Menetlus : 2017/2169(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0109/2018

Esitatud tekstid :

A8-0109/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0162

RAPORT     
PDF 392kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.454v02-00 A8-0109/2018

Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2169(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2169(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseiameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0079/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK (millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol))(4), eriti selle artiklit 43,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust (EL) 2016/794 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK)(5), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0109/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevdirektori tegevusele Europoli 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2169(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseiameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK (millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol))(10), eriti selle artiklit 43,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust (EL) 2016/794 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK)(11), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0109/2018),

1.  annab heakskiidu Europoli 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2169(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0109/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Politseiameti (edaspidi „Europol“) tulude ja kulude aruande(13) kohaselt oli ameti 2016. aasta lõplik eelarve 104 274 784 eurot, mis kujutab endast 2015. aastaga võrreldes 9,27 % suurust kasvu; arvestades, et selline kasv oli tingitud Europoli volitusi laiendanud uutest või täiendavatest ülesannetest; arvestades, et Europoli eelarve koosneb peaaegu täielikult liidu üldeelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et Europoli raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge, st 99,75 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigeaegselt; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 90,98 %, mis on 2015. aastaga võrreldes 1,98 % kõrgem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr II jaotises (halduskulud) kõrge, ulatudes 3 500 000 euroni (39 %), võrrelduna 4 200 000 euroga (41 %) 2015. aastal; märgib, et need ülekandmised olid peamiselt seotud Europoli peakorteri kuludega, mille kohta asukohariik esitab arved 2017. aastal (2 000 000 eurot); märgib, et Europol jätkab pingutusi eelarve tõhusa ja nõuetele vastava täitmise tagamiseks, eelkõige seoses halduskulude ülekandmisega; märgib, et kuivõrd tööd Europoli peakorteris toimuvad vastuvõtva liikmesriigi kui asutusevälise osapoole juhtimisel, jaotuvad hoonekulud mitmele eelarveaastale eeldatavasti ka tulevikus; märgib, et selle põhjuseks on vältimatu halduskorraldus, mille kohaselt seonduvad arved laekuvad Europolile pärast seda, kui vastuvõttev liikmesriik on need riiklikul tasandil töövõtjatega kokku leppinud;

3.  märgib, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui Europol on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Ümberpaigutused

4.  märgib, et kokku tehti 48 ümberpaigutust kogusummas peaaegu 4 960 000 eurot (4,9 % eelarvest); märgib lisaks, et mõned ümberpaigutused olid vajalikud selleks, et võtta arvesse erinevusi eelarve planeerimisel ja täitmisel, mis on tingitud kiireloomulistest olukordadest teatavates kuritegevuse valdkondades, näiteks esmase vastuvõtu keskustega seotud tegevus; märgib, et vahendid, mis paigutati ümber selleks, et katta toetustega seotud kulusid ajutiselt tavapärasest eelarvest (kuna toetuslepingu eelmakse viibis), kanti pärast eelmakse saamist tagasi;

Hanke- ja personalipoliitika

5.  märgib, et 2016. aasta lõpu seisuga oli Europoli töötajate koguarv 655, selle hulgas 505 ametikohtade loetelus olevat ametnikku, 146 lepingulist töötajat ja 4 kohalikku töötajat; märgib lisaks, et muude kui Europoli töötajate arv (lähetatud riiklikud eksperdid, kontaktametnikud ja töötajad, praktikandid ja lepingulised töötajad) oli 452; märgib, et Europol võttis 2016. aastal tööle 145 uut töötajat (104 ajutist töötajat ja 41 lepingulist töötajat) ning Europolist lahkus 86 töötajat (64 ajutist töötajat ja 22 lepingulist töötajat);

6.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga ei olnud kõigi täidetud ametikohtade jaotus sooliselt tasakaalus (suhe oli rohkem kui kaks ühele – naisi oli 32,4 % ja mehi 67,6 %), ja on veelgi murettekitavam, et naissoost töötajaid oli vanemspetsialisti/vanemanalüütiku ametikohtadel vaid 14 %, kusjuures kõige halvem näitaja on see, et naissoost töötajate osakaal juhtivatel ametikohtadel ja samaväärsetel või kõrgematel ametikohtadel oli ainult 6,1 % (kaks töötajat); kutsub Europoli üles tegutsema ennetavamalt ja võtma soolist tasakaalu uute töötajate värbamisel kiiremas korras arvesse ning teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni järgmise eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus 2017. aasta lõpuks tehtud edusammudest;

7.  märgib, et 2016. aasta aprillis võttis parlament vastu paranduseelarve, mille tulemusel suurendati Europoli Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse töötajate arvu, suurendades eelarvet 2 000 000 EUR võrra ja lisades veel 35 ametikohta (25 ajutist töötajat, 5 lepingulist töötajat ja 5 lähetatud riiklikku eksperti);

8.  märgib rahuloluga, et Europoli töötajad olid 2016. aastal keskmiselt ainult 1,2 % tööpäevadest haiguspuhkusel; märgib, et heaolutegevustest võttis iga töötaja 2016. aastal osa vähem kui ühe päeva; märgib, et Europol ei nimetanud 2016. aastal kasutusele võetud erinevaid heaolutegevusi, nagu parlament palus, kuid tõi välja arstiabi ja sellega seotud kulud töötaja kohta; palub Europolil esitada ülevaade haiguspuhkusel veedetud päevade kohta;

9.  märgib rahuloluga, et Europol on inimväärikuse kaitse ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ärahoidmise poliitika raames loonud kümnest konfidentsiaalsest nõustajast koosneva võrgustiku; märgib lisaks, et Europol korraldas teavitusüritusi, esitas oma intranetis standardteavet ahistamise kohta ja käivitas uutele töötajatele mõeldud programmi, mis sisaldab tervist ja heaolu käsitlevat esitlust, mille käigus antakse selgitusi ahistamist puudutava poliitika ja konfidentsiaalsete nõustajate võrgustiku kohta;

10.  märgib, et 2016. aastal algatati üks mitteametlik ja üks ametlik ahistamist käsitlev menetlus (abitaotlus); märgib, et ametliku menetluse tulemusena algatati haldus- / sisejuurdlus, mis ei kinnitanud ahistamise olemasolu; märgib, et seega ei antud asja Euroopa Liidu Kohtusse;

11.  märgib, et Europol kasutab ametisõidukeid, kuid ei luba nendega teha erasõite;

Sisekontroll

12.  märgib, et 2016. aastal keskenduti Europoli riskijuhtimistegevuses kontrollikoja kindlaks tehtud auditinõuetega tegelemisele, eelkõige raamatupidamise aastaaruande, delegeerimislepingu ja Europoli pensionifondi sulgemise küsimustele; märgib lisaks, et riskijuhtimistegevus sisaldas ka järelevalvet selliste riskide üle, mis avaldavad mõju 2016. aasta tööprogrammi kohastele põhitegevuse eesmärkidele, eelkõige seoses uue ülesandega, mis puudutab kohapealseid lähetusi teisese julgeolekukontrolli tegemiseks, ja Europoli analüüsisüsteemi lõpliku kasutuselevõtmisega ameti siseselt; märgib, et 2016. aasta lõpuks sisaldas Europoli ettevõtlusriskide register 16 väga olulist või kriitilise tähtsusega riski, mis on neli ettevõtlusriski rohkem võrreldes 2015. aasta lõpu seisuga;

13.  märgib, et siseauditi üksus vaatas 2016. aasta esimesel poolaastal läbi sisekontrollistandardite rakendamise Europolis; märgib, et Europol koostas tegevuskava, et tegeleda 2016. aasta lõpuks 15 soovitusega 40-st, millest 20 olid nimetatud „väga oluliseks“ ja üks „kriitilise tähtsusega“ soovituseks, nimelt soovitus pettusevastase strateegia vastuvõtmise kohta, mille haldusnõukogu kiitis heaks 31. jaanuaril 2017;

Siseaudit

14.  märgib, et 2016. aastal täideti 83 % kõigist kontrollikoja, siseauditi talituse, Europoli ühise järelevalveasutuse, komisjoni andmekaitseametniku ja siseauditi üksuse auditisoovitustest, mida loeti kriitilise tähtsusega või väga oluliseks soovituseks, ning seda on 12 % rohkem kui 2015. aastal;

15.  märgib, et 2016. aasta oktoobris teostas siseauditi talitus hangete auditi, mille kohta ei esitatud 2016. aasta lõpus auditiaruande kavandit; palub, et Europol teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle auditi tulemustest;

Huvikonfliktide ärahoidmine ja ohjamine, läbipaistvus ning demokraatia

16.  märgib, et haldusnõukogu võttis 1. mail 2017 vastu oma liikmete huvikonfliktide ärahoidmise ja ohjamise eeskirjad, sealhulgas seoses nende huvide deklaratsioonidega; märgib taunivalt, et Europol on otsustanud siiani lihtsalt väita, et huvikonflikte ei esine; märgib murega, et haldusnõukogu liikmed on jätkanud deklaratsioonide esitamist huvikonfliktide puudumise kohta; kutsub haldusnõukogu liikmeid üles mitte avaldama enam deklaratsioone huvikonfliktide puudumise kohta, vaid huvide deklaratsioone, milles nad toovad välja ka kõik teised organisatsioonid, millesse nad kuuluvad; rõhutab, et haldusnõukogu liikmed ei saa huvikonfliktide puudumise üle ise otsustada; märgib, et haldusnõukogu liikmetel ja asendusliikmetel on palutud täita, allkirjastada ja esitada oma huvide deklaratsioonid koos elulookirjeldustega hiljemalt 15. detsembriks 2017 ning need avaldatakse seejärel Europoli veebisaidil; peab kiiduväärseks haldusnõukogu liikmete elulookirjelduste avaldamist Europoli veebisaidil; palub Europolil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, kas haldusnõukogu liikmed avaldasid oma huvide deklaratsioonid ettenähtud tähtajaks;

17.  märgib, et Europol sai 2016. aastal 107 dokumentidele juurdepääsu taotlust (seoses 138 dokumendiga) ning andis täieliku juurdepääsu 39 dokumendile ja osalise juurdepääsu 20 dokumendile ning ei andnud juurdepääsu 79 dokumendile; palub Europolil olla selliste taotluste suhtes võimalikult avatud ning pidada lisaks juriidilistele piirangutele meeles ka kohustust tagada avatus ja läbipaistvus;

18.  märgib, et Europol käivitas 2017. aasta oktoobris eetikadokumentide paketti käsitleva täiendava teavituskampaania, et suurendada kõigi Europoli töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide teadlikkust Europoli käitumisjuhendi ning kingituste käsitlemist, huvikonflikte ja rikkumisest teatamist puudutavate suunisdokumentide ajakohastatud versioonidest; märgib rahuloluga, et rikkumisest teatamise suunistes rõhutatakse asjaolu, et Europol kohustub kaitsma rikkumisest teatajate identiteeti; peab kiiduväärseks, et rikkumisest teatamise korda käsitlevad suunised on avaldatud Europoli veebisaidil; palub Europolil esitada üksikasjad rikkumisest teatamise juhtumite kohta 2016. aastal, kui selliseid juhtumeid esines, ja selle kohta, kuidas need lahendati;

19.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkudes vajalikku tuge ja nõu;

20.  väljendab heameelt asjaolu üle, et haldusnõukogu on võtnud vastu pettustevastase võitluse strateegia ajavahemikuks 2017–2018;

Peamised saavutused

21.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille Europol oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

–  Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse ja sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastase Euroopa keskuse loomine, sh töötajate kohapealne lähetamine, et viia 2016. aasta lõpuks esmase vastuvõtu keskustes läbi üle 4 800 teisese julgeolekukontrolli; märgib, et Europol toetas enam kui 270 terrorismivastast operatsiooni, mis kujutab kogu 2016. aastaga võrreldes enam kui kahekordset suurenemist (2016. aastal 127 terrorismivastast operatsiooni);

–  uurimist toetavate uuenduslike vahendite kasutuselevõtmine: Euroopa kõige tagaotsitumate kurjategijate veebisaidi loomine 2016. aastal, kus alates 2017. aasta novembrist on avaldatud teavet 115 tagaotsitava kohta, kinni on peetud 41 tagaotsitavat, kelle tabamist peeti eriti oluliseks, kusjuures 13 vahistamist toimus tänu veebisaidi avamisele; märgib, et Europoli küberkuritegevuse vastase võitluse keskus (EC3) võttis kasutusele uue pildi- ja videoanalüüsi lahenduse, et hõlbustada eelkõige seksuaalse ärakasutamise lapsohvrite tuvastamist, sealhulgas toetas Europol 2017. aastal 38 ainulaadset operatsiooni laste seksuaalse ärakasutamise vastu internetikeskkonnas;

–  määruse (EL) nr 2016/794(14) vastuvõtmine 2016. aasta mais; määrus on kohaldatav alates 1. maist 2017 ja selle eesmärk on kehtestada parlamendi järelevalvet puudutav tõhustatud kord ja parandada operatiivtoega seotud volitusi;

Muud kommentaarid

22.  märgib rahuloluga, et koostöös Eurojustiga on Europol võtnud ametlikult kasutusele ISO14001/EMS sertifitseerimist puudutava kombineeritud lähenemisviisi; märgib, et Europol on võtnud mitmeid meetmeid, et tagada kulutõhus ja keskkonnasõbralik töökeskkond ning vähendada või kompenseerida CO2-heidet;

23.  märgib rahuloluga, et Europol tegi jätkuvalt koostööd arvukate rahvusvaheliste partneritega ning teiste liidu ametite ja organitega, ning et Europol tugevdas eelkõige rändekriisi küsimuses veelgi koostööd Frontexiga;

24.  märgib, et Europoli arvamuse kohaselt põhjustab Brexit märkimisväärseid finants- ja tegevusriske; palub, et Europol tuvastaks ja kõrvaldaks need riskid ennetavalt ning hoiaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni täielikult kursis Brexiti tulevase mõjuga Europolile ning teeks komisjoniga Brexiti läbirääkimiste valdkonnas tihedat koostööd, et valmistuda piisavalt mis tahes tekkida võiva kahjuliku tegevusliku ja finantsmõju minimeerimiseks;

25.  peab kahetsusväärseks, et ajavahemikku 2016–2017 käsitlev Europoli üldaruanne avaldati Europoli veebilehel alles 23. jaanuaril 2018 ehk viis päeva pärast seda, kui parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva raporti muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli möödunud; palub Europolil järgmiste eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluste ajal avaldada oma iga-aastased üldaruanded õigel ajal, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon saaks teha oma tööd nii, et ta oleks täielikult informeeritud;

26.  märgib, et liikmesriikides on Europoli teenuste järele üha suurenev nõudlus; peab sellega seoses kahetsusväärseks, et IKT-ressursside nappus on toonud kaasa muutusi põhisüsteemide arendustegevuse prioriteetides, viivitusi projektide elluviimisel ning sundinud uurima võimalusi kasutada rohkem allhankeid koos sellest tulenevate suuremate riskidega;

o

o

27.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

7.2.2018

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2169(DEC))

Arvamuse koostaja: Kostas Chrysogonos

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  peab kahetsusväärseks, et Europoli 2016.–2017. aasta üldaruanne avaldati Europoli veebilehel alles 23. jaanuaril 2018 ehk viis päeva pärast käesoleva arvamuse muudatusettepanekute esitamise tähtaega; palub Europolil järgmiste eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluste ajal avaldada oma iga-aastased üldaruanded õigel ajal, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon saaks teha oma tööd nii, et ta oleks täielikult informeeritud;

2.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Europoli raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

3.  märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli suhteliselt kõrge II jaotises (halduskulud), st 39 % (3 500 000 eurot); võtab teadmiseks tõsiasja, et see on tingitud Europoli ja tema asukohariigi vahel ehitustööde kohta sõlmitud halduskokkulepete iseloomust; märgib, et Europol sai Sisejulgeolekufondilt 2016. aastal 1 500 000 eurot hädaabitoetust, et lähetada esmase vastuvõtu keskustesse eksperte (külalisametnikud) teisese julgeolekukontrolli tegemiseks, ning et kulud olid auditeeritud ja hinnatud vastavalt toetuskokkuleppele toetuskõlblikuks;

4.  võtab teadmiseks, et 2016. aastal suurenes Europoli töötajate arv 12 % ja eelarve 8,3 % tulenevalt otsusest anda Europolile uusi ülesandeid; väljendab heameelt eelarve täitmise kõrge määra üle kulukohustuste (99,8 %) ja maksete assigneeringute (91,0 %) osas;

5.  tunnistab üha suurenevat nõudlust Europoli teenuste järele liikmesriikides; peab sellega seoses kahetsusväärseks, et IKT-ressursside nappus on toonud kaasa muutusi põhisüsteemide arendustegevuse prioriteetides, viivitusi projektide elluviimisel ning sundinud uurima võimalusi kasutada rohkem allhankeid koos sellest tulenevate suuremate riskidega;

6.  peab tervitatavaks Europoli astutud samme selleks, et lahendada õigeaegselt siseauditite käigus tehtud ühes kriitilise tähtsusega soovituses ja 26 väga olulisest soovitusest enamikus esitatud probleemid, mis käsitlesid küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse osutatavat tuge liikmesriikidele ning Europoli sisekontrollistandardite rakendamist; soovitab pidada nende lahendamist esmatähtsaks; kutsub Europoli üles võtma vajalikke meetmeid, et käsitleda ülejäänud viit soovitust, mille lahendamine on veel pooleli; väljendab heameelt Europoli pettustevastase võitluse strateegia 2017–2018 vastuvõtmise ja rakendamise üle;

7.  rõhutab, et Europoli uues õigusraamistikus nähakse paindlikuma ja tänapäevasema andmehaldussüsteemi vastuvõtmisega ette täiendavad meetmed, mis käsitlevad Europoli tegevust puudutava sihtotstarbelise teabe esitamist eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile, sealhulgas tundlike operatiivküsimuste kohta; väljendab heameelt selle üle, et töötajatele on tutvustatud ennetavalt Europoli eetikadokumentide paketti, mis hõlmab ajakohastatud Europoli käitumisjuhendit ning suuniseid kõigile töötajatele kingitusi, huvide konflikti ja rikkumistest teatamist puudutava korra kohta, mis tagavad Europoli operatsioonidele lisakaitse; märgib, et rikkumisest teatamise eeskirjad on Europoli töötajatele kättesaadavad Europoli siseveebis; võtab teadmiseks, et haldusnõukogu võttis vastu oma liikmete huvide konfliktide ennetamise ja haldamise eeskirjad; väljendab heameelt, et hiljuti said Europoli veebisaidil avaldatud Europoli haldusnõukogu liikmete huvide deklaratsioonid;

8.  väljendab heameelt Europoli 2016. aasta konsolideeritud tegevusaruande avaldamise üle; peab siiski kahetsusväärseks, et varasematest soovitustest hoolimata ei ole Europol kontrollikoja aruannet veel avaldanud; kordab, et läbipaistvus on oluline kodanike usalduse säilitamiseks liidu ja selle institutsioonide vastu.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

1.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

46

5

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 223.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 223.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(5)

ELT L 135, 24.5.2016, lk 53.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 223.

(8)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 223.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(11)

ELT L 135, 24.5.2016, lk 53.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 84, 17.3.2017, lk 172.

(14)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusalane teave