Förfarande : 2017/2161(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0114/2018

Ingivna texter :

A8-0114/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.48
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0153

BETÄNKANDE     
PDF 286kWORD 61k
26.3.2018
PE 613.443v02-00 A8-0114/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2161(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2161(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0071/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(4), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0114/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2161(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016, med byråns svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0071/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG) nr 460/2004(9), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0114/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016

(2017/2161(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0114/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, genom tillämpningen av resultatbaserad budgetering samt genom en god personalpolitik.

B.  Enligt sammanställningen över inkomster och utgifter(11) för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (nedan kallad byrån) för budgetåret 2016 uppgick den slutliga budgeten till 11 033 974,16 EUR, vilket utgör en ökning med 9,64 % jämfört med 2015.

C.  Unionens bidrag till byråns budget för budgetåret 2016 uppgick till 10 120 000 EUR, vilket innebär en ökning med 10,53 % jämfört med 2015.

D.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2016 förklarade revisionsrätten att man hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfriheten för 2013, 2014 och 2015

1.  Europaparlamentet noterar med oro att

–  byrån inte inkluderade ett kapitel om transparens, redovisningsskyldighet och integritet i sin årsrapport för 2016, och byrån uppmanas att inkludera ett sådant kapitel i sin årsrapport för 2017;

–  situationen är oförändrad och att betalningarna från den grekiska regeringen fortfarande sker med avsevärda förseningar, vilket i sin tur innebär att betalningarna till hyresvärdarna i Aten och Heraklion också blir försenade. Parlamentet konstaterar att byrån gjort stora ansträngningar för att samtala med den grekiska regeringen i syfte att få till stånd en förändring. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur situationen utvecklas.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under 2016 resulterade i ett högt budgetgenomförande på 98,47 %, vilket innebär en minskning med 1,53 % jämfört med 2015, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 89,18 %, vilket innebär en minskning med 3,71 % jämfört med 2015.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att överföringarna av åtaganden inom avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 300 000 EUR (25 %), jämfört med 150 000 EUR (22 %) för 2015, dvs. 150 000 EUR mer. Dessa överföringar gällde i första hand it-investeringar och en tjänstebil mot slutet av året. En förklaring rörande användningen av denna bil och skälen till varför den köptes in måste skickas till parlamentets budgetkontrollutskott för information.

4.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta delvis eller fullständigt motiveras av att byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, och att detta inte nödvändigtvis innebär en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet och inte alltid strider mot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byråerna planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Personalpolitik

5.  Europaparlamentet konstaterar att 43 tjänster (av de 48 som godkänts enligt unionens budget) enligt tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 45 tjänster 2015.

6.  På grundval av antalet tillsatta tjänster den 31 december 2016 noterar Europaparlamentet att 42,1 % av de anställda var kvinnor och 57,9 % män. Samtliga tre högre chefsbefattningar innehades dock av män.

7.  Europaparlamentet noterar med hänvisning till revisionsrättens rapport att byrån 2016 flyttade ytterligare åtta medarbetare till Aten, vilket innebar att antalet anställda i Heraklion minskade till fjorton. Av byråns svar framgår det att antalet anställda i Heraklion förväntades uppgå till åtta i slutet av 2017. Enligt revisionsrättens rapport för 2013 skulle kostnaderna sannolikt kunna minskas ytterligare om all personal fanns på en och samma plats. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om möjliga åtgärder för att förbättra situationen.

8.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har svårigheter att rekrytera, locka till sig och behålla kvalificerad personal, i första hand på grund av den typ av tjänster som erbjuds (kontraktsanställningar) och den låga koefficient som tillämpas på de anställdas löner vid byrån i Grekland. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om eventuella åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med dessa svårigheter.

9.  Europaparlamentet konstaterar att det genomsnittliga antalet sjukdagar för byråns personal 2016 var 6 dagar. Parlamentet noterar att två dagar per anställd ägnades åt friskvårdsverksamhet 2016.

10.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån har upprättat ett nätverk av konfidentiella rådgivare för att förebygga och medla i arbetsrelaterade konflikter. Parlamentet noterar att byrån anordnade internutbildning och medvetandehöjande aktiviteter.

11.  Europaparlamentet noterar att byrån har genomfört en policy för att skydda personers värdighet och förhindra psykologiska och sexuella trakasserier, och att den tillhandahåller regelbundna kurser om förebyggande av trakasserier.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån använder tjänstefordon, men inte tillåter att dessa används för privat bruk.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

13.  Europaparlamentet noterar bekymrat att endast styrelseordförandens och den verkställande direktörens meritförteckningar är tillgängliga på byråns webbplats. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att styrelseledamöternas, den verkställande direktörens och den ständiga intressentgruppens intresseförklaringar har offentliggjorts.

14.  Europaparlamentet noterar att en policy för rapportering av missförhållanden diskuteras mellan EU:s decentraliserade organ och att en gemensam policy och riktlinjer kommer att antas under 2018. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna policy.

15.  Europaparlamentet påpekar att byrån ännu inte tagit något särskilt initiativ till att förbättra transparensen när det gäller dess kontakter med lobbygrupper och intressenter. Byrån uppmanas att utan dröjsmål anta en proaktiv policy för transparens inom lobbyverksamheten och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att hantera denna fråga.

16.  Europaparlamentet noterar bekymrat att byrån inte offentliggör protokollen från sina styrelsesammanträden. Byrån uppmanas att ändra sina rutiner genom att offentliggöra protokollen, i syfte att öka insynen i sitt beslutsfattande.

17.  Europaparlamentet noterar att byrån 2016 inte mottog några begäranden om tillgång till handlingar.

Huvudresultat

18.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

–  Den EU-omfattande övningen avslutades framgångsrikt.

–  Byråns bidrag till den samarbetsgrupp och det proaktiva sekretariat som föreskrivs i direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystemen.

–  Användningen av instrument för att öka allmänhetens medvetenhet om it‑säkerhet, såsom Europeiska månaden för it-säkerhet och it-säkerhetsutmaningen (Cybersecurity Challenge).

Internrevision

19.  Europaparlamentet noterar att byrån inte hade någon kvarstående rekommendation från kommissionens tjänst för internrevision (IAS) under 2016. Parlamentet noterar att IAS i september 2016 genomförde en riskbedömning i byrån som visar vilka tre ämnen som står på tur för revision: intressenternas involvering i resultat, personalfrågor samt it-ärenden. Byrån kommer att vidta omedelbara åtgärder för att bygga upp ett kvalitetsledningssystem samt för att genomföra sin riskhanteringspolitik. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av dessa åtgärder.

Internkontroll

20.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att den omfattande efterhandskontroll av budgetåret 2015, som gjordes i överensstämmelse med norm för internkontroll (ICS) nr 8 ”processer och förfaranden”, gav upphov till ett antal rekommendationer, vilka samtliga behandlades under 2016. Parlamentet konstaterar att 267 finansiella transaktioner som stod för 76,43 % av byråns budget för 2015 kontrollerades. Detta ledde till en utfärdad rekommendation avseende sen betalning. Parlamentet konstaterar att denna försening inte gav upphov till någon förseningsränta. Byrån har fokuserat intensivt på att kontrollera resultaten innan transaktioner inleds (förhandskontroll), i syfte att få till stånd en så bra kontroll som möjligt.

Övriga kommentarer

21.  Med utgångspunkt i revisionsrättens rapport noterar Europaparlamentet att det i den externa utvärderingen av 2015, som utfördes i maj 2016, konstaterades att byråns arbete och resultat svarar mot ett behov av nät- och informationssäkerhet i hela EU och i medlemsstaterna och att byrån på ett ändamålsenligt sätt uppfyller intressenternas förväntningar. Kommunikationen behöver dock förbättras mellan byrån och intressenterna, som anser att byråns mandat och genomslag är för begränsade. Parlamentet noterar med utgångspunkt i byråns svar att byråns styrelse diskuterar byråns framtid och det bästa sättet att nå ut till intressenterna samt hur man ska få till stånd ett större genomslag, utan att byråns personella och ekonomiska resurser överskrids. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen.

22.  Europaparlamentet välkomnar att byrån under 2016 började arbetet med att införa ett kvalitetsledningssystem. Kvalitetsledningshandboken liksom standardmässiga driftsförfaranden och arbetsinstruktioner utformades på basis av ISO 9001-standarderna. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att ledningen sett över alla dessa handlingar som skulle tas i bruk under 2017. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur arbetet framskridit.

23.  Europaparlamentet välkomnar att byrån i syfte att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats har återvunnit papper, glas och plast, har uppmuntrat personalen att inte skriva ut dokument och har infört ett elektroniskt system för interna arbetsflöden som avsevärt har minskat användningen av fysiska filer.

24.  Europaparlamentet välkomnar att byrån i syfte att minska eller utjämna koldioxidutsläppen har uppmuntrat användningen av elektroniska kommunikationsmedel som ett alternativ till fysiskt resande, och att den 2017 för första gången genomförde det transportverktyg som tillhandahålls via Greenhouse Gas Protocol i syfte att sammanställa de statistiska uppgifterna avseende tjänsteresor som företas av byråns personal.

o

o o

25.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(12) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 160.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 160.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 160.

(7)

EUT C 414, 6.12.2017, s. 160.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 165, 18.6.2013, s. 41.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 84, 17.3.2017, s. 7.

(12)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 13 april 2018Rättsligt meddelande