Procedure : 2017/2155(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0113/2018

Indgivne tekster :

A8-0113/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.56

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0161

BETÆNKNING     
PDF 404kWORD 66k
26.3.2018
PE 613.448v02-00 A8-0113/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016

(2017/2155(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016

(2017/2155(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde for regnskabsåret 2016, med Eurojusts svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(4), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0113/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Eurojust decharge for gennemførelsen af Eurojusts budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2016

(2017/2155(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Eurojust for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde for regnskabsåret 2016, med Eurojusts svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til Eurojust for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(9), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0113/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Eurojust for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Eurojust, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016

(2017/2155(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0113/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Eurojust for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(11) var på 43 539 737 EUR, hvilket er en stigning på 28,75 % i forhold til 2015; der henviser til, at forhøjelsen af budgettet hovedsagelig vedrører flytningen af Eurojust til dets nye lokalitet; der henviser til, at hele Eurojusts budget stammer fra Unionens almindelige budget;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at Eurojusts årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2011 og 2015

1.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at der med hensyn til opfølgning på bemærkningerne fra tidligere år er blevet truffet korrigerende foranstaltninger, men at én bemærkning vedrørende definitionen af den administrerende direktørs og Eurojustkollegiets respektive roller og ansvarsområder stadig er markeret som "i gang";

2.  bemærker, at Eurojust fører en løbende dialog med Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere og dens Generaldirektorat for Budget for at sikre et passende finansieringsniveau for Eurojust i de kommende år;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,89 %, inklusive et beløb på 6 980 000 EUR, som var øremærket til den nye bygning; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 80,42 %, hvilket er et fald på 8,55 % i forhold til 2015;

4.  beklager den omstændighed, at Eurojust havde problemer med adgang til budgetmidler som følge af kendte strukturelle finansieringsproblemer, og at agenturet for andet år i træk var tvunget til at anvende afhjælpende foranstaltninger, som var genstand for et ændringsbudget, hvilket førte til udsættelse af nogle af dets igangværende aktiviteter og udsættelse af værdifulde teknologiske udviklinger;

Forpligtelser og fremførsler

5.  bemærker på grundlag af Revisionsrettens beretning, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført for afsnit II (administrationsudgifter), lå højt på 6 446 530 EUR (40 %) mod 1 600 000 EUR eller 22 % i 2015; anerkender, at disse fremførsler navnlig vedrører arbejde udført efter årets udgang og indkøb bestilt som forberedelse til Eurojusts flytning til en ny lokalitet i 2017 (4 867 482 EUR);

6.  glæder sig over, at Eurojust viste en betydelig forbedring med hensyn til fremførslerne fra 2015 med langt færre bortfaldne bevillinger (5,6 %) end i de foregående år;

7.  bemærker, at fremførslerne ofte kan være delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer, ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd og meddelt Revisionsretten;

8.  anmoder agenturet om at holde fremførslerne til det efterfølgende år på et så lavt niveau som muligt;

Udbud og personalepolitik

9.  bemærker, at Eurojust undertegnede 30 kontrakter med en værdi på over 15 000 EUR, hvilket udgør en stigning på 30 % i forhold til 2015; konstaterer, at der blev afholdt åbne udbud for 80 % af kontrakterne, som tegnede sig for 92,50 % af det samlede indkøbsbeløb;

10.  konstaterer, at Eurojust i 2016 gennemførte den tredje runde af nedskæringer i antallet af stillinger (1 % – tre stillinger) for at nå målet om en personalenedskæring på 5 %, som var vedtaget af Parlamentet og Rådet; bemærker, at de stillinger, der blev skåret væk, var inden for administrativ støtte;

11.  bemærker, at andelen af ubesatte stillinger i Eurojust pr. 31. december 2016 var på 3,4 % i forhold til 2,4 % den 31. december 2015; konstaterer med tilfredshed, at 96,6 % af stillingsfortegnelsen for 2016 blev gennemført; konstaterer ud fra stillingsfortegnelsen, at 196 stillinger (ud af de 203 stillinger, som var godkendt i henhold til Unionens almindelige budget) var besat pr. 31. december 2016, sammenlignet med 200 i 2015;

12.  bemærker, at Eurojust ud af 255,5 medarbejdere (fuldtidsækvivalenter) i 2016 havde 68,1 (fuldtidsækvivalenter) udstationerede nationale eksperter, kontraktansatte, midlertidigt ansatte og konsulenter;

13.  beklager, at kønsbalanceratioen for det samlede antal besatte stillinger pr. 31. december 2016 var 69 % kvinder i forhold til 31 % mænd; bemærker ligeledes med bekymring skævheden på ledelsesniveau og i bestyrelsen;

14.  bemærker, at Eurojusts medarbejdere i gennemsnit var sygemeldt syv dage pr. medarbejder i 2016; bemærker, at antallet af dage pr. medarbejder, der var afsat til velværeaktiviteter i 2016, kun var 0,13 dag; beklager, at Eurojust ikke nævner de forskellige velværeaktiviteter, der blev indført i 2016, som Parlamentet havde anmodet om;

15.  bemærker med tilfredshed, at Eurojust har oprettet et netværk af fortrolige rådgivere som led i politikken om beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af psykisk og seksuel chikane og har gennemført forebyggelses- og bevidstgørelsesprogrammer leveret af HR-teamet;

16.  bemærker med bekymring, at netværket af fortrolige rådgivere i perioden 13. april 2015 til 13. april 2017 har modtaget henvendelser fra 26 medarbejdere; bemærker, at ud af de 26 henvendelser blev 16 sager afsluttet efter kun ét møde; bemærker imidlertid igen med bekymring, at 9 sager er blevet klassificeret af de fortrolige rådgivere som chikanesager, og at der er blevet indledt 2 uformelle procedurer; konstaterer, at andre sager drejede sig om konflikter, arbejdsrelateret stress eller anmodninger om information;

17.  bemærker, at Eurojust anvender tjenestekøretøjer, men ikke tillader privat brug af dem;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

18.  bemærker, at Eurojusts udkast til interne regler om beskyttelse af whistleblowere blev udarbejdet i 2016, og at en første drøftelse fandt sted i kollegiet den 4. oktober 2016; bemærker imidlertid med bekymring, at vedtagelsen af de interne regler blev sat i bero, da Kommissionen i begyndelsen af 2016 meddelte agenturerne, at en standardafgørelse for agenturerne var under udarbejdelse;

19.  opfordrer Kommissionen til at sørge for en hurtig vedtagelse af dens retningslinjer vedrørende whistleblowing, som derefter straks vedtages og gennemføres effektivt af agenturerne, herunder af Eurojust; bemærker, at Eurojust afventede en sådan vejledning eller input fra Kommissionen, før det kunne færdiggøre sine relevante regler; opfordrer indtrængende Eurojust til yderligere at styrke sin indsats for at færdiggøre klare interne regler om beskyttelse af whistleblowere, som må antages at handle i god tro, indtil oplysningerne er blevet kontrolleret;

20.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

21.  bemærker, at Eurojust fører et register, som regelmæssigt ajourføres, over erklæringer om fravær af interessekonflikter underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne, men påpeger, at disse erklæringer og CV'er fra bestyrelsesmedlemmerne ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer Eurojust til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om fremskridt på dette område og overveje at offentliggøre disse erklæringer og CV'er på sit websted; minder om, at denne praksis ikke bidrager til gennemsigtighed og opfordrer til, at erklæringerne kontrolleres og ajourføres;

22.  bemærker med bekymring, at administrationen, medlemmerne af kollegiet og medlemmerne af den uafhængige fælles kontrolinstans ikke har offentliggjort deres interesseerklæringer online;

23.  glæder sig over, at Eurojust i 2017 har udarbejdet Eurojusts retningslinjer for etik og adfærd, som også indeholder en kodeks for god forvaltningsskik;

24.  bemærker, at Eurojust i 2016 modtog 15 anmodninger om aktindsigt i dokumenter, hvoraf Eurojust gav fuld aktindsigt i fem tilfælde, mens Eurojust i fire tilfælde besluttede kun at give delvis adgang til dokumenterne og nægtede adgang i seks tilfælde;

Vigtigste resultater

25.  glæder sig over Eurojusts tre vigtigste resultater i 2016:

–  vedtagelsen af en hidtil uset omstrukturering af administrationen, som skabte synergier og effektivitetsgevinster

–  udviklingen af en revideret standardaftale og praktisk vejledning for fælles efterforskningshold (JIT'er) og tilvejebringelse af finansiel støtte til 90 JIT'er; tildeling af 1 000 000 EUR efter otte indkaldelser af forslag til JIT'er

–  udarbejdelse af relevante strategiske dokumenter og retslige ad hoc-analyser inden for prioriterede kriminalitetsområder, som f.eks. den fjerde rapport om fremmedkrigere, resuméet af den tredje rapport om fremmedkrigere, håndbogen om kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer og sprængstoffer (CBRN)-E og "Cybercrime Judicial Monitors";

Intern kontrol

26.  bemærker, at Eurojust har vedtaget en række interne kontrolstandarder på grundlag af Kommissionens ramme og bedste internationale praksis for at sikre, at politikmålene og de operationelle mål nås; bemærker endvidere, at Eurojust har vurderet effektiviteten af sit centrale interne kontrolsystem i løbet af rapporteringsåret og konkluderet, at de interne kontrolstandarder var gennemført effektivt; bemærker, at Eurojust har taget skridt til at forbedre effektiviteten af sine interne kontrolsystemer på området "Risikostyring" (Eurojusts interne kontrolstandard nr. 6); ser frem til den næste årsberetning fra Eurojust og flere detaljer vedrørende de foranstaltninger, der er truffet for at forbedre effektiviteten yderligere;

Intern revision

27.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) ifølge Eurojusts årsberetning gennemførte en revision af "Overvågning og rapportering/elementerne i revisionserklæringen" i januar 2016; bemærker, at IAS fremsatte to anbefalinger, der var klassificeret som "meget vigtige" og fire anbefalinger, der var klassificeret som "vigtige"; konstaterer med tilfredshed, at Eurojust har gennemført korrigerende foranstaltninger for så vidt angår disse anbefalinger;

Performance

28.  bemærker, at Eurojust fik gennemført en ekstern evaluering af sine aktiviteter i perioden 2014-2015, som førte til en intern handlingsplan for gennemførelsen af anbefalingerne; bemærker, at kollegiet nedsatte en arbejdsgruppe om prioriteringen i marts 2016 med mandat til at styre gennemførelsen af de resterende anbefalinger; bemærker endvidere, at der forventes yderligere udvikling og resultater i løbet af 2017;

Andre bemærkninger

29.  noterer sig, at Eurojust afsluttede flytningen til sin nye lokalitet i juni-juli 2017 med et positivt resultat; bemærker, at tilbagegivelsen af den tidligere bygning til værtslandet fandt sted den 31. august 2017, og at værtslandet vil beregne de omkostninger i forbindelse med tilbagegivelsen, som skal afholdes af Eurojust; bemærker, at Eurojust, når de omkostninger, der skal afholdes af Eurojust, er kendt, skal redegøre over for dechargemyndigheden for de samlede afholdte udgifter i forbindelse med flytningen;

30.  bemærker med tilfredshed, at Eurojust i samarbejde med Europol har formaliseret en fælles tilgang til ISO14001/EMS-certificering; bemærker, at Eurojust, mens det i 2016 kun lejede midlertidige lokaler af Kongeriget Nederlandene, mente, at det som lejer ikke var i stand til at nedbringe CO2-emissionerne;

31.  bemærker med bekymring – i betragtning af den hurtigt skrumpende tidsramme – i Eurojusts svar, at der på nuværende tidspunkt ikke foregår nogen informationsudveksling mellem Eurojust og Kommissionen om forberedelse af udførelsen af Eurojusts fremtidige aktiviteter efter brexit; opfordrer både Eurojust og Kommissionen til at sikre en effektiv formidling af de nødvendige oplysninger i betragtning af, at det bliver nødvendigt at få etableret en samarbejdsaftale med Det Forenede Kongerige;

32.  glæder sig over styrkelsen af Eurojusts position som center for retligt samarbejde om og koordinering af bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og som et center for juridisk ekspertise inden for Unionen; fremhæver lanceringen af Det Europæiske Retlige Netværk for Cyberkriminalitet; bemærker, at Eurojust modtog anmodninger om bistand i 2 306 sager (svarende til en stigning på 4 %), at det afholdt 249 koordineringsmøder om 288 sager og ydede støtte til 148 fælles efterforskningshold, herunder finansiel støtte til 90 af dem (svarende til en stigning på 32 %); bemærker offentliggørelsen af den fjerde rapport fra Eurojust om fremmedkrigere "Foreign Terrorist Fighters: Eurojust's Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response" fra december 2016;

o

o  o

33.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2018(12) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

7.2.2018

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016

(2017/2155(DEC))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at Eurojusts årsregnskab giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016, og at agenturets transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

2.  glæder sig over Eurojusts høje budgetgennemførelsesgrad (99,89 %); anerkender, at det høje niveau af fremførsler af forpligtede bevillinger (40 %) under afsnit II (udgifter til støtteaktiviteter) skyldes forberedelsen af flytningen til nye lokaler i 2017;

3.  fremhæver Revisionsrettens anbefaling fra 2011 vedrørende omdefinering af den administrerende direktørs og kollegiets roller og ansvarsområder; erkender, at forordningen om Eurojust stadig var under forhandling af den lovgivende myndighed ved udgangen af 2016, og at der derfor ikke kunne være truffet afhjælpende foranstaltninger for at løse dette spørgsmål;

4.  glæder sig over styrkelsen af Eurojusts position som center for retligt samarbejde om og koordinering af bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og som et center for juridisk ekspertise inden for Unionen; fremhæver lanceringen af Det Europæiske Retlige Netværk for Cyberkriminalitet; bemærker, at Eurojust modtog anmodninger om bistand i 2 306 sager (svarende til en stigning på 4 %), at det afholdt 249 koordineringsmøder om 288 sager og ydede støtte til 148 fælles efterforskningshold, herunder finansiel støtte til 90 af dem (svarende til en stigning på 32 %); bemærker offentliggørelsen af den fjerde rapport fra Eurojust om fremmedkrigere "Foreign Terrorist Fighters: Eurojust's Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response" fra december 2016;

5.  beklager, at Eurojust havde problemer med adgang til budgetmidler som følge af kendte strukturelle finansieringsproblemer, og at agenturet for andet år i træk var tvunget til at anvende afhjælpende foranstaltninger, som var genstand for et ændringsbudget, hvilket førte til udsættelse af visse af dets igangværende aktiviteter og udsættelse af værdifulde teknologiske udviklinger; påpeger i denne forbindelse, at Eurojust fører en løbende dialog med GD for Retlige Anliggender og GD for Budget med henblik på at sikre et korrekt finansieringsniveau i de kommende år;

6.  opfordrer Kommissionen til at sørge for en hurtig vedtagelse af dens retningslinjer vedrørende whistleblowing, som derefter straks vedtages og gennemføres effektivt af Unionens agenturer, herunder af Eurojust; bemærker, at Eurojust afventede en sådan vejledning eller input fra Kommissionen, før det kunne færdiggøre sine relevante regler; opfordrer indtrængende agenturet til yderligere at intensivere indsatsen med henblik på at færdiggøre klare interne regler for beskyttelse af whistleblowere, som må formodes at være i god tro, indtil informationerne er efterprøvet;

7.  bemærker med bekymring, at administrationen, medlemmerne af kollegiet og medlemmerne af den uafhængige fælles kontrolinstans ikke har offentliggjort deres interesseerklæringer online; understreger imidlertid, at kollegiet har vedtaget retningslinjer om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 218.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 218.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(5)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 218.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 218.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(10)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 113 af 30.3.2016, s. 83.

(12)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

Seneste opdatering: 13. april 2018Juridisk meddelelse