Postupak : 2017/2169(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0109/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0109/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0162

IZVJEŠĆE     
PDF 637kWORD 63k
26.3.2018
PE 613.454v02-00 A8-0109/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.

(2017/2169(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.

(2017/2169(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016., s odgovorom Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europola)(4), a posebno njezin članak 43.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP(5), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0109/2018),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog policijskog ureda za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog policijskog ureda, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.

(2017/2169(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016., s odgovorom Ureda(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europola)(10), a posebno njezin članak 43.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP(11), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0109/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog policijskog ureda, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.

(2017/2169(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0109/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno nastaviti jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(13) Europskog policijskog ureda („Europol”) za financijsku godinu 2016. njegov konačni proračun iznosio 104 274 784 EUR, što je povećanje od 9,27 % u odnosu na 2015. godinu; budući da je do povećanja došlo zbog novih ili dodatnih zadaća kojima je Europolu proširen mandat; budući da gotovo cijeli proračun Europola proizlazi iz općeg proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Europola pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultirali visokom stopom izvršenja proračuna od 99,75 %, što pokazuje da su se obveze izvršavale pravovremeno; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 90,98 %, što je smanjenje od 1,98 % u odnosu na 2015.;

Obveze i prijenosi

2.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda razina prijenosa odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni rashodi) bila visoka te je iznosila 3 500 000 (39 %), dok je 2015. iznosila 4 200 000 EUR (41 %); primjećuje da se ti prijenosi uglavnom odnose na sjedište Europola, za koje je država domaćin ispostavila račun tek 2017. godine (2 000 000 EUR); uviđa da će Europol nastaviti ulagati napore u cilju osiguranja učinkovitog i ispravnog izvršenja proračuna, naročito s obzirom na prijenose sredstava u vezi s administrativnim rashodima; napominje da se zbog radova na središnjici Europola koji su u nadležnosti zemlje domaćina kao vanjskog subjekta očekuje da će se obračun troškova gradnje proširiti i na buduće financijske godine; napominje da je tome razlog postojeći administrativni ustroj u skladu s kojim Europol zaprima dotične račune nakon povezivanja zemlje domaćina s izvođačima radova na nacionalnoj razini;

3.  napominje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Europol planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenosi

4.  napominje da je izvršeno ukupno 48 prijenosa u ukupnom iznosu od gotovo 4 960 000 EUR (4,9 % proračuna); ističe nadalje da su neki prijenosi sredstava bili nužni kako bi se uzele u obzir razlike u planiranju i provedbi proračuna zbog hitnih situacija u određenim područjima kriminala, primjerice aktivnosti povezanih sa žarišnim točkama; uviđa da su sredstva koja su zbog kašnjenja u isplati iznosa predfinanciranja iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava prenesena za privremeno pokriće izdataka za bespovratna sredstva u okviru redovnog proračuna vraćena u trenutku kad su zaprimljeni iznosi predfinanciranja;

Politike javne nabave i zapošljavanja

5.  napominje da je krajem 2016. u Europolu bilo zaposleno ukupno 655 osoba, od čega 505 djelatnika predviđenih planom radnih mjesta, 146 ugovornih djelatnika i 4 člana lokalnog osoblja; nadalje napominje da je broj djelatnika koji nisu zaposlenici Europola (upućeni nacionalni stručnjaci, osoblje ureda za vezu, stažisti i pružatelji usluga) iznosio 452; prima na znanje da je 2016. Europol zaposlio 145 novih članova osoblja (104 privremena djelatnika i 41 ugovornog djelatnika) i da je 86 članova osoblja napustilo tu organizaciju (64 privremena djelatnika i 22 ugovorna djelatnika);

6.  izražava duboko žaljenje zbog činjenice da, uzimajući u obzir broj svih popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016., rodna ravnoteža nije ostvarena s obzirom na omjer od 2:1, tj. 32,4 % žena i 67,6 % muškaraca te da, što još više zabrinjava, žensko osoblje predstavlja tek 14 % viših specijalista/viših analitičara i da je najslabiji udio ženskog osoblja na mjestima upravitelja te jednakovrijednim ili višim položajima iznosio samo 6,1 % (dva člana osoblja); poziva Europol da bude proaktivniji i da hitno razmotri pitanje rodne ravnoteže prilikom zapošljavanja novog osoblja te da u sljedećem postupku davanja razrješnice obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku ostvarenom na kraju 2017. godine;

7.  napominje da je u travnju 2016. Parlament donio izmjenu proračuna koja je dovela do povećanja broja zaposlenika u Europolovom Europskom centru za borbu protiv terorizma tako što je povećan proračun za 2 000 000 EUR te je dodano dodatnih 35 radnih mjesta (25 privremenih djelatnika, 5 ugovornih djelatnika i 5 upućenih nacionalnih stručnjaka);

8.  sa zadovoljstvom napominje da 2016. osoblje Europola bilo u prosjeku samo 1,2 % radnih dana na bolovanju; primjećuje da su 2016. zaposlenici na aktivnostima namijenjenima njihovoj dobrobiti u prosjeku proveli manje od jednog dana; napominje da Europol nije imenovao različite aktivnosti namijenjene dobrobiti zaposlenika uspostavljene 2016., kako je zatražio Parlament, nego samo naveo trošak pružatelja medicinskih usluga i povezane troškove po članu osoblja; poziva Europol da pruži pregled bolovanja po danima;

9.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Europol u okviru politike za zaštitu ljudskog dostojanstva i prevenciju psihološkog i seksualnog uznemiravanja uspostavio mrežu od 10 povjerljivih savjetnika; napominje nadalje da je Europol održao programe za podizanje razine osviještenosti, ponudio standardne informacije o uznemiravanju na svojem intranetu te uveo program za nove zaposlenike koji je uključivao prezentaciju o zdravlju i dobrobiti tijekom koje su objašnjene politika protiv uznemiravanja i mreža povjerljivih savjetnika;

10.  napominje da su 2016. u pogledu uznemiravanja pokrenuti jedan neslužbeni i jedan službeni postupak (zahtjev za pomoć); primjećuje da je službeni postupak doveo do pokretanja administrativne istrage/unutarnje istrage koja nije potvrdila uznemiravanje; primjećuje, sukladno tome, da nijedan slučaj nije doveden pred Sud Europske unije;

11.  primjećuje da Europol koristi službena vozila, ali ne dopušta njihovu upotrebu u privatne svrhe;

Unutarnja kontrola

12.  napominje da su 2016. aktivnosti upravljanja rizikom u Europolu bile usmjerene na rješavanje revizijskih zahtjeva koje je utvrdio Revizorski sud, posebice u pogledu godišnje računovodstvene dokumentacije, sporazuma o delegiranju i raspuštanja Mirovinskog fonda Europola; nadalje primjećuje da su aktivnosti upravljanja rizikom uključivale i praćenje rizika koji utječu na ključne poslovne ciljeve utvrđene u programu rada za 2016., a posebno u odnosu na novu zadaću slanja osoblja radi sekundarnih sigurnosnih provjera na licu mjesta i internalizacije konačnog uvođenja Sustava analize Europola; napominje da je do kraja 2016. u evidenciji korporativnih rizika Europola bilo 16 visokih ili kritičnih rizika, što predstavlja 4 dodatna korporativna rizika u odnosu na status koji je zabilježen krajem 2015.;

13.  napominje da je Odjel za unutarnju reviziju proveo reviziju provedbe standarda unutarnje kontrole u Europolu tijekom prve polovine 2016. godine; napominje da je do kraja 2016. Europol pripremio akcijski plan kao odgovor na 15 od 40 preporuka i da su od tih preporuka njih 20 bile označene kao „vrlo važne”, a jedna kao „kritična”, to jest preporuka koja se odnosi na donošenje strategije borbe protiv prijevara koju je 31. siječnja 2017. prihvatio upravni odbor;

Unutarnja revizija

14.  napominje da je 2016. obrađeno 83 % svih revizijskih preporuka Revizorskog suda, Službe za unutarnju reviziju, Zajedničkog nadzornog tijela Europola, Službenika Komisije za zaštitu podataka i Odjela za unutarnju reviziju koje su označene kao „kritične” ili „vrlo važne”, što je povećanje od 12% u odnosu na 2015. godinu;

15.  napominje da je u listopadu 2016. Služba za unutarnju reviziju provela reviziju nabave čiji nacrt revizorskog izvješća nije bio objavljen do kraja 2016. godine; poziva Europol da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o rezultatima te revizije;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

16.  napominje da je 1. svibnja 2017. Upravni odbor usvojio pravila za sprečavanje sukoba interesa i postupanja u slučaju sukoba interesa u pogledu svojih članova, među ostalim i u vezi s njihovim izjavama o financijskim interesima; sa žaljenjem primjećuje da je Europol izjavio da nije bilo sukoba interesa; sa zabrinutošću napominje da su članovi Upravnog odbora nastavili objavljivati izjave o nepostojanju sukoba interesa; poziva članove Upravnog odbora da umjesto izjava o nepostojanju sukoba interesa objave izjave o financijskim interesima u kojima će navesti članstva u drugim organizacijama; ističe da nije na članovima Upravnog odbora da izjave da nisu u sukobu interesa; napominje da su članovi Upravnog odbora i njihovi zamjenici pozvani da popune, potpišu i podnesu izjave o financijskim interesima zajedno sa svojim životopisima najkasnije do 15. prosinca 2017. radi objave na internetskim stranicama Europola; pozdravlja objavu životopisa članova Upravnog odbora na internetskim stranicama Europola; poziva Europol da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice ako članovi Upravnog odbora zaista objave izjave o financijskim interesima do utvrđenog roka;

17.  napominje da je 2016. Europol zaprimio 107 zahtjeva za pristup dokumentima (u pogledu 138 dokumenata) i da je odobrio pun pristup za 39 dokumenata i djelomičan pristup za 20 dokumenta, dok je za 79 dokumenata odbio pristup; poziva Europol da prilikom rješavanja tih zahtjeva bude što otvoreniji te da ima na umu pravna ograničenja, ali i dužnost u vezi s otvorenošću i transparentnošću;

18.  napominje da je u listopadu 2017. Europol pokrenuo dodatnu komunikacijsku kampanju u vezi s paketom o etici za podizanje svijesti među svim Europolovim zaposlenicima i upućenim nacionalnim stručnjacima o ažuriranim verzijama kodeksa ponašanja Europola te smjernicama o postupanju s darovima, sukobima interesa i zviždačima; sa zadovoljstvom primjećuje da se u smjernicama o zviždačima ističe da se Europol obvezao na zaštitu identiteta zviždača; pozdravlja objavu smjernica o prijavljivanju nepravilnosti na internetskim stranicama Europola; traži od Europola da dostavi detalje o predmetima iz 2016. povezanima sa zviždačima i o tome kako su obrađeni;

19.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

20.  pozdravlja činjenicu da je Upravni odbor usvojio strategiju za borbu protiv prijevara za razdoblje 2017. – 2018.;

Glavna postignuća

21.  pozdravlja tri glavna postignuća koja je Europol utvrdio 2016., točnije:

–  osnivanje Europskog centra za borbu protiv terorizma i Europskog centra za borbu protiv krijumčarenja migranata, uključujući slanje osoblja za obavljanje više od 4 800 sekundarnih sigurnosnih provjera na licu mjesta na žarišnim točkama do kraja 2016.; napominje da je Europol sudjelovao u više od 270 protuterorističkih operacija, što je više nego dvostruko povećanje u odnosu na cijelu 2016. godinu (127 protuterorističkih operacija 2016.);

–  uvođenje inovativnih istraživačkih alata za podršku: pokretanje internetskih stranica posvećenih najtraženijim europskim bjeguncima 2016. godine („Europe's Most Wanted Fugitives”), na kojima su u studenom 2017. bile objavljene informacije o 115 bjegunaca i 41 uhićenju bjegunaca visokog profila, uključujući 13 uhićenja ostvarena zahvaljujući pokretanju internetskih stranica; prima na znanje da je Europolov Europski centar za računalni kriminal (EC3) pokrenuo nova rješenja za analizu slike i videa kako bi se posebno olakšala identifikacija djece žrtava seksualnog iskorištavanja, uključujući potporu koju je 2017. Europol pružio za 38 zasebnih operacija protiv seksualnog iskorištavanja djece na internetu;

–  donošenje Uredbe (EU) 2016/794(14) u svibnju 2016., s primjenom od 1. svibnja 2017., radi uvođenja poboljšanih aranžmana za nadzor Parlamenta i poboljšanja mandata za operativnu potporu;

Ostale primjedbe

22.  sa zadovoljstvom napominje da je Europol u suradnji s Eurojustom službeno dogovorio zajednički pristup za postupak certifikacije ISO14001/EMS; potvrđuje da je Europol uveo brojne mjere kako bi osigurao troškovno učinkovito i ekološki prihvatljivo radno okružje te dodatno smanjio ili kompenzirao emisije CO2;

23.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Europol nastavio surađivati s brojnim međunarodnim partnerima te s drugim agencijama i tijelima Unije i da je, posebno u svjetlu migracijske krize, dodatno ojačao suradnju s Frontexom;

24.  napominje da, prema podacima Europola, postoje znatni financijski i operativni rizici zbog Brexita; poziva Europol da i dalje bude proaktivan u utvrđivanju i rješavanju tih rizika, da tijelo nadležno za davanje razrješnice u potpunosti obavještava o budućem utjecaju Brexita na Europol te da blisko surađuje s Komisijom u pogledu pregovora o Brexitu kako bi bio dostatno pripremljen za umanjivanje svakog negativnog operativnog ili financijskog utjecaja do kojeg bi moglo doći;

25.  izražava žaljenje zbog činjenice da je godišnje izvješće Europola za razdoblje 2016. – 2017. na njegovim internetskim stranicama objavljeno tek 23. siječnja 2018., pet dana nakon isteka roka za podnošenje amandmana na izvješće o davanju razrješnice Odbora Parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove; poziva Europol da svoja godišnja izvješća pravovremeno objavljuje za buduće postupke razrješnica kako bi tijelo nadležno za davanje razrješnica moglo izvršiti svoju zadaću raspolažući svim potrebnim informacijama;

26.  primjećuje da države članice sve više traže usluge Europola; u tom kontekstu žali zbog činjenice da je zbog ograničene dostupnosti resursa IKT-a došlo do reprioritizacije temeljnih sustava razvojnih aktivnosti i kašnjenja projekata te se razmatraju dodatne mogućnosti eksternalizacije s povećanim rizicima koje ona podrazumijeva;

o

o o

27.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

7.2.2018

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog policijskog ureda (Europol) za financijsku godinu 2016.

(2017/2169(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  izražava žaljenje zbog činjenice da je godišnje izvješće Europola za razdoblje 2016. – 2017. na njegovim internetskim stranicama objavljeno tek 23. siječnja 2018., pet dana nakon isteka roka za podnošenje amandmana na ovo izvješće; poziva Europol da svoja godišnja izvješća pravovremeno objavljuje za buduće postupke razrješnica kako bi tijelo nadležno za davanje razrješnica moglo izvršiti svoju zadaću raspolažući svim potrebnim informacijama;

2.  pozdravlja zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Europola vjerno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2016. te da su njegove transakcije zakonite i pravilne;

3.  prima na znanje relativno visoku razinu prijenosa za odobrena sredstva za koja su preuzete obveze za glavu II. (administrativni rashodi) u iznosu od 3 500 000 EUR, odnosno 39 %; prima na znanje da je to posljedica prirode administrativnih aranžmana dogovorenih u vezi s građevinskim radovima između Europola i države u kojoj je smješten; napominje da je Europol 2016. primio bespovratna sredstva za pomoć za hitne slučajeve iz Fonda za unutarnju sigurnost u iznosu od 1 500 000 EUR za slanje stručnjaka (gostujućih službenika) u centre za prihvat migranata radi provođenja sekundarnih sigurnosnih provjera, a ti su troškovi revidirani i ocijenjeni prihvatljivima u skladu sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava;

4.  prima na znanje povećanje od 12 % u broju osoblja i povećanje od 8,3% u iznosu proračuna Europola 2016. nakon odluke o povjeravanju novih zadaća Europolu; pozdravlja visoku stopu izvršenja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (99,8 %) i odobrenih sredstava za plaćanja (91,0 %);

5.  potvrđuje činjenicu da države članice sve više traže usluge Europola; u tom kontekstu žali zbog činjenice da je zbog ograničene dostupnosti resursa IKT-a došlo do reprioritizacije temeljnih sustava razvojnih aktivnosti i kašnjenja projekata te se razmatraju dodatne mogućnosti eksternalizacije s povećanim rizicima koje ona podrazumijeva;

6.  pozdravlja mjere koje je Europol poduzeo kako bi se pravovremeno riješile jedinstvena kritična preporuka te većina od 26 veoma važnih preporuka utvrđenih u okviru unutarnjih revizija provedenih u vezi s operativnom potporom koju Europski centar za kibernetički kriminal pruža državama članicama, kao i u vezi s provedbom standarda unutarnje kontrole od strane Europola; preporučuje davanje prednosti njihovom rješavanju; poziva Europol da poduzme mjere potrebne za rješavanje preostalih pet preporuka; pozdravlja donošenje i provedbu strategije Europola za borbu protiv prijevara za razdoblje 2017. – 2018.;

7.  ističe da novi pravni okvir Europola predviđa dodatne mjere u pogledu dostavljanja posebnih informacija o njegovu radu tijelu nadležnom za davanje razrješnica, među ostalim u vezi s osjetljivim operativnim pitanjima, uvođenjem fleksibilnijeg i suvremenijeg sustava za upravljanje podacima; pozdravlja proaktivnu komunikaciju Europola u vezi s paketom o etici koji je poslao svojem osoblju, a koji se sastoji od ažurirane verzije kodeksa ponašanja Europola te smjernica za sve članove osoblja u pogledu uvjeta o postupanju s darovima, upravljanja sukobima interesa i dogovora o zviždačima, čime se pruža dodatna zaštita aktivnostima Europola; napominje da su pravila o zviždačima dostupna osoblju Europola na intranetu Europola; prima na znanje donošenje pravila upravnog odbora Europola o sprečavanju sukoba interesa njegovih članova te upravljanju tim sukobima interesa; pozdravlja činjenicu da je nedavno dovršeno objavljivanje izjava o financijskim interesima članova upravnog odbora Europola na internetskim stranicama Europola;

8.  pozdravlja objavljivanje konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu Europola za 2016.; međutim žali zbog činjenice da se unatoč prethodnim preporukama i dalje čeka na to da Europol objavi izvješće Revizorskog suda; ponavlja da je transparentnost važna za zadržavanje povjerenja građana u Uniju i njezine institucije.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

1.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 223.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 223.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(5)

SL L 135, 24.5.2016.., str. 53.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 223.

(8)

SL C 417, 6.12.2017., str. 223.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(11)

SL L 135, 24.5.2016.., str. 53.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 84, 17.3.2017, str. 172.

(14)

  Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53).

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna napomena