Procedūra : 2017/2169(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0109/2018

Pateikti tekstai :

A8-0109/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0162

PRANEŠIMAS     
PDF 714kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.454v02-00 A8-0109/2018

dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2169(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2169(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos biuro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(4), ypač į jo 43 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR(5), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0109/2018),

1.  patvirtina Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Europolo 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2169(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos policijos biuro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(10), ypač į jo 43 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR(11), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0109/2018),

1.  pritaria Europolo 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, kurios yra neatsiejama šio sprendimo dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalis

(2017/2169(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0109/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos policijos biuro (toliau – Europolas) pajamų ir išlaidų suvestine(13), jo galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 104 274 784 EUR, t. y. 9,27 proc. didesnis nei 2015 m.; kadangi šis padidėjimas susijęs su naujomis arba papildomomis užduotimis, kuriomis išplečiami Europolo įgaliojimai; kadangi visą Europolo biudžetą sudaro lėšos iš bendro Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos policijos biuro metinių finansinių ataskaitų pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Europolo metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su džiaugsmu pažymi, kad 2016 finansiniais metais dėl biudžeto stebėsenos pastangų biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas ir siekė 99,75 proc. – tai rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku; pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis siekė 90,98 proc. ir buvo 1,98 proc. didesnis nei 2015 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

2.  pažymi, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą II antraštinės dalies įsipareigojimų asignavimai (administracinės išlaidos) buvo dideli – 3 500 000 EUR (39 proc.), palyginti su 4 200 000 EUR (41 proc.) 2015 m.; pažymi, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausiai susiję su Europolo būstine, o priimančioji valstybė sąskaitas faktūras pateiks tik 2017 m. (2 000 000 EUR); pažymi, jog Europolas ir toliau dės pastangas, kad užtikrintų veiksmingą ir tinkamą biudžeto vykdymą, visų pirma kalbant apie perkėlimus į kitą laikotarpį, susijusius su administracinėmis išlaidomis; pažymi, kad dėl priimančiosios valstybės, kuri yra išorės šalis, atliekamų darbų, susijusių su Europolo būstine, statybos išlaidos veikiausiai ir ateityje bus išdėstytos per kelerius finansinius metus; pažymi, kad taip yra dėl neišvengiamos administracinės tvarkos, pagal kurią Europolas sąskaitas faktūras gauna po to, kai priimančioji valstybė atsiskaito su rangovais nacionaliniu lygmeniu;

3.  pažymi, kad perkėlimai į kitą laikotarpį dažnai gali būti iš dalies arba visiškai pagrindžiami daugiamečio pobūdžio agentūros veiksmų programomis ir tai nebūtinai reiškia, kad biudžeto planavimas ir vykdymas turi trūkumų, taip pat jie nebūtinai yra nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jeigu Europolo jie planuojami iš anksto ir apie juos pranešama Audito Rūmams;

Perkėlimai

4.  pažymi, kad iš viso atlikti 48 perkėlimai, kurie sudaro 4 960 000 EUR (4,9 proc. biudžeto); taip pat pažymi, kad kai kurie perkėlimai buvo būtini, siekiant atsižvelgti į skirtumus planuojant ir vykdant biudžetą dėl skubių situacijų kai kuriose nusikalstamumo srityse, pavyzdžiui, veiklos migrantų antplūdžio vietose; atkreipia dėmesį į tai, kad sumos, perkeltos siekiant laikinai padengti dotacijas, numatytas pagal įprastą biudžetą, kai buvo pavėluota išgryninti susitarime dėl dotacijos nustatytą išankstinio finansavimo sumą, gavus finansavimą buvo grąžintos;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.  pažymi, kad 2016 m. pabaigoje bendras Europolo darbuotojų skaičius buvo 655, o jį sudarė 505 darbuotojai pagal etatų planą, 146 pagal sutartis dirbantys tarnautojai ir 4 vietiniai darbuotojai; taip pat pažymi, kad ne Europolo darbuotojų (deleguotųjų nacionalinių ekspertų, ryšių palaikymo pareigūnų ir ryšių biurų darbuotojų, stažuotojų ir rangovų) skaičius buvo 452; pažymi, kad 2016 m. Europole buvo įdarbinti 145 nauji darbuotojai (104 laikinai priimti tarnautojai ir 41 pagal sutartį dirbantis tarnautojas), o 86 darbuotojai (64 laikinai priimti tarnautojai ir 22 pagal sutartis dirbantys tarnautojai) organizaciją paliko;

6.  labai apgailestauja, kad 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, atsižvelgiant į visas užimamas pareigas, nebuvo pasiekta lyčių pusiausvyros, nes moterų ir vyrų santykis skiriasi beveik dvigubai – atitinkamai 32,4 ir 67,6 proc.; dar didesnį nerimą kelia tai, kad tik 14 proc. moterų užėmė vyresniųjų specialistų / vyresniųjų analitikų pareigas, ir tai, kad didžiausias santykio skirtumas – tik 6,1 proc. moterų (dvi darbuotojos) – susidarė kalbant apie užimamas veiklos vadovo ir lygiavertes ar aukštesnes pareigas; ragina Europolą veikti aktyviau ir nedelsiant pradėti atsižvelgti į lyčių pusiausvyrą, priimant į darbą naujus darbuotojus, ir atliekant kitą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie 2017 m. pabaigoje padarytą pažangą;

7.  pažymi, kad 2016 m. balandžio mėn. Parlamentas priėmė taisomąjį biudžetą, todėl padidėjo Europos kovos su terorizmu centro darbuotojų skaičius; biudžetas padidintas 2 000 000 EUR, sukurtos 35 naujos pareigybės (25 laikinai priimti tarnautojai, 5 pagal sutartis dirbantys tarnautojai ir 5 deleguotieji nacionaliniai ekspertai);

8.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. vidutiniškai tik 1,2 proc. darbo dienų Europolo tarnautojai nedirbo dėl ligos; pastebi, kad 2016 m. vienam tarnautojui tenkantis sveikatinimo veiklai skirtų dienų skaičius buvo mažiau nei viena diena; pažymi, kad priešingai nei reikalavo Parlamentas, Europolas neįvardijo skirtingų 2016 m. įgyvendintų sveikatinimo veiklos rūšių, tačiau pateikė ataskaitą apie vienam darbuotojui tenkančias su sveikatos priežiūra susijusias ir panašias išlaidas; ragina Europolą pateikti bendrą apžvalgą apie nedarbingumą dėl ligos, skaičiuojant dienomis;

9.  su džiaugsmu pažymi, kad Europolas, įgyvendindamas politiką, kuria siekiama apsaugoti asmens orumą ir užkirsti kelią psichologiniam ir seksualiniam priekabiavimui, įsteigė 10 konfidencialių patarėjų tinklą; taip pat pažymi, kad Europolas rengė informuotumo didinimo užsiėmimus, intranete pateikė standartinę informaciją apie priekabiavimą ir pristatė naujokams skirtą programą, kurioje pateikiamas pristatymas apie sveikatą ir gerovę, taip pat aiškinama apie priekabiavimo politiką ir konfidencialių patarėjų tinklą;

10.  pažymi, kad 2016 m. dėl priekabiavimo buvo pradėta viena oficiali (pagalbos prašymas) ir viena neoficiali procedūra; pažymi, kad vienintelė oficiali procedūra paskatino pradėti administracinį / vidaus tyrimą, kurį atlikus priekabiavimo faktas nepatvirtintas; pastebi, kad atitinkamai nė vienas atvejis neperduotas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui;

11.  pažymi, kad Europolas naudoja tarnybines transporto priemones, bet neleidžia jų naudoti asmeniniais tikslais;

Vidaus kontrolė

12.  pažymi, kad 2016 m. vykdant Europolo rizikos valdymo veiklą buvo susitelkta į Audito Rūmų įvardytus audito reikalavimus, ypač į metines ataskaitas, įgaliojimo susitarimą ir Europolo pensijų fondo uždarymą; taip pat pažymi, kad rizikos valdymo veikla taip pat apėmė ir 2016 m. darbo programoje iškeltiems pagrindiniams veiklos tikslams poveikį darančios rizikos stebėseną, ypač kiek tai susiję su nauju uždaviniu – antrinės saugumo patikros diegimu vietoje ir galutiniu Europolo analizės sistemos diegimu naudojant vidinius išteklius; pažymi, kad 2016 m. pabaigoje Europolo bendrosios rizikos žurnale buvo 16 įrašų dėl didelės ar ypač didelės rizikos, o tai 4 bendrosios rizikos įrašais daugiau, palyginti su 2015 m. pabaigos įrašais;

13.  pažymi, kad vidaus audito funkciją vykdantis skyrius atliko Vidaus kontrolės standartų vykdymo Europole per pirmąjį 2016 m. ketvirtį peržiūrą; pažymi, kad iki 2016 m. pabaigos Europolas parengė veiksmų planą dėl 15 iš 40 rekomendacijų įgyvendinimo ir kad 20 iš šių rekomendacijų įvardytos kaip labai svarbios, o viena, t. y. rekomendacija dėl kovos su sukčiavimu strategijos priėmimo, įvardyta kaip kritinė; 2017 m. sausio 31 d. šiam planui pritarė valdyba;

Vidaus auditas

14.  pažymi, kad 2016 m. buvo svarstyta 83 proc. visų kol kas neįgyvendintų, Audito Rūmų, Vidaus audito tarnybos, Europolo jungtinės priežiūros institucijos, Komisijos duomenų apsaugos pareigūno ir vidaus audito funkciją vykdančio skyriaus pateiktų kritinėms arba labai svarbioms priskirtų audito rekomendacijų, palyginti su 2015 m. – 12 proc. daugiau;

15.  pažymi, kad 2016 m. Vidaus audito tarnyba atliko viešųjų pirkimų auditą, dėl kurio 2016 m. pabaigoje nebuvo pateiktas audito ataskaitos projektas; ragina Europolą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą apie audito rezultatus;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

16.  pažymi, kad 2017 m. gegužės 1 d. Europolo valdyba priėmė jos nariams taikomas interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles, taip pat susijusias su jų interesų deklaracijomis; apgailestaudamas pažymi, kad Europolas laikėsi požiūrio skelbti, jog interesų konflikto nėra; susirūpinęs pažymi, kad valdybos nariai ir toliau skelbė deklaracijas dėl interesų konflikto nebuvimo; ragina valdybos narius paskelbti ne deklaracijas dėl interesų konflikto nebuvimo, o deklaracijas dėl interesų konflikto, kuriose būtų išvardytas jų dalyvavimas visose kitose organizacijose; pabrėžia, kad valdybos nariai negali patys savęs pripažinti neturinčiais interesų konfliktų; pažymi, kad valdybos nariai ir pakaitiniai nariai buvo paraginti iki 2017 m. gruodžio 15 d. užbaigti, pasirašyti ir pateikti deklaracijas dėl interesų konflikto ir gyvenimo aprašymus, kad vėliau jas būtų galima paskelbti Europolo interneto svetainėje; teigiamai vertina tai, kad valdybos narių gyvenimo aprašymai paskelbti Europolo interneto svetainėje; ragina Europolą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, ar valdybos nariai tikrai paskelbė deklaracijas dėl interesų konflikto iki nustatyto termino;

17.  pažymi, kad 2016 m. Europolas gavo 107 prašymus susipažinti su dokumentais (susijusius su 138 dokumentais), kad Europolas visiškai patenkino prašymus susipažinti su 39 dokumentais, iš dalies – su 20 dokumentų, o atsisakyta leisti susipažinti su 79 dokumentais; ragina Europolą kuo atviriau reaguoti į šiuos prašymus atsižvelgiant į teisinius apribojimus ir į atvirumo bei skaidrumo reikalavimus;

18.  pažymi, kad 2017 m. spalio mėn. Europolas, siekdamas plačiau informuoti visus Europolo darbuotojus ir deleguotuosius nacionalinius ekspertus apie atnaujintą Europolo elgesio kodeksą ir gaires dėl dovanų, interesų konfliktų ir informavimo apie pažeidimus, pradėjo papildomą „etikos reikalavimų rinkinio“ ryšių kampaniją; su džiaugsmu pažymi, kad gairėse dėl informavimo apie pažeidimus pabrėžiama, jog Europolas įsipareigoja saugoti apie pažeidimus informavusių asmenų tapatybės duomenis; teigiamai vertina Europolo interneto svetainėje paskelbtas gaires dėl informavimo apie pažeidimus; prašo Europolo pateikti išsamią informaciją apie 2016 m. informavimo apie pažeidimus bylas (jei tokių buvo) ir kaip jos buvo išnagrinėtos;

19.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti asmenims, informuojantiems apie pažeidimus, naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant šių asmenų konfidencialumą ir teikiant reikiamą paramą ir patarimus;

20.  sveikina valdybą priėmus 2017–2018 m. laikotarpio kovos su sukčiavimu strategiją;

Pagrindiniai pasiekimai

21.  palankiai vertina tris Europolo įvardytus laimėjimus 2016 m.:

–  Europos kovos su terorizmu centro ir Europos kovos su neteisėtu migrantų gabenimu centro įsteigimą, įskaitant personalo perkėlimą į migrantų antplūdžio vietas, siekiant iki 2016 m. pabaigos atlikti 4 800 antrinių saugumo patikrų; pažymi, kad Europolas parėmė virš 270 kovos su terorizmu operacijų, o tai yra daugiau nei dvigubai, palyginti su visais 2016 m. (127 kovos su terorizmu operacijos 2016 m.);

–  pradėtas naudoti novatoriškas tyrimo palaikymo priemones: 2016 m. Europos labiausiai ieškomų besislapstančių asmenų svetainę, kurioje nuo 2017 m. lapkričio mėn. skelbiama informacija apie 115 besislapstančių asmenų, 41 didelio atgarsio besislapstančių asmenų sulaikymą, įskaitant 13 sulaikymų dėl pradėjusios veikti svetainės; pažymi, kad Europolo kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras (EC3), ypač siekdamas supaprastinti vaikų, tapusių seksualinio išnaudojimo aukomis, tapatybės nustatymą, įdiegė naują vaizdo ir video analizės sprendimą, įskaitant 2017 m. Europolo suteiktą pagalbą vykdant 38 išskirtines operacijas prieš vaikų seksualinį išnaudojimą internete;

–  2016 m. gegužės mėn. (taikomas nuo 2017 m. gegužės 1 d.) priimtą Reglamentą (ES) 2016/794(14), siekiant nustatyti veiksmingesnes priemones Parlamento priežiūrai ir patobulintus veiklos paramos įgaliojimus;

Kitos pastabos

22.  su džiaugsmu pažymi, kad Europolas, bendradarbiaudamas su Eurojustu, oficialiai patvirtino bendrus veiksmus dėl ISO14001/EMS sertifikavimo; pažymi, kad Europolas įgyvendino nemažai priemonių, siekdamas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir draugišką aplinkai darbo vietą ir toliau mažinti arba kompensuoti išmetamų CO2 dujų kiekį;

23.  su pasitenkinimu pažymi, kad Europolas ir toliau bendradarbiavo su nemažai tarptautinių partnerių, taip pat su kitomis Sąjungos Agentūromis ir įstaigomis, visų pirma migracijos krizės klausimais, Europolas dar labiau sutvirtino bendradarbiavimą su agentūra FRONTEX;

24.  pažymi, kad Europolo teigimu dėl „Brexit’o“ kyla esminė finansinė ir veiklos rizika; ragina Europolą ir toliau aktyviai bandyti nustatyti šią riziką ir į ją reaguoti, biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai teikti visą informaciją apie „Brexit’o“ įtaką Europolui ateityje ir glaudžiai bendradarbiauti su Komisija vykstant deryboms dėl „Brexit’o“, kad būtų tinkamai pasiruošta sumažinti bent kokį galimą veiklos ar finansinį poveikį;

25.  apgailestauja dėl to, kad 2016–2017 m. Europolo veiklos apžvalga Europolo interneto svetainėje paskelbta tik 2018 m. sausio 23 d., praėjus penkioms dienoms po šio pranešimo pakeitimų pateikimo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete termino; ragina Europolą per būsimas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras savo metines veiklos apžvalgas skelbti laiku, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija atlikdama savo darbą būtų visapusiškai informuota;

26.  pripažįsta, kad nuolat auga valstybių narių poreikis naudotis Europolo paslaugomis; atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad dėl turimų ribotų IRT išteklių buvo iš naujo nustatyti pagrindinių sistemų kūrimo prioritetai, vėluota įgyvendinti projektus ir reikėjo ieškoti papildomų galimybių pasinaudoti užsakomosiomis paslaugomis, o tai reiškia ir didesnę riziką;

o

o o

27.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(15) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

7.2.2018

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2169(DEC))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  apgailestauja dėl to, kad 2016–2017 m. Europolo veiklos apžvalga Europolo interneto svetainėje paskelbta tik 2018 m. sausio 23 d., praėjus penkioms dienoms po šio pranešimo pakeitimų pateikimo termino; ragina Europolą per būsimas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras savo metines veiklos apžvalgas skelbti laiku, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija atlikdama savo darbą būtų visapusiškai informuota;

2.  palankiai vertina Audito rūmų išvadas, kad Europolo metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta jo finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. ir kad jo operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pažymi, kad įsipareigotų asignavimų perkėlimų į kitą laikotarpį lygis pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) buvo gana aukštas – 3 500 000 EUR, t. y. 39 proc.; pripažįsta, kad tai sąlygoja Europolo ir priimančiosios valstybės administracinių susitarimų dėl statybos darbų pobūdis; pažymi, kad 2016 m. Europolas gavo 1 500 000 EUR skubios paramos dotaciją iš Vidaus saugumo fondo tam, kad būtų galima išsiųsti ekspertus (pakviestuosius pareigūnus) į migrantų antplūdžio valdymo centrus siekiant atlikti antrinę saugumo kontrolę, ir kad išlaidos buvo audituotos ir įvertintos kaip atitinkančios reikalavimus pagal susitarimą dėl dotacijos;

4.  pažymi, kad 2016 m., po to, kai buvo priimtas sprendimas pavesti Europolui naujų užduočių, jo darbuotojų padaugėjo 12 proc., o biudžetas padidėjo 8,3 proc.; palankiai vertina aukštą įsipareigojimų asignavimų (99,8 proc.) ir mokėjimų asignavimų (91,0 proc.) panaudojimo lygį;

5.  pripažįsta, kad nuolat auga valstybių narių poreikis naudotis Europolo paslaugomis; šiomis aplinkybėmis apgailestauja, kad dėl turimų ribotų IRT išteklių buvo iš naujo nustatyti pagrindinių sistemų kūrimo prioritetai, vėluota įgyvendinti projektus ir reikėjo ieškoti papildomų galimybių pasinaudoti užsakomosiomis paslaugomis, o tai reiškia ir didesnę riziką;

6.  palankiai vertina tai, kad Europolas ėmėsi veiksmų laiku įgyvendinti vienintelę itin svarbią rekomendaciją ir daugelį iš dvidešimt šešių labai svarbių rekomendacijų, pateiktų vykdant vidaus auditus, per kuriuos tikrinta Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro valstybėms narėms suteikta operatyvinė parama, taip pat Europolo įdiegti vidaus kontrolės standartai; rekomenduoja teikti prioritetą jų įgyvendinimui; ragina Europolą imtis būtinų veiksmų ir įgyvendinti penkias rekomendacijas, kurios dar liko neįgyvendintos; teigiamai vertina 2017–2018 m. laikotarpio Europolo kovos su sukčiavimu strategijos priėmimą ir įgyvendinimą;

7.  pabrėžia, kad pagal naują Europolo teisinį pagrindą, patvirtinus lankstesnę ir modernesnę duomenų valdymo sistemą, numatytos papildomos priemonės, susijusios su biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai teikiama specialia informacija apie Europolo darbą, įskaitant neskelbtinus veiklos klausimus; palankiai vertina tai, kad Europolas aktyviai informuoja darbuotojus apie savo etikos dokumentų rinkinį, kurį sudaro atnaujinta Europolo elgesio kodekso redakcija, taip pat gairės visiems darbuotojams apie dovanų tvarkymo sąlygas, interesų konfliktų valdymą ir informavimo apie pažeidimą tvarką, nes tai suteikia papildomų Europolo veiklos apsaugos priemonių; atkreipia dėmesį į tai, kad Europolo darbuotojai Europolo intranete gali susipažinti su informavimo apie pažeidimą taisyklėmis; pripažįsta, kad Europolo valdyba priėmė savo narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles; palankiai vertina tai, kad Europolo interneto svetainėje neseniai baigtos skelbti Europolo valdybos narių interesų deklaracijos;

8.  palankiai vertina tai, kad paskelbta 2016 m. Europolo konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad, nepaisant ankstesnių rekomendacijų, Europolas dar nepaskelbė Audito Rūmų ataskaitos; dar kartą pabrėžia skaidrumo svarbą siekiant išsaugoti piliečių pasitikėjimą Sąjunga ir jos institucijomis.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

1.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 223.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 223.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(5)

OL L 135, 2016 5 24 p. 53.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 223.

(8)

OL C 417, 2017 12 6, p. 223.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(11)

OL L 135, 2016 5 24 p. 53.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 84, 2017 3 17, p. 172.

(14)

  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, 53 p.),

(15)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas