Förfarande : 2017/2169(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0109/2018

Ingivna texter :

A8-0109/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Antagna texter :

P8_TA(2018)0162

BETÄNKANDE     
PDF 317kWORD 64k
26.3.2018
PE 613.454v02-00 A8-0109/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016

(2017/2169(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016

(2017/2169(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(4), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF(5), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0109/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning ansvarsfrihet för genomförandet av Europols budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016

(2017/2169(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen(8) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(10), särskilt artikel 43,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF(11), särskilt artikel 60,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0109/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europol för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016

(2017/2169(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0109/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt dess sammanställning över inkomster och utgifter(13) uppgick den slutliga budgeten för Europeiska polisbyrån (nedan kallad Europol) för budgetåret 2016 till 104 274 784 EUR, vilket utgör en ökning med 9,27 % jämfört med 2015. Ökningen berodde på nya eller ytterligare uppgifter som utvidgade Europols mandat. Europols budget kommer nästan helt och hållet från unionens allmänna budget.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2016 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att Europols räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2016 resulterade i ett högt budgetgenomförande på 99,75 %, vilket visar att åtagandena gjordes i rätt tid. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 90,98 %, vilket är en ökning med 1,98 % jämfört med 2015.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår inom avdelning II (administrativa utgifter) var hög och uppgick till 3 500 000 EUR (39 %), jämfört med 4 200 000 EUR (41 %) 2015. Parlamentet noterar att dessa överföringar främst gällde utgifter för byråns huvudkontor som värdstaten inte fakturerade förrän 2017 (2 000 000 EUR). Parlamentet noterar att Europol kommer att fortsätta sina ansträngningar för att budgeten ska genomföras på ett effektivt och passande sätt, särskilt i fråga om överföringar som rör administrativa utgifter. Parlamentet noterar att på grund av arbetet med Europols huvudkontor, som utförs under överinseende av värdstaten som extern part, beräknas hanteringen av byggnadsrelaterade kostnader även i framtiden spridas ut över flera budgetår. Parlamentet konstaterar att detta beror på det tillhörande administrativa arrangemanget som innebär att Europol mottar fakturorna efter att värdstaten haft kontakt med respektive entreprenör på nationell nivå.

3.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg av Europol och revisionsrätten informeras om detta.

Överföringar

4.  Europaparlamentet noterar att totalt 48 överföringar av anslag gjordes till ett totalt belopp på nästan 4 960 000 EUR (4,9 % av budgeten). Parlamentet noterar vidare att vissa överföringar var nödvändiga för att ta hänsyn till skillnader mellan planeringen och genomförandet av budgeten på grund av brådskande situationer i vissa brottsområden, exempelvis verksamhet med anknytning till hotspots. Parlamentet noterar att överföringar som gjordes i syfte att tillfälligt täcka utgifter för bidrag inom den ordinarie budgeten, på grund av den sena utbetalningen av förskottet av beloppet inom bidragsöverenskommelsen, återtogs när förskottet mottogs.

Upphandling och personalpolitik

5.  Europaparlamentet noterar att Europol i slutet av 2016 hade totalt 655 anställda, varav 505 ingick i tjänsteförteckningen, 146 var kontraktsanställda och 4 lokalt anställda. Parlamentet noterar vidare att antalet anställda utanför Europol (utstationerade nationella experter, sambandsmän och personal vid sambandskontoren, praktikanter och underleverantörer) var 452. Parlamentet konstaterar att Europol 2016 rekryterade 145 personer (104 tillfälligt anställda och 41 kontraktsanställda) och att 86 anställda lämnade Europol (64 tillfälligt anställda och 22 kontraktsanställda).

6.  Europaparlamentet beklagar djupt när det gäller alla de tjänster som var tillsatta den 31 december 2016 att ingen jämn könsfördelning har uppnåtts, med dubbelt så många män som kvinnor – 32,4 % kvinnor och 67,6 % män –, och ännu mer oroväckande att antalet kvinnor endast utgjorde 14 % av antalet överordnad specialister/chefsanalytiker och att andelen kvinnor som administrativa chefer och på likvärdiga eller högre positioner endast var 6,1 % (två anställda), vilket är den absolut sämsta andelen. Parlamentet uppmanar Europol att vara mer proaktiv och att ta största möjliga hänsyn till könsfördelningsaspekten vid rekryteringen av ny personal, samt att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten i samband med nästa förfarande för beviljande av ansvarsfrihet om de framsteg som gjorts i slutet av 2017.

7.  Europaparlamentet noterar att parlamentet i april 2016 antog en ändringsbudget som innebar en förstärkning av personalstyrkan vid Europols europeiska centrum mot terrorism genom att budgeten ökades med 2 000 000 EUR och ytterligare 35 tjänster inrättades (25 tillfälligt anställda, 5 kontraktsanställda och 5 utstationerade nationella experter).

8.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att Europols anställda i genomsnitt endast var sjukskrivna 1,2 % av arbetsdagarna under 2016. Parlamentet noterar att antalet dagar som varje anställd ägnade åt verksamhet för välbefinnande under 2016 var mindre än en dag. Parlamentet noterar att Europol inte preciserade de olika åtgärder för välbefinnande som vidtagits 2016, vilket begärts av parlamentet, utan rapporterade om läkarkostnader per anställd och därmed förbundna kostnader. Parlamentet uppmanar Europol att lämna en översikt av sjukfrånvaron räknad i dagar.

9.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Europol har inrättat ett nätverk med tio konfidentiella rådgivare som en del av politiken för att skydda personens värdighet och för att förhindra psykologiska och sexuella trakasserier. Parlamentet konstaterar dessutom att Europol anordnade möten för att öka medvetenheten, tillhandahöll standardiserad information om trakasserier på Europols intranät och utformade ett introduktionsprogram för nyanställda som inkluderade en presentation av hälsa och välbefinnande under vilken man redogjorde för policyn för trakasserier och nätverket med konfidentiella rådgivare.

10.  Europaparlamentet noterar att ett informellt och ett formellt förfarande (ansökan om hjälp) inleddes 2016 avseende trakasserier. Parlamentet noterar att det formella förfarandet ledde till inledandet av en administrativ undersökning/intern utredning som inte bekräftade förekomsten av trakasserier. Parlamentet noterar att inget ärende därför hänsköts till Europeiska unionens domstol.

11.  Europaparlamentet noterar att Europol använder tjänstefordon, men inte tillåter att dessa används för privat bruk.

Internkontroller

12.  Europaparlamentet noterar att Europols riskhanteringsverksamhet under 2016 fokuserade på att åtgärda revisionskrav som identifierats av revisionsrätten, i synnerhet de årliga räkenskaperna, delegeringsavtalet och upplösningen av Europols pensionsfond. Parlamentet noterar dessutom att riskhanteringsverksamheten också omfattade övervakning av risker som rör de mål för kärnverksamheten som fastställdes i 2016 års arbetsprogram, särskilt när det gäller den nya uppgiften med utstationeringar på fältet för sekundära säkerhetskontroller och ”insourcing” av den slutliga användningen av Europols analyssystem. Parlamentet noterar att vid utgången av 2016 innehöll Europols risklog 16 höga eller kritiska risker, vilket motsvarar ytterligare 4 verksamhetsrisker jämfört med situationen i slutet av 2015.

13.  Europaparlamentet konstaterar att internrevisionsfunktionen gjorde en översyn av genomförandet av de interna kontrollstandarderna i Europol under det första halvåret 2016. Parlamentet noterar att Europol har utarbetat en handlingsplan för att åtgärda 15 av de 40 rekommendationerna före utgången av 2016, och att av dessa rekommendationer bedömdes 20 som ”mycket viktiga” och en bedömdes vara ”kritisk”, dvs. en rekommendation avseende antagandet av en bedrägeribekämpningsstrategi, som godkändes av styrelsen den 31 januari 2017.

Internrevision

14.  Europaparlamentet noterar att 83 % av alla rekommendationer från revisionsrätten, tjänsten för internrevision (IAS), Europols gemensamma tillsynsmyndighet, kommissionens uppgiftsskyddsombud och den interna revisionsfunktionen som hade betecknats som ”kritiska” eller ”mycket viktiga” behandlades under 2016, vilket utgör en ökning på 12 % jämfört med 2015.

15.  Europaparlamentet noterar att IAS i oktober 2016 granskade upphandlingsförfarandena, för vilka utkastet till granskningsrapport inte hade offentliggjorts i slutet av 2016. Europol uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna granskning.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

16.  Europaparlamentet konstaterar att styrelsen den 1 maj 2017 antog bestämmelser för förebyggande och hantering av intressekonflikter för sina ledamöter, inklusive när det gäller deras intresseförklaringar. Parlamentet beklagar att Europols strategi har varit att intyga att det inte finns några intressekonflikter. Parlamentet noterar bekymrat att styrelseledamöterna har fortsatt att offentliggöra förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter. Parlamentet uppmanar styrelseledamöterna att offentliggöra sina intresseförklaringar, i stället för förklaringar om avsaknad av intressekonflikter, och att i dessa förteckna eventuella medlemskap i andra organisationer. Parlamentet betonar att det inte är styrelseledamöternas uppgift att förklara att inga intressekonflikter föreligger. Parlamentet konstaterar att styrelseledamöter och suppleanter har uppmanats att fylla i, underteckna och lämna in sina respektive intresseförklaringar tillsammans med sina meritförteckningar senast den 15 december 2017 så att de därefter kan offentliggöras på Europols webbplats. Parlamentet välkomnar offentliggörandet av styrelseledamöternas meritförteckningar på Europols webbplats. Parlamentet uppmanar Europol att meddela den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten huruvida styrelseledamöterna faktiskt har offentliggjort sina intressekonflikter inom den fastställda tidsfristen.

17.  Europaparlamentet konstaterar att Europol 2016 tog emot 107 ansökningar om tillgång till handlingar (avseende 138 handlingar) och att Europol beviljade full tillgång till 39 handlingar, delvis tillgång beviljades till 20 handlingar och att tillgång nekades till 79 handlingar. Parlamentet uppmanar Europol att vara så öppen som möjligt vid handläggningen av dessa ansökningar, med hänsyn till de rättsliga skyldigheterna men även till skyldigheten i fråga om öppenhet och transparens.

18.  Europaparlamentet noterar att Europol inledde ytterligare en informationskampanj om etik i oktober 2017 för att öka medvetenheten bland alla Europols tjänstemän och utsända nationella experter om den uppdaterade versionen av Europols uppförandekod och riktlinjer för hantering av gåvor, intressekonflikter och visselblåsning. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att man i riktlinjerna för visselblåsning understryker att Europol åtar sig att skydda visselblåsares identitet. Parlamentet välkomnar offentliggörandet av riktlinjerna för visselblåsning på Europols webbplats. Parlamentet uppmanar Europol att tillhandahålla information om visselblåsarfall under 2016 och, i förekommande fall, om hanteringen av dem.

19.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att avslöja sin information om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens finansiella intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd.

20.  Europaparlamentet välkomnar styrelsens antagande av en bedrägeribekämpningsstrategi för perioden 2017–2018.

Huvudsakliga resultat

21.  Europaparlamentet välkomnar Europols tre viktigaste resultat för 2016, nämligen följande:

–  Inrättandet av Europeiska centrumet mot terrorism och Europeiska centrumet för bekämpning av människosmuggling, vilket omfattar utplacering av personal på plats för att genomföra över 4 800 sekundära säkerhetskontroller vid hotspots för migration fram till slutet av 2016. Parlamentet konstaterar att över 270 insatser för terroristbekämpning fick stöd av Europol, vilket är mer än en fördubbling jämfört med hela 2016 (127 insatser för terroristbekämpning år 2016).

–  Införande av innovativa utredningsverktyg: Webbplatsen Europe's Most Wanted Fugitives 2016, med information från och med november 2017 om 115 personer på flykt, 41 uppmärksammade gripanden av personer på flykt, däribland 13 gripanden till följd av lanseringen av webbplatsen. Parlamentet konstaterar att Europols it-brottscentrum införde en ny lösning för bild- och videoanalys för att underlätta identifiering i synnerhet av barn som fallit offer för sexuell exploatering, däribland år 2017 stöd från Europol till 38 unika insatser mot sexuell exploatering av barn på internet.

–  Antagande av förordning (EU) nr 2016/794(14) i maj 2016, som ska tillämpas från och med den 1 maj 2017, för att införa skärpta bestämmelser om Europaparlamentets kontroll och ett förbättrat operativt stödmandat.

Övriga kommentarer

22.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Europol, i samarbete med Eurojust, har formaliserat ett kombinerat tillvägagångssätt för ISO 14001/EMS-certifiering. Parlamentet konstaterar att Europol har infört ett flertal åtgärder för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats och ytterligare minska eller kompensera koldioxidutsläppen.

23.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Europol fortsatte att samarbeta med en rad olika internationella partner samt med unionens övriga organ och byråer, och att Europol, särskilt mot bakgrund av migrationskrisen, ytterligare stärkt sitt samarbete med Frontex.

24.  Europaparlamentet konstaterar att det enligt Europol finns betydande finansiella och operativa risker till följd av brexit. Parlamentet uppmanar Europol att vara proaktiv när det gäller att identifiera och hantera dessa risker och att hålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten fullständigt informerad om de framtida konsekvenserna av brexit för Europol samt att nära samarbeta med kommissionen i samband med förhandlingarna om brexit för att vara tillräckligt förberedd och kunna minimera eventuella negativa operativa eller finansiella konsekvenser som kan uppstå.

25.  Europaparlamentet beklagar att Europols översyn av perioden 2016–2017 inte offentliggjordes på Europols webbplats förrän den 23 januari 2018, fem dagar efter att tidsfristen för att inge ändringsförslag till betänkandet om beviljande av ansvarsfrihet från parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor hade gått ut. Europol uppmanas att offentliggöra sin årliga översyn i tid inför framtida förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet så att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten ska kunna utföra sitt arbete på ett väl avvägt sätt.

26.  Europaparlamentet noterar medlemsstaternas ständigt ökande efterfrågan på Europols tjänster. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att de begränsade IKT-resurserna har lett till en omprioritering av verksamheten för att utveckla centrala system och till projektförseningar, samt till att man undersöker ytterligare möjligheter att lägga ut uppgifter på entreprenad med de ökade risker som detta innebär.

o

o o

27.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(15) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

7.2.2018

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016

(2017/2169(DEC))

Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet beklagar att Europols översyn 2016–2017 inte offentliggjordes på Europols webbplats förrän den 23 januari 2018, fem dagar efter att tidsfristen för att inge ändringsförslag till detta betänkande hade gått ut. Europol uppmanas att offentliggöra sin årliga översyn i tid inför framtida förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet så att den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten ska kunna utföra sitt arbete på ett väl avvägt sätt.

2.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att Europols årsredovisning ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet noterar den relativt höga andelen ingångna åtaganden som fördes över i avdelning II (administrativa utgifter), dvs. 3 500 000 EUR (39 %). Parlamentet konstaterar att detta beror på de administrativa arrangemangen mellan Europol och dess värdstat avseende byggnadsarbeten. Parlamentet noterar att Europol 2016 fick ett nödhjälpsanslag från fonden för inre säkerhet på 1 500 000 EUR för att placera ut experter (gästande tjänstemän) på mottagningscentrumen som ska göra sekundära säkerhetskontroller, och att utgifterna granskades och bedömdes vara stödberättigande enligt bidragsöverenskommelsen.

4.  Europaparlamentet noterar personal- och budgetökningen på 12 % respektive 8,3 % under 2016 efter beslutet om att ge Europol nya uppgifter. Parlamentet noterar den höga genomförandegraden för åtagandebemyndiganden (99,8 %) och betalningsbemyndiganden (91,0 %).

5.  Europaparlamentet noterar medlemsstaternas ständigt ökande efterfrågan på Europols tjänster. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att de begränsade IKT-resurserna har lett till en omprioritering av verksamheten för att utveckla centrala system och till projektförseningar, samt till att man undersöker ytterligare möjligheter att lägga ut uppgifter på entreprenad med de ökade risker som detta innebär.

6.  Europaparlamentet välkomnar Europols åtagande att i tid ta itu med den enda kritiska rekommendationen och de flesta av de tjugosex mycket viktiga rekommendationer som identifierats som en del av de internrevisioner som gjorts av det operativa stödet från Europeiska it-brottscentrumet till medlemsstaterna samt av Europols genomförande av interna kontrollstandarder. Parlamentet rekommenderar att åtgärdandet av dessa prioriteras. Parlamentet uppmanar Europol att vidta nödvändiga åtgärder för att ta itu med de återstående fem rekommendationer som ännu inte åtgärdats. Parlamentet välkomnar antagandet och genomförandet av Europols anti-bedrägeristrategi för 2017–2018.

7.  Europaparlamentet betonar att Europols nya rättsliga ram omfattar ytterligare åtgärder för att tillhandahålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten specifik information om dess arbete, även om känsliga operativa frågor genom att anta ett mer flexibelt och modernt datahanteringssystem. Parlamentet välkomnar den proaktiva kommunikationen i Europols etikpaket till sin personal, som bestod av en uppdaterad version av Europols uppförandekod och riktlinjer för all personal om hantering av gåvor, hantering av intressekonflikter och bestämmelser om visselblåsning, som ger ytterligare skydd för Europols verksamhet. Parlamentet konstaterar att bestämmelserna om visselblåsning finns tillgängliga för Europols personal på byråns intranät. Parlamentet noterar antagandet av Europol-styrelsens regler för förebyggande och hantering av intressekonflikter med avseende på byråns ledamöter. Parlamentet välkomnar att offentliggörandet av intresseförklaringarna för ledamöterna i Europols styrelse på byråns webbplats nyligen slutfördes.

8.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av Europols konsoliderade årliga verksamhetsrapport för 2016. Parlamentet beklagar dock att Europol, trots tidigare rekommendationer, ännu inte har offentliggjort Europeiska revisionsrättens rapport. Parlamentet upprepar vikten av transparens när det gäller att upprätthålla medborgarnas förtroende för unionen och dess institutioner.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

1.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 223.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 223.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(5)

EUT L 135, 24.5.2016, s. 53.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 223.

(8)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 223.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(11)

EUT L 135, 24.5.2016, s. 53.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 84, 17.3.2017, s. 172.

(14)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF, (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

(15)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 12 april 2018Rättsligt meddelande