ugotavlja, da je bila notranja struktura agencije preoblikovana, da se bo prilagodila novim spremembam in dodatnim sredstvom, ki so se nanašala na spremembo uredbe o ustanovitvi agencije;

12.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je med osebjem skupno 62 % moških in 38 % žensk, kar pomeni, da je bilo skoraj dvakrat več moških; poziva agencijo, naj to neravnovesje čim prej obravnava in odpravi;

13.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija opravila veliko večino plačil v rokih, določenih v finančni uredbi, zaradi česar dobavitelji niso zaračunavali obresti za pozna plačila; poleg tega ugotavlja, da je bil leta 2015 povprečen plačilni rok 22 dni;

14.  poudarja, da bi moralo biti ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem del kadrovske politike agencije; ugotavlja, da proračun, ki se porabi za dejavnosti za dobro počutje, na zaposlenega znaša 138,14 EUR; opaža, da bolniški dopust na zaposlenega v povprečju znaša 3,7 dni, kar je bistveno manj od povprečja agencij Unije;

15.  ugotavlja, da je upravni odbor leta 2017 sprejel izvedbena pravila o nadlegovanju; obžaluje zamudo pri uvedbi teh pravil; poziva agencijo, naj podpre organizacijo usposabljanj in informacijskih srečanj, da bi se povečala ozaveščenost osebja;

16.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija v letu 2016 ni prejela nobenih pritožb, tožb ali prijavljenih primerov v zvezi z zaposlovanjem ali odpuščanjem zaposlenih;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov, preglednost in demokracija

17.  potrjuje, da je agencija sprejela celovito politiko o preprečevanju in obvladovanju nasprotja interesov, ki je bila spremenjena leta 2016, ter strategijo za boj proti goljufijam; ugotavlja, da je bilo od skupno 13 ukrepov, ki naj bi bili izvedeni do konca leta 2017, 11 ukrepov že izvedenih; ugotavlja, da so kontrole agencije za preprečevanje in odkrivanje goljufij podobne tistim za zagotavljanje zakonitosti in pravilnosti transakcij, kot so „načelo štirih oči“, avtomatizirane kontrole v finančnih in računovodskih sistemih, zunanji izračun plač kot tudi izjave o odsotnosti nasprotja interesov, ki jih vedno podpišejo člani izbirnega sveta; je zadovoljen zaradi trditev agencije, da v njej vse od njene ustanovitve ni prišlo do goljufij;

18.  pozdravlja spremembe politike agencije o nasprotju interesov, sprejete leta 2016, predvsem glede obveznosti za člane upravnega odbora, izvršnega direktorja agencije in vodje enot, da predložijo življenjepise, ki se objavijo na spletnem mestu agencije in po potrebi posodabljajo; je seznanjen s tem, da bodo zajeti tudi člani svetovalnega odbora;

19.  je seznanjen s trditvami agencije, da vse pisne letne izjave o interesih spremlja sama; vendar obžaluje, da do konca leta 2016 dva člana upravnega odbora še nista predložila svoje izjave o interesih; ugotavlja, da predsednik člane odbora pred vsakim sestankom upravnega odbora zaprosi, naj potrdijo točnost dejstev iz izjave o interesih in navedejo morebitno navzkrižje, v katerem bi se utegnili znajti zaradi sestanka; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s predložitvijo manjkajočih izjav o interesih;

20.  na podlagi navedb agencije ugotavlja, da čaka na vzorčni sklep Komisije, preden bo sprejela lasten sklep o prijavljanju nepravilnosti; vendar ugotavlja, da se bo kot smernica za osebje še naprej uporabljal veljavni sklep Komisije o prijaviteljih nepravilnosti, dokler Komisija ne bo predlagala vzorčnega sklepa; ugotavlja, da leta 2016 v agenciji ni bilo prijavljenih nepravilnosti; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o izvajanju vzorčnega sklepa;

21.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale za razkrivanje informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

Glavni dosežki

22.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je agencija kot take prepoznala v letu 2016, in sicer je:

–  prek svojih načrtov skupne uporabe koordinirala 20.000 inšpekcijskih pregledov na področju ribolova v Uniji in v mednarodnih vodah;

–  vzpostavila sodelovanje z drugimi agencijami Unije, da bi se tako vzpostavila zmogljivost evropske obalne straže;

–  podprla regionalno izvajanje obveznosti iztovarjanja v okviru skupne ribiške politike;

Notranje kontrole

23.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije sprejel niz standardov notranje kontrole za zagotovitev doseganja političnih in operativnih ciljev; priznava, da ima 12 standardov notranje kontrole visoko stopnjo izvajanja, pri čemer imajo štiri področja sistema notranje kontrole srednjo stopnjo izvajanja;

24.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zadovoljstvom ugotavlja, da so standardi notranje kontrole št. 10 (neprekinjenost poslovanja), št. 11 (upravljanje dokumentov) in št. 12 (informacije in komunikacija) sedaj označeni kot „zaključeni“;

Notranja revizija

25.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo (IAS) leta 2016 opravila oceno tveganja glavnih upravnih in operativnih procesov agencije; ugotavlja, da je IAS v okviru svojega dela pripravila Strateški načrt IAS za notranjo revizijo za obdobje 2017–2019; z zadovoljstvom ugotavlja, da ni nezaključenih priporočil IAS;

26.  ugotavlja, da se je drugo petletno zunanje neodvisno ocenjevanje agencije za obdobje 2012–2016 začelo oktobra 2015, dokončano pa naj bi bilo v letu 2017; poudarja, da se z vsakim ocenjevanjem ovrednoti uporabnost, pomen in učinkovitost agencije in njenih delovnih praks ter v kolikšni meri agencija prispeva k doseganju visoke stopnje skladnosti s predpisi v okviru skupne ribiške politike; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatu te ocene;

27.  priznava, da je agencija razvila in uveljavila centralizirano spremljanje vseh revizijskih priporočil, ki so jih izdali Računsko sodišče, služba za notranjo revizijo in njen oddelek za notranjo kontrolo, da bi jih konsolidirala in spremljala ter izboljšala nadaljnje izvajanje ustreznih akcijskih načrtov;

Uspešnost

28.  ugotavlja, da je bila leta 2016 sprejeta spremenjena uredba o ustanovitvi agencije, s katero so se naloge agencije razširile na sodelovanje z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) ter Evropsko agencijo za pomorsko varnost (EMSA), da bi pomagala nacionalnim organom pri opravljanju nalog obalne straže; ugotavlja, da so te tri agencije tesno sodelovale s svojimi tremi „partnerskimi“ generalnimi direktorati Komisije (pomorske zadeve in ribištvo (MARE), migracije in notranje zadeve (HOME) ter mobilnost in promet (MOVE)) pri pripravi in izvajanju pilotnega projekta „Ustanovitev evropske obalne straže“, ki ga je Parlament vzpostavil v pripravah na izvajanje „svežnja za mejo“;

Druge pripombe

29.  opozarja na pomembno vlogo agencije pri usklajevanju in izvajanju načel skupne ribiške politike; pozdravlja njeno učinkovitost, napredek in odlične rezultate, ki jih dosega od ustanovitve;

30.   poudarja, da agencija prispeva k harmonizaciji in standardizaciji ukrepov skupne ribiške politike v zvezi s spremljanjem, nadzorom in inšpekcijskimi pregledi, s čimer naj bi zagotovili enako obravnavo in izboljšali spoštovanje predpisov te politike, vključno z obveznostjo iztovarjanja;

31.  poudarja vlogo agencije pri sodelovanju Unije s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami za ribištvo, vključno z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva, da bi izboljšali izvajanje ukrepov, zlasti tistih za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ki jih sprejmejo te mednarodne organizacije;

32.  je zadovoljen, ker se je število inšpekcijskih pregledov v letu 2016 povečalo za 15 %, kar priča o boljšem usklajevanju človeških virov z državami članicami prek načrtov skupne uporabe in usklajevanja operativnih načrtov;

33.   izraža zadovoljstvo zaradi ocene Računskega sodišča iz njegovega posebnega poročila št. 08/2017, da ima agencija odločilno vlogo pri oblikovanju in izboljšanju usklajenega in doslednega pristopa h komunikacijskim sistemom in izmenjavi podatkov o ribiških proizvodih;

34.   je seznanjen z dobrim in primernim sodelovanjem agencije z Evropsko agencijo za pomorsko varnost in Frontexom pri skupnem pilotnem projektu, namenjenem ustanovitvi obalne straže; vendar opominja Komisijo, da bi bilo dobro agenciji dodeliti zadostna sredstva za tovrstne in vse druge prihodnje projekte, zlasti v zvezi z uporabo novih tehnologij pri nadzoru (droni) ali usposabljanju (e-učenje);

35.  poudarja pomen okrepitve mandata agencije z vidika razvoja skupnih operativnih dejavnosti z drugimi agencijami Unije, ki so specializirane v pomorskem sektorju, in sicer za preprečevanje nesreč na morju in usklajevanje dejavnosti evropske obalne straže;

36.  poudarja, da je treba zaradi negotovosti, povezane z brexitom, in dodatnih kontrol, ki mu bodo sledile, povečati dodeljena sredstva za okrepitev operativne zmogljivosti agencije;

37.  predlaga, naj v upravnem odboru agencije sodeluje poslanec Evropskega parlamenta, da se poveča institucionalna preglednost, zlasti pri sprejemanju proračuna v tem odboru; predlaga, naj se ta poslanec izbere znotraj Odbora Parlamenta za ribištvo;

o

o o

38.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(12) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

2.3.2018

MNENJE Odbora za ribištvo

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016

(2017/2166(DEC))

Pripravljavka mnenja: Isabelle Thomas

POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  opozarja na pomembno vlogo Evropske agencije za nadzor ribištva (v nadaljevanju: agencija) pri usklajevanju in izvajanju načel skupne ribiške politike; pozdravlja njeno učinkovitost, napredek in odlične rezultate, ki jih dosega od ustanovitve;

2.  poudarja, da agencija prispeva k harmonizaciji in standardizaciji ukrepov skupne ribiške politike v zvezi s spremljanjem, nadzorom in inšpekcijskimi pregledi, s čimer naj bi zagotovili enako obravnavo in izboljšali spoštovanje predpisov, vključno z obveznostjo iztovarjanja;

3.  opozarja na vlogo agencije pri sodelovanju Unije s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami za ribištvo, vključno z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva, da bi izboljšali izvajanje ukrepov, zlasti tistih za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ki jih sprejmejo te mednarodne organizacije;

4.  je seznanjen z letnim poročilom Računskega sodišča o agenciji za proračunsko leto 2016 in z letnim poročilom o dejavnostih agencije za to leto;

5.  je zadovoljen, ker se je število inšpekcijskih pregledov v letu 2016 povečalo za 15 %, kar priča o boljšem usklajevanju človeških virov z državami članicami prek načrtov skupne uporabe in usklajevanja operativnih načrtov;

6.  opominja, da se proračun agencije v zadnjih petih proračunskih letih ni spremenil, čeprav se je obseg nalog in inšpekcijskih pregledov povečal, da se odhodki agencije za človeške vire kljub temu niso povečali, da so se stroški operacij v istem obdobju zmanjšali; poudarja, da vse to sicer prispeva k optimizaciji virov in dobremu upravljanju agencije, vendar utegne hkrati upočasniti njen napredek zaradi nezadostnih proračunskih sredstev in ustvariti pritiske na dejavnosti uslužbencev, ki jih je treba preučiti, da se zagotovijo kakovostni delovni pogoji;

7.  se z zadovoljstvom seznanja z ugotovitvijo Računskega sodišča o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z računovodskimi izkazi za proračunsko leto 2016, in njegovo navedbo iz posebnega poročila št. 08/2017, da ima agencija odločilno vlogo pri oblikovanju in izboljšanju usklajenega in doslednega pristopa h komunikacijskim sistemom in izmenjavi podatkov o ribiških proizvodih;

8.  opozarja, da je bila stopnja izvrševanja proračunskih obveznosti C1 visoka (99,6 %) in da se je glede na leto prej povečala, stopnja izvrševanja plačil C1 (88,5 %) pa je ostala enaka; spodbuja agencijo, naj si še naprej prizadeva za optimalno porabo dodeljenih sredstev;

9.  je seznanjen z dobrim in primernim sodelovanjem agencije z Evropsko agencijo za pomorsko varnost in Frontexom pri skupnem pilotnem projektu, namenjenem ustanovitvi obalne straže; kljub temu poziva Komisijo, da bi bilo dobro agenciji dodeliti zadostna sredstva za tovrstne in vse druge prihodnje projekte, zlasti v zvezi z uporabo novih tehnologij pri nadzoru (droni) in usposabljanju (e-učenje);

10.  poudarja pomen okrepitve mandata agencije z vidika razvoja skupnih operativnih dejavnosti z drugimi agencijami Unije, ki so specializirane v pomorskem sektorju, in sicer za preprečevanje nesreč na morju in usklajevanje dejavnosti evropske obalne straže;

11.  poudarja, da bi bilo treba agenciji dodeliti zadostne vire, da bi lahko opravljala nove vrste operacij, s katerimi bi ovirala poti, po katerih poteka tihotapljenje ljudi, ter uporabiti podatke, ki jih posredujejo njeni sistemi poročanja z ladij, za odkrivanje plovil, ki prevažajo migrante;

12.  poudarja, da je treba zaradi negotovosti, povezane z brexitom, in dodatnih kontrol, ki mu bodo sledile, povečati dodeljena sredstva za okrepitev operativne zmogljivosti agencije;

13.  opozarja, da je kadrovski načrt agencije neuravnotežen z vidika spolov, in poziva k pravičnejši porazdelitvi funkcij;

14.  predlaga, da v upravnem odboru agencije sodeluje poslanec Evropskega parlamenta, da se poveča institucionalna preglednost, zlasti pri sprejemanju proračuna v tem odboru; predlaga, da se ta poslanec izbere znotraj Odbora Evropskega parlamenta za ribištvo;

15.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

27.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

5

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Liliana Rodrigues

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 110.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 110.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 110.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 110.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 333, 9.9.2016, str. 31.

(12)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 12. april 2018Pravno obvestilo