Postup : 2017/2155(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0113/2018

Předložené texty :

A8-0113/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.56

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0161

ZPRÁVA     
PDF 661kWORD 62k
26.3.2018
PE 613.448v02-00 A8-0113/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2016

(2017/2155(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2016

(2017/2155(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí Eurojustu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0113/2018),

1.  uděluje správnímu řediteli Eurojustu absolutorium za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Eurojustu za rozpočtový rok 2016

(2017/2155(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí Eurojustu(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(9), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0113/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Eurojustu na rozpočtový rok2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2016

(2017/2155(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0113/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Eurojustu jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 činil 43 539 737 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje zvýšení o 28,75 %; vzhledem k tomu, že toto zvýšení rozpočtu se vztahuje zejména k přesunu Eurojustu do nových prostor; vzhledem k tomu, že celý rozpočet Eurojustu se odvíjí od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské jednotky pro soudní spolupráci (dále jen „Eurojust“) za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Eurojustu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2011 a 2015

1.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byla přijata nápravná opatření v návaznosti na připomínky z předchozích let, přičemž však u jedné z připomínek týkající se konkrétního vymezení úlohy a úkolů ředitele a kolegia Eurojustu je doposud uvedeno hodnocení „provádí se“;

2.  konstatuje, že Eurojust vede průběžný dialog s generálním ředitelstvím Komise pro spravedlnost a spotřebitele a s generálním ředitelstvím Komise pro rozpočet s cílem zajistit Eurojustu řádnou úroveň financování do nadcházejících let;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  s uspokojením konstatuje, že díky úsilí zaměřenému na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2016 dosáhla míra plnění rozpočtu 99,89 %, a to včetně 6 980 000 EUR, které jsou vyčleněny na novou budovu; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 80,42 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 8,55 %;

4.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Eurojust musel kvůli známým strukturálním problémům se svým financováním čelit problémům spojeným s nedostatkem rozpočtových prostředků a že byl již druhým rokem nucen uchýlit se ke zmírňujícím opatřením, jež byla předmětem opravného rozpočtu, což vedlo k pozastavení některých probíhajících činností a odložení cenného technologického vývoje;

Závazky a přenesené prostředky

5.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora činila míra přenosů prostředků na závazky v hlavě II (správní výdaje) 6 446 530 EUR (40 %) ve srovnání s 1 600 000 EUR (22 %) v roce 2015; uznává, že se tyto přenosy týkají především prací, které přesahují do dalšího roku, a nákupů objednaných v rámci příprav stěhování Eurojustu do nových prostor v roce 2017 (4 867 482 EUR);

6.  vítá skutečnost, že Eurojust dosáhl značného zlepšení, pokud se jedná o přenosy z roku 2015, přičemž míra rušení byla výrazně nižší (5,6 %) než v předchozích letech;

7.  konstatuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

8.  vyzývá Eurojust, aby udržoval objem převodů do následujícího roku na co nejnižší úrovni;

Zadávací řízení a zaměstnanecká politika

9.  konstatuje, že Eurojust podepsal 30 smluv v hodnotě vyšší než 15 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje navýšení o 30 %; poznamenává, že otevřené zadávací řízení bylo použito u 80 % smluv, což představuje 92,50 % celkové hodnoty zadaných zakázek;

10.  poznamenává, že v roce 2016 Eurojust provedl třetí vlnu snížení počtu pracovních míst (1 %, tj. tři pracovní místa), aby bylo dosaženo cíle, na němž se dohodly Parlament a Rada; konstatuje, že zrušená pracovní místa spadala do oblasti administrativní podpory;

11.  konstatuje, že k 31. prosinci 2016 byla míra volných pracovních míst v Eurojustu na úrovni 3,4 % oproti 2,4 % k 31. prosinci 2015; s uspokojením konstatuje, že bylo realizováno 96,6 % plánu pracovních míst na rok 2016; podotýká, že z plánu pracovních míst vyplývá, že k 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 196 míst (z celkových 203 míst povolených v rámci souhrnného rozpočtu Unie) v porovnání s 200 místy v roce 2015;

12.  poznamenává, že z celkového počtu 255,5 zaměstnanců (v přepočtu na ekvivalenty plného pracovního úvazku) v roce 2016 zaměstnával orgán 68,1 (v přepočtu na ekvivalenty plného pracovního úvazku) vyslaných národních odborníků, smluvních zaměstnanců, dočasných zaměstnanců a konzultantů;

13.  vyjadřuje politování nad tím, že podle celkového počtu obsazených pracovních míst k 31. prosinci 2016, činil poměr obou pohlaví 69 % žen oproti 31 % mužů; se znepokojením rovněž konstatuje nerovnováhu mezi členy nejvyššího vedení a ve správní radě;

14.  konstatuje, že zaměstnanci úřadu byli v roce 2016 v pracovní neschopnosti v průměru sedm dnů; konstatuje, že průměrná doba, kterou v roce 2016 zaměstnanci strávili aktivitami pro tělesnou a duševní pohodu, byla v roce 2016 nízká a činila 0,13 dne; s politováním konstatuje, že Eurojust neupřesnil jednotlivé aktivity pro tělesnou a duševní pohodu zavedené v roce 2016, jak jej Parlament žádal;

15.  s uspokojením konstatuje, že Europol vytvořil síť důvěrných poradců v rámci politiky na ochranu lidské důstojnosti a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování a že pořádal programy na předcházení tomuto jevu a posilování povědomí o něm, které vypracoval tým pracovníků z útvaru pro lidské zdroje;

16.  se znepokojením konstatuje, že mezi dny 13. dubna 2015 a 13. dubna 2017 se na síť důvěrných poradců obrátilo 26 pracovníků; konstatuje, že z těchto 26 kontaktů bylo 16 případů uzavřeno již po první schůzce; opět se znepokojením konstatuje, že důvěrní poradci klasifikovali 9 případů jako obtěžování a že byly zahájeny 2 neformální postupy; konstatuje, že ostatní případy se týkaly konfliktů, stresu spojeného s prací a žádostí o informace;

17.  bere na vědomí, že Eurojust používá služební vozidla, avšak nepovoluje jejich využívání pro osobní potřebu;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

18.  konstatuje, že návrh interních pravidel Eurojustu pro ochranu whistleblowerů byl vypracován v roce 2016 a kolegium o něm poprvé diskutovalo dne 4. října 2016; se znepokojením konstatuje, že přijímání těchto interních pravidel bylo pozastaveno v okamžiku, kdy na počátku roku 2016 Komise informovala agentury, že pracuje na vzorovém rozhodnutí určeném agenturám;

19.  vyzývá Komisi, aby zajistila urychlené přijetí svých obecných pokynů pro whistleblowing, které následně neprodleně přijmou a začnou účinně provádět agentury Unie, včetně Eurojustu; konstatuje, že Eurojust čekal na tyto pokyny nebo na příspěvek Komise, než mohl dokončit přijímání svých příslušných pravidel; naléhavě vyzývá Eurojust, aby zintenzívnil úsilí o dokončení jasných interních pravidel na ochranu whistleblowerů, kterým musí být přiznána presumpce jednání v dobré víře, dokud nejsou příslušné informace ověřeny;

20.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

21.  konstatuje, že Eurojust vede rejstřík prohlášení o neexistenci střetu zájmů podepsaných členy správní rady, který je pravidelně aktualizován; konstatuje však také, že tato prohlášení o zájmech a životopisy členů správní rady nejsou veřejně přístupné; vyzývá Eurojust, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o pokroku, jehož bylo v této věci dosaženo, a aby zvážil zveřejnění prohlášení a životopisů na svých internetových stránkách; poukazuje na to, že tato praxe neslouží posilování transparentnosti, a vyzývá k tomu, aby byla prohlášení ověřena a aktualizována;

22.  se znepokojením konstatuje, že správa, členové kolegia a členové nezávislého společného kontrolního orgánu nezveřejnili svá prohlášení o zájmech on-line;

23.  vítá skutečnost, že Eurojust v roce 2017 připravil příručku Eurojustu pro etiku a chování, která mj. zahrnuje i kodex řádné správní praxe;

24.  konstatuje, že v roce 2016 obdržel Eurojust 15 žádostí o přístup k dokumentům, přičemž plný přístup k nim povolil v pěti případech, ve čtyřech případech se rozhodl udělit pouze částečný přístup k dokumentům a v šesti případech přístup k dokumentům zamítl;

Hlavní dosažené výsledky

25.  vítá tři hlavní úspěchy, které Eurojust v roce 2016 zaznamenal, a sice:

–  provedení bezprecedentní reorganizace jeho správy, které přineslo součinnost a posílilo efektivitu;

–  vypracování revidované vzorové dohody a praktického průvodce pro společné vyšetřovací týmy (SVT) a poskytnutí finanční podpory 90 SVT; poskytnutí 1 000 000 EUR v návaznosti na výzvy k předkládání nabídek týkající se grantů pro SVT;

–  vypracování příslušných strategických dokumentů a ad hoc justičních analýz v prioritních oblastech trestné činnosti, jako jsou např. čtvrtá zpráva o zahraničních teroristických bojovnících, shrnutí třetí zprávy o zahraničních teroristických bojovnících, elektronická příručka pro chemické, biologické, radioaktivní nebo jaderné materiály a informační přehledy o soudních případech týkajících se kyberkriminality;

Vnitřní kontroly

26.  konstatuje, že Eurojust nedávno přijal soubor standardů vnitřní kontroly, který je založen na rámci Komise a na mezinárodních osvědčených postupech, s cílem zajistit, aby bylo dosaženo politických a operačních cílů; dále konstatuje, že Eurojust vyhodnotil účinnost svých klíčových kontrolních systémů v průběhu dotčeného roku a dospěl k názoru, že standardy vnitřní kontroly jsou účinně uplatňovány; konstatuje, že Eurojust přijal opatření s cílem zvýšit účinnost svých systémů vnitřní kontroly v oblasti „procesu řízení rizik“ (Eurojust ICS 6); se zájmem očekává příští výroční zprávu Eurojustu a další podrobnosti týkající se opatření, která byla přijata s cílem dále zvýšit účinnost;

Interní audit

27.  konstatuje, že podle výroční zprávy Eurojustu provedl Útvar interního auditu (IAS) Komise v lednu 2016 audit týkající se „monitorování a podávání zpráv / hlavních částí prohlášení o věrohodnosti“; připomíná, že IAS vydal dvě doporučení označená jako „velmi důležitá“ a čtyři doporučení označená jako „důležitá“; konstatuje s uspokojením, že Eurojust provedl v návaznosti na tato doporučení nápravná opatření, čímž prokázal hodnotu této služby;

Výkonnost

28.  konstatuje, že Eurojust provedl externí hodnocení svých činností v letech 2014–2015, což vedlo k vnitřnímu akčnímu plánu pro provádění doporučení; konstatuje, že kolegium zřídilo v březnu 2016 pracovní skupinu pro hierarchizaci, kterou pověřilo řízením provádění zbývajících doporučení; dále konstatuje, že v roce 2017 se očekávají další zlepšení a vývoj;

Ostatní připomínky

29.  bere na vědomí, že Eurojust v červnu a červenci 2017 úspěšně dokončil stěhování do nových prostor; konstatuje, že k navrácení původní budovy hostitelskému členskému státu došlo dne 31. srpna 2017 a že tento stát vyhodnotí náklady, které s tím byly spojeny a které uhradí Eurojust; konstatuje, že jakmile budou známy náklady, které ponese Eurojust, měl by informovat orgán příslušný k udělení absolutoria o celkových vzniklých nákladech na přesun;

30.  s uspokojením konstatuje, že Eurojust ve spolupráci s Europolem formalizoval kombinovaný přístup, pokud je o certifikaci ISO14001/EMS; konstatuje, že Eurojust se domnívá, že vzhledem k tomu, že byl v roce 2016 pouze dočasným nájemníkem prostor, které vlastnilo Nizozemské království, neumožňovalo mu toto postavení snižovat emise CO2;

31.  vzhledem k čím dál tím kratšímu času, který zbývá, se znepokojením bere na vědomí, že z odpovědi Eurojustu vyplývá, že prozatím neprobíhá žádná výměna informací mezi ním a Komisí ohledně příprav na provádění budoucích činností Eurojustu po brexitu; vyzývá Eurojust i Komisi, aby zajistily účinný tok nezbytných informací, přičemž musí mít na paměti, že bude třeba uzavřít dohodu o spolupráci se Spojeným královstvím;

32.  vítá posílení úlohy Eurojustu jakožto střediska pro soudní spolupráci a koordinaci boje proti přeshraniční trestné činnosti a jakožto střediska znalecké činnosti v oblasti soudnictví; upozorňuje na spuštění evropské justiční sítě pro boj proti kyberkriminalitě; konstatuje, že Eurojust obdržel žádosti o pomoc v 2 306 případech (nárůst o 4 %), uspořádal 249 koordinačních schůzek týkajících se 288 případů a poskytl podporu 148 společným vyšetřovacím týmům včetně finanční podpory poskytnuté 90 z těchto týmů (nárůst o 32 %); konstatuje, že v prosinci 2016 byla zveřejněna čtvrtá zpráva Eurojustu s názvem „Zahraniční terorističtí bojovníci: názory Eurojustu na tuto problematiku a reakce treestního soudnictví“ (Foreign Terrorist Fighters: Eurojust’s Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response);

o

o o

33.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(12) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci na rozpočtový rok 2016

(2017/2155(DEC))

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Evropské jednotky pro soudní spolupráci věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2016 a že její operace jsou legální a správné;

2.  vítá velmi vysokou míru plnění rozpočtu Evropské jednotky pro soudní spolupráci (99,89 %); bere na vědomí, že vysoká míra přenosů prostředků na závazky (40 %) v hlavě II (výdaje na podpůrné činnosti) vyplývá z přípravy na stěhování do nových prostor v roce 2017;

3.  upozorňuje na doporučení Účetního dvora z roku 2011 týkající se nového vymezení úloh a povinností jak správního ředitele, tak kolegia; uznává, že nařízení o Evropské jednotce pro soudní spolupráci na konci roku 2016 stále projednával normotvůrce, a že tedy nemohla být přijata žádná nápravná opatření v této věci;

4.  vítá posílení úlohy Evropské jednotky pro soudní spolupráci jako centra pro soudní spolupráci a koordinaci boje proti přeshraniční trestné činnosti a rovněž jako centra forenzního auditu v rámci Unie; upozorňuje na spuštění evropské justiční sítě pro boj proti kyberkriminalitě; konstatuje, že Eurojust obdržel žádosti o pomoc v 2 306 případech (nárůst o 4 %), uspořádal 249 koordinačních setkání týkajících se 288 věcí a poskytl podporu 148 společným vyšetřovacím týmům včetně finanční podpory poskytnuté 90 z těchto týmů (nárůst o 32 %); konstatuje, že v prosinci 2016 byla zveřejněna čtvrtá zpráva Evropské jednotky pro soudní spolupráci s názvem „Zahraniční terorističtí bojovníci: názory Eurojustu na tuto problematiku a reakce trestního soudnictví“ (Foreign Terrorist Fighters: Eurojust’s Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response);

5.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Eurojust musel kvůli známým strukturálním problémům se svým financováním čelit problémům spojeným s nedostatkem rozpočtových prostředků a že byl již druhým rokem nucen uchýlit se ke zmírňujícím opatřením, jež byla předmětem opravného rozpočtu, což vedlo k pozastavení některých probíhajících činností a odložení cenného technologického vývoje; v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že Eurojust vede setrvalý dialog s GŘ pro spravedlnost a spotřebitele a GŘ pro daně a celní unii s cílem zajistit pro nadcházející léta přiměřenou úroveň financování.

6.  vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila urychlené přijetí svých obecných pokynů pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing), které následně neprodleně přijmou a začnou účinně provádět agentury Unie, včetně Evropské jednotky pro soudní spolupráci; konstatuje, že Eurojust čekal na tyto pokyny nebo hodnocení Komise, které by mu umožnilo dokončit přijímání svých příslušných pravidel; naléhavě vyzývá agenturu, aby nadále intenzívně usilovala o dokončení jasných interních pravidel na ochranu oznamovatelů, kterým musí být přiznána presumpce jednání v dobré víře, dokud nejsou příslušné informace ověřeny;

7.  se znepokojením konstatuje, že správa, členové kolegia a členové nezávislého společného kontrolního orgánu nezveřejnili on-line svá prohlášení o zájmech; zdůrazňuje nicméně, že kolegium přijalo pokyny zaměřené na prevenci a řešení střetů zájmů.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

1.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 218.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 218.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 218.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 218.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 113, 30.03.2016, s.83

(12)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 12. dubna 2018Právní upozornění