Menettely : 2017/2169(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0109/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0109/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0162

MIETINTÖ     
PDF 315kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.454v02-00 A8-0109/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2169(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2169(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (C8-05941/2018 – C8-0079/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(4) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 11. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794(5) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0109/2018),

1.  myöntää Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan poliisiviraston (Europol) varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2169(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (C8-05941/2018 – C8-0079/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6. huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(10) ja erityisesti sen 43 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta 11. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794(11) ja erityisesti sen 60 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0109/2018),

1.  hyväksyy Europolin varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2169(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0109/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan poliisiviraston (Europol) tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 104 274 784 euroa, mikä merkitsee 9,27 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että lisäys johtui Europolin toimivaltuuksia kasvattaneista uusista tehtävistä tai lisätehtävistä; toteaa, että Europolin talousarvio rahoitetaan lähes kokonaan unionin yleisestä talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan poliisiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että Europolin tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,75 prosenttia eli korkea, mikä osoittaa, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 90,98 prosenttia, mikä merkitsee 1,98 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osastossa 2 (hallintomenot) siirrettiin sidottuja määrärahoja suuri 3 500 000 euron määrä (39 prosenttia), kun niitä vuonna 2015 siirrettiin 4 200 000 euroa (41 prosenttia); toteaa, että siirrot koskivat lähinnä Europolin päätoimipaikalle aiheutuneita menoja, jotka isäntävaltio laskutti vasta vuonna 2017 (2 000 000 euroa); toteaa, että Europol pyrkii edelleenkin huolehtimaan talousarvion toimivasta ja sääntöjenmukaisesta toteuttamisesta, erityisesti hallintomenoihin liittyvien siirtojen osalta; toteaa, että koska Europolin päätoimipaikkaan liittyvät työt suoritetaan isäntävaltion määräysvallassa ja se on ulkoinen sopimusosapuoli, myös kiinteistöön liittyvien kustannusten käsittelyn odotetaan tulevaisuudessa jakaantuvan eri varainhoitovuosille; toteaa että tämän johtuvan järjestelyn hallinnollisesta rakenteesta, jonka mukaan Europolille toimitetaan asiaankuuluvat laskut sen jälkeen, kun isäntävaltio on ollut yhteydessä kansallisiin urakoitsijoihin;

3.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi ja että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos virasto suunnittelee ne etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

4.  panee merkille, että määrärahasiirtoja budjettikohdasta toiseen tehtiin kaikkiaan 48 ja niiden kokonaismäärä oli lähes 4 960 000 euroa (4,9 prosenttia talousarviosta); panee lisäksi merkille, että joitakin määrärahasiirtoja oli tarpeen tehdä, jotta voitiin ottaa huomioon talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen erot, jotka johtuivat kiireellisistä tilanteista tietyillä rikollisuuden aloilla, esimerkiksi hotspot-alueisiin liittyvästä toiminnasta; toteaa, että budjettikohdasta toiseen tehdyt määrärahasiirrot, jotka tehtiin avustusmenojen kattamiseksi väliaikaisesti sääntömääräisestä talousarviosta avustussopimuksen mukaisten ennakkomaksujen myöhästyneen maksamisen vuoksi, peruttiin, kun ennakkorahoitus saatiin;

Hankinnat ja henkilöstöpolitiikka

5.  panee merkille, että vuoden 2016 lopussa Europolin palveluksessa olevan henkilöstön kokonaismäärä oli 655 ja että kyseinen määrä koostui 505 henkilöstötaulukon mukaisesta henkilöstön jäsenestä, 146 sopimussuhteisesta toimihenkilöstä ja neljästä paikallisesta toimihenkilöstä; panee lisäksi merkille, että muiden kuin Europolin henkilöstöön kuuluvien lukumäärä (kansalliset asiantuntijat, yhteysvirkamiehet, yhteystoimistojen henkilöstö, harjoittelijat ja toimeksisaajat) oli 452; panee merkille, että vuonna 2016 Europoliin palkattiin 145 uutta henkilöstön jäsentä (104 väliaikaista toimihenkilöä ja 41 sopimussuhteista toimihenkilöä) ja että 86 henkilöstön jäsentä lähti Europolista (64 väliaikaista toimihenkilöä ja 22 sopimussuhteista toimihenkilöä);

6.  pitää erittäin valitettavana, että kun otetaan huomioon kaikki 31. joulukuuta 2016 täytettyinä olleet virat, sukupuolten tasapuolinen edustus ei toteutunut, sillä sukupuolijakauma oli suurempi kuin kahden suhde yhteen – naisia oli 32,4 prosenttia ja miehiä 67,6 prosenttia – ja, mikä vielä vakavampaa, naisten osuus johtavan asiantuntijan/analyytikon tehtävissä oli vain 14 prosenttia ja lisäksi naisten osuus ylempien toimihenkilöiden ja vastaavissa tai korkeammissa tehtävissä oli ainoastaan 6,1 prosenttia (kaksi henkilöstön jäsentä), mikä oli kaikkein huonoin sukupuolijakauma; kehottaa Europolia toimimaan ennakoivammin ja ottamaan sukupuolten tasapuolista edustusta koskevan kysymyksen huomioon kiireellisenä asiana uuden henkilöstön palvelukseenoton yhteydessä ja tiedottamaan seuraavan vastuuvapausmenettelyn aikana vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuoden 2017 lopussa saavutetusta edistyksestä;

7.  panee merkille, että parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2016 lisätalousarvion, jonka seurauksena Europolin Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen henkilöstön määrää lisättiin, kun talousarvio kasvoi 2 000 000 eurolla ja virkojen määrä 35:llä (25 väliaikaista toimihenkilöä, 5 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 5 kansallista asiantuntijaa);

8.  panee tyytyväisenä merkille, että Europolin henkilöstön jäsenet olivat vuonna 2016 sairauslomalla vain keskimäärin 1,2 prosenttia työpäivistä; toteaa, että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin vuonna 2016 alle päivä henkilöstön jäsentä kohti; panee merkille, ettei Europol maininnut vuonna 2016 käynnistettyjä hyvinvointia edistäviä uusia toimia, kuten parlamentti oli pyytänyt, vaan ilmoitti vain lääkärikulut ja niihin liittyvät kustannukset henkilöstön jäsentä kohti; kehottaa Europolia esittämään sairauslomia koskevan katsauksen päivissä mitattuna;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että Europol on ottanut käyttöön kymmenen uskotun neuvonantajan verkoston osana toimia, joilla pyritään suojelemaan työntekijöiden ihmisarvoa ja estämään työpaikkakiusaaminen ja seksuaalinen häirintä; panee lisäksi merkille, että Europol järjesti tiedotustilaisuuksia, tarjosi intranet-sivustollaan perustietoa häirinnästä ja käynnisti uusille työntekijöille tarkoitetun ohjelman, johon kuuluu terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä esitys, jossa kerrotaan häirintää koskevista toimintalinjoista ja uskottujen neuvonantajien verkostosta;

10.  panee merkille, että vuonna 2016 käynnistettiin yksi epävirallinen ja yksi virallinen häirintään liittyvä menettely (avustuspyyntö); panee merkille, että ainoa virallinen menettely johti hallinnollisen tutkinnan / sisäisen tutkimuksen käynnistämiseen ja siinä ei todettu häirintää tapahtuneen; toteaa, että näin ollen yhtään tapausta ei viety Euroopan unionin tuomioistuimeen;

11.  panee merkille, että Europol käyttää virka-autoja mutta ei salli niiden yksityiskäyttöä;

Sisäinen valvonta

12.  panee merkille, että vuonna 2016 Europolin riskinhallintatoiminnassa keskityttiin tilintarkastustuomioistuimen yksilöimien tarkastusta koskevien vaatimusten käsittelyyn, erityisesti tilinpäätökseen, valtuutussopimukseen sekä Europolin eläkerahaston lakkauttamiseen; panee lisäksi merkille, että riskeihin liittyviin toimiin sisältyi myös vuoden 2016 työohjelmassa asetettuihin ydintoimintatavoitteisiin vaikuttavien riskien seuranta, erityisesti mitä tulee uuteen tehtävään eli henkilöstön osoittamiseen paikan päällä tehtäviin lisäturvatarkastuksiin ja Europolin analysointijärjestelmän lopullisen käyttöönoton toteuttamiseen talon sisällä; panee merkille, että vuoden 2016 lopussa Europolin riskiluetteloon sisältyi 16 suurta tai kriittistä riskiä, missä on neljä uutta riskiä vuoden 2015 lopun tilanteeseen verrattuna;

13.  panee merkille, että sisäinen tarkastustoiminto teki arvioinnin sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanosta Europolissa vuoden 2016 alkupuoliskolla; panee merkille, että Europol laati toimintasuunnitelman 15 suosituksen käsittelemiseksi vuoden 2016 loppuun mennessä ja että annetuista 40 suosituksesta ”erittäin tärkeiksi” luokiteltiin 20 ja ”kriittiseksi” yksi eli suositus, joka liittyi petostentorjuntastrategian hyväksymiseen, ja toteaa, että hallintoneuvosto hyväksyi strategian 31. tammikuuta 2017;

Sisäinen tarkastus

14.  panee merkille, että 83 prosenttia kaikista tilintarkastustuomioistuimen, komission sisäisen tarkastuksen, Europolin yhteisen valvontaviranomaisen, komission tietosuojavastaavan ja sisäisen tarkastustoiminnon esittämistä kriittisistä tai erittäin tärkeistä suosituksista käsiteltiin vuonna 2016, mikä merkitsee 12 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna;

15.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus suoritti lokakuussa 2016 hankintoja koskevan tarkastuksen, josta ei vuoden 2016 loppuun mennessä ollut laadittu tarkastuskertomuksen luonnosta; kehottaa Europolia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tarkastuksen tuloksista;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

16.  panee merkille, että 1. toukokuuta 2017 Europolin hallintoneuvosto hyväksyi jäseniinsä sovellettavat eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat säännöt, ilmoitukset sidonnaisuuksista mukaan luettuina; pitää valitettavana, että Europolin tapana on ollut ilmoittaa, ettei eturistiriitoja ole; panee huolestuneena merkille, että hallintoneuvoston jäsenet ovat jatkaneet eturistiriidattomuutta koskevien ilmoitusten julkistamista; pyytää, että hallintoneuvoston jäsenet eivät julkistaisi ilmoituksia eturistiriidattomuudesta vaan antaisivat sidonnaisuuksistaan ilmoitukset, joissa mainitaan heidän mahdollinen jäsenyytensä muissa organisaatioissa; painottaa, että ei ole hallintoneuvostojen jäsenten tehtävä julkistaa ilmoitusta eturistiriidattomuudesta; panee merkille, että hallintoneuvoston jäseniä ja varajäseniä on kehotettu täyttämään, allekirjoittamaan ja jättämään ilmoituksensa sidonnaisuuksistaan yhdessä ansioluetteloidensa kanssa viimeistään 15. joulukuuta 2017, jotta ne voidaan julkistaa Europolin verkkosivustolla; suhtautuu myönteisesti siihen, että hallintoneuvoston jäsenten ansioluettelot julkistetaan Europolin verkkosivustolla; kehottaa Europolia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, julkistivatko hallintoneuvoston jäsenet todellisuudessa ilmoitukset sidonnaisuuksistaan asetettuun määräaikaan mennessä;

17.  panee merkille, että vuonna 2016 Europol sai 107 pyyntöä tutustua asiakirjoihin (pyynnöt liittyivät 138 asiakirjaan) ja että se antoi 39 asiakirjaa tutustuttavaksi kokonaan, 20 asiakirjaa osittain ja epäsi pyynnön 79 asiakirjan kohdalla; kehottaa Europolia toimimaan mahdollisimman avoimesti näitä pyyntöjä käsitellessään ja pitämään mielessä lainsäädännölliset rajoitteet mutta myös avoimuutta koskevan velvollisuuden;

18.  panee merkille, että Europol käynnisti lisäksi lokakuussa 2017 etiikkaa koskevan tiedotuskampanjan, jonka tarkoituksena on lisätä Europolin henkilöstön ja lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden keskuudessa tietoisuutta Europolin käytännesääntöjen sekä lahjojen käsittelyä, eturistiriitoja ja väärinkäytösten paljastamista koskevien ohjeasiakirjojen päivitetyistä versioista; panee tyytyväisenä merkille, että väärinkäytösten paljastamista koskevissa ohjeissa korostetaan, että Europol sitoutuu suojelemaan väärinkäytösten paljastajien henkilöllisyyttä; suhtautuu myönteisesti väärinkäytösten paljastamista koskevien ohjeiden julkistamiseen Europolin verkkosivustolla; pyytää Europolia toimittamaan tiedot vuoden 2016 mahdollisista väärinkäytösten paljastamista koskevista tapauksista ja siitä, miten ne käsiteltiin;

19.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

20.  suhtautuu myönteisesti siihen, että hallintoneuvosto hyväksyi petostentorjuntastrategian vuosiksi 2017–2018;

Tärkeimmät saavutukset

21.  on tyytyväinen Europolin vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

–  terrorismintorjuntakeskuksen ja ihmisten salakuljetusta tutkivan eurooppalaisen keskuksen perustaminen, mukaan lukien henkilöstön osoittaminen suorittamaan paikan päällä yli 4 800 lisäturvatarkastusta muuttoliikkeen hotspot-alueilla vuoden 2016 loppuun mennessä; panee merkille, että Europol antoi tukea yli 270 terrorismintorjuntatoimeen, eli määrä yli kaksinkertaistui koko vuoteen 2016 verrattuna (vuonna 2016 terrorismintorjuntatoimia oli 127);

–  toimiminen innovatiivisten tutkinnan tukivälineiden edelläkävijänä: Euroopan etsityimpien oikeutta pakoilevien rikollisten verkkosivusto vuonna 2016; verkkosivustolla oli marraskuuhun 2017 mennessä julkaistu tiedot 115:stä oikeutta pakoilevasta rikollisesta ja 41 tiedotusvälineissä laajaa julkisuutta saanutta rikollista oli pidätetty, mukaan lukien 13 pidätystä verkkosivuston avaamisen ansiosta; panee merkille, että Euroopan kyberrikostorjuntakeskus (EC3) otti käyttöön uuden kuva- ja videoanalyysiratkaisun, jolla pyritään helpottamaan erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön lapsiuhrien tunnistamista; toteaa, että tähän kuuluu myös Europolin vuonna 2017 antama tuki 38 ainutlaatuiseen operaatioon verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi;

–  asetuksen (EU) 2016/794(14) hyväksyminen toukokuussa 2016; asetusta sovelletaan 1. toukokuuta 2017 alkaen, ja sillä otetaan käyttöön parlamentaarista valvontaa koskevia tehostettuja järjestelyjä ja vahvistetaan operatiivista tukea koskevaa toimeksiantoa;

Muita huomautuksia

22.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteistyössä Eurojustin kanssa Europol on virallistanut yhdistetyn lähestymistavan ISO14001-ympäristösertifikaattiin; toteaa, että Europol on ottanut käyttöön useita toimia kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työpaikan varmistamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi edelleen tai kompensoimiseksi;

23.  panee tyytyväisenä merkille, että Europol jatkoi yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa samoin kuin muiden unionin virastojen ja elinten kanssa ja että erityisesti muuttoliikekriisiin yhteydessä se lisäsi yhteistyötään Frontexin kanssa;

24.  panee merkille, että Europolin mukaan brexit aiheuttaa merkittäviä toiminnallisia ja rahoitusriskejä; kehottaa Europolia toimimaan ennakoivasti riskejä määritettäessä ja niihin reagoitaessa, tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kattavasti brexitin tulevasta vaikutuksesta Europoliin ja toimimaan kiinteässä yhteistyössä komission kanssa brexit-neuvottelujen suhteen, jotta voidaan valmistautua riittävällä tavalla minimoimaan mahdolliset kielteiset toiminnalliset tai rahoitusvaikutukset;

25.  pitää valitettavana, että Europolin katsaus 2016–2017 julkistettiin Europolin verkkosivustolla vasta 23. tammikuuta 2018, viisi päivää kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan vastuuvapausmietintöä koskevien tarkistusten jättämisen määräajan jälkeen; kehottaa Europolia julkistamaan tulevien vastuuvapausmenettelyiden yhteydessä vuosikatsauksensa hyvissä ajoin, jotta vastuuvapauden myöntävä viranomainen voi suorittaa tehtävänsä täysin tietoisena asiantiloista;

26.  panee merkille, että Europolin palveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti jäsenvaltioissa; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että saatavilla olevien tietoteknisten resurssien niukkuuden vuoksi keskeisten järjestelmien kehittämistoimien painopisteet on pitänyt määrittää uudelleen, hankkeet ovat viivästyneet ja on ryhdytty tutkimaan uusia ulkoistamismahdollisuuksia, mihin liittyy kohonneita riskejä;

o

o o

27.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ...2018(15) antamaansa päätöslauselmaan.

7.2.2018

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2169(DEC))

Valmistelija: Kostas Chrysogonos

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pitää valitettavana, että Europolin katsaus 2016–2017 julkistettiin Europolin verkkosivustolla vasta 23. tammikuuta 2018, viisi päivää tätä mietintöä koskevien tarkistusten jättämisen määräajan jälkeen; kehottaa Europolia julkistamaan tulevien vastuuvapausmenettelyiden yhteydessä vuosikatsauksensa hyvissä ajoin, jotta vastuuvapauden myöntävä viranomainen voi suorittaa tehtävänsä täysin tietoisena asiantiloista;

2.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan Europolin tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2016 ja viraston toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  panee merkille, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen määrä osastossa 2 (hallintomenot) oli suhteellisen suuri, 3 500 000 euroa (39 prosenttia); toteaa, että tämä johtui rakennustöihin liittyvien Europolin ja sen isäntäjäsenvaltion välisten järjestelyjen luonteesta; panee merkille, että Europol sai sisäisen turvallisuuden rahastosta hätäapuna 1 500 000 euroa vuonna 2016, jotta se voi lähettää hotspot-alueille asiantuntijoita (vierailevia virkamiehiä) suorittamaan lisäturvatarkastuksia, joiden kustannukset tarkastettiin ja arvioitiin tukikelpoisiksi avustussopimuksen mukaisesti;

4.  panee merkille, että Europolin henkilöstö lisääntyi 12 prosentilla ja että sen määrärahat lisääntyivät 8,3 prosentilla vuonna 2016, mikä on seuraus päätöksestä osoittaa virastolle uusia tehtäviä; panee tyytyväisenä merkille, että maksusitoumusmäärärahojen (99,8 prosenttia) ja maksumäärärahojen (91,0 prosenttia) käyttöaste oli korkea;

5.  toteaa, että Europolin palveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti jäsenvaltioissa; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että saatavilla olevien TVT-resurssien niukkuuden vuoksi keskeisten järjestelmien kehittämistoimien painopisteet on pitänyt määrittää uudelleen, hankkeet ovat viivästyneet ja on ryhdytty tutkimaan uusia ulkoistamismahdollisuuksia, mihin liittyy kohonneita riskejä;

6.  pitää myönteisenä, että Europol on ryhtynyt hyvissä ajoin toimiin vastatakseen yhteen kriittiseen suositukseen ja suureen osaan 26:sta erittäin tärkeästä suosituksesta, jotka esitettiin Euroopan kyberrikostorjuntakeskuksen jäsenvaltioille tarjoamaa operatiivista tukea sekä sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa Europolissa koskeneiden sisäisten tarkastusten osana; suosittaa niiden toteuttamisen priorisointia; kehottaa Europolia toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta voidaan vastata jäljellä oleviin viiteen suositukseen, joiden täytäntöönpano on vielä kesken; on tyytyväinen Europolin vuosia 2017–2018 koskevan petostentorjuntastrategian hyväksymiseen ja täytäntöönpanoon;

7.  korostaa, että Europolin uuteen oikeudelliseen kehykseen sisältyy uusia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat viraston toimintaa, arkaluonteiset operatiiviset kysymykset mukaan luettuina, koskevien asiaankuuluvien tietojen toimittamisen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, koska on otettu käyttöön joustavampi ja modernimpi tiedonhallintajärjestelmä; suhtautuu myönteisesti siihen, että Europol on proaktiivisesti tiedottanut henkilöstölleen ammattietiikkapaketista, johon sisältyy päivitetty versio Europolin käytännesäännöistä sekä suuntaviivat kaikille henkilöstön jäsenille lahjaesineiden käsittelystä, eturistiriitojen hallintaa ja väärinkäytösten paljastamista koskevista menettelyistä, ja toteaa niiden tarjoavan lisätakeita Europolin toiminnalle; panee merkille, että väärinkäytösten paljastamista koskevat säännöt ovat Europolin henkilöstön saatavilla sen intranetissä; panee merkille, että Europolin hallintoneuvosto hyväksyi jäsenten eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt; panee tyytyväisenä merkille, että Europolin hallintoneuvoston jäsenten ilmoitusten sidonnaisuuksista julkistaminen Europolin verkkosivustolla saatettiin hiljan päätökseen;

8.  panee tyytyväisenä merkille Europolin vuoden 2016 konsolidoidun toimintakertomuksen julkaisemisen; pitää kuitenkin valitettavana, että aiemmista suosituksista huolimatta Europol ei ole vielä julkistanut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta; toteaa jälleen, että avoimuus on tärkeää, jotta kansalaisten luottamus unioniin ja sen toimielimiin säilyy.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

1.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 223.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 223.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(5)

EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 223.

(8)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 223.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

(11)

EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 84, 17.3.2017, s. 172.

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11. toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus