Procedura : 2017/2155(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0113/2018

Teksty złożone :

A8-0113/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.56

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0161

SPRAWOZDANIE     
PDF 832kWORD 69k
26.3.2018
PE 613.448v02-00 A8-0113/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016

(2017/2155(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016

(2017/2155(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Eurojustu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(4), w szczególności jej art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0113/2018),

1.  udziela dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Eurojustu za rok budżetowy 2016

(2017/2155(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Eurojustu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Eurojustu(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0123/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością(9), w szczególności jej art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0113/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Eurojustu za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016

(2017/2155(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0113/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Eurojustu na rok budżetowy 2016 wyniósł 43 539 737 EUR, co stanowi wzrost o 28,75 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że wzrost budżetu jest spowodowany głównie przeniesieniem Eurojustu do nowej siedziby; mając na uwadze, że cały budżet Eurojustu pochodzi z budżetu ogólnego Unii;

C.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za lata 2011 i 2015

1.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału, jeśli chodzi o działania następcze związane z uwagami poczynionymi przez Trybunał w poprzednich latach, podjęto działania naprawcze, lecz jedna z uwag dotycząca określenia ról i zadań – odpowiednio – dyrektora i Kolegium Eurojustu jest nadal oznaczona jako znajdująca się „w trakcie realizacji”;

2.  zauważa, że Eurojust prowadzi dialog z Dyrekcją Generalną Komisji ds. Sprawiedliwości i Konsumentów oraz z Dyrekcją Generalną ds. Budżetu w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania Eurojustu w nadchodzących latach;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,89 %, łącznie z kwotą 6 980 000 EUR na nowy budynek; ponadto zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 80,42 %, co oznacza spadek o 8,55 % od 2015 r.;

4.  ubolewa, że Eurojust zmagał się z trudnościami w dostępności środków budżetowych z powodu znanych problemów strukturalnych dotyczących jego finansowania oraz że już drugi rok z kolei Eurojust zmuszony był sięgać po środki łagodzące wymagające przedstawienia budżetu korygującego, co doprowadziło do odroczenia niektórych prowadzonych przezeń działań oraz do późniejszego wprowadzenia ważnych udoskonaleń technologicznych;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału kwota środków przeniesionych, na które zaciągnięto zobowiązania, była wysoka i wyniosła w tytule II (wydatki administracyjne) 6 446 530 EUR (40 %) w porównaniu z kwotą 1 600 000 EUR (22 %) w 2015 r.; przyjmuje do wiadomości fakt, że było to spowodowane głównie robotami wykraczającymi poza rok budżetowy i zamówieniami złożonymi w związku z przygotowaniem przeniesienia Eurojustu do nowej siedziby w 2017 r. (4 867 482 EUR);

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Eurojust wykazał istotną poprawę, jeśli chodzi o przeniesienia z 2015 r., osiągając znacznie niższy poziom anulowanych środków (5,6 %) niż w poprzednich latach;

7.  zauważa, że przeniesienia często mogą być częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

8.  wzywa Trybunał, aby utrzymywał środki przenoszone na kolejny rok na jak najniższym poziomie;

Zamówienia publiczne i polityka kadrowa

9.  zauważa, że Eurojust podpisał 30 umów na ogólną kwotę 15 000 EUR, co stanowi wzrost o 30 % w porównaniu z 2015 r.; stwierdza, że w przypadku 80 % umów skorzystano z otwartej procedury przetargowej, co stanowi 92,50 % udzielonych zamówień;

10.  zauważa, że w 2016 r. Eurojust zrealizował trzeci etap redukcji stanowisk (1 %, tj. 3 stanowiska), aby osiągnąć uzgodniony z Parlamentem i Radą cel zmniejszenia liczby pracowników o 5 %; zauważa, że redukcja stanowisk nastąpiła w obszarze wsparcia administracyjnego;

11.  zauważa, że poziom wakatów w Eurojuście na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 3,4 % w porównaniu z 2,4 % na dzień 31 grudnia 2015 r.; z zadowoleniem odnotowuje, że plan zatrudnienia na 2016 r. zrealizowano w 96,6 %; zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 196 stanowisk (z 203 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) w porównaniu z 200 stanowiskami w 2015 r.;

12.  zauważa, że wśród 255,5 (w ekwiwalencie pełnego czasu pracy) pracowników Eurojustu w 2016 r. zatrudnionych było 68,1 (w ekwiwalencie pełnego czasu pracy) oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników kontraktowych, pracowników tymczasowych i konsultantów;

13.  ubolewa, że w odniesieniu do liczby stanowisk obsadzonych na dzień 31 grudnia 2016 r. stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 69 % do 31 %; z zaniepokojeniem odnotowuje też brak równowagi wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla i w zarządzie;

14.  zauważa, że w 2016 r. pracownicy Eurojustu przebywali na zwolnieniu chorobowym średnio siedem dni; zauważa, że w 2016 r. na działania na rzecz dobrostanu pracowników poświęcono w przeliczeniu na każdego członka personelu 0,13 dnia; ubolewa, że Eurojust nie wymienił poszczególnych działań związanych z dobrostanem pracowników wprowadzonych w 2016 r., o co występował Parlament;

15.  z zadowoleniem zauważa, że Eurojust utworzył sieć zaufanych doradców jako element polityki ochrony godności osoby i zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu, a także wprowadził programy zapobiegania i podnoszenia świadomości, realizowane przez zespół ds. zasobów ludzkich;

16.  zauważa z niepokojem, że w okresie od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 13 kwietnia 2016 r. do sieci zaufanych doradców zwróciło się 26 pracowników: zauważa, że spośród tych 26 spotkań w 16 przypadkach zamknięto sprawę po jednej tylko sesji; zauważa jednak ponownie z zaniepokojeniem, że zaufani doradcy zaklasyfikowali 9 spraw jako przypadki nękania oraz że wszczęto 2 nieformalne procedury; stwierdza, że inne przypadki dotyczyły konfliktów, stresu związanego z pracą lub poszukiwania informacji;

17.  zauważa, że Eurojust korzysta z pojazdów służbowych, ale nie zezwala na ich prywatne użytkowanie;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

18.  odnotowuje, że projekt przepisów wewnętrznych Eurojustu dotyczących ochrony sygnalistów został przygotowany w 2016 r., a pierwsza dyskusja odbyła się w obrębie Kolegium w dniu 4 października 2016 r.; zauważa jednakże z zaniepokojeniem, że przyjęcie przepisów wewnętrznych zawieszono, kiedy na początku 2016 r. Komisja poinformowała agencje, że w przygotowaniu jest wzór decyzji dla agencji;

19.  apeluje do Komisji, by zadbała o szybkie przyjęcie wytycznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach, tak aby mogły one zostać niezwłocznie przyjęte i skutecznie wdrożone przez agencje, w tym Eurojust; zauważa, że Eurojust oczekiwał na wytyczne lub wkład ze strony Komisji przed ostatecznym określeniem własnych odnośnych przepisów; wzywa Eurojust do wzmożenia wysiłków w celu sfinalizowania jasnych przepisów wewnętrznych dotyczących ochrony sygnalistów, wobec których musi obowiązywać domniemanie dobrej wiary do momentu weryfikacji informacji;

20.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, dysponującego wystarczającymi środkami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, a jednocześnie zachować poufność oraz zapewnić konieczne wsparcie i doradztwo;

21.  zauważa, że Eurojust prowadzi regularnie aktualizowany rejestr deklaracji „braku konfliktu interesów” podpisanych przez członków zarządu, lecz zwraca uwagę, że deklaracje te oraz życiorysy członków zarządu nie są publicznie dostępne; zwraca się do Eurojustu, aby informował organ udzielający absolutorium o postępach poczynionych w tej kwestii i rozważył publikację deklaracji oraz życiorysów na własnej stronie internetowej; zwraca uwagę, że praktyka ta nie służy przejrzystości, w związku z czym wzywa do weryfikacji i aktualizacji deklaracji;

22.  z niepokojem zauważa, że administracja, członkowie Kolegium i członkowie niezależnego wspólnego organu nadzorczego nie opublikowali w internecie deklaracji interesów;

23.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2017 r. Eurojust przygotował przewodnik dotyczący etyki i postępowania, który zawiera także kodeks dobrego postępowania administracyjnego;

24.  odnotowuje, że w 2016 r. Eurojust otrzymał 15 wniosków o dostęp do dokumentów i udzielił pełnego dostępu w pięciu przypadkach, w czterech przypadkach postanowił udzielić jedynie częściowego dostępu do dokumentów, natomiast odmówił dostępu w sześciu przypadkach;

Główne osiągnięcia

25.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Europol w 2016 r., a mianowicie:

–  przeprowadzenie bezprecedensowej reorganizacji administracji, dzięki czemu osiągnięto synergię i większą wydajność;

–  opracowanie wzoru zmienionego porozumienia w sprawie wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego i praktycznego przewodnika oraz przyznanie wsparcia finansowego dla 90 wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych; przyznanie 1 000 000 EUR w następstwie ogłoszenia ośmiu zaproszeń do składania wniosków o dotacje dla wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych;

–  opracowanie odnośnych dokumentów strategicznych oraz analiz sądowych ad hoc w priorytetowych obszarach mających związek z przestępczością, takich jak czwarte sprawozdanie w sprawie zagranicznych bojowników terrorystycznych, streszczenie trzeciego sprawozdania w sprawie zagranicznych bojowników terrorystycznych, elektroniczny podręcznik dotyczący zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz Cybercrime Judicial Monitors [Monitor sądowy cyberprzestępczości];

Kontrole wewnętrzne

26.  zauważa, że Eurojust przyjął zestaw standardów kontroli wewnętrznej, opartych na wytycznych Komisji i najlepszych praktykach międzynarodowych, z myślą o osiągnięciu celów politycznych i operacyjnych; zauważa ponadto, że Eurojust dokonał oceny skuteczności najważniejszych systemów kontroli wewnętrznej w trakcie roku sprawozdawczego i doszedł do wniosku, że standardy kontroli wewnętrznej zostały w pełni wdrożone; stwierdza, że Eurojust przyjął środki służące poprawie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej w obszarze „Proces zarządzania ryzykiem” (Eurojust ICS 6); oczekuje na kolejne sprawozdanie roczne Eurojustu i dalsze szczegóły dotyczące środków służących dalszej poprawie skuteczności;

Audyt wewnętrzny

27.  na podstawie rocznego sprawozdania Eurojustu zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła w styczniu 2016 r. audyt dotyczący „monitorowania i sprawozdawczości / podstawowych elementów wiarygodności”; zauważa, że IAS sformułowała dwa „bardzo ważne” i cztery „ważne” zalecenia; z zadowoleniem odnotowuje, że Eurojust zrealizował działanie naprawcze związane z tymi zaleceniami i tym samym potwierdził wartość takiej usługi;

Wyniki

28.  zauważa, że Eurojust przeprowadził zewnętrzną ocenę swojej działalności w latach 2014–2015, w wyniku której to oceny opracowano wewnętrzny plan działań dotyczący wdrażania zaleceń; odnotowuje, że Kolegium powołało w marcu 2016 r. grupę roboczą ds. priorytetów, której zadaniem będzie kierowanie wdrażaniem pozostałych zaleceń; zauważa ponadto, że w 2017 r. oczekiwane są kolejne działania i kolejne rezultaty;

Inne uwagi

29.  przyjmuje do wiadomości, że Eurojustowi udało się zakończyć przeprowadzkę do nowej siedziby w czerwcu i lipcu 2017 r.; zauważa, że zwrot wcześniej zajmowanych budynków krajowi goszczącemu nastąpił w dniu 31 sierpnia 2017 r. oraz że kraj ten określi koszty zwrotu, które poniesie Eurojust; zauważa, że z chwilą poznania tych kosztów Eurojust powinien poinformować organ udzielający absolutorium o całkowitych kosztach związanych z przenosinami do nowej siedziby;

30.  z zadowoleniem zauważa, że Eurojust, we współpracy z Europolem, sformalizował wspólne podejście do certyfikacji ISO14001/EMS; zauważa, że Eurojust uznał, iż wynajmując czasowo pomieszczenia od Królestwa Niderlandów w 2016 r., jako lokator nie był w stanie ograniczyć emisji CO2;

31.  biorąc pod uwagę odpowiedź Eurojustu i coraz mniejszą ilość czasu, zauważa z zaniepokojeniem, że na razie nie ma wymiany informacji między Eurojustem a Komisją na temat przygotowań do prowadzenia przyszłych działań po brexicie; wzywa Eurojust i Komisję do zapewnienia skutecznego przepływu niezbędnych informacji, biorąc po uwagę, że konieczne będzie zawarcie ze Zjednoczonym Królestwem umowy o współpracy;

32.  z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie pozycji Eurojustu jako ośrodka współpracy sądowej i koordynacji walki z przestępczością transgraniczną, a także jako ośrodka sądowej wiedzy specjalistycznej w Unii; podkreśla uruchomienie europejskiej sieci sądowej ds. cyberprzestępczości; zauważa, że Eurojust otrzymał wnioski o wsparcie w 2 306 przypadkach (co stanowi wzrost o 4 %), zorganizował 249 spotkań koordynacyjnych dotyczących 288 przypadków oraz zapewnił wsparcie 148 wspólnym zespołom dochodzeniowo-śledczym, a także udzielił wsparcia finansowego 90 z nich (co stanowi wzrost o 32 %); przyjmuje do wiadomości publikację czwartego sprawozdania Eurojustu pt. Foreign Terrorist Fighters: Eurojust's Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response” [Zagraniczni bojownicy terrorystyczni: opinie Eurojustu na temat tego zjawiska i reakcji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych] z grudnia 2016 r.;

o

o o

33.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia... 2018 r. (12) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

7.2.2018

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016

(2017/2155(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, w których stwierdzono, że roczne sprawozdanie finansowe Eurojustu rzetelnie przedstawia jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz że jego transakcje są legalne i prawidłowe;

2.  z zadowoleniem przyjmuje bardzo wysoki wskaźnik wykonania budżetu Eurojustu (99,89 %); uznaje, że wysoki poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania (40 %), w przypadku tytułu II (wydatki na wsparcie) jest związany z przygotowaniami do przeprowadzki do nowej siedziby w 2017 r.;

3.  podkreśla zalecenie Trybunału Obrachunkowego z 2011 r. w sprawie ponownego określenia ról i obowiązków dyrektora administracyjnego i Kolegium; przyjmuje do wiadomości, że rozporządzenie w sprawie Eurojustu wciąż było przedmiotem negocjacji przez prawodawcę pod koniec 2016 r., w związku z czym nie można było podjąć działań naprawczych w celu rozwiązania tej kwestii;

4.  z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie pozycji Eurojustu jako ośrodka współpracy sądowej i koordynacji walki z przestępczością transgraniczną, a także jako ośrodka sądowej wiedzy specjalistycznej w Unii; podkreśla uruchomienie europejskiej sieci sądowej ds. cyberprzestępczości; zauważa, że Eurojust otrzymał wnioski o wsparcie w 2 306 przypadkach (co stanowi wzrost o 4 %), zorganizował 249 spotkań koordynacyjnych dotyczących 288 przypadków oraz zapewnił wsparcie 148 wspólnym zespołom dochodzeniowo-śledczym, a także udzielił wsparcia finansowego 90 z nich (co stanowi wzrost o 32 %); przyjmuje do wiadomości publikację czwartego sprawozdania Eurojustu pt. „Foreign Terrorist Fighters: Eurojust's Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response” („Zagraniczni bojownicy terrorystyczni: opinie Eurojustu na temat tego zjawiska i reakcji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”) z grudnia 2016 r.;

5.  ubolewa, że Eurojust zmagał się z trudnościami w dostępności środków budżetowych z powodu znanych problemów strukturalnych dotyczących jego finansowania oraz że już drugi rok z kolei Eurojust zmuszony był sięgać po środki łagodzące wymagające przedstawienia budżetu korygującego, co doprowadziło do odroczenia niektórych prowadzonych przezeń działań oraz do późniejszego wprowadzenia ważnych udoskonaleń technologicznych; podkreśla w związku z tym, że Eurojust prowadzi stały dialog z DG ds. Sprawiedliwości i DG ds. Budżetu w celu zagwarantowana należytego poziomu finansowania na najbliższe lata;

6.  apeluje do Komisji Europejskiej, by zadbała o szybkie przyjęcie wytycznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach, tak aby mogły one zostać niezwłocznie przyjęte i skutecznie wdrożone przez agencje Unii, w tym Eurojust; zauważa, że Eurojust oczekiwał na wytyczne lub wkład ze strony Komisji przed ostatecznym określeniem własnych odpowiednich przepisów; wzywa Agencję do dalszej intensyfikacji wysiłków w celu określenia jasnych przepisów wewnętrznych dotyczących ochrony demaskatorów, którzy muszą korzystać z domniemania działania w dobrej wierze aż do weryfikacji informacji;

7.  z niepokojem zauważa, że administracja, członkowie Kolegium i członkowie niezależnego wspólnego organu nadzorczego nie opublikowali w internecie deklaracji interesów; podkreśla jednak, że Kolegium przyjęło wytyczne w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

1.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 218.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 218.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 218.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 218.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 113 z 30.3.2016, s. 83.

(12)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2018Informacja prawna