Menettely : 2017/2155(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0113/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0113/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.56

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0161

MIETINTÖ     
PDF 391kWORD 69k
26.3.2018
PE 613.448v02-00 A8-0113/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2155(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2155(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yksikön vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikölle (05941/2018 – C8‑0065/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(4) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0113/2018),

1.  myöntää Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle vastuuvapauden yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Eurojust-yksikön varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2155(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yksikön vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikölle (05941/2018 – C8‑0065/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(9) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0113/2018),

1.  hyväksyy Eurojust-yksikön varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurojust-yksikön hallinnolliselle johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2155(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0113/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Eurojust-yksikön tulo- ja menotaulukon(11) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 43 539 737 euroa, mikä merkitsee 28,75 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; panee merkille, että talousarvion kasvu johtui pääasiassa Eurojust-yksikön muutosta uusiin tiloihin; toteaa, että Eurojust-yksikön koko talousarvio rahoitetaan unionin yleisestä talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyöyksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että Eurojust-yksikön tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuosia 2011 ja 2015 koskevien vastuuvapausmenettelyjen seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan jatkotoimena aikaisempien vuosien huomautuksille on toteutettu korjaavia toimia mutta yksi johtajan sekä Eurojust-yksikön kollegion tehtäviin ja velvollisuuksiin liittyvä huomautus on edelleen ”kesken”;

2.  toteaa, että Eurojust-yksikkö käy koko ajan vuoropuhelua komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston sekä budjettipääosaston kanssa Eurojust-yksikön riittävän rahoituksen varmistamiseksi tulevina vuosina;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,89 prosenttia, mikä sisältää uuteen rakennukseen varatut 6 980 000 euroa; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 80,42 prosenttia, mikä merkitsee 8,55 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna;

4.  pitää valitettavana, että Eurojust-yksiköllä oli määrärahojen saatavuuteen liittyviä ongelmia tiedossa olevien rakenteellisten ongelmien vuoksi ja että jo toisena peräkkäisenä vuonna Eurojust-yksikkö joutui turvautumaan riskien lievennystoimenpiteisiin, joita varten annettiin lisätalousarvio, mikä johti yksikön eräiden käynnissä olevien toimintojen lykkäämiseen ja arvokkaan teknisen kehityksen keskeyttämiseen;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osastossa 2 (hallintomenot) siirrettiin sidottuja määrärahoja korkea 6 446 530 euron määrä (40 prosenttia), kun niitä vuonna 2015 siirrettiin 1 600 000 euroa (22 prosenttia); toteaa, että määrärahasiirrot liittyivät pääasiassa vuoden lopun jälkeen jatkuviin urakoihin ja Eurojust-yksikön uusiin toimitiloihin vuonna 2017 tapahtuvan muuton valmistelujen yhteydessä tehtyihin tavaratilauksiin (4 867 482 euroa);

6.  panee tyytyväisenä merkille, että Eurojust-yksikkö osoitti merkittävää parannusta määrärahasiirroissa varainhoitovuodelta toiselle vuoteen 2015 verrattuna ja peruutuksia oli huomattavasti vähemmän (5,6 prosenttia) kuin aikaisempina vuosina;

7.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi eivätkä välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

8.  pyytää yksikköä pitämään seuraavalle vuodelle siirrettävän määrän mahdollisimman pienenä;

Hankinnat ja henkilöstöpolitiikka

9.  toteaa, että Eurojust-yksikkö allekirjoitti 30 sopimusta, joiden arvo oli yli 15 000 euroa, mikä merkitsee 30 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; huomauttaa, että avointa hankintamenettelyä käytettiin 80 prosenttiin sopimuksista, mikä tarkoittaa 92,50:tä prosenttia kaikkien hankintojen arvosta;

10.  toteaa, että vuonna 2016 Eurojust-yksikkö pani täytäntöön virkojen vähentämistä koskevan kolmannen vaiheen, joka vastasi yhtä prosenttia tai kolmea virkaa, jotta voitiin saavuttaa parlamentin ja neuvoston hyväksymä viiden prosentin tavoite; panee merkille, että vähennetyt virat olivat hallinnollisen tuen alalla;

11.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2016 Eurojust-yksikön avoimien virkojen määrä oli 3,4 prosenttia, kun se oli ollut 2,4 prosenttia 31. joulukuuta 2015; toteaa tyytyväisenä, että vuoden 2016 henkilöstötaulukon viroista 96,6 prosenttia oli täytettynä; panee merkille, että henkilöstötaulukon mukaan 196 tointa (unionin yleisessä talousarviossa hyväksytyistä 203 toimesta) oli täytettynä 31. joulukuuta 2016, kun määrä oli 200 vuonna 2015;

12.  panee merkille, että yhteensä 255,5:stä (kokoaikaiseksi muutetusta) Eurojust-yksikön henkilöstön jäsenestä vuonna 2016 lähetettyjä kansallisia asiantuntijoita, sopimussuhteisia toimihenkilöitä, vuokratyöntekijöitä ja konsultteja oli 68,1 (kokoaikaiseksi muutettuna);

13.  pitää valitettavana, että kaikkien 31. joulukuuta 2016 täytettyinä olleiden virkojen sukupuolijakauma oli 69 prosenttia naisia ja 31 prosenttia miehiä; panee huolestuneena merkille epätasapainon myös ylemmässä johdossa ja hallintoneuvostossa;

14.  toteaa, että Eurojust-yksikön henkilöstön jäsenet olivat sairauslomalla keskimäärin seitsemän päivää vuonna 2016; toteaa, että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin vuonna 2016 vain 0,13 päivää henkilöstön jäsentä kohti; pitää valitettavana, että Eurojust-yksikkö ei maininnut vuonna 2016 käynnistettyjä hyvinvointia edistäviä uusia toimia, kuten parlamentti oli pyytänyt;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että Eurojust-yksikkö on ottanut käyttöön uskottujen neuvonantajien verkoston osana toimia, joilla pyritään suojelemaan työntekijöiden ihmisarvoa ja estämään työpaikkakiusaaminen ja seksuaalinen häirintä, ja henkilöstöhallinnon ryhmä käynnisti ennaltaehkäisy- ja valistusohjelmia;

16.  panee huolestuneena merkille, että uskottujen neuvonantajien verkostoon on 13. huhtikuuta 2015–13. huhtikuuta 2017 ottanut yhteyttä 26 henkilöstön jäsentä; toteaa, että 26 yhteydenotosta 16 tapausta käsiteltiin loppuun vain yhdessä tapaamisessa; panee kuitenkin jälleen huolestuneena merkille, että uskotut neuvonantajat ovat luokitelleet 9 tapausta häirinnäksi ja on käynnistetty 2 epävirallista menettelyä; toteaa, että muissa tapauksissa kyse oli konflikteista, työperäisestä stressistä tai tiedon kysymisestä;

17.  panee merkille, että Eurojust-yksikkö käyttää virka-autoja mutta ei salli niiden yksityiskäyttöä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

18.  panee merkille, että vuonna 2016 laadittiin luonnos Eurojust-yksikön sisäisiksi säännöiksi väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi ja kollegio keskusteli siitä ensimmäisen kerran 4. lokakuuta 2016; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että sisäisten sääntöjen hyväksyminen keskeytettiin vuoden 2016 alussa, kun komissio tiedotti virastoille, että virastoja varten oltiin laatimassa mallipäätöstä;

19.  kehottaa komissiota varmistamaan väärinkäytösten paljastamista koskevien ohjeidensa nopean hyväksymisen, minkä jälkeen virastot, Eurojust-yksikkö mukaan luettuna, välittömästi hyväksyvät ne ja panevat ne tosiasiallisesti täytäntöön; toteaa, että Eurojust-yksikkö odotti komission ohjeita tai lausuntoja, ennen kuin se voi viimeistellä asiaan liittyvät sääntönsä; kehottaa Eurojust-yksikköä tehostamaan edelleen toimiaan väärinkäytösten paljastajien suojelemista koskevien selkeiden sisäisten sääntöjen viimeistelemiseksi ja toteaa, että näihin on sovellettava vilpittömän mielen olettamaa siihen saakka, kunnes tiedot on todennettu;

20.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

21.  panee merkille, että Eurojust-yksikkö pitää rekisteriä hallintoneuvoston jäsenten allekirjoittamista eturistiriidattomuutta koskevista ilmoituksista ja rekisteriä päivitetään säännöllisesti, mutta huomauttaa, että nämä ilmoitukset ja hallintoneuvoston jäsenten ansioluettelot eivät ole julkisesti saatavilla; pyytää Eurojust-yksikköä raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistyksestä ja harkitsemaan ilmoitusten ja ansioluetteloiden julkistamista verkkosivustollaan; huomauttaa, että tämä käytäntö ei edistä avoimuutta ja vaatii siksi tarkastamaan ja ajantasaistamaan ilmoitukset;

22.  pitää valitettavana, etteivät hallinto, kollegion jäsenet ja riippumattoman yhteisen valvontaviranomaisen jäsenet ole julkistaneet verkossa ilmoituksiaan sidonnaisuuksista;

23.  panee tyytyväisenä merkille, että Eurojust-yksikkö laati vuonna 2017 ammattietiikkaa ja käyttäytymistä koskevat ohjeet, joihin sisältyy myös hyvän hallintotavan säännöstö;

24.  panee merkille, että vuonna 2016 Eurojust-yksikkö sai 15 pyyntöä tutustua asiakirjoihin ja että se antoi viisi asiakirjaa tutustuttavaksi kokonaan, neljä asiakirjaa osittain ja epäsi pyynnön kuuden asiakirjan kohdalla;

Tärkeimmät saavutukset

25.  on tyytyväinen Eurojust-yksikön vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen ja onnistumiseen, jotka ovat seuraavat:

–  yksikön hallinnon ennennäkemätön uudelleenorganisointi, joka loi synergioita ja paransi tehokkuutta

–  yhteisiä tutkintaryhmiä koskevan mallisopimuksen ja käytännön oppaan laatiminen sekä rahoitustuen antaminen 90 yhteisen tutkimusryhmän tukemiseksi; 1 000 000 euron myöntäminen kahdeksaan yhteisten tutkimusryhmien avustuksia koskevaan ehdotuspyyntöön

–  asiaa koskevien strategisten asiakirjojen ja tapauskohtaisten oikeudellisten analyysien tuottaminen tärkeimmiltä rikollisuuden aloilta, joista voidaan mainita esimerkiksi terrorismiin syyllistyviä vierastaistelijoita käsittelevä Eurojust-yksikön neljäs selonteko, tiivistelmä terrorismiin syyllistyviä vierastaistelijoita käsittelevästä Eurojust-yksikön kolmannesta selonteosta, kemiallisia, biologisia ja radiologisia aineita sekä ydinmateriaalia (CBRN-aineita) koskeva sähköinen käsikirja sekä kyberrikollisuuteen liittyvät oikeustoimet;

Sisäinen valvonta

26.  panee merkille, että Eurojust-yksikkö on hyväksynyt komission toimintakehyksen ja kansainvälisten parhaiden käytäntöjen perusteella joukon sisäisen valvonnan standardeja, joiden tarkoituksena on varmistaa toimintapoliittisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttaminen; panee lisäksi merkille, että Eurojust-yksikkö on arvioinut keskeisten sisäisen valvonnan järjestelmiensä vaikuttavuutta raportointivuoden aikana ja todennut, että sisäisen valvonnan standardit on pantu vaikuttavasti täytäntöön; panee merkille, että Eurojust-yksikkö on toteuttanut toimia parantaakseen sisäisen valvonnan järjestelmiensä tehokkuutta riskinhallintaprosessin (Eurojust ICS 6) alalla; odottaa Eurojust-yksikön seuraavaa vuosikertomusta ja lisätietoja tehokkuuden parantamiseksi toteutetuista toimista;

Sisäinen tarkastus

27.  panee merkille, että Eurojust-yksikön vuosikertomuksen mukaan komission sisäinen tarkastus suoritti tammikuussa 2016 raportointia ja varmuuden osatekijöitä koskeneen tarkastuksen; panee merkille, että sisäinen tarkastus antoi kaksi suositusta, jotka luokiteltiin ”erittäin tärkeiksi” ja neljä suositusta, jotka luokiteltiin ”tärkeiksi”; toteaa tyytyväisenä, että Eurojust-yksikkö toteutti korjaavia toimia kyseisten suositusten yhteydessä, mikä osoittaa tällaisen palvelun arvon;

Toiminnan tuloksellisuus

28.  panee merkille, että Eurojust-yksikkö suoritti ulkoisen tarkastuksen toimistaan vuosina 2014–2015 ja tämän tuloksena laadittiin sisäinen toimintasuunnitelma suositusten toteuttamiseksi; panee merkille, että kollegio perusti maaliskuussa 2016 priorisointia käsittelevän työryhmän, jonka tehtävänä on ohjata jäljellä olevien suositusten toteuttamista; panee lisäksi merkille, että uusia toimia ja saavutuksia on odotettavissa vuoden 2017 aikana;

Muita huomautuksia

29.  toteaa, että Eurojust-yksikkö sai onnistuneesti päätökseen muuton uusiin tiloihin kesä–heinäkuussa 2017; panee merkille, että entinen rakennus luovutettiin isäntävaltiolle 31. elokuuta 2017 ja isäntävaltio määrittää luovutukseen liittyvät kustannukset, jotka Eurojust-yksikkö maksaa; toteaa, että kunhan Eurojust-yksikön maksettavaksi tulevat kustannukset ovat tiedossa, sen olisi ilmoitettava muuton kokonaiskustannukset vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

30.  panee tyytyväisenä merkille, että Eurojust-yksikkkö on yhteistyössä Europolin kanssa virallistanut yhdistetyn lähestymistavan ISO14001-ympäristösertifikaattiin; toteaa, että Eurojust-yksikkö katsoi, että koska vuonna 2016 se oli ainoastaan vuokralaisena Alankomaiden kuningaskunnalta vuokratuissa tilapäisissä tiloissa, se ei pystynyt vähentämään hiilidioksidipäästöjä;

31.  panee Eurojust-yksikön vastauksesta huolestuneena merkille – ottaen huomioon nopeasti hupenevan aikataulun –, että tällä hetkellä Eurojust-yksikön ja komission välillä ei vaihdeta tietoja Eurojust-yksikön tulevien, brexitin jälkeisten tehtävien hoidon valmistelusta; pyytää sekä Eurojust-yksikköä että komissiota varmistamaan tehokkaan tiedonkulun tarvittavien tietojen osalta, kun otetaan huomioon yhteistyösopimus, joka Yhdistyneen kuningaskunnan on tehtävä;

32.  pitää myönteisenä Eurojust-yksikön aseman vahvistamista rajatylittävää rikollisuutta torjuvan oikeudellisen yhteistyön ja koordinoinnin keskuksena ja unionin oikeudellisen asiantuntemuksen keskuksena; korostaa, että Euroopan oikeudellinen kyberrikollisuusverkosto (EJCN) on käynnistänyt toimintansa; panee merkille, että Eurojust-yksikkö otti vastaan avunpyyntöjä 2 306 asiassa (+4 prosenttia), järjesti 249 koordinointikokousta 288 asiasta ja antoi tukea 148 yhteiselle tutkintaryhmälle, mukaan lukien rahoitustuki 90 yhteiselle tutkintaryhmälle (+32 prosenttia); panee merkille terrorismiin syyllistyneitä vierastaistelijoita käsittelevän Eurojust-yksikön neljännen, joulukuussa 2016 annetun selonteon ”Foreign Terrorist Fighters: Eurojust’s Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response”;

o

o o

33.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2018(12) antamaansa päätöslauselmaan.

7.2.2018

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2155(DEC))

Valmistelija: Kostas Chrysogonos

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan Eurojustin tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2016 ja viraston toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  pitää myönteisenä, että Eurojustin talousarvion toteuttamisaste oli erittäin korkea (99,89 prosenttia); toteaa, että osastossa 2 (tukitoiminnoista aiheutuneet menot) siirrettyjen sidottujen määrärahojen suuri osuus (40 prosenttia) johtui valmistautumisesta muuttoon uusiin tiloihin vuonna 2017;

3.  korostaa tilintarkastustuomioistuimen suositelleen vuonna 2011, että hallinnollisen johtajan ja kollegion tehtävät ja vastuualueet määritellään uudelleen; toteaa, että vuoden 2016 lopussa lainsäätäjät neuvottelivat edelleen Eurojust-asetuksesta, joten korjaaviin toimiin ei olisi voitu ryhtyä tämän asian ratkaisemiseksi;

4.  pitää myönteisenä Eurojustin aseman vahvistamista rajatylittävää rikollisuutta torjuvan oikeudellisen yhteistyön ja koordinoinnin keskuksena ja unionin oikeudellisen asiantuntemuksen keskuksena; korostaa, että Euroopan oikeudellinen kyberrikollisuusverkosto (EJCN) on käynnistänyt toimintansa; panee merkille, että Eurojust otti vastaan avunpyyntöjä 2306 asiassa (+4 prosenttia), järjesti 249 koordinointikokousta 288 asiasta ja antoi tukea 148 yhteiselle tutkintaryhmälle, mukaan lukien rahoitustuki 90 yhteiselle tutkintaryhmälle (+32 prosenttia); panee merkille terrorismiin syyllistyneitä vierastaistelijoita käsittelevän Eurojustin neljännen, joulukuussa 2016 annetun selonteon “Foreign Terrorist Fighters: Eurojust’s Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response”;

5.  pitää valitettavana, että Eurojustilla oli määrärahojen saatavuuteen liittyviä ongelmia tiedossa olevien rakenteellisten ongelmien vuoksi ja että jo toisena peräkkäisenä vuonna Eurojust joutui turvautumaan riskien lievennystoimenpiteisiin, joita varten annettiin lisätalousarvio, mikä johti yksikön eräiden käynnissä olevien toimintojen lykkäämiseen ja arvokkaan teknisen kehityksen keskeyttämiseen; huomauttaa tässä yhteydessä, että Eurojust käy jatkuvaa vuoropuhelua oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston ja budjettipääosaston kanssa rahoituksen asianmukaisen tason varmistamiseksi tuleville vuosille;

6.  kehottaa komissiota varmistamaan väärinkäytösten paljastamista koskevien ohjeidensa nopean hyväksymisen, minkä jälkeen unionin virastot, Eurojust mukaan luettuna, välittömästi hyväksyvät ne ja panevat ne tosiasiallisesti täytäntöön; toteaa, että Eurojust odotti komission ohjeita tai lausuntoja, ennen kuin se voi viimeistellä asiaan liittyvät sääntönsä; kehottaa yksikköä lisäämään edelleen ponnistelujaan väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevien selkeiden sisäisten sääntöjen viimeistelemiseksi ja katsoo, että väärinkäytösten paljastajiin on sovellettava vilpittömän mielen olettamaa tietojen todentamiseen saakka;

7.  pitää valitettavana, etteivät hallinto, kollegion jäsenet ja riippumattoman yhteisen valvontaviranomaisen jäsenet ole julkistaneet verkossa ilmoituksiaan sidonnaisuuksista; korostaa kuitenkin, että kollegio hyväksyi eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

1.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 218.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 218.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 218.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 218.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 113, 30.3.2016, s. 83.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 13. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus