Postup : 2017/2161(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0114/2018

Predkladané texty :

A8-0114/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.48
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0153

SPRÁVA     
PDF 550kWORD 62k
26.3.2018
PE 613.443v02-00 A8-0114/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2161(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2161(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0071/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(4), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu A8-0114/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2161(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0071/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 526/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a zrušuje nariadenie (ES) č. 460/2004(9), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016

(2017/2161(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0114/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) predstavoval konečný rozpočet Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2016 sumu 11 033 974,16 EUR, čo predstavuje nárast o 9,64 % v porovnaní s rokom 2015;

C.  keďže príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2016 dosiahol sumu 10 120 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 10,53 % v porovnaní s rokom 2015;

D.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2013, 2014 a 2015

1.  so znepokojením konštatuje, že:

–  agentúra do výročnej správy za rok 2016 nezahrnula kapitolu o transparentnosti, zodpovednosti a integrite; vyzýva agentúru, aby takúto kapitolu zahrnula do výročnej správy o činnosti za rok 2017;

–  situácia zostáva nezmenená a platby od gréckej vlády sa stále uskutočňujú so značnými oneskoreniami, čo zase spôsobuje aj oneskorenie platieb prenajímateľom v Aténach a Heraklione; berie na vedomie, že agentúra vynaložila veľké úsilie pri kontaktoch s gréckou vládou s cieľom zmeniť túto situáciu; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vývoji tejto situácie;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,47 %, čo predstavuje zníženie o 1,53 % v porovnaní s rokom 2015, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 89,18 %, čo predstavuje pokles o 3,71 % v porovnaní s rokom 2015;

Záväzky a prenosy

3.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že prenesené viazané rozpočtové prostriedky v hlave II (administratívne výdavky) dosiahli výšku 300 000 EUR (25 %) v porovnaní so sumou 150 000 EUR (22 %) v roku 2015, t.j. o 150 000 EUR viac; predovšetkým konštatuje, že tieto prenosy sa týkali investícií do IT a služobného vozidla koncom roka – použitie tohto vozidla, ako aj dôvody jeho nákupu budú musieť byť pre informáciu predložené Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu;

4.  poznamenáva, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Personálna politika

5.  konštatuje, že v pláne pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 43 pracovných miest (zo 48 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), v porovnaní so 45 pracovnými miestami v roku 2015;

6.  poznamenáva, že pokiaľ ide o počet obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016, je pomer rodovej vyváženosti 42,1 % žien k 57,9 % mužov; konštatuje však, že všetky tri vyššie riadiace pozície boli obsadené mužmi;

7.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že v roku 2016 agentúra presunula ďalších osem zamestnancov do Atén, čím sa znížil počet zamestnancov v Heraklione na 14; berie na vedomie odpoveď agentúry, že celkový počet zamestnancov v Heraklione by mal byť ku koncu roka 2017 osem; zdôrazňuje skutočnosť, že podľa správy Dvora audítorov z roku 2013 je pravdepodobné, že náklady by bolo možné ďalej znížiť, ak by boli všetci zamestnanci sústredení na jednom mieste; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o možných opatreniach na zlepšenie tejto situácie;

8.  berie na vedomie, že agentúra má problémy s náborom, pritiahnutím a udržaním zamestnancov s vhodnou kvalifikáciou hlavne z dôvodu typu ponúkaných pracovných miest (miesta zmluvných zamestnancov) a nízkeho koeficientu, ktorý sa uplatňuje na platy zamestnancov agentúry v Grécku; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o všetkých opatreniach prijatých na zmiernenie týchto ťažkostí;

9.  konštatuje, že v priemere mali zamestnanci agentúry pracovné voľno zo zdravotných dôvodov počas šiestich pracovných dní v roku 2016; konštatuje, že počet dní, ktoré jeden zamestnanec venoval zdraviu prospešným aktivitám v roku 2016, bol dva dni;

10.  s uspokojením konštatuje, že agentúra vytvorila sieť dôverných poradcov pre predchádzanie a mediáciu týkajúce sa pracovných konfliktov; konštatuje, že agentúra zorganizovala činnosti internej odbornej prípravy a zvyšovania informovanosti;

11.  berie na vedomie, že agentúra zaviedla politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a boja proti psychickému a sexuálnemu obťažovaniu a zabezpečuje pravidelnú odbornú prípravu v oblasti predchádzania obťažovaniu;

12.  berie na vedomie, že agentúra využíva služobné vozidlá, ale neumožňuje ich použitie na súkromné účely;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

13.  so znepokojením konštatuje, že iba životopisy predsedu správnej rady a výkonného riaditeľa sú dostupné na webovom sídle agentúry; berie s uspokojením na vedomie, že boli uverejnené vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, výkonného riaditeľa a stálej skupiny zainteresovaných strán;

14.  konštatuje, že medzi decentralizovanými agentúrami EÚ prebieha diskusia o politike v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti a že spoločná politika a usmernenia budú prijaté v roku 2018; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní tejto politiky;

15.  poukazuje na to, že agentúra doteraz nepodnikla žiadne konkrétne iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s jej kontaktmi s lobistami a so zainteresovanými stranami; vyzýva agentúru, aby bez ďalšieho odkladu zaviedla proaktívnu politiku transparentnosti vzťahov s lobistami a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložila správu o všetkých prijatých opatreniach na riešenie tohto problému;

16.  so znepokojením konštatuje, že agentúra nezverejňuje zápisnice zo schôdzí svojej správnej rady; vyzýva agentúru, aby zmenila svoje praktiky zverejňovaním zápisníc, aby sa tak zvýšila transparentnosť jej rozhodovacieho procesu;

17.  konštatuje, že v roku 2016 agentúra nedostala žiadne žiadosti o prístup k dokumentom;

Hlavné úspechy

18.  víta tri hlavné úspechy, ktoré agentúra identifikovala v roku 2016, konkrétne:

–  úspešné dokončenie celoeurópskeho cvičenia;

–  jej príspevok k skupine pre spoluprácu a proaktívnemu sekretariátu vo vzťahu k smernici o bezpečnosti sietí a informačných systémov;

–  využívanie nástrojov na zvyšovanie povedomia verejnosti o kybernetickej bezpečnosti, ako sú Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti a výzva kybernetickej bezpečnosti (Cybersecurity Challenge);

Vnútorný audit

19.  konštatuje, že agentúra nemala v roku 2016 žiadne nevyriešené odporúčanie Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS); konštatuje, že v septembri 2016 vykonal IAS hodnotenie rizika agentúry, z ktorého vyplývajú tieto tri témy auditu: zapojenie zainteresovaných strán do plnenia cieľov, ľudské zdroje a informačné technológie; berie na vedomie, že agentúra prijme bezodkladné opatrenia v súvislosti s vybudovaním systému riadenia kvality, ako aj vo vykonávaní svojej politiky riadenia rizík; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonávaní týchto činností;

Vnútorná kontrola

20.  na základe informácií od agentúry berie na vedomie, že výsledkom rozsiahlej ex post kontroly rozpočtového roka 2015 v súlade s normou vnútornej kontroly č. 8 „Procesy a postupy“ bol rad odporúčaní, ktoré sa všetky zohľadnili počas roka 2016; berie na vedomie, že bolo skontrolovaných 267 finančných operácií predstavujúcich 76,43 % rozpočtu agentúry na rok 2015 a výsledkom bolo jedno odporúčanie týkajúce sa oneskorenia platieb; uznáva, že oneskorenie nespôsobilo vznik úrokov z omeškania; s uspokojením konštatuje, že agentúra sa intenzívne sústredila na overovanie výsledkov pred iniciovaním operácií (kontrola ex ante), a to s cieľom dosiahnuť najlepšie možné kontroly;

Ďalšie pripomienky

21.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že v externom hodnotení za rok 2015, ktoré bolo poskytnuté v máji 2016, sa dospelo k záveru, že práca a výstupy agentúry zodpovedajú potrebe bezpečnosti sietí a informácií v Únii a členských štátoch a že agentúra účinne spĺňa očakávania svojich zainteresovaných strán; berie však na vedomie, že je potrebné zlepšiť komunikáciu medzi agentúrou a jej zainteresovanými stranami, ktoré považujú mandát a dosah agentúry za príliš obmedzené; berie na vedomie odpoveď agentúry, že správna rada diskutuje o budúcnosti agentúry a najlepšom spôsobe komunikácie so zainteresovanými stranami agentúry, ako aj spôsobe zvýšenia vplyvu agentúry v rámci dostupných ľudských a finančných zdrojov; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na zlepšenie tejto situácie;

22.  víta skutočnosť, že agentúra v roku 2016 začala zavádzať systém riadenia kvality; konštatuje, že manuál riadenia kvality, ako aj štandardné pracovné postupy a pracovné pokyny boli vypracované na základe noriem ISO 9001; s uspokojením konštatuje, že všetky tieto dokumenty sa nachádzajú vo fáze revízie zo strany manažmentu a budú sa realizovať v roku 2017; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku;

23.  víta skutočnosť, že agentúra s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne pracoviská, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, recykluje papier, sklo a plasty, nabáda personál, aby zamedzil tlačeniu dokumentov, a zaviedla elektronický systém vnútorných pracovných postupov, ktorý výrazne obmedzil používanie fyzických spisov;

24.  víta skutočnosť, že agentúra s cieľom obmedziť alebo vykompenzovať emisie CO2 nabáda na použitie elektronických prostriedkov komunikácie ako alternatívy k fyzickému premiestňovaniu sa a prvýkrát v roku 2017 zaviedla „dopravný nástroj Protokolu o skleníkových plynoch (GHG)“ s cieľom zhromažďovať štatistické údaje o služobných cestách, ktoré zrealizovali zamestnanci agentúry;

o

o o

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(12) výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 160.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 160.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 160.

(7)

Ú. v. EÚ C 414, 6.12.2017, s. 160.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 7.

(12)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 23. apríla 2018Právne oznámenie