Postupak : 2017/2161(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0114/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0114/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.48
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0153

IZVJEŠĆE     
PDF 605kWORD 56k
26.3.2018
PE 613.443v02-00 A8-0114/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

(2017/2161(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

(2017/2161(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(4), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

(2017/2161(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004(9), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.

(2017/2161(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je, prema njezinom izvještaju o prihodima i rashodima(11), konačni proračun Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost („Agencija”) za financijsku godinu 2016. iznosio 11 033 974,16 EUR, što predstavlja povećanje od 9,64 % u odnosu na 2015.;

C.  budući da je doprinos Unije proračunu Agencije za financijsku godinu 2016. iznosio 10 120 000 EUR, što predstavlja povećanje od 10,53 % u odnosu na 2015.;

D.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2013., 2014. i 2015.

1.  sa zabrinutošću primjećuje:

–  da Agencija u svoje godišnje izvješće za 2016. nije uključila poglavlje o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće o radu za 2017. godinu uključi takvo poglavlje;

–  da je situacija nepromijenjena te da grčke vlasti i dalje sa znatnim kašnjenjem izvršavaju plaćanja, što pak prouzročuje kašnjenje u plaćanjima najmodavcima u Ateni i Iraklionu; potvrđuje da je Agencija poduzela velike napore u povezivanje s grčkim vlastima kako bi se ta situacija promijenila; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavješćuje o razvoju te situacije;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,47 %, što je smanjenje od 1,53 % u odnosu na 2015., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 89,18 %, što je smanjenje od 3,71 % u odnosu na 2015.;

Obveze i prijenosi

3.  prima na znanje na temelju izvješća Revizorskog suda da je razina prenesenih odobrenih sredstava za obveze za glavu II. (administrativni rashodi) iznosila 300 000 EUR (25 %), u usporedbi s 150 000 EUR (22 %) 2015. godine tj. 150 000 EUR ili više; napominje da su ti prijenosi uglavnom povezan s ulaganjime u informatičku tehnologiju i službeno vozilo na kraju godine – uvjeti korištenja tog vozila i razlozi za njegovu kupnju morat će se u informativne svrhe priopćiti Odboru Europskog parlamenta za proračunski nadzor;

4.  napominje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Politika zapošljavanja

5.  opaža da su u Planu radnih mjesta 43 mjesta (od ukupno 48 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) bila popunjena na dan 31. prosinca 2016. u usporedbi s 45 radnih mjesta 2015. godine;

6.  primjećuje da u pogledu popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016. odnos spolova bio 42,1 % žena, i 57,9 % muškaraca; međutim, napominje da su na sva tri viša rukovodeća položaja bili muškarci;

7.  iz izvješća Revizorskog suda primjećuje da je Agencija 2016. premjestila još osam članova osoblja u Atenu, čime se broj članova osoblja u Iraklionu smanjio na 14; iz odgovara Agencije utvrđuje da se očekuje da će ukupan broj osoblja u Iraklionu na kraju 2017. biti osam; ističe činjenicu da je, prema izvješću Suda iz 2013., vjerojatno da bi se troškovi dodatno smanjili kad bi svi članovi osoblja bili zaposleni na istoj lokaciji; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mogućim mjerama za poboljšanje situacije;

8.  napominje da Agencija ima teškoća sa zapošljavanjem, privlačenjem i zadržavanjem osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama, uglavnom zbog vrste ponuđenih radnih mjesta (za ugovorne djelatnike) i niskog koeficijenta koji se primjenjuje na plaće zaposlenika Agencije u Grčkoj; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o svim mjerama poduzetim za ublažavanje tih teškoća;

9.  napominje da je osoblje Agencije 2016. u prosjeku bilo odsutno s posla zbog bolovanja šest radnih dana; primjećuje da su 2016. dva dana po zaposleniku bila iskorištena za aktivnosti za dobrobit;

10.  za zadovoljstvom primjećuje da je Agencija uspostavila mrežu povjerljivih savjetnika za sprečavanje sukoba povezanih s poslom i posredovanje u takvim sukobima; prima na znanje da je Agencija organizirala interno osposobljavanje i aktivnosti za podizanje razine osviještenosti;

11.  primjećuje da je Agencija uvela politiku za zaštitu dostojanstva osobe te sprečavanje psihološkog i seksualnog zlostavljanja i da redovno omogućuje osposobljavanje o sprečavanju zlostavljanja;

12.  primjećuje da Agencija koristi službena vozila, ali ne dopušta njihovu upotrebu u privatne svrhe;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost i demokracija

13.  sa zabrinutošću primjećuje da su na internetskoj stranici Agencije dostupni samo životopisi predsjednika Upravnog odbora i izvršnog direktora; sa zadovoljstvom prima na znanje da su objavljene izjave o financijskim interesima članova Upravnog odbora, izvršnog direktora i skupine stalnih dionika;

14.  napominje da o politici o zviždačima raspravljaju decentralizirane agencije EU-a te da će se 2018. usvojiti zajednička politika i smjernice; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi te politike;

15.  ističe da Agencija još nije predvidjela konkretne inicijative za povećanje transparentnosti u kontaktima s lobistima i dionicima; poziva Agenciju da bez daljnje odgode donese proaktivnu politiku za transparentno lobiranje da te tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o svim mjerama poduzetima za rješavanje tog pitanja;

16.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija ne objavljuje zapisnike sa sastanaka svog Upravnog odbora; poziva Agenciju da promijeni svoju praksu i objavljuje zapisnike da bi se povećala transparentnost njezinog postupka donošenja odluka;

17.  napominje da 2016. Agencija nije zaprimila nijedan zahtjev za pristup dokumentima;

Glavna postignuća

18.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije 2016., a to su:

–  uspješan završetak sveeuropske vježbe

–  njezin doprinos Skupini za suradnju i proaktivnom tajništvu u pogledu Direktive o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti

–  upotreba instrumenata za podizanje razine javne osviještenosti o kibersigurnosti kao što su Europski mjesec kibersigurnosti i Kibersigurnosni izazov;

Unutarnja revizija

19.  napominje da 2016. nema otvorenih preporuka Službe za unutarnju reviziju Komisije (IAS) za Agenciju; prima na znanje da je u rujnu 2016. IAS proveo procjenu rizika Agencije u kojoj se za reviziju navode sljedeće tri teme: sudjelovanje dionika u rezultatima, ljudski resursi i IT; prima na znanje da će Agencija odmah poduzeti mjere u vezi s izradom sustava za kvalitetno upravljanje i provedbom politike upravljanja rizicima; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tih mjera;

Unutarnja kontrola

20.  na temelju navoda Agencije napominje da je opsežna ex post kontrola financijske godine 2015., u skladu sa standardom Komisije za unutarnju kontrolu br. 8 „procesi i postupci”, rezultirala brojnim preporukama od kojih su sve provedene tijekom 2016.; prima na znanje da je izvršena kontrola 267 financijskih transakcija koje čine 76,43 % proračuna Agencije za 2015., što je rezultiralo jednom izdanom preporukom u vezi s kašnjenjem plaćanja; potvrđuje da zbog kašnjenja nije bilo potrebno platiti nikakve kamate; za zadovoljstvom primjećuje da se Agencija intenzivno usredotočila na provjeru rezultata prije pokretanja transakcije („ex ante provjera”) kako bi se postigla najbolja moguća kontrola;

Druge primjedbe

21.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda zaključak vanjske evaluacije iz 2015., provedene u svibnju, da se radom i ostvarenjima Agencije odgovara na potrebu za mrežnom i informacijskom sigurnošću na razini Unije i unutar država članica, kao i da Agencija djelotvorno ispunjava očekivanja svojih dionika; međutim, napominje se i da je potrebno poboljšati komunikaciju između Agencije i njezinih dionika koji smatraju da su zadaće Agencije i njezino dopiranje do ciljnih skupina ograničeni; iz odgovara Agencije utvrđuje da Upravni odbor raspravlja o budućnosti Agencije i najboljem načinu za informiranje dionika Agencije, kao i načinu unapređenja suradnje Agencije u okviru dostupnih ljudskih i financijskih resursa; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetim za poboljšanje situacije;

22.  pozdravlja činjenicu da je Agencija tijekom 2016. počela uvoditi sustav za kvalitetno upravljanje; napominje da su priručnik za kvalitetno upravljanje kao i standardni radni postupci i upute za rad sastavljeni na temelju standarda ISO 9001; sa zadovoljstvom utvrđuje da uprava trenutačno revidira te dokumente i da će biti uvedeni 2017.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o postignutom napretku;

23.  pozdravlja činjenicu da Agencija, u cilju osiguravanja ekonomičnih i ekološki prihvatljivih radnih mjesta, reciklira papir, staklo i plastiku, potiče osoblje da izbjegava tiskanje dokumenata te da je uvela elektronički sustav za unutarnje radne procese čime se znatno smanjila upotreba fizičkih datoteka;

24.  pozdravlja činjenicu da Agencija, u cilju smanjenja ili prijeboja emisija CO2, potiče upotrebu elektroničkih načina komunikacije kao alternative fizičkom obliku, te da je 2017. prvi put primijenila alat za područje prometa Protokol o stakleničkim plinovima kako bi se prikupili statistički podaci o poslovnim putovanjima osoblja Agencije;

o

o o

25.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju rezoluciju od ... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 160.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 160.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 165, 18.6.2013., str. 41.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 160.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 160.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 165, 18.6.2013., str. 41.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 84, 17.3.2017., str. 7.

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna napomena