Procedūra : 2017/2161(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0114/2018

Pateikti tekstai :

A8-0114/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.48
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0153

PRANEŠIMAS     
PDF 684kWORD 60k
26.3.2018
PE 613.443v02-00 A8-0114/2018

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2161(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2161(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(4), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0114/2018),

1.  patvirtina Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2161(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0071/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004(9), ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0114/2018),

1.  pritaria Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2161(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0114/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įgyvendinti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinti gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų ataskaita(11), galutinis jos 2016 finansinių metų biudžetas buvo 11 033 974,16 EUR, t. y. 9,64 proc. didesnis negu 2015 m.;

C.  kadangi 2016 finansiniais metais Sąjungos įnašas į Agentūros biudžetą sudarė 10 120 000 EUR, t. y. buvo 10,53 proc. didesnis nei 2015 m.;

D.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013, 2014 ir 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimais

1.  susirūpinęs pažymi, kad:

–  Agentūra į 2016 m. metinę ataskaitą neįtraukė skyriaus dėl skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo; ragina Agentūrą įtraukti tokį skyrių į 2017 m. metinę veiklos ataskaitą;

–  padėtis lieka nepakitusi ir mokėjimai iš Graikijos vyriausybės vis dar vykdomi labai vėluojant, todėl mokėjimai Atėnų ir Herakliono nekilnojamojo turto savininkams taip pat vėluoja; pripažįsta, kad Agentūra dėjo daug pastangų, palaikydama ryšius su Graikijos vyriausybe, kad pakeistų šią padėtį; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šios padėties pokyčius;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas – 98,47 proc., t. y. 1,53 proc. mažesnis, palyginti su 2015 m., ir kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 89,18 proc., t. y. 3,71 proc. mažesnis, palyginti su 2015 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad II antraštinės dalies (administracinės išlaidos) įsipareigotų asignavimų perkėlimai sudarė 300 000 EUR (25 proc.), palyginti su 150 000 EUR (22 proc.) 2015 m., t. y. buvo perkelta 150 000 EUR daugiau asignavimų; pažymi, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį visų pirma susiję su investicijomis į IT ir tarnybinį automobilį metų pabaigoje – Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui turės būti pranešta, kaip naudojamas šis automobilis ir dėl kokių priežasčių jis buvo nupirktas;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad į kitą laikotarpį perkeliamos sumos neretai iš dalies arba visiškai pateisinamos daugiamečiu agentūrų veiksmų programų pobūdžiu, jos nebūtinai reiškia netinkamą biudžeto planavimą ir įgyvendinimą ir ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, ypač jeigu Agentūra planuoja tokius perkėlimus iš anksto ir praneša apie juos Audito Rūmams;

Personalo politika

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagal etatų planą 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 43 etatai (iš 48 etatų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą), palyginti su 45 etatais 2015 m.;

6.  pažymi, kad atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičių, vyrų ir moterų skaičiaus santykis buvo 42,1 proc. moterų ir 57,9 proc. vyrų darbuotojų; vis dėlto pažymi, kad visų trijų vyresniųjų vadovų pareigas ėjo vyrai;

7.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitą, kurioje nurodyta, kad 2016 m. Agentūra perkėlė aštuonis papildomus darbuotojus į Atėnus, o Heraklione darbuotojų skaičius sumažėjo iki 14; Agentūros atsakyme nurodyta, jog tikimasi, kad Heraklione 2017 m. pabaigoje dirbs iš viso aštuoni darbuotojai; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 2013 m. Audito Rūmų ataskaitą tikėtina, kad išlaidos galėtų būti dar labiau sumažintos, jei visi darbuotojai būtų sutelkti vienoje vietoje; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie galimas priemones, taikomas siekiant pagerinti šią padėtį;

8.  pažymi, kad Agentūra susiduria su sunkumais įdarbindama, pritraukdama ir išlaikydama tinkamą kvalifikaciją turinčius darbuotojus, visų pirma dėl siūlomo darbo tipo (darbas pagal sutartį) ir žemo koeficiento, kuris taikomas skaičiuojant Agentūros darbuotojų Graikijoje darbo užmokestį; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių imtasi siekiant sušvelninti šiuos sunkumus;

9.  pažymi, kad 2016 m. Agentūros darbuotojų laikino nedarbingumo atostogos vidutiniškai truko šešias darbo dienas; atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. vieno darbuotojo gerovės užtikrinimo veiklai buvo skirtos dvi dienos;

10.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra sukūrė konfidencialių patarėjų tinklą, kuris padės užkirsti kelią su darbu susijusiems konfliktams ir tarpininkauti juos sprendžiant; pažymi, kad Agentūra organizavo vidaus mokymus ir vykdė informuotumo didinimo veiklą;

11.  pažymi, kad Agentūra įdiegė politiką, skirtą asmens orumo apsaugai bei psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijai, ir teikia reguliarius mokymus, kaip užkirsti kelią priekabiavimui;

12.  pažymi, kad Agentūra naudoja tarnybines transporto priemones, bet neleidžia jų naudoti asmeniniais tikslais;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

13.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūros interneto svetainėje yra tik valdybos pirmininko ir vykdomojo direktoriaus gyvenimo aprašymai; su pasitenkinimu pažymi, kad buvo paskelbtos valdybos narių, vykdomojo direktoriaus ir nuolatinių suinteresuotųjų subjektų grupės narių interesų deklaracijos;

14.  pažymi, kad ES decentralizuotose Agentūrose svarstoma informavimo apie pažeidimus politika, ir 2018 m. bus priimta bendra politika ir gairės; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šios politikos įgyvendinimą;

15.  pabrėžia, kad Agentūra dar nepateikė jokios konkrečios iniciatyvos, kaip padidinti jos ryšių su lobistais ir suinteresuotaisiais subjektais skaidrumą; ragina Agentūrą nedelsiant patvirtinti aktyvią lobistinės veiklos skaidrumo politiką ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visas priemones, kurių imtasi sprendžiant šį klausimą;

16.  su susirūpinimu pažymi, kad Agentūra viešai neskelbia savo valdybos posėdžių protokolų; ragina Agentūrą pakeisti savo praktiką ir skelbti protokolus, kad būtų padidintas jos sprendimų priėmimo proceso skaidrumas;

17.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra negavo nė vieno prašymo susipažinti su dokumentais;

Pagrindiniai pasiekimai

18.  teigiamai vertina Agentūros 2016 m. nustatytus šiuos pagrindinius tris pasiekimus:

–  sėkmingai užbaigtas Europos masto pratybas;

–  indėlį į Tinklų ir informacijos saugumo direktyvos Bendradarbiavimo grupės ir iniciatyvaus sekretoriato darbą;

–  priemonių, skirtų visuomenės informuotumui apie kibernetinį saugumą didinti, pvz., Europos kibernetinio saugumo mėnuo ir Kibernetinio saugumo iššūkis, naudojimą;

Vidaus auditas

19.  pažymi, kad 2016 m. Agentūroje nebuvo nė vienos neįvykdytos Komisijos Vidaus audito tarnybos (IAS) rekomendacijos; pažymi, kad 2016 m. rugsėjo mėn. Vidaus audito tarnyba atliko Agentūros rizikos vertinimą, kuriame nurodomos trys kito audito temos: suinteresuotųjų subjektų įtraukimas siekiant rezultatų, žmogiškieji ištekliai ir informacinės technologijos; pažymi, kad Agentūra imsis neatidėliotinų veiksmų dėl kokybės valdymo sistemos sukūrimo ir rizikos valdymo politikos įgyvendinimo; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šių veiksmų įgyvendinimą;

Vidaus kontrolė

20.  atkreipia dėmesį į tai, jog Agentūra pranešė, kad atlikus išsamią 2015 finansinių metų ex post kontrolę, vadovaujantis vidaus kontrolės standartu Nr. 8 „Procesai ir procedūros“, buvo pateikta keletas rekomendacijų, kurios visos buvo įgyvendintos 2016 m.; pripažįsta, kad buvo patikrintos 267 finansinės operacijos, sudarančios 76,43 proc. 2015 m. Agentūros biudžeto, ir buvo pateikta viena rekomendacija dėl mokėjimų vėlavimo; pripažįsta, kad dėl vėlavimo nereikėjo sumokėti jokių palūkanų; su pasitenkinimu pažymi, kad, siekdama kuo geresnės kontrolės, Agentūra daugiausia dėmesio skyrė rezultatų patikrai prieš pradedant vykdyti operacijas (ex ante patikra);

Kitos pastabos

21.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2016 m. gegužės mėn. pateiktame 2015 m. išorės vertinime padaryta išvada, kad Agentūros darbas ir rezultatai atitinka tinklų informacijos saugumo poreikį visoje Sąjungoje ir valstybėse narėse ir kad Agentūra veiksmingai tenkina suinteresuotųjų subjektų lūkesčius; tačiau pažymi, kad būtina gerinti Agentūros ir jos suinteresuotųjų subjektų komunikaciją, nes jie mano, kad Agentūros įgaliojimai ir bendravimas su visuomene yra pernelyg riboti; pažymi, jog Agentūra savo atsakyme nurodė, kad valdyba aptaria Agentūros ateitį ir ieško geriausių būdų, kaip užmegzti ryšius su Agentūros suinteresuotaisiais subjektais, taip pat kaip sustiprinti Agentūros bendravimo su visuomene veiklą, atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi padėčiai pagerinti;

22.  teigiamai vertina tai, kad 2016 m. Agentūra pradėjo taikyti kokybės valdymo sistemą; pažymi, kad kokybės valdymo vadovas, taip pat standartinės veiklos procedūros ir darbo instrukcijos buvo parengtos pagal ISO 9001 standartus; su pasitenkinimu pažymi, kad vadovybė atlieka visų šių dokumentų, kurie bus įgyvendinami 2017 m., peržiūrą; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pasiektą pažangą;

23.  teigiamai vertina tai, kad Agentūra, siekdama užtikrinti ekonomiškai veiksmingą ir aplinką tausojančią darbo aplinką, rūšiuoja popierių, stiklą ir plastiką ir ragina darbuotojus vengti spausdinti dokumentus bei įdiegė elektroninę vidaus darbo srautų valdymo sistemą, kuri padėjo gerokai sumažinti fizinių bylų naudojimą;

24.  teigiamai vertina tai, kad Agentūra, siekdama sumažinti arba kompensuoti išmetamą CO2 kiekį, skatino naudoti elektronines ryšio priemones kaip alternatyvą fizinėms kelionėms ir 2017 m. pirmą kartą įgyvendino transportui skirtą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) protokolo priemonę, kad surinktų statistinius duomenis apie Agentūros darbuotojų keliones darbo tikslais;

o

o o

25.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(12) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 160.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 160.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 165, 2013 6 18, p. 41.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 160.

(7)

OL C 414, 2017 12 6, p. 160.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 165, 2013 6 18, p. 41.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 84, 2017 3 17, p. 7.

(12)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 13 d.Teisinis pranešimas