Postup : 2017/2169(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0109/2018

Predkladané texty :

A8-0109/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0162

SPRÁVA     
PDF 576kWORD 66k
26.3.2018
PE 613.454v02-00 A8-0109/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016

(2017/2169(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016

(2017/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(4), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV(5), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0109/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016

(2017/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(8), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(10), a najmä na jeho článok 43,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV(11), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0109/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Europolu za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016

(2017/2169(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0109/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(13) bol konečný rozpočet Európskeho policajného úradu (ďalej len „Europol“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 104 274 784 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 9,27 %; keďže zvýšenie bolo spôsobené novými alebo dodatočnými úlohami, ktorými sa rozšíril mandát Europolu; keďže takmer celý rozpočet Europolu pochádza zo všeobecného rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2016 (správa Dvora audítorov) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,75 %, čo znamená, že záväzky boli prijaté včas; berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 90,98 %, čo je v porovnaní s rokom 2015 nárast o 1,98 %;

Záväzky a prenosy

2.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov boli v hlave II (administratívne výdavky) prenesené viazané rozpočtové prostriedky vo výške 3 500 000 EUR (39 %), pričom v roku 2015 to bolo 4 200 000 EUR (41 %); konštatuje, že tieto prenosy sa týkali najmä ústredia Europolu a hostiteľský štát ich fakturoval až v roku 2017 (2 000 000 EUR); berie na vedomie, že Europol bude pokračovať vo svojom úsilí o zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu v súlade s predpismi, najmä pokiaľ ide o prenosy týkajúce sa administratívnych výdavkov; keďže činnosť týkajúca sa ústredia Europolu sa vykonáva v právomoci hostiteľského štátu ako externej strany, predpokladá sa, že správa nákladov súvisiacich s budovou sa rozdelí na rozpočtové roky aj v budúcnosti. konštatuje, že to súvisí s existujúcim administratívnym postupom, podľa ktorého Europol dostáva príslušné faktúry až potom ako sa hostiteľský štát spojil s príslušnými dodávateľmi na vnútroštátnej úrovni;

3.  poznamenáva, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich úrad vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

4.  konštatuje, že sa uskutočnilo celkovo 48 presunov v celkovej výške takmer 4 960 000 EUR (4,9 % rozpočtu); poznamenáva tiež, že presuny boli nevyhnutné, aby sa zohľadnili rozdiely medzi plánovaním a plnením rozpočtu v dôsledku naliehavej situácie v určitých oblastiach trestnej činnosti, napríklad činnostiach súvisiacich s problémovými oblasťami (hotspotmi); konštatuje, že presuny uskutočnené s cieľom dočasne pokryť výdavky na granty v rámci bežného rozpočtu z dôvodu neskorého vyplatenia predbežnej sumy podľa dohody o grante, boli následne vyplatené po obdržaní predbežnej sumy;

Verejné obstarávanie a personálna politika

5.  konštatuje, že úrad mal na konci roku 2016 bol celkovo 655 zamestnancov, z čoho 505 bolo v pláne pracovných miest, 146 boli zmluvní a 4 miestni zamestnanci; ďalej konštatuje, že Europolu zamestnával 452 nekmeňových zamestnancov (vyslaní národní experti, styční dôstojníci a zamestnanci styčných úradov, stážisti a dodávatelia); berie na vedomie, že Europol v roku 2016 prijal 145 nových zamestnancov (104 dočasných zamestnancov a 41 zmluvných zamestnancov) a že 86 zamestnancov úrad opustilo (64 dočasných zamestnancov a 22 zmluvných zamestnancov);

6.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že so zreteľom na celkový počet obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 sa nedosiahla rodová rovnosť, keďže pomer zamestnancov bol viac ako dva ku jednej, a to 67,6 % mužov k 32,4 % žien, a že čo je ešte znepokojujúcejšie, ženy zastávali iba 14 % pozícií vyšších odborníkov/vyšších analytikov, a že percentuálny podiel žien na miestach manažérov a podobných alebo vyšších pozíciách predstavoval len 6,1 % (dve zamestnankyne), čo je najhorší pomer vôbec; vyzýva Europol, aby bol proaktívnejší a otázku rodovej vyváženosti zohľadnil ako naliehavú vec pri prijímaní nových zamestnancov a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium v priebehu nasledujúceho postupu udeľovania absolutória o pokroku dosiahnutom na konci roka 2017;

7.  konštatuje, že v apríli 2016 Parlament prijal opravný rozpočet, ktorého výsledkom je posilnenie počtu pracovníkov Európskeho centra pre boj proti terorizmu v rámci Europolu, čím sa jeho rozpočet zvýšil o 2 000 000 EUR a počet zamestnancov o dodatočných 35 (25 dočasných zamestnancov, 5 zmluvných zamestnancov a 5 vyslaných národných expertov);

8.  konštatuje, že zamestnanci Europolu mali v roku 2016 v priemere 1,2 % pracovných dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov; konštatuje, že počet dní strávených zamestnancom zdraviu prospešnými činnosťami v roku 2016 bol menej než jeden deň; berie na vedomie, že Europol neuviedol jednotlivé zdraviu prospešné činnosti zavedené v roku 2016, ako o to Parlament požiadal, ale uviedol náklady vynaložené na poskytovateľa lekárskych služieb a súvisiace náklady na zamestnanca; vyzýva Europol, aby poskytol prehľad voľna zo zdravotných dôvodov v dňoch;

9.  s uspokojením konštatuje, že Europol vytvoril sieť 10 dôverných poradcov ako súčasť politiky vo veci ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzaní psychickému a sexuálnemu obťažovaniu; okrem toho berie na vedomie, že Europol uskutočnil informačné semináre, na svojom webovom sídle poskytol štandardné informácie o otázke obťažovania a zaviedol program pre nových zamestnancov s prezentáciou o zdraví a dobrých pracovných podmienkach, počas ktorej vysvetlil problematiku obťažovania a siete dôverných poradcov;

10.  konštatuje, že v roku 2016 boli spustené jeden neformálny a jeden formálny postup (žiadosť o pomoc) o problematike obťažovania; konštatuje, že formálny postup viedol k začatiu administratívneho vyšetrovania/interného vyšetrovania, ktoré nepotvrdilo existenciu obťažovania; dodáva, že Súdnemu dvoru Európskej únie nebol postúpený žiaden prípad;

11.  berie na vedomie, že Europol služobné vozidlá, ale neumožňuje ich použitie na súkromné účely;

Vnútorné kontroly

12.  poznamenáva, že v roku 2016 sa činnosti riadenia rizík v Europole zamerali na riešenie požiadaviek na audit, ktoré zistil Dvor audítorov, najmä pokiaľ ide o ročnú účtovnú závierku, dohodu o delegovaní a ukončenie dôchodkového fondu Europolu; okrem toho konštatuje, že opatrenia v oblasti rizika zahŕňali aj monitorovanie rizík, ktoré majú vplyv na ciele hlavných činností stanovené v pracovnom programe na rok 2016, najmä v súvislosti s novou úlohou vysielania pracovníkov na sekundárne bezpečnostné kontroly a internalizácie konečného zavedenia analytického systému Europolu; konštatuje, že ku koncu roka 2016 obsahoval záznam podnikových rizík úradu 16 vysokých alebo kritických rizík, čo predstavuje ďalšie 4 riziká organizácie v porovnaní so statusom zaznamenaným na konci roka 2015;

13.  konštatuje, že oddelenie vnútorného auditu vykonalo v prvom polroku 2016 preskúmanie implementácie štandardov vnútornej kontroly v rámci Europolu; berie na vedomie, že Europol vypracoval akčný plán na riešenie 15 zo 40 odporúčaní ku koncu roka 2016, a že 20 z týchto odporúčaní boli klasifikované ako veľmi dôležité a jedno bolo považovaný za odporúčanie s rozhodujúcim významom, konkrétne odporúčanie vzťahujúce sa na prijatie stratégie boja proti podvodom, ktorú správna rada schválila 31. januára 2017;

Vnútorný audit

14.  konštatuje, že v roku 2016 bolo vyriešených 83 % všetkých odporúčaní Dvora audítorov, Útvaru pre vnútorný audit, spoločného dozorného orgánu Europolu, úradníka pre ochranu údajov Komisie a oddelenia vnútorného auditu, ktoré sa klasifikujú ako odporúčania s rozhodujúcim významom alebo veľmi dôležité odporúčania, pričom to v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 12 %;

15.  konštatuje, že v októbri 2016 vykonal IAS audit týkajúci sa verejného obstarávania, z ktorého nebola do konca roka 2016 vydaná audítorská správa; vyzýva Europol, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledku tohto auditu;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

16.  berie na vedomie, že správna rada prijala 1. mája 2017 pravidlá prevencie a riešenia konfliktov záujmov svojich členov, a to aj v súvislosti s ich vyhláseniami o záujmoch; s poľutovaním konštatuje, že prístup Europolu spočíva vo vyhlásení, že nedochádza ku konfliktom záujmov; so znepokojením konštatuje, že členovia správnej rady aj naďalej uverejňovali vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov; vyzýva členov správnej rady, aby zverejňovali svoje vyhlásenia o záujmoch namiesto vyhlásení o neexistencii konfliktov záujmov, a aby v nich uvádzali svoje členstvá iných organizáciách; zdôrazňuje, že nie je úlohou členov správnej rady, aby vyhlásili, že nemajú žiadny konflikt záujmov; berie na vedomie, že členovia správnej rady a ich náhradníci boli vyzvaní, aby do 15. decembra 2017 vyplnili, podpísali a predložili svoje vyhlásenie o záujmoch spolu so životopisom, aby sa dokumenty mohli následne uverejniť na webovom sídle Europolu; víta zverejnenie životopisov členov správnej rady na webovom sídle Europolu; vyzýva Europol, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu, či členovia správnej rady skutočne zverejnili svoje vyhlásenia o záujmoch v stanovenom termíne;

17.  konštatuje, že v roku 2016 bolo Europolu doručených 107 žiadostí o prístup k dokumentom (týkajúcich sa 138 dokumentov) a že Europol udelil plný prístup k 39 dokumentom, čiastočný prístup k 20 dokumentom a k 79 dokumentom bol prístup zamietnutý; vyzýva Europol, aby bol pri riešení týchto žiadostí čo najviac otvorený a aby pritom zohľadňoval právne obmedzenia, ale aj povinnosť otvorenosti a transparentnosti;

18.  konštatuje, že Europol začal v októbri 2017 ďalší balík etickej komunikačnej kampane s cieľom zvýšiť informovanosť všetkých zamestnancov Europolu a vyslaných národných expertov o aktualizovaných verziách kódexu správania Europolu a usmerňujúcich dokumentoch, pokiaľ ide o nakladanie s darmi, konflikty záujmov a oznamovanie protispoločenskej činnosti; s uspokojením berie na vedomie, že usmernenia týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti zdôrazňujú, že Europol sa zaväzuje chrániť totožnosť oznamovateľov; víta, že na webovom sídle Europolu boli zverejnené usmernenia týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti; žiada Europol, aby poskytol informácie o prípadoch oznámenia protispoločenskej činnosti v roku 2016, ak k nejakým došlo, a o postupe ich riešenia;

19.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

20.  víta skutočnosť, že správna rada prijala stratégiu boja proti podvodom na obdobie 2017 – 2018;

Hlavné úspechy

21.  víta tri hlavné úspechy, ktoré Europol označil v roku 2016, konkrétne:

–  zriadenie Európskeho centra pre boj proti terorizmu a Európskeho strediska pre boj proti prevádzačstvu vrátane nasadenia zamestnancov na vykonávanie viac ako 4 800 sekundárnych bezpečnostných kontrol v migračných problémových oblastiach (hotspotoch) do konca roku 2016; konštatuje, že Europol podporil viac ako 270 protiteroristických operácií, čo predstavuje viac ako dvojnásobné zvýšenie v porovnaní s celým rokom 2016 (127 protiteroristických operácií v roku 2016);

–  priekopnícke inovačné vyšetrovacie nástroje podpory: webová stránka z roku 2016 o najhľadanejších európskych osobách, ktorá v novembri 2017 obsahovala informácie o 115 hľadaných osobách, zatknutí 41 dôležitých osôb vrátane 13 osôb vďaka spusteniu stránky; berie na vedomie, že centrum Europolu pre počítačovú kriminalitu (EC3) začalo používať nové riešenie na analýzu obrazu a videa, najmä pokiaľ ide o identifikáciu detských obetí sexuálneho vykorisťovania, a v roku 2017 vrátane podpory Europolu 38 jedinečným operáciám proti sexuálnemu vykorisťovaniu na internete;

–  prijatie nariadenia (EÚ) 2016/794(14) v máji 2016 s účinnosťou od 1. mája 2017 s cieľom zaviesť posilnené opatrenia v oblasti dohľadu Parlamentu a zlepšený mandát operačnej podpory;

Ďalšie pripomienky

22.  s uspokojením konštatuje, že Europol v spolupráci s Eurojustom formalizoval spoločný prístup k certifikácii ISO14001/EMS; berie na vedomie skutočnosť, že Europol zaviedol rôzne opatrenia s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne pracovisko šetrné k životnému prostrediu a ďalej znižovať alebo kompenzovať emisie CO2;

23.  s uspokojením konštatuje, že Europol pokračoval v spolupráci s viacerými medzinárodnými partnermi, ako aj s ostatnými agentúrami a orgánmi Únie, a že Europol ešte viac posilnil svoju spoluprácu s agentúrou Frontex, najmä v súvislosti s migračnou krízou;

24.  konštatuje, že podľa Europolu existujú v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ (brexitu) značné finančné a operačné riziká; vyzýva Europol, aby bol aj naďalej proaktívny pri identifikácii a riešení týchto rizík a aby orgán udeľujúci absolutórium priebežne a plne informoval o budúcom vplyve vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ na Europol a aby úzko spolupracoval s Komisiou, pokiaľ ide o rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, s cieľom dostatočne sa pripraviť na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych prevádzkových alebo finančných dôsledkov, ktoré môžu vzniknúť;

25.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že hodnotenie Europolu za obdobie rokov 2016 – 2017 bolo uverejnené na jeho webovom sídle až 23. januára 2018, päť dní po termíne na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k správe o absolutóriu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; vyzýva Europol, aby svoje ročné hodnotenia v budúcich postupoch udeľovania absolutória zverejňoval včas s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium vykonávať svoju prácu na základe úplných informácií;

26.  konštatuje rastúci dopyt po službách Europolu zo strany členských štátov; v tejto súvislosti ľutuje, že obmedzené zdroje na informačné a komunikačné technológie majú za následok prehodnotenie priorít rozvojových aktivít hlavných systémov, omeškania projektov, a tiež podnietili preskúmanie možností ďalšej externalizácie, a to aj so zvýšeným rizikom, ktoré z nej vyplýva;

o

o o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(15) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu (Europol) za rozpočtový rok 2016

(2017/2169(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že hodnotenie Europolu za roky 2016 – 2017 bolo uverejnené na jeho webovej stránke až 23. januára 2018, päť dní po termíne na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k tejto správe; vyzýva Europol, aby svoje ročné hodnotenia v budúcich postupoch udeľovania absolutória zverejňoval včas s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium vykonávať svoju prácu na základe úplných informácií;

2.  víta závery Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka Europolu verne vyjadruje jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a že jeho operácie sú zákonné a riadne;

3.  konštatuje pomerne vysokú úroveň prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy II (administratívne výdavky) na úrovni 3 500 000 milióna EUR, teda 39 %; berie na vedomie, že to vyplýva z charakteru administratívnych opatrení medzi Europolom a jeho hostiteľským štátom týkajúcich sa stavebných prác; konštatuje, že Europol dostal v roku 2016 grant núdzovej pomoci z Fondu pre vnútornú bezpečnosť vo výške 1 500 000 EUR s cieľom vyslať do hotspotov expertov (prizvaných príslušníkov), aby vykonali sekundárne bezpečnostné kontroly, pričom výdavky boli skontrolované a posúdené ako oprávnené v súlade s dohodou o grante;

4.  berie na vedomie, že počet zamestnancov Europolu vzrástol o 12 % a rozpočet Europolu sa zvýšil o 8,3% na základe rozhodnutia o jeho poverení novými úlohami; víta vysokú mieru plnenia viazaných rozpočtových prostriedkov (99,8 %) a platobných rozpočtových prostriedkov (91,0 %);

5.  berie na vedomie rastúci dopyt po službách Europolu zo strany členských štátov; v tejto súvislosti ľutuje, že obmedzené zdroje na informačné a komunikačné technológie majú za následok prehodnotenie priorít rozvojových aktivít hlavných systémov, omeškania projektov, a tiež podnietili preskúmanie možností ďalšej externalizácie, a to aj so zvýšeným rizikom, ktoré z nej vyplýva;

6.  víta kroky, ktoré Europol podnikol s cieľom včas riešiť jedno kritické odporúčanie a väčšinu z 26 veľmi dôležitých odporúčaní vyplývajúcich z vnútorných auditov uskutočnených v súvislosti s operačnou podporou, ktorú poskytuje Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite členským štátom, a s vykonávaním noriem vnútornej kontroly zo strany Europolu; odporúča, aby sa pri ich riešení stanovili priority; vyzýva Europol, aby prijal potrebné opatrenia na vyriešenie zvyšných piatich odporúčaní, ktoré ešte stále neboli vykonané; víta prijatie a vykonávanie stratégie Europolu pre boj proti podvodom na obdobie 2017 – 2018;

7.  zdôrazňuje, že nový právny rámec Europolu stanovuje dodatočné opatrenia, pokiaľ ide o poskytovanie špecifických informácií o jeho práci vrátane citlivých operačných záležitostí orgánu udeľujúcemu absolutórium, prijatím flexibilnejšieho a modernejšieho systému správy údajov; víta iniciatívne oznámenie o etickom balíku Europolu jeho zamestnancom, ktorý obsahoval aktualizovanú verziu kódexu správania Europolu, ako aj usmernenia pre všetkých zamestnancov, pokiaľ ide o prijímanie darov, riadenie konfliktu záujmov a ustanovenia týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti, ktoré poskytujú dodatočné záruky týkajúce sa činnosti Europolu; poznamenáva, že pravidlá oznamovania protispoločenskej činnosti sú pre zamestnancov Europolu k dispozícii na intranete Europolu; berie na vedomie, že správna rada Europolu prijala pravidlá týkajúce sa predchádzania konfliktom záujmov a ich riešenia v súvislosti so svojimi členmi; víta skutočnosť, že na webovej stránke Europolu boli nedávno uverejnené všetky vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady Europolu;

8.  víta uverejnenie konsolidovanej výročnej správy o činnosti Europolu za rok 2016; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že napriek predchádzajúcim odporúčaniam Europol ešte neuverejnil správu Európskeho dvora audítorov; zdôrazňuje význam transparentnosti pre zachovanie dôvery občanov v Úniu a jej inštitúcie.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 223.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 223.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(5)

Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 223.

(8)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 223.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(11)

Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 172.

(14)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

(15)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 13. apríla 2018Právne oznámenie