Procedūra : 2017/2169(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0109/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0109/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0162

ZIŅOJUMS     
PDF 721kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.454v02-00 A8-0109/2018

par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2169(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2169(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Policijas biroja 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu Nr. 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(4), un jo īpaši tā 43. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI(5), un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0109/2018),

1.  sniedz Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai izpilddirektoram apstiprinājumu par Eiropola 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2169(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Policijas biroja 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu Nr. 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(10), un jo īpaši tā 43. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI(11), un jo īpaši tās 60. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0109/2018),

1.  apstiprina Eiropola 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2169(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0109/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Policijas biroja (turpmāk „Eiropols”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tā 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 104 274 784, t. i., par 9,27 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā šā palielinājuma iemesls bija Eiropola jaunie un papildu pienākumi, kas paplašināja tā pilnvaras; tā kā Eiropola budžetu gandrīz pilnībā finansē no Savienības vispārējā budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Policijas biroja 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Eiropola gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija augsts, proti, 99,75 %, kas liecina par to, ka saistības bija uzņemtas savlaicīgi; ņem vērā, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 90,98 %, t. i., par 1,98 % augstāks nekā 2015. gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

2.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu to apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras II sadaļā (administratīvie izdevumi) tika pārnestas uz nākamo gadu, bija augsts, t. i., EUR 3 500 000 (39 %) salīdzinājumā ar EUR 4 200 000 (41 %) 2015. gadā; norāda, ka šie pārnesumi galvenokārt attiecās uz Eiropola centrālo biroju un ka attiecīgie rēķini no uzņēmējas valsts tika saņemti tikai 2017. gadā (EUR 2 000 000); norāda, ka Eiropols turpinās centienus nodrošināt efektīvu un pienācīgu budžeta izpildi, jo īpaši attiecībā uz pārnesumiem saistībā ar administratīvajiem izdevumiem; norāda, ka attiecībā uz darbiem, kas Eiropola centrālajā birojā tiek veikti mītnes valsts uzraudzībā, tai rīkojoties trešās personas statusā, ir paredzams, ka ar būvniecību saistītās izmaksas būs jāsedz arī turpmākajos finanšu gados; pieņem zināšanai, ka tas ir skaidrojams ar iedibināto administratīvo kārtību, kurai atbilstīgi Eiropols saņem atbilstošos rēķinus tikai pēc tam, kad mītnes valsts ir sazinājusies ar attiecīgajiem līgumslēdzējiem valsts līmenī;

3.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Eiropols tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

4.  konstatē, ka kopā tika veikti 48 pārvietojumi par kopējo summu gandrīz EUR 4 960 000 (4,9 % no budžeta); turklāt norāda, ka daži pārvietojumi bija nepieciešami, lai ņemtu vērā atšķirības starp budžeta plānošanu un izpildi ārkārtas situāciju dēļ konkrētās noziedzības jomās, piemēram, darbībām, kas saistītas ar karstajiem punktiem; norāda, ka pārvietojumi, kas tika veikti, lai uz laiku segtu dotāciju izdevumus kārtējā budžetā, jo dotāciju līgumā paredzētā priekšfinansējuma summa tika izmaksāta vēlu, pēc priekšfinansējuma saņemšanas tika anulēti;

Iepirkuma un personāla politika

5.  norāda, ka 2016. gada beigās Eiropols nodarbināja kopumā 655 darbiniekus, no kuriem 505 bija štatu sarakstā iekļautie darbinieki, 146 — līgumdarbinieki un 4 — vietējie darbinieki; turklāt norāda, ka to darbinieku skaits, kas nav Eiropola darbinieki (norīkotie valstu eksperti, sadarbības koordinatori un sadarbības biroju darbinieki, stažieri un darbuzņēmēji), bija 452; pieņem zināšanai, ka 2016. gadā Eiropols pieņēma darbā 145 jaunus darbiniekus (104 pagaidu darbiniekus un 41 līgumdarbinieku) un ka tajā pārtrauca darbu 86 darbinieki (64 pagaidu darbinieki un 22 līgumdarbinieki);

6.  pauž dziļu nožēlu par to, ka, ņemot vērā aizpildīto štata vietu kopskaitu 2016. gada 31. decembrī, dzimumu līdzsvars nav panākts, jo darbinieku vidū vīriešu skaits vairāk nekā divkārt pārsniedz sieviešu skaitu, t. i., 32,4 % sieviešu un 67,6 % vīriešu, turklāt vēl satraucošāk ir tas, ka sieviešu īpatsvars vecāko speciālistu /vecāko analītiķu vidū bija tikai 14 % un sieviešu īpatsvars vadītāju un līdzvērtīgu vai augstāku amatu vietās, kas ir vissliktākais rādītājs, bija tikai 6,1 % (divi darbinieki); aicina Eiropolu steidzami rīkoties aktīvāk šajā jomā un, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, ņemt vērā dzimumu līdzsvara jautājumu, kā arī nākamās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par 2017. gada beigās panākto šajā jomā;

7.  norāda, ka 2016. gada aprīlī Parlaments pieņēma budžeta grozījumu, kas paredzēja darbinieku skaita palielināšanu Eiropola Eiropas Terorisma apkarošanas centrā, palielinot budžetu par EUR 2 000 000 un paredzot papildu 35 štata vietas (25 pagaidu darbinieki, 5 līgumdarbinieki un 5 norīkotie valsts eksperti);

8.  ar gandarījumu norāda, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu īpatsvars Eiropolā 2016. gadā bija 1,2 % no kopējā darbdienu skaita; konstatē, ka labjutības pasākumos pavadīto dienu skaits 2016. gadā uz vienu darbinieku bija mazāk par vienu dienu; norāda, ka Eiropols nav minējis vairākus labjutības pasākumus, kas tika ieviesti 2016. gadā, kā pieprasīja Parlaments, taču ir ziņojis par medicīnas pakalpojumu izmaksām un saistītajām izmaksām uz vienu darbinieku; aicina Eiropolu sniegt pārskatu par slimības atvaļinājuma dienu skaitu;

9.  ar gandarījumu atzīmē, ka Eiropols kā daļu no politikas attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un psiholoģiskās un seksuālās uzmākšanās novēršanu ir izveidojis 10 konfidenciālo konsultantu tīklu; turklāt norāda, ka Eiropols rīkoja izpratnes veicināšanas pasākumus, savā iekštīklā sniedza standarta informāciju par aizskarošu izturēšanos un ieviesa programmu jaunajiem darbiniekiem, kas ietver informāciju par veselību un labjutību un skaidrojumu par politiku attiecībā uz aizskarošu izturēšanos un konfidenciālo konsultantu tīklu;

10.  konstatē, ka 2016. gadā saistībā ar aizskarošu izturēšanos tika uzsākta viena neoficiāla un viena oficiāla procedūra (lūgums pēc palīdzības); norāda, ka saistībā ar minēto vienu oficiālo procedūru tika uzsākta administratīva / iekšējā izmeklēšana, kurā neapstiprinājās aizskaroša izturēšanās; konstatē, ka līdz ar to neviena lieta netika iesniegta izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā;

11.  norāda, ka Eiropols izmanto dienesta automašīnas, bet nepieļauj to privātu lietošanu;

Iekšējā kontrole

12.  konstatē, ka 2016. gadā Eiropola riska pārvaldības pasākumos uzmanība tika pievērsta Revīzijas palātas noteiktajām revīzijas prasībām, jo īpaši gada pārskatiem, deleģēšanas nolīgumam un Eiropola pensiju fonda darbības slēgšanai; turklāt norāda, ka riska pārvaldības pasākumi ietvēra arī to risku uzraudzību, kas ietekmē 2016. gada darba programmai izvirzītos pamatdarbības mērķus, jo īpaši saistībā ar jauno uzdevumu veikt sekundārās drošības pārbaudes uz vietas un Eiropola analīzes sistēmas galīgo ieviešanu, uzticot to Eiropola darbiniekiem; atzīmē, ka līdz 2016. gada beigām Eiropola korporatīvā riska reģistrs ietvēra 16 augsta līmeņa vai ārkārtīgi būtiskus riskus, proti, četrus papildu korporatīvos riskus salīdzinājumā ar stāvokli 2015. gada beigās;

13.  norāda, ka iekšējās revīzijas funkcija veica pārbaudi par to, kā Eiropolā 2016. gada pirmajā pusgadā tika īstenoti iekšējās kontroles standarti; norāda, ka Eiropols izstrādāja rīcības plānu, lai līdz 2016. gada beigām īstenotu 15 no 40 ieteikumiem, un ka 20 no šiem ieteikumiem bija novērtēti kā “ļoti svarīgi” un viens — kā „ārkārtīgi būtisks”, proti, ieteikums saistībā ar krāpšanas apkarošanas stratēģijas pieņemšanu, ko valde apstiprināja 2017. gada 31. janvārī;

Iekšējā revīzija

14.  norāda, ka 2016. gadā tika īstenoti 83 % no visiem revīzijas ieteikumiem, ko kā ārkārtīgi būtiskus vai ļoti svarīgus ieteikumus bija sniegusi Revīzijas palāta, Iekšējās revīzijas dienests (IAS), Eiropola Apvienotā uzraudzības iestāde, Komisijas Datu aizsardzības inspektors un iekšējās revīzijas funkcija, un tas veidoja 12 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2015. gadu;

15.  norāda, ka 2016. gada oktobrī IAS veica revīziju par iepirkumu, kuras sakarā revīzijas ziņojuma projekts 2016. gada beigās vēl nebija pabeigts; aicina Eiropolu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs revīzijas rezultātiem;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

16.  norāda, ka valde 2017. gada 1. maijā pieņēma noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā uz valdes locekļiem, tostarp saistībā ar viņu interešu deklarācijām; ar nožēlu norāda, ka Eiropola pieeja ir bijusi paziņot, ka interešu konfliktu nav; ar bažām norāda, ka valdes locekļi turpināja publiskot deklarācijas par interešu konflikta neesamību; aicina Eiropola valdes locekļus publiskot savas interešu deklarācijas, nevis deklarācijas par interešu konflikta neesamību, un uzskaitīt tajās dalību visās citās organizācijās; uzsver, ka interešu konflikta neesamības noteikšana nav pašu valdes locekļu ziņā; norāda, ka valdes locekļi un locekļu aizstājēji tika aicināti līdz 2017. gada 15. decembrim aizpildīt, parakstīt un iesniegt savas interešu deklarācijas kopā ar CV publicēšanai Eiropola tīmekļa vietnē; atzinīgi vērtē valdes locekļu CV publicēšanu Eiropola tīmekļa vietnē; aicina Eiropolu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to, vai valdes locekļi noteiktajā termiņā ir publiskojuši savas interešu deklarācijas;

17.  konstatē, ka Eiropols 2016. gadā saņēma 107 pieteikumus par piekļuvi dokumentiem (saistībā ar 138 dokumentiem) un ka tas piešķīra pilnīgu piekļuvi 39 dokumentiem, daļēju piekļuvi 20 dokumentiem un atteica piekļuvi 79 dokumentiem; aicina Eiropolu minēto pieteikumu izskatīšanā būt pēc iespējas atvērtam, paturot prātā juridiskos ierobežojumus, bet vienlaikus arī pienākumu nodrošināt atklātību un pārredzamību;

18.  konstatē, ka Eiropols 2017. gada oktobrī sāka jaunu ētikas kampaņu, lai informētu visus Eiropola darbiniekus un norīkotos valstu ekspertus par Eiropola rīcības kodeksa un pamatnostādņu dokumentu par dāvanām, interešu konfliktiem un trauksmes celšanu atjauninātajām versijām; ar gandarījumu norāda, ka pamatnostādnēs par trauksmes celšanu ir uzsvērts, ka Eiropols apņemas aizsargāt trauksmes cēlēju identitāti; atzinīgi vērtē vadlīniju par trauksmes celšanas noteikumiem publicēšanu Eiropola tīmekļa vietnē; aicina Eiropolu sniegt informāciju par trauksmes celšanas gadījumiem 2016. gadā, ja tādi ir bijuši, un par to, kā tie tika izskatīti;

19.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga struktūra informācijas izpaušanai, padomu došanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, un vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

20.  atzinīgi vērtē to, ka valde ir pieņēmusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju 2017.–2018. gadam;

Galvenie sasniegumi

21.  atzinīgi vērtē Eiropola norādītos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

–  Eiropas Terorisma apkarošanas centra un Eiropas Migrantu kontrabandas apkarošanas centra izveide, tostarp personāla izvietošana uz vietas, lai līdz 2016. gada beigām veiktu vairāk nekā 4800 sekundārās drošības pārbaudes migrācijas karstajos punktos; norāda, ka Eiropols atbalstīja vairāk nekā 270 pretterorisma pasākumu, kas nozīmē vairāk nekā divkāršu pieaugumu salīdzinājumā ar visu 2016. gadu (127 pretterorisma operācijas 2016. gadā);

–  inovatīvu izmeklēšanas atbalsta instrumentu ieviešana: Eiropas meklētāko personu tīmekļa vietnē, kura izveidota 2016. gadā, no 2017. gada novembra publicēta informācija par 115 meklētajām personām, veikta 41 īpaši meklētas personas aizturēšana, tostarp 13 aizturēšanas saistībā ar tīmekļa vietnes atklāšanu; norāda, ka Eiropola Kibernoziedzības apkarošanas centrs (EC3) sāka izmantot jaunu attēla un video analīzes risinājumu, lai jo īpaši veicinātu to bērnu identifikāciju, kas cietuši no seksuālas vardarbības, tostarp 2017. gadā Eiropols sniedza atbalstu 38 unikālām operācijām, kas vērstas pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē;

–  Regulas (ES) 2016/794(14) pieņemšana 2016. gada maijā, to piemērojot no 2017. gada 1. maija, ar mērķi ieviest stingrāku kārtību attiecībā uz Parlamenta veikto uzraudzību un labāka operatīvā atbalsta pilnvaras;

Citi komentāri

22.  ar gandarījumu norāda, ka Eurojust sadarbībā ar Eiropolu ir apstiprinājis kombinētu pieeju ISO14001 vides vadības sistēmas sertifikāta saņemšanai; norāda, ka Eiropols ir ieviesis vairākus pasākumus, lai nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvu un videi draudzīgu darbavietu un turpinātu samazināt vai kompensēt CO2 emisijas;

23.  ar gandarījumu norāda, ka Eiropols turpināja sadarboties ar vairākiem starptautiskajiem partneriem, kā arī citām Savienības aģentūrām un iestādēm un ka, jo īpaši ņemot vērā migrācijas krīzi, Eiropols turpināja stiprināt sadarbību ar Frontex;

24.  pēc iepazīšanās ar Eiropola atbildi konstatē, ka pastāv būtiski finanšu un darbības riski saistībā ar Brexit; aicina Eiropolu turpināt aktīvi darboties, identificējot un novēršot minētos riskus, un pilnībā informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par Brexit ietekmi uz Eiropola darbu nākotnē, kā arī saistībā ar Brexit sarunām cieši sadarboties ar Komisiju, lai Eiropols būtu pietiekami gatavs pēc iespējas lielākā mērā mazināt jebkādu iespējamo negatīvo ietekmi uz darbību vai finansēm;

25.  pauž nožēlu par to, ka Eiropola 2016.–2017. gada novērtējums tā tīmekļa vietnē tika publicēts tikai 2018. gada 23. janvārī, t. i., piecas dienas pēc termiņa, kas bija noteikts grozījumu iesniegšanai attiecībā uz Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu par budžeta izpildes apstiprināšanu; aicina Eiropolu gada novērtējumus pirms turpmākajām budžeta apstiprināšanas procedūrām publicēt savlaicīgi, lai budžeta izpildes apstiprinātājiestāde varētu veikt savu darbu, būdama pilnībā informēta;

26.  norāda uz aizvien pieaugošo Eiropola pakalpojumu pieprasījumu dalībvalstīs; šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka ierobežotie IKT resursi ir likuši pārvērtēt prioritātes attiecībā uz pamatsistēmu izstrādes pasākumiem, ir izraisījuši projektu aizkavēšanos un likuši arī sīkāk iepazīties ar iespējām vēl vairāk piesaistīt ārpakalpojumus, kas neizbēgami rada paaugstinātu risku;

o

o o

27.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(15).

7.2.2018

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2169(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Kostas Chrysogonos

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž nožēlu par to, ka Eiropola 2016.–2017. gada novērtējums tika publicēts tā tīmekļa vietnē tikai 2018. gada 23. janvārī, t. i., piecas dienas pēc termiņa, kas noteikts grozījumu iesniegšanai šim ziņojumam; aicina Eiropolu gada novērtējumus pirms turpmākajām budžeta apstiprināšanas procedūrām publicēt savlaicīgi, lai budžeta izpildes apstiprinātājiestāde varētu veikt savu darbu, būdama pilnībā informēta;

2.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka Eiropola gada pārskati patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī un ka tā darījumi ir likumīgi un pareizi;

3.  norāda, ka II sadaļā (“Administratīvie izdevumi”) to pārnesto apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija salīdzinoši augsts — EUR 3 500 000 jeb 39 %; atzīst, ka to nosaka administratīvā vienošanās starp Eiropolu un tā uzņēmējvalsti attiecībā uz ēkās veicamajiem darbiem; norāda, ka Eiropols 2016. gadā saņēma Iekšējās drošības fonda ārkārtas palīdzības dotāciju EUR 1 500 000 apmērā ar mērķi karstajos punktos izvietot ekspertus (pieaicinātās amatpersonas), kuri veiktu sekundāras drošības pārbaudes, un attiecīgie izdevumi tika revidēti un novērtēti kā atbilstīgi dotāciju nolīgumam;

4.  norāda, ka pēc lēmuma uzticēt Eiropolam jaunus uzdevumus tā darbinieku skaits 2016. gadā tika palielināts par 12 %, bet budžets — par 8,3 %; atzinīgi vērtē saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju augsto izlietojuma līmeni (attiecīgi 99,8 % un 91,0 %);

5.  atzīst, ka aizvien pieaug Eiropola pakalpojumu pieprasījums dalībvalstīs; šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka ierobežotie IKT resursi ir likuši pārvērtēt prioritātes attiecībā uz pamatsistēmu izstrādes pasākumiem, ir izraisījuši projektu aizkavēšanos un likuši arī sīkāk iepazīties ar iespējām vēl vairāk piesaistīt ārpakalpojumus, kas neizbēgami rada paaugstinātu risku;

6.  atzinīgi vērtē darbības, ko Eiropols īstenojis, lai savlaicīgi veiktu pasākumus saistībā ar vienīgo ārkārtīgi būtisko ieteikumu un lielāko daļu no divdesmit sešiem ļoti svarīgajiem ieteikumiem, kuri tika formulēti iekšējā revīzijā par operatīvo atbalstu, ko dalībvalstīm nodrošina Eiropas Kibernoziedzības apkarošanas centrs, kā arī iekšējā revīzijā par to, kā Eiropols īsteno iekšējās kontroles standartus; iesaka noteikt prioritātes to īstenošanā; aicina Eiropolu veikt nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu atlikušos piecus ieteikumus, kuri vēl nav ieviesti; atzinīgi vērtē Eiropola 2017.–2018. gadam paredzētās krāpšanas apkarošanas stratēģijas pieņemšanu un īstenošanu;

7.  uzsver, ka Eiropola jaunais tiesiskais regulējums paredz papildu pasākumus, t. i., sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei īpašu informāciju par tā darbu, tostarp par slepeniem operatīvās darbības jautājumiem, pieņemot elastīgāku un modernāku datu pārvaldības sistēmu; atzinīgi vērtē Eiropola darbinieku proaktīvo informēšanu par Eiropola ētikas pasākumu kopumu, kurš ietver Eiropola rīcības kodeksa atjauninātu versiju, kā arī visiem darbiniekiem paredzētas vadlīnijas attiecībā uz dāvinājumiem, interešu konfliktu pārvaldību un trauksmes celšanas mehānismiem, kas sniedz papildu garantijas Eiropola darbībai; norāda, ka noteikumi par trauksmes celšanu Eiropola darbiniekiem ir pieejami Eiropola iekštīklā; konstatē, ka ir pieņemti Eiropola valdes noteikumi par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību attiecībā uz valdes locekļiem; atzinīgi vērtē to, ka nesen ir pabeigta Eiropola valdes locekļu interešu deklarāciju publicēšana Eiropola tīmekļa vietnē;

8.  atzinīgi vērtē Eiropola 2016. gada konsolidētā darbības pārskata publicēšanu; tomēr pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz iepriekšējiem ieteikumiem, Eiropols joprojām nav publicējis Revīzijas palātas ziņojumu; atkārtoti norāda, ka pārredzamībai ir liela nozīme, lai saglabātu iedzīvotāju uzticēšanos Savienībai un tās iestādēm.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

1.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 223. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 223. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(5)

OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 223. lpp.

(8)

OV C 417, 6.12.2017., 223. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(11)

OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 84, 17.3.2017., 172. lpp.

(14)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

(15)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. aprīlisJuridisks paziņojums