Procedura : 2017/2169(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0109/2018

Teksty złożone :

A8-0109/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0162

SPRAWOZDANIE     
PDF 716kWORD 65k
26.3.2018
PE 613.454v02-00 A8-0109/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016

(2017/2169(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016

(2017/2169(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(4), w szczególności jej art. 43,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW(5), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0109/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania absolutorium z wykonania budżetu Europolu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016

(2017/2169(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(10), w szczególności jej art. 43,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW(11), w szczególności jego art. 60,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0109/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europolu za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016

(2017/2169(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0109/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez poprawę przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(13) ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Policji (Europol) na rok budżetowy 2016 wyniósł 104 274 784 EUR, co stanowi wzrost o 9,27 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że wzrost ten był wynikiem powierzenia nowych lub dodatkowych zadań stanowiących rozszerzenie mandatu Europolu; mając na uwadze, że niemal cały budżet Europolu pochodzi z budżetu ogólnego Unii;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Policji za rok budżetowy 2016 („sprawozdanie Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Europolu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  z zadowoleniem zauważa, że działania związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 zaowocowały osiągnięciem wysokiego wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,75 %, co wskazuje, że zobowiązania zaciągano w sposób terminowy; zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 90,98 %, co oznacza wzrost o 1,98 % w porównaniu z rokiem 2015;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału kwota przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, w tytule II (wydatki administracyjne) była wysoka i wyniosła 3 500 000 EUR (39 %) w porównaniu do 2015 r., kiedy to kwota ta wynosiła 4 200 000 EUR (41 %); zauważa, że przeniesienia te były głównie związane z wydatkami na siedziby Europolu, za które faktury zostały wystawione przez państwo przyjmujące dopiero w 2017 r. (2 000 000 EUR); zauważa, że Europol będzie nadal dążyć do zapewnienia skutecznego i zgodnego z przepisami wykonania budżetu, w szczególności w zakresie przeniesień dotyczących wydatków administracyjnych; zauważa, że z uwagi na fakt, iż prace dotyczące siedziby Europolu prowadzone są pod zwierzchnictwem państwa przyjmującego jako strony zewnętrznej, można spodziewać się, że rozliczanie kosztów związanych z budynkami w przyszłości również rozłoży się na kilka lat budżetowych; zauważa, że wynika to z charakterystycznej struktury administracyjnej, zgodnie z którą Europol otrzymuje odpowiednie faktury po nawiązaniu przez państwo przyjmujące współpracy z wykonawcami na szczeblu krajowym;

3.  zauważa, że często przeniesienia mogą być w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem przez Europol i przedstawiane Trybunałowi;

Przesunięcia

4.  zauważa, że łącznie dokonano 48 przesunięć na łączną kwotę prawie 4 960 000 EUR (4,9 % budżetu); zauważa ponadto, że niektóre przesunięcia były konieczne w celu uwzględnienia różnic między planowaniem a wykonaniem budżetu wskutek pilnych sytuacji w niektórych obszarach przestępczości, na przykład w odniesieniu do działań związanych z „hotspotami”; zauważa, że przeniesienia dokonane w celu czasowego pokrycia wydatków na dotacje w zwykłym budżecie z powodu opóźnienia w wypłacie zaliczki z tytułu umowy o dotację zostały wpłacone z powrotem po otrzymaniu zaliczki;

Zamówienia publiczne i polityka kadrowa

5.  zwraca uwagę, że pod koniec 2016 r. całkowita liczba pracowników zatrudnionych przez Europol wynosiła 655, z czego 505 osób to pracownicy stali figurujący w planie zatrudnienia, 146 – pracownicy kontraktowi, zaś 4 – personel miejscowy; zauważa ponadto, że liczba pracowników niezatrudnianych bezpośrednio przez Europol (oddelegowani eksperci krajowi, urzędnicy łącznikowi oraz pracownicy biur łącznikowych, stażyści i wykonawcy) wynosiła 452; zauważa, że w 2016 r. Europol zatrudnił 145 nowych pracowników (104 pracowników zatrudnionych na czas określony i 41 pracowników kontraktowych), zaś 86 pracowników opuściło Europol (64 pracowników zatrudnionych na czas określony i 22 pracowników kontraktowych);

6.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu faktu, że biorąc pod uwagę ogólną liczbę stanowisk obsadzonych na dzień 31 grudnia 2016 r., nie osiągnięto równowagi płci, ponieważ stosunek kobiet do mężczyzn wynosi ponad dwa do jednego - 32,4 % kobiet do 67,6 % mężczyzn, oraz że – co jest jeszcze bardziej alarmujące – personel żeński na wyższych stanowiskach specjalistycznych / analitycznych stanowił jedynie 14 %, a ponadto odsetek kobiet na stanowiskach kierowników operacyjnych i na równorzędnych lub wyższych stanowiskach odnotował najniższy ze wszystkich odsetek i wyniósł zaledwie 6,1 % (dwie osoby); wzywa Europol, aby wykazał się większą proaktywnością i przy rekrutacji nowych pracowników w trybie pilnym uwzględnił kwestię równowagi płci i poinformował organ udzielający absolutorium w toku kolejnej procedury udzielania absolutorium o postępach osiągniętych na koniec 2017 r.;

7.  zauważa, że w kwietniu 2016 r. Parlament przyjął budżet korygujący, którego wynikiem jest podniesienie poziomu zatrudnienia w Europejskim Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu Europolu poprzez zwiększenie budżetu o 2 000 000 EUR oraz dodanie 35 nowych stanowisk (25 pracowników zatrudnionych na czas określony, 5 pracowników kontraktowych i 5 oddelegowanych ekspertów krajowych);

8.  zauważa z zadowoleniem, że w 2016 r. pracownicy Europolu spędzili średnio jedynie 1,2 % dni roboczych na zwolnieniu chorobowym; zauważa, że w 2016 r. na działania na rzecz dobrostanu pracowników poświęcono w przeliczeniu na każdego członka personelu mniej niż jeden dzień; zauważa, że Europol nie wymienił z nazwy różnych działań służących zapewnieniu dobrego samopoczucia, które podjęto w 2016 r., o co wnosił Parlament, lecz poinformował o kosztach świadczenia opieki zdrowotnej na jednego pracownika i kosztach pokrewnych; wzywa Europol do przedstawienia przeglądu zwolnień chorobowych liczonych w dniach;

9.  z zadowoleniem zauważa, że Europol utworzył sieć 10 zaufanych doradców jako element polityki ochrony godności osoby i zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu; zauważa ponadto, że Europol zorganizował sesje informacyjne, zamieścił na swojej stronie intranetowej standardowe informacje na temat molestowania, a także wprowadził program dla nowych pracowników, obejmujący prezentację na temat zdrowia i dobrego samopoczucia, podczas której wyjaśniono politykę wobec molestowania i sieć zaufanych doradców;

10.  zauważa, że w 2016 r. wszczęto jedną nieformalną i jedną formalną procedurę (wniosek o pomoc) dotyczącą molestowania; zauważa, że jedna formalna procedura doprowadziła do wszczęcia dochodzenia administracyjnego / wewnętrznego, które nie potwierdziło faktu molestowania; stwierdza, że w związku z tym nie wniesiono żadnej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

11.  zauważa, że Europol korzysta z pojazdów służbowych, ale nie zezwala na ich prywatne wykorzystywanie;

Kontrole wewnętrzne

12.  zauważa, że w 2016 r. działania w zakresie zarządzania ryzykiem w Europolu koncentrowały się na spełnianiu wymogów kontroli wskazanych przez Trybunał, w szczególności na rocznym sprawozdaniu finansowym, umowie o delegowaniu zadań oraz zamknięciu Funduszu Emerytalnego Europolu; zauważa ponadto, że działania związane z ryzykiem obejmowały również monitorowanie ryzyka związanego z głównymi celami działalności ustalonymi dla programu prac na 2016 r., w szczególności w odniesieniu do nowego zadania polegającego na rozmieszczaniu placówek na miejscu do celów wtórnych kontroli bezpieczeństwa oraz zapewnienia ostatecznego rozmieszczenia systemu analitycznego Europolu; zauważa, że pod koniec 2016 r. dziennik ryzyka wewnętrznego Europolu zawierał 16 wysokich lub krytycznych zagrożeń, co stanowi 4 dodatkowe zagrożenia wewnętrzne w porównaniu ze statusem odnotowanym pod koniec roku 2015;

13.  zauważa, że funkcja audytu wewnętrznego dokonała przeglądu wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej w Europolu w pierwszym półroczu 2016 r.; odnotowuje, że Europol przygotował plan działania mający na celu realizację 15 z 40 zaleceń do końca 2016 r. oraz że spośród tych zaleceń 20 zostało sklasyfikowanych jako „bardzo ważne”, a jedno uznano za „krytyczne” – a mianowicie zalecenie dotyczące przyjęcia strategii zwalczania nadużyć finansowych, która została zatwierdzona przez zarząd w dniu 31 stycznia 2017 r.;

Audyt wewnętrzny

14.  zauważa, że w 2016 r. zajęto się 83 % wszystkich zaleceń Trybunału, Służby Audytu Wewnętrznego, wspólnego organu nadzorczego Europolu, inspektora ochrony danych Komisji oraz funkcji audytu wewnętrznego sklasyfikowanych jako krytyczne lub bardzo ważne, co stanowi wzrost o 12 % w porównaniu z rokiem 2015;

15.  zauważa, że w październiku 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt dotyczący zamówień publicznych, a dotyczący go projekt sprawozdania nie był opublikowany pod koniec 2016 r.; wzywa Europol do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tego audytu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

16.  zauważa, że w dniu 1 maja 2017 r. zarząd przyjął w stosunku do swoich członków zasady zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, które odnoszą się też do oświadczeń o braku konfliktu interesów; z ubolewaniem zauważa, że podejście Europolu polegało na stwierdzeniu, że konflikty interesów nie mają miejsca; z zaniepokojeniem zauważa, że członkowie zarządu nadal publikują deklaracje o braku konfliktów interesów; wzywa członków zarządu do opublikowania deklaracji interesów zamiast deklaracji o braku konfliktów interesów oraz do wymienienia w niej członkostwa w innych organizacjach; podkreśla, że to nie członkowie zarządu mają deklarować, iż nie mają żadnych konfliktów interesów; zauważa, że członkowie zarządu i zastępcy członków zarządu zostali wezwani do uzupełnienia, podpisania i przedłożenia swoich deklaracji interesów wraz z życiorysami do dnia 15 grudnia 2017 r. w celu ich późniejszej publikacji na stronie internetowej Europolu; z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie życiorysów członków zarządu na stronie internetowej Europolu; wzywa Europol do poinformowania organu udzielającego absolutorium, czy członkowie zarządu rzeczywiście opublikowali deklaracje interesów w wyznaczonym terminie;

17.  zauważa, że w 2016 r. Europol otrzymał 107 wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów (odnośnie do 138 dokumentów) i że Europol udzielił pełnego dostępu do 39 dokumentów i częściowego dostępu do 20 dokumentów, zaś odmówił dostępu do 79 dokumentów; wzywa Europol do możliwie jak największej otwartości przy rozpatrywaniu tych wniosków, biorąc pod uwagę ograniczenia prawne, ale także obowiązek jawności i przejrzystości;

18.  zauważa, że w październiku 2017 r. Europol rozpoczął dodatkową kampanię informacyjną na temat pakietu dotyczącego etyki, mającą na celu przybliżenie wszystkim pracownikom Europolu i oddelegowanym ekspertom krajowym zaktualizowanych wersji kodeksu postępowania Europolu oraz dokumentacji zawierającej wytyczne dotyczące postępowania z prezentami, konfliktów interesów i zgłaszania nieprawidłowości; zauważa z zadowoleniem, że w wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości podkreśla się fakt, iż Europol zobowiązuje się do ochrony tożsamości demaskatorów; z zadowoleniem przyjmuje publikację wytycznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości na stronie internetowej Europolu; zwraca się do Europolu o dostarczenie szczegółowych informacji o przypadkach zgłaszania nieprawidłowości w 2016 r. (o ile takie wystąpiły) oraz o tym, jakie zastosowano w tych przypadkach postępowanie;

19.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, dysponującego wystarczającymi środkami budżetowymi, aby pomóc demaskatorom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, a jednocześnie zachować poufność oraz zapewnić konieczne wsparcie i doradztwo;

20.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez zarząd strategii zwalczania nadużyć finansowych na lata 2017–2018;

Główne osiągnięcia

21.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Europol w 2016 r., a mianowicie:

–  utworzenie Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu i Europejskiego Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów, w tym rozmieszczenie na miejscu personelu, który do końca 2016 r. miał przeprowadzić ponad 4800 dodatkowych kontroli bezpieczeństwa w punktach szybkiej rejestracji migrantów; zauważa, że Europol wsparł ponad 270 operacji antyterrorystycznych, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z całym rokiem 2016 (127 operacji antyterrorystycznych w 2016 r.);

–  zapoczątkowanie innowacyjnych narzędzi wspierania dochodzeń: uruchomienie w 2016 r. strony internetowej „Europe’s Most Wanted Fugitives” [Najbardziej poszukiwani zbiedzy w Europie]: do listopada 2017 r. opublikowano informacje o 115 zbiegach i dokonano 41 aresztowań znanych zbiegów, w tym 13 dzięki uruchomieniu strony internetowej; zwraca uwagę, że Europejskie Centrum Walki z Cyberprzestępczością (EC3) wprowadziło nowe rozwiązanie w zakresie analizy obrazu i nagrań wideo, aby w szczególności ułatwić identyfikację dzieci będących ofiarami wykorzystywania seksualnego, przy czym w 2017 r. Europol udzielił wsparcia 38 operacjom przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w internecie;

–  przyjęcie w maju 2016 r. rozporządzenia (UE) nr 2016/794(14), mającego zastosowanie od dnia 1 maja 2017 r., w celu wprowadzenia wzmocnionych ustaleń dotyczących nadzoru Parlamentu oraz udoskonalonego mandatu w zakresie wsparcia operacyjnego;

Inne uwagi

22.  z zadowoleniem zauważa, że we współpracy z Eurojustem Europol sformalizował wspólne podejście do certyfikacji ISO14001/EMS; zauważa, że Europol wprowadził liczne środki mające na celu zapewnienie opłacalnego i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy oraz dalsze ograniczenie lub zrównoważenie emisji CO2;

23.  zauważa z zadowoleniem, że Europol nadal współpracuje z wieloma partnerami międzynarodowymi oraz innymi agencjami i organami Unii, a w szczególności, w świetle kryzysu migracyjnego, Europol pogłębił współpracę z Fronteksem;

24.  zauważa, że według Europolu brexit wiąże się ze znacznym ryzykiem finansowym i operacyjnym; wzywa Europol do utrzymania proaktywnego podejścia do stwierdzania takiego ryzyka i radzenia sobie z nim oraz do pełnego informowania organu udzielającego absolutorium o przyszłym wpływie brexitu na Europol i do ścisłej współpracy z Komisją w zakresie negocjacji w sprawie brexitu, aby być wystarczająco dobrze przygotowanym i zminimalizować ewentualne negatywne skutki operacyjne lub finansowe;

25.  ubolewa, że przegląd Europolu za okres 2016–2017 opublikowano na stronie internetowej Europolu dopiero w dniu 23 stycznia 2018 r., czyli pięć dni po upływie terminu składania poprawek do sprawozdania parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie absolutorium; wzywa Europol do terminowego publikowania rocznych przeglądów w ramach przyszłych procedur udzielania absolutorium, tak aby umożliwić organowi udzielającemu absolutorium wykonywanie jego zadań w oparciu o wszystkie dostępne informacje;

26.  zauważa coraz większe zapotrzebowanie państw członkowskich na usługi Europolu; ubolewa w związku z tym, że z powodu ograniczonych zasobów w obszarze ICT doszło do zmiany priorytetów dotyczących działań rozwojowych w zakresie głównych systemów, opóźnień w realizacji projektów oraz do badania dalszych możliwości outsourcingu, który wiąże się z większym ryzykiem;

o

o o

27.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2018 r.(15) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

7.2.2018

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016

(2017/2169(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  ubolewa, że przegląd Europolu obejmujący lata 2016–2017 opublikowano na stronie internetowej Europolu dopiero w dniu 23 stycznia 2018 r., czyli pięć dni po upływie terminu składania poprawek do niniejszego sprawozdania; wzywa Europol do terminowego publikowania rocznych przeglądów w ramach przyszłych procedur udzielania absolutorium, tak aby umożliwić organowi udzielającemu absolutorium wykonywanie jego zadań w oparciu o wszystkie dostępne informacje;

2.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, w których stwierdzono, że roczne sprawozdanie finansowe Europolu rzetelnie przedstawia jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz że jego transakcje są legalne i prawidłowe;

3.  odnotowuje stosunkowo wysoki (3 500 000 EUR, tj. 39 %) poziom przeniesień środków w tytule II (wydatki administracyjne), na które zaciągnięto zobowiązania; uznaje, że wynika to ze specyfiki ustaleń administracyjnych między Europolem a państwem przyjmującym w sprawie robót budowlanych; zauważa, że w 2016 r. Europol otrzymał z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotację na pomoc nadzwyczajną w wysokości 1 500 000 EUR w celu oddelegowania ekspertów (zaproszonych funkcjonariuszy) do hotspotów, by przeprowadzić dodatkowe kontrole bezpieczeństwa; wydatki skontrolowano i uznano za kwalifikowalne zgodnie z umową o udzielenie dotacji;

4.  odnotowuje wzrost liczby pracowników o 12 % i budżetu Europolu o 8,3 % w 2016 r. w następstwie decyzji o powierzeniu Europolowi nowych zadań; z zadowoleniem przyjmuje wysoki wskaźnik wykonania środków na zobowiązania (99,8 %) i środków na płatności (91,0 %);

5.  odnotowuje coraz większe zapotrzebowanie państw członkowskich na usługi Europolu; ubolewa w związku z tym, że z powodu ograniczonych zasobów w obszarze ICT doszło do zmiany priorytetów dotyczących działań rozwojowych w zakresie głównych systemów, opóźnień w realizacji projektów oraz do badania dalszych możliwości outsourcingu, który wiąże się z większym ryzykiem;

6.  z zadowoleniem przyjmuje kroki podejmowane przez Europol, by w odpowiednim czasie zastosować się do jednego zalecenia określonego jako „krytyczne” oraz do większości z 26 zaleceń określonych jako „bardzo ważne” w ramach kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w odniesieniu do wsparcia operacyjnego udzielanego państwom członkowskim przez Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, a także w odniesieniu do wdrażania przez Europol standardów kontroli wewnętrznej; zaleca priorytetowe podejście do tej kwestii; apeluje do Europolu o podjęcie niezbędnych działań, aby wdrożyć pięć pozostałych niewdrożonych zaleceń; wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia i wdrożenia przez Europol strategii zwalczania nadużyć finansowych na lata 2017–2018;

7.  podkreśla, że nowe ramy prawne Europolu przewidują dodatkowe środki, jeśli chodzi o przekazywanie organowi udzielającemu absolutorium konkretnych informacji na temat pracy Europolu, w tym dotyczących newralgicznych kwestii operacyjnych, gdyż przyjęto elastyczniejszy i bardziej nowoczesny system zarządzania danymi; wyraża zadowolenie z powodu proaktywnych działań komunikacyjnych, podejmowanych przez Europol w stosunku do własnych pracowników w celu informowania ich o pakiecie dotyczącym etyki, który składa się z aktualnej wersji obowiązującego w Europolu kodeksu postępowania oraz z wytycznych dla wszystkich pracowników, dotyczących warunków przyjmowania darowizn, zarządzania konfliktami interesów oraz zasad informowania o nieprawidłowościach, co stanowi dodatkową gwarancję należytego funkcjonowania Europolu; zauważa, że pracownicy Europolu mają dostęp do zasad informowania o nieprawidłowościach za pośrednictwem strony intranetowej; dostrzega przyjęcie przez Europol zasad zarządu dotyczących zapobiegania konfliktom interesów wśród jego członków i zarządzania takimi konfliktami; z zadowoleniem przyjmuje niedawną publikację deklaracji interesów członków zarządu Europolu na jego stronie internetowej;

8.  z zadowoleniem przyjmuje publikację rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności Europolu za rok 2016; wyraża jednak ubolewanie, że mimo wcześniejszych zaleceń Europol wciąż nie opublikował sprawozdania Trybunału Obrachunkowego; ponownie podkreśla znaczenie przejrzystości w trosce o zaufanie obywateli do Unii i jej instytucji.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

1.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 223.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 223.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(5)

Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 223.

(8)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 223.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(11)

Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dz.U. C 84 z 17.3.2017, s. 172.

(14)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

(15)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018Informacja prawna