Förfarande : 2017/2155(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0113/2018

Ingivna texter :

A8-0113/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.56

Antagna texter :

P8_TA(2018)0161

BETÄNKANDE     
PDF 397kWORD 69k
26.3.2018
PE 613.448v02-00 A8-0113/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016

(2017/2155(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016

(2017/2155(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete för budgetåret 2016, med Eurojusts svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet,(2) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(4), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0113/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar den administrativa direktören för Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den administrativa direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2016

(2017/2155(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete för budgetåret 2016, med Eurojusts svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet,(7) som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja Eurojust ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(9), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0113/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Eurojust för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den administrativa direktören för Eurojust, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016

(2017/2155(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0113/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(11) för Eurojust uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2016 till 43 539 737 EUR, vilket innebär en ökning med 28,75 % jämfört med 2015. Budgetökningen beror främst på Eurojusts flytt till de nya lokalerna. Hela Eurojusts budget kommer från unionens allmänna budget.

C.  I sin rapport om årsredovisningen för budgetåret 2016 för Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete förklarade revisionsrätten att man uppnått en rimlig säkerhet om att Eurojusts räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfriheten för 2011 och 2015

1.  Europaparlamentet konstaterar att man enligt revisionsrättens rapport har vidtagit korrigerande åtgärder när det gäller uppföljning av kommenterar från tidigare år, men att en kommentar om definitionen av rollerna och ansvarsområdena för direktören och Eurojusts kollegium fortfarande är markerad som ”pågår”.

2.  Europaparlamentet konstaterar att Eurojust för en kontinuerlig dialog med kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor och för budget för att säkerställa rätt finansieringsnivå för Eurojust för de kommande åren.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,89 %, inklusive 6 980 000 EUR som är öronmärkta för den nya byggnaden. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 80,42 %, vilket innebär en minskning med 8,55 % jämfört med 2015.

4.  Europaparlamentet beklagar att Eurojust råkade ut för knapphet i budgeten beroende på kända strukturella problem med sin finansiering och att Eurojust för andra året i rad var tvunget att tillgripa motåtgärder till följd av en ändringsbudget, vilket gjorde att vissa av dess pågående insatser senarelades och värdefull teknisk utveckling fick skjutas upp.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport uppgick överföringarna av åtagandebemyndiganden inom avdelning II (administrativa utgifter) till 6 446 530 EUR (40 %), jämfört med 1 600 000 EUR (22 %) för 2015. Parlamentet konstaterar att dessa överföringar främst gäller arbeten som utfördes efter årets slut och inköp som beställdes inför Eurojusts flytt till nya lokaler 2017 (4 867 482 EUR).

6.  Europaparlamentet välkomnar att Euorjust uppvisade en betydande förbättring när det gäller överföringar från 2015, med mycket färre annulleringar (5,6 %) jämfört med tidigare år.

7.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, och inte behöver vara ett tecken på svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller stå i strid med principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om dem.

8.  Europaparlamentet uppmanar Eurojust att hålla den volym som ska föras över till efterföljande år så låg som möjligt.

Upphandling och personalpolitik

9.  Europaparlamentet noterar att Eurojust undertecknade 30 kontrakt med ett värde som överstiger 15 000 EUR, vilket motsvarar en ökning på 30 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar att ett öppet upphandlingsförfarande användes för 80 % av kontrakten, vilket motsvarar 92,50 % av det upphandlade beloppet.

10.  Europaparlamentet noterar att Eurojust under 2016 genomförde den tredje vågen av minskningar av antalet tjänster (1 % eller tre tjänster), för att uppnå personalminskningsmålet på 5 % som parlamentet och rådet kommit överens om. Parlamentet noterar att nedskärningarna gjordes inom området administrativt stöd.

11.  Europaparlamentet noterar att Eurojusts personalvakans den 31 december 2016 var 3,4 %, jämfört med 2,4 % den 31 december 2015. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att 96,6 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen för 2016 var tillsatta. Enligt tjänsteförteckningen var 196 tjänster (av de 203 tjänster som godkänts enligt unionens allmänna budget) tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 200 tjänster 2015.

12.  Europaparlamentet konstaterar att Eurojusts personal 2016 bestod av 255,5 (heltidsekvivalenter) anställda, varav 68,1 (heltidsekvivalenter) utgjordes av utstationerade nationella experter, kontraktsanställda, extrapersonal och konsulter.

13.  Europaparlamentet beklagar att av alla de tjänster som var tillsatta den 31 december 2016 var könsfördelningen 69 % kvinnor och 31 % män. Parlamentet noterar även med oro obalansen på chefs- och styrelsenivå.

14.  Europaparlamentet konstaterar att Eurojusts personal i genomsnitt hade sju sjukdagar 2016. Parlamentet noterar att antalet dagar per anställd som ägnats åt aktiviteter för välbefinnande under 2016 var litet (0,13 dagar). Parlamentet beklagar att Eurojust inte har angett vilka olika aktiviteter för välbefinnande som genomfördes under 2016, såsom begärts av parlamentet.

15.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust har inrättat ett nätverk med konfidentiella rådgivare som en del av politiken för att skydda personens värdighet och för att förhindra psykologiska och sexuella trakasserier, och att man har hållit kurser i förebyggande arbete och medvetandehöjande, som tillhandahålls av personalgruppen.

16.  Europaparlamentet noterar med oro att mellan den 13 april 2015 och den 13 april 2017 kontaktades nätverket av konfidentiella rådgivare av 26 anställda. Parlamentet noterar att av de 26 fallen kunde 16 avslutas efter endast ett möte. Parlamentet noterar även med oro att de konfidentiella rådgivarna har betecknat nio fall som trakasserier, och att två informella förfaranden har inletts. Övriga fall handlade om konflikter, arbetsrelaterad stress eller informationssökning.

17.  Europaparlamentet noterar att Eurojust använder officiella fordon, men inte tillåter att dessa används för privat bruk.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

18.  Europaparlamentet konstaterar att Eurojusts förslag till interna regler om skydd av visselblåsare utarbetades 2016 och att en första diskussion hölls i kollegiet den 4 oktober 2016. Parlamentet noterar dock att antagandet av de interna reglerna fick avbrytas, när kommissionen i början av 2016 informerade byråerna om att man håller på att utarbeta ett standardbeslut för byråerna.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett snabbt antagande av sina riktlinjer för visselblåsning, som därefter kommer att antas omedelbart och genomföras i praktiken av byråerna, inbegripet Eurojust. Parlamentet noterar dock att Eurojust har inväntat vägledning eller uppgifter från kommissionen innan de kunde färdigställa sina relevanta regler. Parlamentet uppmanar Eurojust att ytterligare intensifiera sina ansträngningar för att slutföra tydliga interna regler för skydd av visselblåsare, som måste antas handla i god tro till dess att uppgifterna har kontrollerats.

20.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende informations-, rådgivnings- och hänvisningsorgan med tillräckliga budgetresurser för att kunna hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna ut sin information om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder stöd och råd som de behöver.

21.  Europaparlamentet noterar att Eurojust för ett register över intresseförklaringar som är undertecknade av styrelseledamöter, som regelbundet uppdateras, men påpekar att dessa förklaringar och styrelseledamöternas meritförteckningar inte är tillgängliga för allmänheten. Parlamentet uppmanar Eurojust att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen i denna fråga och att även överväga att publicera förklaringarna och meritförteckningarna på sin webbsida. Parlamentet påpekar att denna praxis inte tillför något för transparensen och begär att förklaringarna kontrolleras och uppdateras.

22.  Europaparlamentet noterar bekymrat att administrationen, medlemmarna i kollegiet och medlemmarna av den oberoende gemensamma tillsynsmyndigheten inte har lagt ut sina intresseförklaringar online.

23.  Europaparlamentet välkomnar att Eurojust under 2017 utarbetade en guide för etik och uppförande, som även innehåller en kodex om god förvaltningssed.

24.  Europaparlamentet noterar att Eurojust under 2016 tog emot femton begäranden om tillgång till handlingar. Eurojust beviljade i fem fall fullständig tillgång till handlingarna och i fyra fall endast partiell tillgång. I sex fall nekades tillgång.

Huvudresultat

25.  Europaparlamentet välkomnar Europols tre viktigaste resultat för 2016, nämligen följande:

–  antagandet av den största omorganisationen av administrationen någonsin, något som har lett till synergieffekter och effektivitetsvinster,

–  utarbetandet av ett reviderat standardavtal och en praktisk handledning för gemensamma utredningsgrupper och tillhandahållandet av finansiellt stöd till 90 gemensamma utredningsgrupper, tilldelningen av 1 000 000 EUR efter åtta ansökningsomgångar för gemensamma utredningsgrupper,

–  utarbetandet av relevanta strategiska dokument och särskilda rättsliga analyser inom prioriterade brottsområden, såsom den fjärde Foreign Terrorist Fighters-rapporten, sammanfattningen av den tredje Foreign Terrorist Fighters-rapporten, CBRN-E Handbook (handboken för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen samt sprängämnen) och Cybercrime Judicial Monitor.

Internkontroller

26.  Europaparlamentet noterar att Eurojust har antagit en uppsättning interna kontrollstandarder, baserade på kommissionens ram och internationell bästa praxis, för att säkerställa uppnåendet av politiska mål och verksamhetsmål. Parlamentet noterar vidare att Eurojust under rapporteringsåret har utvärderat hur effektiva de viktigaste internkontrollsystemen är och dragit slutsatsen att internkontrollstandarderna tillämpas effektivt. Parlamentet konstaterar att Eurojust har vidtagit åtgärder för att förbättra effektiviteten hos internkontrollsystemen inom området riskhanteringsprocess (Eurojust internkontrollsystem 6). Parlamentet ser fram emot Eurojusts nästa årsrapport och ytterligare uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra effektiviteten ytterligare.

Internrevision

27.  Europaparlamentet erfar från Eurojusts årsrapport att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) i januari 2016 genomförde en revision om övervakning och rapportering / de kontrolldelar som ligger till grund för revisionsförklaringen. Parlamentet noterar att IAS utfärdade två ”mycket viktiga” rekommendationer och fyra ”viktiga” rekommendationer. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust har vidtagit korrigerande åtgärder i enlighet med dessa rekommendationer, vilket visar på värdet av denna tjänst.

Resultat

28.  Europaparlamentet noterar att Eurojust genomförde en extern utvärdering av sin verksamhet under 2014–2015, som ledde till en intern handlingsplan för genomförandet av rekommendationerna. Parlamentet noterar att kollegiet inrättade en arbetsgrupp för prioritering i mars 2016 i syfte att styra genomförandet av de återstående rekommendationerna. Parlamentet noterar dessutom att ytterligare utveckling och resultat är att vänta under 2017.

Övriga kommentarer

29.  Europaparlamentet noterar att Eurojust med framgång genomförde flytten till de nya lokalerna i juni och juli 2017. Parlamentet noterar att återlämnandet av den före detta byggnaden till värdmedlemsstaten ägde rum den 31 augusti 2017 och att värdmedlemsstaten kommer att beräkna de kostnader för återlämnandet som Eurojust ska stå för. Parlamentet noterar att Eurojust bör informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de faktiska kostnaderna för flytten när dessa kostnader har blivit kända för Eurojust.

30.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Eurojust i samarbete med Europol har tagit fram en gemensam strategi för ISO14001 / certifiering för miljöledningssystem. Parlamentet noterar att Eurojust i egenskap av hyresgäst inte ansåg att man skulle kunna ha minskat koldioxidutsläppen när man 2016 hyrde tillfälliga lokaler av Nederländerna.

31.  Europaparlamentet noterar med oro, med tanke på den snabbt minskande tidsramen, från Eurojusts svar att det för närvarande inte sker något informationsutbyte mellan Eurojust och kommissionen när det gäller förberedelserna för att genomföra Eurojusts framtida verksamhet efter brexit. Parlamentet uppmanar både Eurojust och kommissionen att säkerställa ett effektivt flöde av nödvändig information med tanke på att ett samarbetsavtal med Förenade kungariket kommer att bli nödvändigt.

32.  Europaparlamentet välkomnar förstärkningen av Eurojusts ställning som centrum för rättsligt samarbete och samordning av kampen mot gränsöverskridande brottslighet och som ett centrum för rättslig sakkunskap inom unionen. Parlamentet framhåller lanseringen av det europeiska rättsliga nätverket mot it-brottslighet. Parlamentet noterar att Eurojust erhållit begäranden om bistånd i 306 fall (vilket utgör en ökning på 4 %), att man anordnat 249 samordningsmöten i 288 fall och beviljat stöd till 148 gemensamma utredningsgrupper, inbegripet finansiellt stöd till 90 av dem (vilket utgör en ökning på 32 %). Parlamentet noterar offentliggörandet av den fjärde Eurojustrapporten Foreign Terrorist Fighters: Eurojust’s Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response i december 2016.

o

o o

33.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(12) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

7.2.2018

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016

(2017/2155(DEC))

Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att Eurojusts årsredovisning ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet välkomnar den mycket höga nivån på budgetgenomförandet för Eurojust (99,89 %). Parlamentet konstaterar att den höga andelen överföringar till påföljande år av åtagandebemyndiganden (40 %) för avdelning II (utgifter för stödverksamheten) beror på flytten till nya lokaler under 2017.

3.  Europaparlamentet betonar revisionsrättens rekommendation 2011 om omdefinieringen av roller och ansvar avseende Eurojusts administrativa direktör och kollegium. Parlamentet konstaterar att Eurojustförordningen fortfarande var föremål för förhandlingar hos lagstiftaren under 2016, och att man därför inte kunde ha vidtagit några korrigerande åtgärder för att lösa denna fråga.

4.  Europaparlamentet välkomnar förstärkningen av Eurojusts ställning som centrum för rättsligt samarbete och samordning av kampen mot gränsöverskridande brottslighet och som ett centrum för rättslig sakkunskap inom unionen. Parlamentet framhåller lanseringen av det europeiska rättsliga nätverket mot it-brottslighet. Parlamentet noterar att Eurojust erhållit begäranden om bistånd i 2306 fall (vilket utgör en ökning på 4 %), att man anordnat 249 samordningsmöten i 288 fall och beviljat stöd till 148 gemensamma utredningsgrupper, inbegripet finansiellt stöd till 90 av dem (vilket utgör en ökning på 32 %). Parlamentet noterar offentliggörandet av den fjärde Eurojustrapporten “Foreign Terrorist Fighters: Eurojust’s Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response” (Utländska stridande: Eurojusts syn på företeelsen och straffrättsliga åtgärder“) i december 2016.

5.  Europaparlamentet beklagar att Eurojust råkade ut för knapphet i budgeten beroende på kända strukturella problem med sin finansiering och att Eurojust för andra året i rad var tvunget att tillgripa motåtgärder till följd av en ändringsbudget, vilket gjorde att vissa av dess pågående insatser senarelades och värdefull teknisk utveckling fick skjutas upp. Parlamentet påpekar i detta avseende att Eurojust för en kontinuerlig dialog med GD Rättsliga frågor och GD Budget för att säkerställa rätt finansieringsnivå för kommande år.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett snabbt antagande av sina riktlinjer för visselblåsning, som därefter kommer att antas omedelbart och genomföras i praktiken av EU:s byråer, inbegripet Eurojust. Parlamentet noterar dock att Eurojust har inväntat vägledning eller uppgifter från kommissionen innan de kunde färdigställa sina relevanta regler. Byrån uppmanas att intensifiera sina ansträngningar för att slutföra tydliga interna regler för skydd av uppgiftslämnare, som måste antas handla i god tro till dess att uppgifterna har kontrollerats.

7.  Europaparlamentet noterar bekymrat att administrationen, medlemmarna i kollegiet och medlemmarna av den oberoende gemensamma tillsynsmyndigheten inte har lagt ut sina intresseförklaringar online. Parlamentet betonar dock att kollegiet har antagit riktlinjer för förebyggande och hantering av intressekonflikter.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

1.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

46

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 218.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 218.

(3)

EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(5)

EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 218.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 218.

(8)

EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(10)

EGT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 113, 30.03.2016, s. 83

(12)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 13 april 2018Rättsligt meddelande