Postopek : 2016/0367(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0110/2018

Predložena besedila :

A8-0110/2018

Razprave :

PV 17/04/2018 - 22
CRE 17/04/2018 - 22

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0108

PRIPOROČILO     ***
PDF 508kWORD 54k
26.3.2018
PE 616.851v02-00 A8-0110/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani

(15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Francisco José Millán Mon

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani

(15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15467/2016),

–  ob upoštevanju osnutka Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (09776/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 37 Pogodbe o Evropski uniji ter členom 207, členom 212(1), točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0327/2017),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...(1) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A8-0110/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Avstralski zvezi.

(1)

Sprejeta besedila. P8_(0000)0000.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani

Referenčni dokumenti

15467/2016 – C8-0327/2017 – JOIN(2016)0051 – 2016/0367(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

27.9.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

5.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

5.10.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

23.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Francisco José Millán Mon

5.10.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

19.3.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero

Datum predložitve

26.3.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

55

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

3

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 10. april 2018Pravno obvestilo