Διαδικασία : 2017/2178(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0111/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0111/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.52

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0157

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 747kWORD 75k
26.3.2018
PE 613.476v02-00 A8-0111/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2178(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2178(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(4), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0111/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2178(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(9), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0111/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2178(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0111/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις καταστάσεις εσόδων και δαπανών του(11), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («ο Οργανισμός») είχε για το οικονομικό έτος 2016 οριστικό προϋπολογισμό 82 267 949 EUR, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 21,77 % σε σύγκριση με το 2015, λόγω της νέας διαδικασίας για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και το σύστημα βιομετρικής αντιστοιχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Επακολούθηση των απαλλαγών για το 2013 και το 2015

1.  επισημαίνει με ανησυχία τον αριθμό των εκκρεμοτήτων και των εν εξελίξει διορθωτικών μέτρων σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2013 και το 2015 σχετικά με μια σύμβαση-πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και για τη σχέση μεταξύ του Οργανισμού και των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν· καλεί τον Οργανισμό να λάβει διορθωτικά μέτρα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

Σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

2.  καταδικάζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός παρέλαβε και αποδέχθηκε προμήθειες αξίας 2 800 000 EUR χωρίς να έχουν προηγηθεί οι σχετικές δημοσιονομικές και νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις)· επισημαίνει ότι οι νομικές δεσμεύσεις ανελήφθησαν με αναδρομική ισχύ, προκειμένου οι αγορές να περιβληθούν τον νόμιμο τύπο· επισημαίνει ακόμα ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι αγορές έγιναν με αυτόν τον τρόπο για την αντιμετώπιση επειγουσών επιχειρησιακών απαιτήσεων και, επίσης, ως απόκριση στις ταχέως αυξανόμενες ανάγκες αποθήκευσης των κρατών μελών· καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει σημαντικά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του· θεωρεί ότι η αύξηση των αναγκών αποθήκευσης των κρατών μελών ήταν ευλόγως αναμενόμενη από τον Οργανισμό· θεωρεί ότι οι κανόνες της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις προβλέπουν επείγουσα διαδικασία και, συνεπώς, η αναδρομική υπογραφή συμβάσεων για επείγουσα αγορά δεν είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέλθει στο 97,9 %, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 97,6 %·

4.  επισημαίνει ότι, τον Ιούνιο του 2015, ο Οργανισμός υπέγραψε κατασκευαστική σύμβαση για τις εγκαταστάσεις του στο Στρασβούργο, ύψους 21 500 000 EUR· επισημαίνει ακόμα, ότι συμφωνήθηκε ως κύρια μέθοδος εξόφλησης η καταβολή τμηματικών πληρωμών· επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός τροποποίησε την σύμβαση τον Ιούλιο του 2015, προκειμένου η χορήγηση προκαταβολών να καταστεί η προκαθορισμένη μέθοδος και να αυξηθεί η απορρόφηση του προϋπολογισμού· εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι, έως τον Νοέμβριο του 2016, ο Οργανισμός είχε καταβάλει το πλήρες ποσό της σύμβασης, μολονότι είχε ολοκληρωθεί λιγότερο από το ήμισυ των εργασιών· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, οι πληρωμές προχρηματοδότησης συνδέονταν με αντίστοιχη οικονομική εγγύηση και εγγύηση καλής εκτέλεσης 5 %· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

5.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ύψος των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος στο πλαίσιο του τίτλου II (διοικητικές δαπάνες) είναι μεγάλο, 5 000 000 EUR, ήτοι 63 % των ανειλημμένων πιστώσεων (το 2015 ήταν 9 000 000 EUR, ήτοι 50 %)· υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές αφορούν κατά κύριο λόγο τη συντήρηση κτιρίων και υπηρεσίες συμβούλευσης που πρόκειται να παρασχεθούν εντός του 2017·

6.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, οι μεταφορές πιστώσεων για τον Τίτλο I και τον Τίτλο II αναθεωρούνται διαρκώς και προγραμματίζονται με στόχο τη μείωσή τους με την πάροδο του χρόνου στο απολύτως αναγκαίο ελάχιστο όριο, και ότι από τα 19,5 εκατομμύρια EUR των μη διαχωριζόμενων πιστώσεων, που μεταφέρθηκαν στο 2016, ακυρώθηκαν μόνο 474 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 2,42 %·

7.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές μπορεί συχνά να δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Πολιτική για τη σύναψη συμβάσεων και το προσωπικό

8.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε συμβάσεις στις οποίες ο Οργανισμός δεν επιδίωξε την οικονομικότερη λύση δεδομένου ότι δεν έλεγξε αν ο ανάδοχος είχε βρει την καλύτερη τιμή· καλεί τον Οργανισμό να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την αρχή της οικονομικότητας και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και να λάβει όλα τα σχετικά μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον·

9.  επισημαίνει ότι, τον Μάιο του 2016, ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο αξίας 194 000 000 EUR με μια κοινοπραξία, για την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και του συστήματος βιομετρικής αντιστοιχίας (BMS) για μέγιστη διάρκεια έξι ετών· επισημαίνει ότι η σύμβαση ανατέθηκε μέσω διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων· επισημαίνει επίσης ότι μία από τις βασικές προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούν οι προσφέροντες προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά τους ήταν να έχουν εμπορική πρόσβαση στην τεχνολογία BMS· εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τον δυνητικό κίνδυνο για την ανταγωνιστικότητα της διαδικασίας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, για την απόκτηση των οριστικών αδειών τέθηκε ως όρος η επακόλουθη συντήρησή τους, και τούτο είχε ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση πόρων μακροπρόθεσμα, η οποία εκτιμάται σε 402 243,22 EUR για περίοδο τεσσάρων ετών· σημειώνει ότι το άρθρο I.19.1 των ειδικών όρων της σύμβασης-πλαίσιο προβλέπει την έννοια του «πλέον ευνοούμενου πελάτη», προστατεύοντας περαιτέρω τα οικονομικά συμφέροντα του Οργανισμού όταν προμηθεύεται υλικό ή λογισμικό από τον ανάδοχο·

10.  διαπιστώνει ότι, με βάση το οργανόγραμμα του Οργανισμού, στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είχαν πληρωθεί 114 θέσεις (από τις 118 θέσεις που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης), έναντι 117 το 2015· επισημαίνει ότι, επιπλέον, ο Οργανισμός απασχολούσε 26 συμβασιούχους υπαλλήλους, 47 έκτακτους υπαλλήλους και 6 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες·

11.  παρατηρεί με ανησυχία ότι ο αυξανόμενος επιχειρησιακός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι δραστηριότητες του Οργανισμού σχετίζεται με την υποστελέχωση του Οργανισμού, δεδομένου ότι ενώ τα καθήκοντα που του ανατίθενται αυξάνονται συνεχώς, τα επίπεδα στελέχωσής του έχουν μειωθεί ως αποτέλεσμα της απαίτησης για μείωση του προσωπικού κατά 5 %· παρατηρεί ότι υπάρχουν ορισμένα καθήκοντα στον Οργανισμό τα οποία είτε εκτελούνται από ανεπαρκή αριθμό υπαλλήλων είτε δεν χαρακτηρίζονται από επιχειρηματική συνέχεια (μόνο ένα μέλος του προσωπικού εκτελεί τα καθήκοντα και διαθέτει την τεχνογνωσία για τις σχετικές δραστηριότητες)· σημειώνει με ανησυχία ότι η μείωση του προσωπικού και η εξωτερική ανάθεση εργασιών αυξάνουν τον κίνδυνο «μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα» και διαρροών πληροφοριών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός έχει δημοσιεύσει τις γενικές αρχές σχετικά με τις υποχρεώσεις μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας του·

12.  διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός εξαρτάται διαρκώς περισσότερο από εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι συχνά στοιχίζουν ακριβότερα από το εσωτερικό προσωπικό και μπορεί να παρουσιάζουν εγγενείς κινδύνους όσον αφορά τη διατήρηση των γνώσεων και των ικανοτήτων του Οργανισμού και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του·

13.  επικροτεί την πολιτική του Οργανισμού για τη διατήρηση του προσωπικού που εφαρμόζεται από το διοικητικό συμβούλιο, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα προσφοράς σύμβασης αορίστου χρόνου σε έκτακτους υπαλλήλους στο τέλος της πρώτης τους σύμβασης και επιτρέπει τη διατήρηση βασικών γνώσεων και εμπειρογνωσίας μέσα στον Οργανισμό·

14.  επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις θέσεις που είχαν πληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, δεδομένου ότι η αναλογία ήταν 28 % γυναίκες προς 72 % άνδρες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερη ανισορροπία με ποσοστό 11 % γυναίκες και 89 % άνδρες· καλεί τον Οργανισμό να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο προσωπικό του·

15.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τη μη ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη σύνθεση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών τους στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να υπενθυμίζει προορατικά στα κράτη μέλη τη σημασία της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων·

16.  σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έλαβε καταγγελίες, δεν δέχθηκε μηνύσεις, ούτε ανέφερε υποθέσεις που συνδέονται με την πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού το 2016·

17.  διαπιστώνει ότι το 2016 ο μέσος όρος απουσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού λόγω αναρρωτικής άδειας ήταν 10,7 ημέρες ανά υπάλληλο· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις του Οργανισμού, το 2016 αφιερώθηκαν σε δραστηριότητες ευεξίας δύο με τρεις ημέρες ανά μέλος του προσωπικού· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός διοργάνωσε διάφορες δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος αφιερώνοντας περισσότερες ημέρες στο επιχειρησιακό προσωπικό και λιγότερες στο διοικητικό προσωπικό· καλεί τον Οργανισμό να συμβουλευτεί την ιατρική υπηρεσία σχετικά με τρόπους που θα μπορούσαν να μειώσουν τις απουσίες από την εργασία λόγω αναρρωτικής άδειας·

18.   επισημαίνει ότι το 2015 ο Οργανισμός καθιέρωσε πολιτική για την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και την καταπολέμηση της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης, και ότι στο πρόγραμμα ένταξης των νέων υπαλλήλων περιλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής της· σημειώνει ότι η μονάδα ανθρωπίνων πόρων και κατάρτισης του Οργανισμού παρέχει στους υπαλλήλους απαντήσεις και πληροφορίες σχετικά με το θέμα· επισημαίνει ότι το 2016 υποβλήθηκαν δύο καταγγελίες, οι οποίες διερευνήθηκαν και έκλεισαν με την έκδοση συστάσεων, και καμιά υπόθεση δεν έφτασε στο δικαστήριο·

19.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει υπηρεσιακά οχήματα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

20.  επισημαίνει ότι, στις 23 Μαΐου 2016, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές του για την καταγγελία δυσλειτουργιών και ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εξέδωσε θετική γνώμη επί του κειμένου· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων της Επιτροπής δεν ήταν υπέρ και πληροφόρησε τον Οργανισμό ότι η Επιτροπή επεξεργάζεται νέες κατευθυντήριες γραμμές· σημειώνει με ικανοποίηση ότι στο μεταξύ ο Οργανισμός έχει δημοσιεύσει τις γενικές αρχές σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών που περιλαμβάνονται στον κώδικα δεοντολογίας ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπό του· επαναλαμβάνει ότι η διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, της Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της·

21.  σημειώνει ότι όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούνται να καταθέτουν κατ' έτος γραπτή δημόσια δήλωση συμφερόντων, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Οργανισμού· επισημαίνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα του εκτελεστικού διευθυντή και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου επίσης δημοσιεύονται και επικαιροποιούνται· σημειώνει ότι ο Οργανισμός επεξεργάζεται νέους κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της συμβουλευτικής ομάδας δημοσίευσαν «δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων» και όχι δηλώσεις συμφερόντων, ενώ δεν εναπόκειται στα μέλη να δηλώνουν τα ίδια την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητη επαλήθευση των δηλώσεων συμφερόντων από τρίτα μέρη· καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της συμβουλευτικής ομάδας να δημοσιοποιήσουν τις δηλώσεις συμφερόντων, στις οποίες θα αναφέρουν τη συμμετοχή τους σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το θέμα αυτό έως το τέλος Ιουλίου του 2018·

22.  παρατηρεί ότι η πρώτη ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης (Απρίλιος 2016) κατέδειξε χαμηλό επίπεδο εφαρμογής κοντά στο 60 %, ενώ από την επόμενη έκθεση παρακολούθησης (Νοέμβριος 2017) προέκυψε επίπεδο ποσοτικής εφαρμογής τουλάχιστον 80 %· επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ζήτημα αυτό· καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει για τη διαρκή βελτίωση της εφαρμογής της στρατηγικής του για την καταπολέμηση της απάτης·

23.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός ετοιμάζει μια αναθεώρηση της στρατηγικής του για την καταπολέμηση της απάτης· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έγκριση και την εφαρμογή των νέων κανόνων του·

24.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός έχει ενημερώσει το Κοινοβούλιο πως δεν έχει επαφές με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων·

25.  σημειώνει ότι το 2016 ο Οργανισμός έλαβε 11 αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα και ότι χορήγησε πλήρη πρόσβαση σε εννέα περιπτώσεις, ενώ για δύο αιτήματα η πρόσβαση δεν επιτράπηκε για λόγους προστασίας εμπορικών συμφερόντων και για την προστασία των σκοπών των επιθεωρήσεων, των ερευνών και των λογιστικών ελέγχων· αναμένει από τον Οργανισμό, όταν αποφασίζει τον περιορισμό της πρόσβασης σε έγγραφα για την προστασία εμπορικών συμφερόντων, να λαμβάνει επίσης υπόψη με σοβαρότητα τα συμφέροντα των πολιτών και τη δέσμευση της Ένωσης για μεγαλύτερη διαφάνεια, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς·

26.  σημειώνει ότι σε μία από τις περιπτώσεις στις οποίες η αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα απορρίφθηκε, η υπόθεση παραπέμφθηκε περαιτέρω στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, που διεξήγαγε έρευνα μεταξύ του τέλους του 2016 και των αρχών του 2017 και έκλεισε την υπόθεση τον Μάρτιο του 2017 με έκθεση υπογεγραμμένη στις 3 Μαρτίου 2017· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και την περαιτέρω διαδικασία, αν υπήρξε·

Κύρια επιτεύγματα

27.  χαιρετίζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει ο Οργανισμός για το 2016, δηλαδή ότι:

–  εφάρμοσε εταιρικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας·

–  εξασφάλισε σταθερή και συνεχή λειτουργία των συστημάτων που του ανατέθηκαν και ταυτοχρόνως παρείχε ευρεία υποστήριξη στην Επιτροπή, στην ανάπτυξη ορισμένων βασικών νομοθετικών προτάσεων·

–  διαδραμάτισε βασικό ρόλο σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ΤΠ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και είχε σημαντική συμβολή για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση του έργου της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τα συστήματα πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής·

28.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής μεταξύ Μαρτίου και Δεκεμβρίου 2015, και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο του 2016· επισημαίνει ότι από την αξιολόγηση προέκυψε πως ο Οργανισμός συμβάλλει στη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και εκπληρώνει τα καθήκοντά του αποτελεσματικά· επισημαίνει, ακόμα, ότι για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής διαχείρισης, οι αξιολογητές διατύπωσαν 64 συστάσεις, εκ των οποίων επτά θεωρούνται κρίσιμης σημασίας και άλλες 11 πολύ σημαντικές· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός κατήρτισε σχέδιο για την υλοποίηση των συστάσεων, το οποίο είναι υπό εκτέλεση· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου αυτού·

29.  επικροτεί τη διαρκή συνεργασία του Οργανισμού με τους άλλους οργανισμούς του τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων· σημειώνει ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του δικτύου των οργανισμών, το 2016, ο Οργανισμός συμμετείχε σε μεγαλύτερο αριθμό κοινών δραστηριοτήτων με άλλους οργανισμούς από ό,τι σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος·

30.  διαπιστώνει ότι το 2016 ήταν το πιο έντονο και απαιτητικό έτος για τον Οργανισμό από την ίδρυσή του, και ότι ο Οργανισμός είχε ωστόσο καλές επιδόσεις και εκτέλεσε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του στο ακέραιο, πραγματοποιώντας σχεδόν όλες τις δραστηριότητές του όπως είχε προγραμματιστεί και επιτυγχάνοντας τους επιχειρησιακούς στόχους του· σημειώνει, επιπλέον, ότι κατά τη διάρκεια του έτους αναλήφθηκαν ορισμένα πρόσθετα καθήκοντα·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

31.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου συμπέρανε, στην έκθεση ελέγχου της τον Ιούλιο του 2016, ότι με τον συνολικό σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών διασφαλίζεται ότι ο Οργανισμός διαχειρίζεται το Σύστημα Πληροφοριών Σέγκεν ΙΙ, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δακτυλοσκόπησης (Eurodac ΙΤ) κατά τρόπο που επιτρέπει την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών αρχών που τα χρησιμοποιούν· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εξωτερική αξιολόγηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής, ο Οργανισμός λειτουργεί και εκτελεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει ακόμα ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου θεώρησε πως υπάρχει περιθώριο για βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ρύθμισης παραμέτρων και των αλλαγών, τη διαχείριση των νέων εκδόσεων και των δοκιμών, τη διαχείριση προβλημάτων, καθώς και τη διαχείριση υπηρεσιών και περιστατικών· σημειώνει ότι ο Οργανισμός και η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου συμφώνησαν σε ένα σχέδιο για τη λήψη διορθωτικών μέτρων· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου αυτού·

32.  παρατηρεί ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου διενήργησε δύο ελέγχους αξιοπιστίας το 2016: έναν έλεγχο των επιχειρήσεων ΤΠ και έναν σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατανομή του προσωπικού, την αξιολόγηση των επιδόσεων, τις προαγωγές και την κατάρτιση· σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου κατέληξε στο συμπέρασμα πως εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά τη διαδικασία του Οργανισμού για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, και ιδίως στοιχεία που δεν είναι απολύτως σύμφωνα με τις διαδικαστικές πτυχές των κανόνων εφαρμογής και τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού· σημειώνει ότι έχει καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση όλων των πορισμάτων· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου δράσης·

33.  παρατηρεί ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (IAC) διενήργησε τρεις ελέγχους αξιοπιστίας:

–  έναν έλεγχο του σχεδιασμού του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τη συμφωνία ανάθεσης σχετικά με τα έξυπνα σύνορα, όπου το IAC έκρινε πως στις 23 Μαΐου 2016 ο σχεδιασμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που καταρτίστηκε από τον Οργανισμό ήταν επαρκής·

–  έναν έλεγχο σχετικά με το έργο ανακατασκευής στο Στρασβούργο, όπου το IAC δεν ήταν σε θέση να παράσχει εύλογη βεβαιότητα ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που έχει τεθεί σε εφαρμογή για το σχέδιο, ελλείψει των αναγκαίων εγγράφων σχετικά με τα έργα, και εξέφρασε την ανησυχία του για την οργάνωση της διαχείρισης έργων και συμβάσεων· σημειώνει ότι έχει καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση όλων των πορισμάτων· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου δράσης·

–  μια τελική έκθεση ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση έργων ΤΠ, όπου το IAC θεώρησε ότι η διαδικασία διαχείρισης έργου έχει άμεση ανάγκη αναθεώρησης και βελτίωσης· σημειώνει ότι έχει καταρτιστεί σχέδιο δράσης· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου δράσης·

34.  επισημαίνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο Οργανισμός είχε 22 ανοικτές συστάσεις ελέγχου οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί «πολύ σημαντικές», συμπεριλαμβανομένων 10 συστάσεων ελέγχου που εκδόθηκαν πρόσφατα· επισημαίνει ότι δεν εκκρεμεί καμία «κρίσιμης σημασίας» σύσταση· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω συστάσεων ελέγχου·

Λοιπά σχόλια

35.  επισημαίνει ότι η συμφωνία με τη Γαλλία, το κράτος μέλος υποδοχής, σχετικά με τις τεχνικές εγκαταστάσεις τέθηκε σε ισχύ στις 28 Αυγούστου 2016·

36.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, για να εξασφαλίσει έναν χώρο εργασίας οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον, ο Οργανισμός περιέλαβε κριτήρια περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων στις τεχνικές προδιαγραφές των προσκλήσεών του, και στα κτίρια που διαχειρίζεται άμεσα εφαρμόζονται κανόνες ενεργειακής απόδοσης·

37.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν περαιτέρω μειώσεις ή αντισταθμίσεις των εκπομπών CO2, ο Οργανισμός θέτει ως στόχο στις πολιτικές διαχείρισης μετακινήσεών του τον περιορισμό των αεροπορικών μετακινήσεων στις εντελώς αναγκαίες, με την χρήση σε μεγάλο βαθμό του μέσου της βιντεοσύσκεψης μεταξύ των δύο κύριων τόπων εργασίας του·

38.  επισημαίνει ότι δεν έχει επιτευχθεί το επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής που θα επέτρεπε τη διεξοδική προετοιμασία για τις δραστηριότητες μετά το Brexit, δεδομένου ότι χρειάζεται να αποσαφηνιστούν περαιτέρω ορισμένες νομικές πτυχές, όπως η πρόσβαση στα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός και η χρήση των εισαγόμενων δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τον Οργανισμό να βρει λύσεις το συντομότερο, όταν προκύψουν επαρκείς πληροφορίες από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με το Ηνωμένο Βασίλειο·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός εξασφάλισε τη σταθερή και συνεχή λειτουργία των συστημάτων που του ανατέθηκαν και πρόσφερε ευρεία υποστήριξη στην Επιτροπή στην ανάπτυξη ορισμένων βασικών νομοθετικών προτάσεων (Σύστημα εισόδου/εξόδου (EES), Σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS), Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS TCN), αναδιατύπωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δακτυλοσκόπησης (EURODAC) και αναδιατύπωση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II))·

o

o o

40.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2018(12) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

7.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2178(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Χρυσόγονος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («ο Οργανισμός») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής του κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2016·

2.  εκφράζει ανησυχία διότι η διαδικασία που δρομολογήθηκε για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση του συστήματος VIS (εξαετής σύμβαση 194 εκατομμυρίων EUR) όσον αφορά τη νομική βάση του συστήματος, χωρίς να προσδιορίζονται επακριβώς οι ζητούμενες υπηρεσίες, απαιτούσε από τους προσφέροντες να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία υπηρεσίας βιομετρικής αντιστοίχισης που έχει αναπτύξει μία και μόνη εταιρεία, η οποία δεν είχε υποχρέωση παροχής εμπορικής πρόσβασης στους προσφέροντες· καλεί τον Οργανισμό να αποφεύγει, ει δυνατόν, τον εγκλωβισμό του σε οιουσδήποτε πωλητές και επισημαίνει παράλληλα ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα στοιχεία που βρίσκονται πράγματι σε χρήση· παροτρύνει τον Οργανισμό να συνάπτει, όποτε είναι δυνατόν, συμφωνίες με μεγαλύτερο αριθμό προμηθευτών και να προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ζητούμενες υπηρεσίες·

3.  σημειώνει το υψηλό επίπεδο μεταφοράς πιστώσεων που είχαν δεσμευθεί στο πλαίσιο του Τίτλου II (διοικητικές δαπάνες) το 2016, ύψους 5 εκατομμυρίων EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 63 % των δεσμευθεισών πιστώσεων· σημειώνει ότι η μεταφορά αφορά κατά κύριο λόγο τη συντήρηση κτιρίων και συμβουλευτικές υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν εντός του 2017· σημειώνει ότι το τόσο υψηλό επίπεδο μεταφορών πιστώσεων αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· συνιστά στον Οργανισμό να τηρεί, όποτε είναι δυνατόν, τη δημοσιονομική αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει τη διαχείριση των διοικητικών του δαπανών·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός εξασφάλισε τη σταθερή και συνεχή λειτουργία των συστημάτων που του ανατέθηκαν και πρόσφερε ευρεία υποστήριξη στην Επιτροπή στην ανάπτυξη ορισμένων βασικών νομοθετικών προτάσεων (EES, ETIAS, ECRIS TCN, αναδιατύπωση του EURODAC και αναδιατύπωση του SIS II)·

5.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός τροποποίησε τη σύμβαση κατασκευής για τα κτίριά του στο Στρασβούργο (21,2 εκατομμύρια EUR) για να προχωρήσει στην πληρωμή προκαταβολών προκειμένου να αυξήσει την ανάλωση του προϋπολογισμού του· επισημαίνει ότι αυτή η αλλαγή συνδεόταν με τον οικονομικό κύκλο που επιβάλλει ο δημοσιονομικός κανονισμός για τις μη διαχωριζόμενες πιστώσεις· επισημαίνει ότι, έως τα τέλη Νοεμβρίου 2016, ο Οργανισμός είχε καταβάλει το πλήρες ποσό της σύμβασης, αν και είχε ολοκληρωθεί λιγότερο από το ήμισυ των εργασιών· επισημαίνει ότι ο κίνδυνος που συνδέεται με την πληρωμή προκαταβολών αντισταθμίστηκε εν μέρει από οικονομικές εγγυήσεις και εγγυήσεις καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η σύμβαση· ζητεί από τον Οργανισμό να αξιολογεί καλύτερα την ανάγκη ανάληψης τέτοιων χρηματοοικονομικών κινδύνων σε μελλοντικά έργα, δεδομένου ότι η χρήση οικονομικών εγγυήσεων δεν καλύπτει όλους τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους·

6.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 2016 ο Οργανισμός παρέλαβε και αποδέχτηκε προμήθειες ύψους 2,8 εκατομμυρίων EUR χωρίς να υπάρχουν σχετικός προϋπολογισμός και συμβάσεις· ζητεί από τον Οργανισμό να τηρεί πλήρως τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων·

7.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού όσον αφορά τη διαχείριση έργων, η διαδικασία διαχείρισης έργων του Οργανισμού απαιτείται να αναθεωρηθεί επειγόντως και να βελτιωθεί κατάλληλα σε ό,τι αφορά την κυριότητα, τη στελέχωση, τα εργαλεία, την υποστήριξη και την εποπτεία·

8.  εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμη η εσωτερική διαδικασία για την καταγγελία δυσλειτουργιών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει για την ταχεία έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών, και για την άμεση και ουσιαστική υιοθέτηση και εφαρμογή τους από τους οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού· κατανοεί το γεγονός ότι ο Οργανισμός, προορατικά και ως προσωρινό μέτρο, συμπεριέλαβε γενικές αρχές για την καταγγελία δυσλειτουργιών στον κώδικα δεοντολογίας του, ο οποίος είναι εύκολα προσβάσιμος στον ιστότοπο του Οργανισμού·

9.  παροτρύνει τους συννομοθέτες να εγκρίνουν, και τον Οργανισμό να εφαρμόσει στη συνέχεια στην πράξη, τις νομικές απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές για μια συνεκτική πολιτική πρόληψης και διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων, και να αναπτύξει επίσης σαφή και διαφανή πολιτική για τα θέματα αυτά· τονίζει ότι οι συννομοθέτες έχουν την εξουσία θέσπισης νομικής απαίτησης έναντι του Οργανισμού για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει δημοσιεύσει ατομικές δηλώσεις «απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων» από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της συμβουλευτικής ομάδας· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την απουσία δηλώσεων συμφερόντων· χαιρετίζει το γεγονός ότι, χωρίς να υπάρχει σχετική νομική απαίτηση, ο Οργανισμός δημοσίευσε ατομικές δηλώσεις δέσμευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

10.  παρατηρεί ότι η πρώτη ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης (Απρίλιος 2016) κατέδειξε χαμηλό επίπεδο εφαρμογής κοντά στο 60 %, ενώ από την επόμενη έκθεση παρακολούθησης (Νοέμβριος 2017) προέκυψε επίπεδο ποσοτικής εφαρμογής τουλάχιστον 80 %· επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ζήτημα αυτό· καλεί τον Οργανισμό να μεριμνήσει για τη διαρκή βελτίωση της εφαρμογής της στρατηγικής του για την καταπολέμηση της απάτης·

11.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τη μη ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη σύνθεση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών τους στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να υπενθυμίσει με προενεργό τρόπο στα κράτη μέλη τη σημασία της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) δεν διαπιστώθηκαν σημαντικά ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια και τη συνέχεια των πληροφοριακών συστημάτων SIS II, VIS και Eurodac· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εξωτερική αξιολόγηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής, ο Οργανισμός λειτουργεί και εκτελεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο· επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση του Οργανισμού να δώσει συνέχεια σε αυτό τον σημαντικό έλεγχο·

13.  επικροτεί την πολιτική του Οργανισμού για τη διατήρηση του προσωπικού του που εφαρμόζεται από το διοικητικό συμβούλιο, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα προσφοράς σύμβασης αορίστου χρόνου σε έκτακτους υπαλλήλους στο τέλος της πρώτης τους σύμβασης και επιτρέπει τη διατήρηση βασικών γνώσεων και πείρας μέσα στον Οργανισμό·

14.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στη διαδικασία του Οργανισμού για τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, ιδίως δε στοιχεία που δεν είναι απολύτως σύμφωνα με τις διαδικαστικές πτυχές των κανόνων εφαρμογής και τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να ενεργήσει σε συνέχεια των δύο «πολύ σημαντικών» και των δύο «σημαντικών» διαπιστώσεων του ελέγχου, που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης επιδόσεων και τη διαδικασία προαγωγών, την τήρηση των διαδικασιών, την ακρίβεια στην τήρηση των φακέλων του προσωπικού και τη διαχείριση και τον σχεδιασμό ανθρωπίνων πόρων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 194.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 194.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 286 της 1.11.2011.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 194.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 194.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 286 της 1.11.2011.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

ΕΕ C113 της 30.3.2016, σ.191.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου