Procedure : 2017/2169(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0109/2018

Indgivne tekster :

A8-0109/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0162

BETÆNKNING     
PDF 409kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.454v02-00 A8-0109/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2016

(2017/2169(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2016

(2017/2169(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016, med enhedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(4), særlig artikel 43,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA(5), særlig artikel 60,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0109/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse decharge for gennemførelsen af Europols budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde inden for Retshåndhævelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2016

(2017/2169(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016, med enhedens svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(10), særlig artikel 43,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA(11), særlig artikel 60,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0109/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Europol for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2016

(2017/2169(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0109/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Politienhed ("Europol") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 104 274 784 EUR, hvilket svarer til en stigning på 9,27 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at stigningen skyldtes nye eller yderligere opgaver, som styrkede Europols mandat; der henviser til, at hele Europols budget stammer fra Unionens almindelige budget;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at Europols årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 99,75 %, hvilket tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 90,98 %, hvilket er en stigning på 1,98 % sammenlignet med 2015;

Forpligtelser og fremførsler

2.  bemærker på grundlag af Revisionsrettens beretning, at fremførslerne af forpligtede bevillinger for afsnit II (administrationsudgifter) var på 3 500 000 EUR (39 %) i forhold til 4 200 000 EUR (41 %) i 2015; bemærker, at disse fremførsler hovedsageligt vedrørte Europols hovedsæde, som først ville blive faktureret af værtsstaten i 2017 (2 000 000 EUR); bemærker, at Europol fortsat bestræber sig på at sikre en effektiv og overensstemmende budgetgennemførelse, navnlig hvad angår fremførsler i forbindelse med administrationsudgifter; bemærker, at eftersom arbejdet vedrørende Europols hovedsæde udføres for værtsstaten som ekstern part, forventes de byggerelaterede omkostninger også i fremtiden at blive fordelt på flere regnskabsår; bemærker, at dette skyldes den iboende administrative ordning, hvorved Europol først modtager de tilhørende fakturaer, efter at værtsstaten har været i kontakt med kontrahenterne på nationalt plan.

3.  bemærker, at fremførsler ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt af Europol på forhånd og meddelt Revisionsretten;

Overførsler

4.  bemærker, at der i alt blev foretaget 48 overførsler for et samlet beløb af ca. 4 960 000 EUR (4,9 % af budgettet); bemærker endvidere, at nogle overførsler var nødvendige for at tage hensyn til forskelle mellem planlægningen og gennemførelsen af budgettet som følge af akutte situationer inden for visse kriminalitetsområder, f.eks. aktiviteter i forbindelse med hotspots; bemærker, at de overførsler, der blev foretaget for midlertidigt at dække tilskudsudgifter under det almindelige budget som følge af den sene udbetaling af forfinansieringen af tilskudsaftalen, derefter blev tilbageført, da forfinansieringen blev modtaget;

Udbud og personalepolitik

5.  bemærker, at det samlede antal medarbejdere i Europol i slutningen af 2016 var 655, hvoraf 505 var opført på stillingsfortegnelsen, 146 kontraktansatte og 4 lokalt ansatte; bemærker desuden, at antallet af medarbejdere, som ikke er tilknyttet Europol (udstationerede nationale eksperter, forbindelsesofficerer og personale i forbindelseskontorer, praktikanter og kontrahenter), var 452; bemærker, at Europol i 2016 ansatte 145 nye medarbejdere (104 midlertidigt ansatte og 41 kontraktansatte), og at 86 medarbejdere forlod Europol (64 midlertidigt ansatte og 22 kontraktansatte);

6.  beklager dybt, at kønsbalancen ikke er blevet opnået i det samlede antal besatte stillinger pr. 31. december 2016, idet forholdet er mere end en til to, dvs. 32,4 % kvinder i forhold til 67,6 % mænd, og at det er langt mere foruroligende, at de kvindelige medarbejdere kun havde 14 % af seniorekspert-/senioranalytikerstillingerne, samt at procentdelen af kvindelige medarbejdere i virksomhedslederstillinger og tilsvarende eller højere stillinger kun var 6,1 % (to ansatte), hvilket er absolut den laveste andel; opfordrer Europol til at være mere proaktiv og snarest muligt at tage hensyn til spørgsmålet om kønsfordeling i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere og til under den næste dechargeprocedure at orientere dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort ved udgangen af 2017;

7.  bemærker, at Parlamentet i april 2016 vedtog et ændringsbudget, der førte til styrkelse af personaleniveauet i Europols Europæiske Center for Terrorbekæmpelse med en forhøjelse af budgettet med 2 000 000 EUR og tilføjelse af yderligere 35 stillinger (25 midlertidigt ansatte, 5 kontraktansatte og 5 udstationerede nationale eksperter);

8.  bemærker med tilfredshed, at Europols personale i gennemsnit brugte 1,2 % arbejdsdage på sygeorlov i 2016; konstaterer, at antallet af dage pr. medarbejder, der var afsat til velværeaktiviteter i 2016, var mindre end en dag; bemærker, at Europol ikke nævnte de forskellige velværeaktiviteter som efter Parlamentets anmodning blev iværksat i 2016, men i stedet udelukkende rapporterede om de medicinske udgifter, der blev brugt pr. medarbejder, og de dertil hørende omkostninger; opfordrer Europol til at forelægge en oversigt over sygeorlov opgjort i dage;

9.  bemærker med tilfredshed, at Europol har oprettet et netværk af 10 fortrolige rådgivere som led i politikken om beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af psykisk og seksuel chikane; bemærker endvidere, at Europol har afholdt informationsmøder, sørget for standardoplysninger om chikane på Europols intranet og indført et program til nyansatte, som omfattede en præsentation om sundhed og velvære, der omfattede en forklaring af politikken for bekæmpelse af chikane og netværket af fortrolige rådgivere;

10.  bemærker, at der i 2016 blev indledt en uformel og en formel procedure (anmodning om bistand) vedrørende chikane; bemærker, at den formelle procedure førte til igangsættelsen af en administrativ undersøgelse/intern undersøgelse, der ikke bekræftede eksistensen af chikane; bemærker, at der i overensstemmelse hermed ikke blev indbragt nogen sager for EU-Domstolen;

11.  bemærker, at Europol anvender tjenestekøretøjer, men ikke tillader privat brug af dem;

Interne kontroller

12.  bemærker, at der i risikostyringsaktiviteter i Europol i 2016 blev fokuseret på revisionskrav, som var blevet påpeget af Revisionsretten, navnlig årsregnskabet, delegeringsaftalen og lukningen af Europols pensionsfond; noterer sig desuden, at risikoaktiviteterne også omfattede overvågning af risici, som påvirkede de primære forretningsmål, som er fastsat i arbejdsprogrammet for 2016, navnlig i forbindelse med den nye opgave med anvendelse af sekundære sikkerhedskontroltjek på stedet og insourcing af den endelige indførelse af Europols analysesystem; bemærker, at der i Europols risikolog var 16 højrisici eller alvorlige risici ved udgangen af 2016, hvilket svarer til 4 yderligere virksomhedsrisici sammenlignet med situationen ved udgangen af 2015;

13.  bemærker, at den interne revisionsfunktion i første halvår af 2016 foretog en gennemgang af gennemførelsen af de interne kontrolstandarder i Europol; bemærker, at Europol udarbejdede en handlingsplan for håndteringen af 15 ud af 40 anbefalinger ved udgangen af 2016, og at 20 var klassificerede som "meget vigtige" ud af disse anbefalinger, og én blev vurderet som "alvorlig", nemlig en anbefaling relateret til vedtagelsen af en strategi til bekæmpelse af svig, som blev godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2017;

Intern revision

14.  noterer sig, at 83 % af alle anbefalinger fra Revisionsretten, Kommissionens Interne Revisionstjeneste, Den Fælles Kontrolinstans for Europol, Kommissionens databeskyttelsesansvarlige og den interne revisionsfunktion, som var klassificeret som "alvorlige" eller "meget vigtige", blev behandlet i 2016, hvilket svarer til en stigning på 12 % i forhold til 2015;

15.  bemærker, at IAS i oktober 2016 gennemførte en revision af udbudsprocedurer, og at det dertil hørende udkast til revisionsberetning ikke blev forelagt ved udgangen af 2016; opfordrer Europol til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultatet af denne revision;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

16.  bemærker, at bestyrelsen den 1. maj 2017 vedtog regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for sine medlemmer, herunder i forbindelse med deres interesseerklæringer; bemærker med beklagelse, at Europols tilgang har været at erklære, at der ikke er nogen interessekonflikter; noterer sig med beklagelse, at bestyrelsesmedlemmerne, trods tidligere anmodninger, fortsat har offentliggjort erklæringer om, at der ikke foreligger interessekonflikter; opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at offentliggøre deres interesseerklæringer i stedet for erklæringer om, at der ikke foreligger interessekonflikter, hvori de oplyser om deres medlemskab af andre organisationer; understreger, at det ikke er op til bestyrelsesmedlemmer selv at erklære, at de ikke har nogen interessekonflikter; bemærker, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er blevet opfordret til at udfylde, undertegne og indgive deres interesseerklæringer sammen med deres CV'er senest den 15. december 2017 med henblik på efterfølgende offentliggørelse på Europols websted; glæder sig over offentliggørelsen af bestyrelsesmedlemmers CV'er på Europols websted; opfordrer Europol til at rapportere til dechargemyndigheden, i tilfælde af at bestyrelsesmedlemmerne faktisk har offentliggjort deres interesseerklæringer inden den fastsatte frist;

17.  bemærker, at Europol i 2016 modtog 107 anmodninger om aktindsigt (relaterede til 138 dokumenter), og at Europol gav fuld aktindsigt til 39 dokumenter, delvis aktindsigt til 20 dokumenter og gav afslag på aktindsigt til 79 dokumenter; opfordrer Europol til at være så åben som muligt i behandlingen af disse anmodninger under hensyntagen til de juridiske begrænsninger, men også forpligtelsen til åbenhed og gennemsigtighed;

18.  bemærker, at Europol igangsatte endnu en kommunikationskampagne for "etikpakken" i oktober 2017 for at øge bevidstheden blandt alle Europols medarbejdere og udstationerede nationale eksperter om de ajourførte udgaver af Europols adfærdskodeks og vejledninger om håndtering af gaver, interessekonflikter og whistleblowing; bemærker med tilfredshed, at det i vejledningen om whistleblowing understreges, at Europol forpligter sig til at beskytte whistleblowernes identitet; glæder sig over offentliggørelsen af retningslinjer for whistleblowingordninger på Europols websted; anmoder Europol om at fremlægge nærmere oplysninger om eventuelle whistleblowersager i 2016, og om, hvordan de blev håndteret;

19.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

20.  glæder sig over bestyrelsens vedtagelse af en strategi til bekæmpelse af svig for perioden 2017-2018;

Vigtigste resultater

21.  glæder sig over Europols tre vigtigste resultater i 2016, nemlig:

–  oprettelsen af Det Europæiske Center for Terrorbekæmpelse og Det Europæiske Center for Migrantsmugling, herunder udsendelse af medarbejdere på stedet til at udføre over 4 800 sekundære sikkerhedskontroltjek på migrationshotspottene ved udgangen af 2016; bemærker, at over 270 terrorbekæmpelsesoperationer blev støttet af Europol, som svarer til mere end en fordobling sammenlignet med hele 2016 (127 terrorbekæmpelsesoperationer i 2016)

–  de banebrydende innovative støtteværktøjer til efterforskning: hjemmesiden for Europas mest eftersøgte personer i 2016 (Europe's Most Wanted Fugitives website), som i november 2017 omfattede oplysninger om 115 offentliggjorte personer, 41 højtprofilerede anholdelser, herunder 13 anholdelser med direkte forbindelse til lanceringen af hjemmesiden; bemærker, at Europols Center til Bekæmpelse af Cyberkriminalitet (EC3) offentliggjorde en ny løsning til billede- og videoanalyse, som især skal lette identifikationen af børn, der er ofre for seksuelt misbrug, herunder Europols støtte til 38 særskilte operationer til bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn på internettet i 2017;

–  vedtagelsen af forordning (EU) 2016/794(14) i maj 2016, der finder anvendelse fra den 1. maj 2017, med henblik på at indføre bedre ordninger for Parlamentets tilsyn og et bedre operationelt støttemandat;

Andre bemærkninger

22.  bemærker med tilfredshed, at Europol i samarbejde med Eurojust har formaliseret en fælles tilgang til ISO14001/EMS-certificering; anerkender, at Europol har indført et stort antal foranstaltninger for at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads og yderligere reducere eller udligne CO2-emissioner;

23.  bemærker med tilfredshed, at Europol fortsatte med at samarbejde med en række internationale partnere samt andre EU-agenturer og organer, og Europol navnlig i lyset af migrationskrisen yderligere styrkede sit samarbejde med Frontex;

24.  bemærker, at der ifølge Europol er væsentlige finansielle og operationelle risici forbundet med brexit; opfordrer Europol til fortsat at være proaktiv med hensyn til at identificere og behandle disse risici og holde dechargemyndigheden fuldt orienteret om de fremtidige konsekvenser af brexit for Europol og til at arbejde tæt sammen med Kommissionen om brexitforhandlingerne for at være tilstrækkelig forberedt til at minimere eventuelle negative operationelle eller finansielle virkninger, der kan opstå;

25.  beklager, at Europols årlige gennemgang for perioden 2016-2017 først blev offentliggjort på Europols hjemmeside den 23. januar 2018, fem dage efter fristen for indgivelse af ændringsforslag til betænkningen om decharge fra Parlamentets Udvalg om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender; opfordrer Europol til at offentliggøre sin årlige gennemgang i tide i forbindelse med fremtidige dechargeprocedurer, således at dechargemyndigheden får mulighed for at udføre sit arbejde på et fuldt informeret grundlag;

26.  noterer sig medlemsstaternes stadig stigende efterspørgsel efter Europols tjenester; beklager i denne forbindelse, at de stramme IKT-ressourcer har ført til en omprioritering af udviklingsaktiviteter i relation til centrale systemer, projektforsinkelser og desuden har ført til en undersøgelse af mulighederne for yderligere eksternalisering med den øgede risiko, som dette indebærer;

o

o o

27.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning ... 2018(15) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

7.2.2018

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2016

(2017/2169(DEC))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  beklager, at Europols årlige gennemgang 2016-2017 først blev offentliggjort på Europols hjemmeside den 23. januar 2018, fem dage efter fristen for indgivelse af ændringsforslag til denne betænkning; opfordrer Europol til at offentliggøre sin årlige gennemgang i tide i forbindelse med fremtidige dechargeprocedurer, således at dechargemyndigheden får mulighed for at udføre sit arbejde på et fuldt informeret grundlag;

2.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at Europols årsregnskab giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016, og at agenturets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

3.  bemærker, at niveauet af fremførsler af forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter) er relativt højt med 3 500 000 EUR, dvs. 39 %; erkender, at dette skyldes karakteren af den administrative ordning mellem Europol og værtslandet vedrørende bygge- og anlægsarbejder; noterer sig, at Europol modtog et nødhjælpstilskud fra Fonden for Intern Sikkerhed på 1 500 000 EUR i 2016 med henblik på udsendelse af eksperter (gæstemedarbejdere) til at udføre sekundær sikkerhedskontrol på hotspottene, og at udgifterne blev revideret og vurderet til at være støtteberettigede i henhold til tilskudsaftalen;

4.  noterer sig Europols personale- og budgetforøgelse på henholdsvis 12 % og 8,3% i 2016 efter beslutningen om at pålægge Europol nye opgaver; glæder sig over de høje udnyttelsesgrader for forpligtelsesbevillinger (99,8 %) og betalingsbevillinger (91,0 %);

5.  anerkender medlemsstaternes stadig stigende efterspørgsel efter Europols tjenester; beklager i denne forbindelse, at de stramme IKT-ressourcer har ført til en omprioritering af udviklingsaktiviteter i relation til centrale systemer, til projektforsinkelser og desuden har udløst en undersøgelse af mulighederne for yderligere eksternalisering med den øgede risiko, som dette indebærer;

6.  glæder sig over de skridt, som Europol har taget for rettidigt at tackle den eneste kritiske anbefaling og størstedelen af de seksogtyve meget vigtige anbefalinger, der blev identificeret som led i de interne revisioner, der blev gennemført vedrørende den operationelle støtte, Det Europæiske Center for Bekæmpelse af Cyberkriminalitet yder til medlemsstaterne, og vedrørende gennemførelsen af Europols interne kontrolstandarder; henstiller, at løsningen af disse prioriteres; opfordrer Europol til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at tage fat på de resterende fem anbefalinger, som fortsat er udestående; glæder sig over vedtagelsen og gennemførelsen af Europols strategi for bekæmpelse af svig for perioden 2017-2018;

7.  fremhæver, at Europols nye retlige ramme indeholder yderligere foranstaltninger med hensyn til at give dechargemyndigheden specifikke oplysninger om agenturets arbejde, herunder om følsomme operative spørgsmål, ved at vedtage et mere fleksibelt og moderne datastyringssystem; glæder sig over den proaktive formidling til medarbejderne af Europols etikpakke bestående af en ajourført udgave af Europols adfærdskodeks samt retningslinjer for hele personalet om vilkårene for behandling af gaver, interessekonflikter og whistleblowerordninger, som tilvejebringer ekstra sikkerhedsmekanismer for Europols virksomhed; bemærker, at reglerne om whistleblowing er tilgængelige for Europols personale på Europols intranet; anerkender vedtagelsen af Europols bestyrelses regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til medlemmerne; glæder sig over, at offentliggørelsen på Europols websted af interesseerklæringer fra medlemmerne af Europols bestyrelse for nylig er fuldført;

8.  glæder sig over offentliggørelsen af Europols konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2016; beklager dog, at Europol trods tidligere henstillinger endnu ikke har offentliggjort Revisionsrettens beretning; gentager vigtigheden af gennemsigtighed for at opretholde borgernes tillid til Unionen og dens institutioner.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 223.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 223.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(5)

EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 223.

(8)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 223.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(11)

EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 84 af 17.3.2017, s. 172.

(14)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

(15)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

Seneste opdatering: 25. april 2018Juridisk meddelelse