Förfarande : 2017/2166(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0107/2018

Ingivna texter :

A8-0107/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.40

Antagna texter :

P8_TA(2018)0145

BETÄNKANDE     
PDF 315kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.441v02-00 A8-0107/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016

(2017/2166(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016

(2017/2166(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0076/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(4), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0107/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016

(2017/2166(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016, med byråns svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0076/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(9), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0107/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016

(2017/2166(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från fiskeriutskottet (A8-0107/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt dess sammanställning över inkomster och utgifter(11) uppgick den slutliga budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2016 till 9 967 000 EUR, vilket innebär en ökning med 8,14 % jämfört med 2015. Denna ökning berodde främst på ytterligare ad hoc-bidrag med anknytning till pilotprojektet om den europeiska kustbevakningstjänsten. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

C.  Revisionsrätten har förklarat att man har fått rimliga försäkringar om att byråns räkenskaper för budgetåret 2016 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att uppföljningen av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,6 %. Parlamentet noterar vidare att genomförandenivån för betalningsbemyndigandena låg på 88,5 %.

2.  Europaparlamentet noterar att ytterligare medel som mottogs från kommissionen under året för pilotprojekt med anknytning till den europeiska kustbevakningstjänsten i betydande grad har påverkat budgeten, i synnerhet infördes två ad hoc-bidrag på sammanlagt 750 000 EUR i budgeten som inkomster avsatta för särskilda ändamål för budgetåren 2016 och 2017 (dvs. fleråriga), vilket ligger till grund för att deras genomförandegrad beaktas separat från genomförandet av den återstående budgeten.

3.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjordes 2016 inom området e-förvaltning: genomförandet av modulerna e-Prior för elektronisk upphandling, beställning och fakturering i samarbete med kommissionens generaldirektorat för informationsteknik (GD DIGIT), genomförandet av kontraktsförvaltningsverktyget ABAC-kontrakt för registrering och uppföljning av ramavtal, införandet av kommissionens system för uppdragsförvaltning (MIPS), som kommer att möjliggöra en avsevärd minskning av användningen av pappersformulär, den framtida användningen av Sysper 2 (IT-verktyg för personalförvaltningen). Parlamentet erfar från byrån att den, utöver genomförandet av andra rationaliseringsåtgärder, för närvarande behandlar omkring 95 % av sina finansiella transaktioner på elektronisk väg, vilket medför ökad effektivitet, mer tillförlitliga uppgifter och bättre verifieringskedjor.

4.   Europaparlamentet påminner om att byråns budget har legat kvar på samma nivå under de senaste fem åren, trots en utökning av dess uppdrag och inspektioner, Parlamentet konstaterar att dess utgifter för mänskliga resurser dock inte har ändrats och att kostnaden för dess verksamhet minskade under samma period. Parlamentet betonar att dessa faktorer, som återspeglar optimeringen av resurserna och kvaliteten när det gäller förvaltningen av byrån, riskerar att stå i vägen för ytterligare framsteg på grund av otillräckliga budgetanslag och medför ett tryck på medarbetarnas verksamhet som bör granskas för att säkerställa kvaliteten när det gäller deras arbetsvillkor.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet konstaterar att de anslag som överfördes från 2016 till 2017 utgjorde 11 % av det totala anslaget för 2016. Parlamentet noterar att andelen överföringar för avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 34 %, vilket utgör en ökning på 14 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar dock att den lägre genomförandegraden inom avdelning II förklaras av ett antal externa tjänster som inte hade slutförts och betalats vid årsslutet (såsom IKT-tjänster, översättningstjänster och externa utvärderingstjänster). Parlamentet erfar från byrån att dessa till fullo kommer att slutföras under 2017 och att anslagen inte behöver annulleras.

6.  Europaparlamentet konstaterar när det gäller de åtagandebemyndiganden som förts över från föregående år att genomförandegraden är 95,3 %, och att motsvarande annullering var 0,4 % av betalningsbemyndigandena för 2016.

7.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta är delvis eller helt och hållet motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byrån planerat dem i förväg och meddelat revisionsrätten om detta.

Överföringar

8.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2016, i enlighet med byråns slutliga redovisning, har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Upphandling och personalpolitik

9.  Europaparlamentet konstaterar att byrån den 31 december 2016 hade en total personalstyrka på 56 personer, vilket innebär att tjänsteförteckningen hade uppfyllts till 100 %.

10.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har genomfört den allmänna personalminskningen på 5 %. Parlamentet konstaterar dock att byrån på grund av ändringen i inrättandeförordningen beviljades 13 tjänster i tjänsteförteckningen för 2017 för de nya uppgifterna.

11.  Europaparlamentet noterar att byråns interna struktur omorganiserades för att anpassas till de nya ändringarna och de ytterligare resurserna med anknytning till ändringen av byråns inrättandeförordning.

12.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat att den manliga personalen totalt utgjorde 62 % och den kvinnliga personalen 38 %, vilket innebär nästan dubbelt så många män. Parlamentet uppmanar byrån att åtgärda och avhjälpa denna obalans så fort som möjligt.

13.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån gjorde merparten av betalningarna inom tidsfristerna i budgetförordningen och att ingen ränta tagits ut av leverantörer för sena betalningar. Parlamentet noterar dessutom att betalningarna under 2015 i genomsnitt gjordes efter 22 dagar.

14.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i byråns personalpolitik. Parlamentet betonar att byråns budget för åtgärder för välbefinnande uppgår till 138,14 EUR per anställd. Parlamentet noterar att det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd är 3,7 dagar, dvs. klart under genomsnittet för unionens byråer.

15.  Europaparlamentet noterar att genomförandebestämmelserna avseende trakasserier antogs av styrelsen 2017. Parlamentet beklagar förseningarna i införandet av dessa bestämmelser. Byrån uppmanas att stödja anordnandet av utbildning och informationsmöten för att göra personalen mer uppmärksam på dessa frågor.

16.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån inte fick några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

17.  Europaparlamentet noterar att byrån antog en övergripande policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter, som ändrades 2016, och en strategi för bedrägeribekämpning. Parlamentet konstaterar att av totalt 13 åtgärder som skulle genomföras före slutet av 2017 hade 11 redan genomförts. Parlamentet konstaterar att byråns kontroller som syftar till att förebygga och upptäcka bedrägerier motsvarar dem som säkerställer transaktionernas laglighet och korrekthet, såsom “fyra-ögon-principen”, automatiska kontroller inom de finansiella systemen och redovisningssystemen, löneberäkning som sker externt samt förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter, som alltid undertecknas av ledamöterna i panelen. Parlamentet välkomnar att det inte har förekommit några fall med bedrägerier sedan byrån inrättades.

18.  Europaparlamentet välkomnar de ändringar av byråns policy avseende intressekonflikter som antogs 2016, nämligen en skyldighet för styrelsens ledamöter, byråns verkställande direktör och enhetschefer att lämna in meritförteckningar som offentliggörs på byråns webbplats och uppdateras när så krävs. Parlamentet noterar utvidgningen av tillämpningsområdet till den rådgivande nämndens ledamöter.

19.  Europaparlamentet erfar från byrån att alla årliga skriftliga intresseförklaringar har följts upp av byrån. Parlamentet beklagar dock att två styrelseledamöter i slutet av 2016 ännu inte hade lämnat in sina intresseförklaringar. Parlamentet konstaterar att ordföranden uppmanar styrelseledamöterna före varje styrelsemöte att bekräfta att intresseförklaringarna är riktiga och att ange alla potentiella intressekonflikter som kan uppstå i samband med sammanträdet. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i fråga om inlämnandet av de intresseförklaringar som saknas.

20.  Europaparlamentet erfar från byrån att den väntar på kommissionens standardbeslut för att anta sitt eget beslut om visselblåsning. Parlamentet noterar emellertid att fram till det att kommissionens standardbeslut läggs fram, kommer kommissionens nuvarande beslut om visselblåsning att lämnas som vägledning för personalen. Parlamentet noterar att det inte förekom några visselblåsarfall i byrån under 2016. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av standardbeslutet.

21.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att avslöja sin information om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens finansiella intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd.

Huvudsakliga resultat

22.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

–  Byrån samordnade 20 000 inspektioner av fisket i unionens vatten och internationella vatten med stöd av sina planer för gemensamt utnyttjande.

–  Byråns inledde samarbete med andra EU-byråer i förbindelse med inrättandet av en europeisk kustbevakningstjänst.

–  Byrån stödde det regionala genomförandet av landningsskyldigheten inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (GFP).

Internkontroller

23.  Europaparlamentet konstaterar att byråns styrelse har antagit en uppsättning normer för internkontroll i syfte att säkerställa uppnåendet av politiska och operativa mål. Parlamentet noterar att genomförandenivån är hög för 12 normer för internkontroll och medelhög på fyra områden inom internkontrollsystemet.

24.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse utifrån revisionsrättens rapport att normerna för internkontroll nr 10 (driftskontinuitet), nr 11 (dokumenthantering) och nr 12 (information och kommunikation) nu är markerade som ”har genomförts”.

Internrevision

25.  Europaparlamentet konstaterar att tjänsten för internrevision (IAS) genomförde en riskbedömning för byråns viktigaste processer, både operativa och administrativa, under 2016. Parlamentet konstaterar att som ett resultat av IAS arbete inrättades IAS strategiska plan för internrevisionen för 2017–2019. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att det inte finns några öppna rekommendationer från IAS.

26.  Europaparlamentet noterar att den andra femåriga oberoende externa utvärderingen av byrån för perioden 2012–2016 inleddes i oktober 2015 och planeras att vara avslutad 2017. Parlamentet betonar att varje utvärdering syftar till att bedöma byråns nytta, relevans och effektivitet samt dess arbetsmetoder och i hur stor utsträckning den bidrar till en hög grad av efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna utvärdering.

27.  Europaparlamentet erfar att byrån utvecklade och genomförde en centraliserad övervakning av alla revisionsrekommendationer från revisionsrätten, IAS och dess internkontrollfunktion, i syfte att konsolidera och övervaka dem, samt förbättra uppföljningen av motsvarande handlingsplaner.

Resultat

28.  Europaparlamentet noterar att byrån antog sin ändrade inrättandeförordning 2016, vilken utvidgade byråns uppdrag till att samarbeta med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för att stödja de nationella myndigheter som utför kustbevakningstjänster. Parlamentet konstaterar att dessa tre byråer har arbetat tillsammans med sina tre ”motparter”, dvs. kommissionens generaldirektorat (havsfrågor och fiske (MARE)), migration och inrikes frågor (HOME) och transport och rörlighet (MOVE)), i arbetet med att förbereda och genomföra pilotprojektet ”Inrättande av en europeisk kustbevakningstjänst”, som antogs av Europaparlamentet inför genomförandet av ”gränspaketet”.

Övriga kommentarer

29.  Europaparlamentet understryker Europeiska fiskerikontrollbyråns betydelse för harmoniseringen och tillämpningen av principerna för den gemensamma fiskeripolitiken. Parlamentet välkomnar ändamålsenligheten och framstegen i dess arbete och de goda resultat som har uppnåtts sedan den inrättades.

30.   Europaparlamentet betonar byråns bidrag till harmoniseringen och standardiseringen av den gemensamma fiskeripolitikens åtgärder för uppföljning, kontroll och övervakning för att säkra likabehandling och förbättra efterlevnaden av bestämmelserna, bland annat landningsskyldigheten.

31.  Europaparlamentet betonar byråns roll i unionens samarbete med tredjeländer och internationella organisationer för fiskerifrågor, inbegripet regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, för att stärka efterlevnaden av åtgärder, särskilt åtgärder för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske), som antas av dessa internationella organisationer.

32.  Europaparlamentet gläder sig över ökningen på 15 % av antalet inspektioner under 2016, vilket återspeglar en förbättrad samordning av de mänskliga resurserna med medlemsstaterna med stöd av planer för gemensamt utnyttjande och samordning av de operativa planerna.

33.   Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens bedömning i sin särskilda rapport nr 08/2017 om byråns viktiga roll för att utveckla och främja en harmoniserad och enhetlig strategi för kommunikation och utbyte av uppgifter om fiskeriprodukter.

34.   Europaparlamentet erkänner kvaliteten på och betydelsen av byråns samarbete inom ramen för det gemensamma pilotprojektet med Emsa och Frontex när det gäller inrättandet av en kustbevakningstjänst. Parlamentet påminner dock kommissionen om att byrån bör ges tillräckliga resurser till sådana projekt och eventuella andra framtida projekt, särskilt projekt som är knutna till användandet av ny kontrollteknik (drönare) eller utbildning (e-lärande).

35.  Europaparlamentet påminner om vikten av att stärka byråns mandat för att genomföra gemensamma operativa insatser med andra unionsbyråer som är specialiserade på sjöfartssektorn, i syfte att förebygga katastrofer till havs och samordna de europeiska kustbevakningarnas verksamhet.

36.  Europaparlamentet understryker behovet av att öka tilldelningen av resurser för att förbättra byråns operativa kapacitet att hantera osäkerheten med anknytning till brexit och de extra kontroller som kommer att bli nödvändiga.

37.  Europaparlamentet föreslår att en ledamot av Europaparlamentet deltar i byråns styrelse för att stärka den institutionella transparensen, särskilt i samband med styrelsens godkännande av budgeten. Parlamentet föreslår i detta sammanhang att den berörda ledamoten utses inom Europaparlamentets fiskeriutskott.

o

o o

38.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(12) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

2.3.2018

YTTRANDE från fiskeriutskottet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016

(2017/2166(DEC))

Föredragande av yttrande: Isabelle Thomas

FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet understryker Europeiska fiskerikontrollbyråns (EFCA, nedan kallad byrån) betydelse för harmoniseringen och tillämpningen av principerna i den gemensamma fiskeripolitiken. Parlamentet välkomnar ändamålsenligheten och framstegen i dess arbete och de goda resultat som har uppnåtts sedan den inrättades.

2.   Europaparlamentet betonar byråns bidrag till harmoniseringen och standardiseringen av den gemensamma fiskeripolitikens åtgärder för uppföljning, kontroll och övervakning för att säkra likabehandling och förbättra efterlevnaden av bestämmelserna, bland annat landningsskyldigheten.

3.  Europaparlamentet betonar byråns roll i unionens samarbete med tredjeländer och internationella organisationer för fiskerifrågor, inbegripet regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, för att stärka efterlevnaden av åtgärder, särskilt åtgärder för att bekämpa IUU-fiske, som antas av dessa internationella organisationer.

4.   Europaparlamentet noterar revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2016 för byrån samt byråns årliga verksamhetsrapport för 2016.

5.  Europaparlamentet gläder sig över ökningen på 15 % av antalet inspektioner under 2016, vilket återspeglar en förbättrad samordning av de mänskliga resurserna med medlemsstaterna med stöd av planer för gemensamt utnyttjande och samordning av de operativa planerna.

6.   Europaparlamentet påminner om att byråns budget har legat kvar på samma nivå under de senaste fem åren, trots en utökning av dess uppdrag och inspektioner, att utgifterna för personalresurser däremot inte har förändrats och att kostnaderna för verksamheten minskade under samma period. Parlamentet betonar att dessa faktorer, som återspeglar optimeringen av resurserna och kvaliteten när det gäller förvaltningen av byrån, riskerar att stå i vägen för ytterligare framsteg på grund av otillräckliga budgetanslag och medför tryck på medarbetarnas verksamhet som bör granskas för att säkerställa kvaliteten när det gäller deras arbetsvillkor.

7.   Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens uttalande om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som avser årsredovisning för budgetåret 2016 och över revisionsrättens bedömning i sin särskilda rapport nr 08/2017 om byråns viktiga roll för att utveckla och främja en harmoniserad och enhetlig strategi för kommunikation och utbyte av uppgifter om fiskeriprodukter.

8.  Europaparlamentet betonar det utmärkta utnyttjandet av åtagandebemyndigandena (99,6 %), vilket är en ökning jämfört med föregående år, och betalningsbemyndigandena (88,5 %), som är stabilt jämfört med föregående år. Parlamentet uppmuntrar byrån att fortsätta sina ansträngningar för att säkra ett optimalt utnyttjande av de beviljade anslagen.

9.   Europaparlamentet erkänner kvaliteten på och betydelsen av byråns samarbete inom ramen för det gemensamma pilotprojektet med Europeiska byrån för sjösäkerhet och Frontex när det gäller inrättandet av en kustbevakningstjänst. Parlamentet påminner dock kommissionen om att byrån bör ges tillräckliga resurser till sådana projekt och eventuella andra framtida projekt, särskilt projekt som är knutna till användandet av ny kontrollteknik (drönare) eller utbildning (e-lärande).

10.  Europaparlamentet påminner om vikten av att stärka byråns mandat för att genomföra gemensamma operativa insatser med andra unionsbyråer som är specialiserade på sjöfartssektorn, i syfte att förebygga katastrofer till havs och samordna de europeiska kustbevakningarnas verksamhet.

11.  Europaparlamentet påpekar att byrån bör få tillräckliga resurser för att genomföra nya typer av insatser i syfte att blockera människosmugglarnas rutter och att använda uppgifterna från sitt fartygsrapporteringssystem för att upptäcka fartyg som transporterar migranter.

12.  Europaparlamentet understryker behovet av att öka tilldelningen av resurser för att förbättra byråns operativa kapacitet att hantera osäkerheten med anknytning till brexit och de extra kontroller som kommer att bli nödvändiga.

13.  Europaparlamentet upprepar att sammansättningen av byråns personal inte uppvisar en jämn könsfördelning och efterlyser en rättvis fördelning av uppgifterna.

14.  Europaparlamentet föreslår att en ledamot av Europaparlamentet deltar i byråns styrelse för att stärka den institutionella transparensen, särskilt i samband med styrelsens godkännande av budgeten. Parlamentet föreslår i detta sammanhang att den berörda ledamoten utses inom Europaparlamentets fiskeriutskott.

15.  Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för Europeiska fiskerikontrollbyrån beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

27.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

5

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Liliana Rodrigues

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

14

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

5

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

3

0

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 110.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 110.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 110.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 110.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 333, 9.9.2016, s. 31.

(12)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 12 april 2018Rättsligt meddelande