Postup : 2017/2179(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0115/2018

Predkladané texty :

A8-0115/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.28
CRE 18/04/2018 - 12.28
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0133

SPRÁVA     
PDF 619kWORD 75k
26.3.2018
PE 613.478v02-00 A8-0115/2018

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2017/2179(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2017/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2015 (COM(2017)0379),

–  so zreteľom na osobitné výročné správy Dvora audítorov(1) o ročných účtovných závierkach decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Európskeho dvora audítorov o rýchlom preskúmaní realizácie päťpercentného zníženia počtu pracovných miest, ktorá bola zverejnená 21. decembra 2017,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3), a najmä na jeho článok 110,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0115/2018),

A.  keďže toto uznesenie obsahuje pre každý subjekt podľa článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutí o absolutóriu podľa článku 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 a článku 3 prílohy IV k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu;

B.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti (PBB) a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.  zdôrazňuje, že agentúry sú v členských štátoch dobre viditeľné a majú značný vplyv na tvorbu politiky a rozhodovanie, ako aj na plnenie programov v oblastiach, ktoré majú pre každodenný život občanov Európskej únie rozhodujúci význam, ako sú zdravie, bezpečnosť, ochrana, sloboda a spravodlivosť, výskum a priemyselný rozvoj, hospodárske a menové záležitosti, zamestnanosť a sociálny pokrok; pripomína význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život európskych občanov; pripomína tiež význam nezávislosti agentúr, najmä regulačných agentúr a agentúr s funkciou nezávislého zberu informácií; hoci uznáva, že zainteresované strany si našli cestu k agentúram, je znepokojený tým, že viditeľnosť agentúr u európskych občanov je vo všeobecnosti stále obmedzená, zatiaľ čo sa požaduje vysoká úroveň viditeľnosti, pokiaľ ide o ich zodpovednosť a nezávislosť;

2.  pripomína, že hlavnými dôvodmi zriadenia agentúr bolo vypracúvanie nezávislých technických alebo vedeckých posúdení, prevádzkovanie systémov Únie a uľahčenie vykonávania jednotného trhu Únie; vyzýva všetky agentúry, aby sa podieľali na medziinštitucionálnej dohode o registra transparentnosti, ktorá je v súčasnosti predmetom rokovaní medzi Komisiou, Radou a Parlamentom;

3.  konštatuje, že na základe zhrnutia výsledkov výročných auditov európskych agentúr a iných orgánov za rok 2016 vypracovaného Dvorom audítorov (ďalej len „zhrnutie Dvora audítorov“) predstavoval rozpočet agentúr na rok 2016 približne 3,4 miliardy EUR, čo je v porovnaní s rokom 2015 nárast približne o 21,42 % a predstavuje 2,4 % všeobecného rozpočtu Únie (v roku 2015 to boli 2 %); upozorňuje, že toto zvýšenie sa týka hlavne agentúr, ktoré pôsobia v oblasti priemyslu, výskumu a energetiky (dodatočných 358 mil. EUR) a občianskych práv, spravodlivosti a vnútorných vecí (dodatočných 174 mil. EUR); okrem toho konštatuje, že z rozpočtových prostriedkov vo výške 3,4 miliardy EUR bolo približne 2,4 miliardy EUR financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie, a približne 1 miliarda EUR bola financovaná z poplatkov, ako aj z priamych príspevkov členských štátov, krajín Európskeho združenia voľného obchodu a ďalších zdrojov;

4.  vyzýva Komisiu, aby pri príprave svojho návrhu viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020 úzko spolupracovala so sieťou agentúr a s jednotlivými agentúrami a aby skúmala alternatívne zdroje financovania decentralizovaných agentúr Únie;

5.  zdôrazňuje, že medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry skúmala v prípade agentúr financovaných z poplatkov najmä pilotný projekt Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA); konštatuje, že hoci sú agentúry úplne financované z poplatkov, stále sa plne zodpovedajú orgánu udeľujúcemu absolutórium, pokiaľ ide o súvisiace riziká straty dobrého mena; okrem toho vyjadruje znepokojenie v súvislosti s ukazovateľmi kvality použitými v pilotnom projekte EASA, pretože tieto ukazovatele sa vo veľkej miere zameriavajú na spokojnosť zákazníkov a menej na bezpečnosť letovej prevádzky;

6.  konštatuje, že agentúry zamestnávajú 10 364 stálych, dočasných, zmluvných alebo vyslaných zamestnancov (v porovnaní s 9 848 v roku 2015), čo predstavuje nárast o 5,24 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom najmä z dôvodu nových úloh; upozorňuje, že počet zamestnancov sa najviac zvýšil v agentúrach, ktoré pôsobia v oblastiach týkajúcich sa priemyslu, výskumu a energetiky (110), občianskych práv, spravodlivosti a vnútorných vecí (177) a hospodárskych a menových záležitostí (85);

7.  konštatuje, že Dvor audítorov na základe svojho zhrnutia vydal stanovisko bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky všetkých agentúr; okrem toho poznamenáva, že Dvor audítorov vydal stanovisko bez výhrad k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou všetkých agentúr okrem Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO);

8.  zastáva názor, že postup udeľovania absolutória je potrebné zjednodušiť a zrýchliť smerom k postupu n+1; vyzýva preto agentúry a Dvor audítorov, aby sa riadili dobrým príkladom súkromného sektora, a navrhuje stanoviť lehotu na zverejnenie účtovných závierok, výročných správ o činnosti a správ o rozpočtovom a finančnom riadení agentúr na 31. marca a posunúť lehotu na zverejňovanie výročných správ Dvora audítorov o agentúrach najneskôr na 1. júla, aby sa celý postup zjednodušil a zrýchlil, pričom postup udeľovania absolutória by tak bol uzavretý počas roka po príslušnom účtovnom období;

Spoločný prístup a plán Komisie

9.  berie na vedomie, že agentúry Únie zaviedli spoločný prístup a plán tohto prístupu;

10.  víta prínos siete agentúr Únie („sieť“) v oblasti koordinácie, zberu a konsolidácie činností a informácií v prospech inštitúcií Únie vrátane Parlamentu; konštatuje, že jej koordinačné úlohy zahŕňajú ročný postup udeľovania absolutória a rozpočtový postup, vykonávanie plánu Komisie vyplývajúceho zo spoločného prístupu a súvisiacich politických iniciatív, ako aj preskúmanie a vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách a služobného poriadku;

11.  domnieva sa, že sieť poskytuje konkrétnu pridanú hodnotu vo vzťahoch medzi inštitúciami Únie a decentralizovanými agentúrami; domnieva sa, že prínosom by bola podpora riadenia spoločného podporného úradu siete v Bruseli; dôrazne podporuje jej žiadosť o jedno pracovné miesto dočasného zamestnanca, pričom náklady s ním spojené by sa rozdelili medzi agentúry v rozpočtovej požiadavke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na rok 2019, najmä pokiaľ budú právomoci siete vyjasnené a kedykoľvek to bude možné posilnené, za súčasného rešpektovania autonómie agentúr; nabáda Komisiu, aby do svojho návrhu rozpočtu na rok 2019 zahrnula dodatočné pracovné miesto;

12.  konštatuje, že sieť prostredníctvom podsiete rozvoja výkonnosti agentúr Únie (PDN) vypracovala v roku 2016 rámcový dokument o výkonnosti agentúr, v ktorom sa opisujú zavedené nástroje vrátane využívania ukazovateľov s osobitným zameraním na plánovanie, meranie a podávanie správ o účinnosti; víta skutočnosť, že PDN v súčasnosti spolu s Komisiou pracuje na vývoji modelu vyspelosti na zostavovanie rozpočtu podľa výkonnosti pre každú agentúru v úsilí o optimalizáciu svojich schopností plánovať, monitorovať a predkladať správy o výsledkoch a rozpočte a použitých zdrojoch; konštatuje, že existuje priestor na zlepšenie spôsobu, akým niektoré agentúry vo svojich kľúčových ukazovateľoch výkonnosti používajú ukazovatele výstupov a vplyvov; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o prijatých opatreniach a ich vykonávaní;

Rozpočet a finančné hospodárenie

13.  pripomína, že zásada ročnej platnosti rozpočtu je spolu s jednotnosťou a rovnováhou jednou z troch základných účtovných zásad potrebných na zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu Únie; konštatuje, že podľa zhrnutia Dvora audítorov ostáva vysoká miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov, aj napriek výraznému zníženiu, najčastejším problémom rozpočtového a finančného hospodárenia, ktorý sa týka 23 agentúr (32 v roku 2015)(4);

14.    poznamenáva, že prenosy môžu byť často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu;

15.  berie na vedomie návrh siete týkajúci sa podávania správ o zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov presahujúcich 5 % celkového rozpočtu; poznamenáva však, že s cieľom vyhodnotiť plánovanie a plnenie rozpočtu by agentúry mohli okrem toho informovať o úrovniach plánovaných prenosov a ich zdôvodnení; nabáda agentúry, aby tieto informácie uvádzali vo svojich konsolidovaných výročných správach o činnosti;

16.   upozorňuje, že úroveň rušenia prenosov rozpočtových prostriedkov vypovedá o schopnosti plánovať rozpočet a o tom, do akej miery agentúry správne predvídali svoje finančné potreby, a je často lepším ukazovateľom dobrého rozpočtového plánovania než samotná úroveň prenesených prostriedkov;

17.  zdôrazňuje preto, že je bezodkladne potrebné stanoviť jasné vymedzenie prijateľných prenosov s cieľom zefektívniť predkladanie správ Dvora audítorov o tejto problematike a s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium rozlišovať medzi prenosmi naznačujúcimi slabé rozpočtové plánovanie a prenosmi ako rozpočtovým nástrojom, ktorý podporuje viacročné programy, ako aj plánovanie verejného obstarávania; domnieva sa, že návrh Dvora audítorov na používanie diferencovaných rozpočtových prostriedkov by umožnil väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o stanovenie toho, čo predstavuje odôvodnený prenos;

18.  poukazuje na to, že úlohy a rozpočty Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a EASO počas roka 2016 výrazne vzrástli; uznáva, že tieto agentúry boli postavené pred administratívne a prevádzkové výzvy a veľké očakávania, pričom mali málo času prispôsobiť svoje systémy a postupy a prijať potrebných zamestnancov; konštatuje, že v dôsledku toho čelili problémom, pokiaľ išlo o čerpanie dodatočných finančných prostriedkov Únie poskytnutých počas rozpočtového roku, čo viedlo k značným zrušeniam a/alebo prenosom, ako aj k ťažkostiam pri dodržiavaní rozpočtových a finančných pravidiel;

19.  vyzýva Komisiu, Dvor audítorov a sieť, aby prerokovali a navrhli možné riešenia tohto problému, najmä s cieľom zjednodušiť finančné riadenie v oblastiach viacročného plánovania a verejného obstarávania;

20.  so znepokojením konštatuje, že auditované správy o plnení rozpočtu niektorých agentúr sa líšia v miere poskytnutých podrobností od väčšiny ostatných agentúr, čo bráni čitateľnosti a porovnateľnosti a poukazuje na potrebu jasných usmernení k vypracúvaniu rozpočtových správ agentúr; berie na vedomie úsilie vynaložené s cieľom zabezpečiť konzistentnosť prezentácie a vykazovania účtov; zdôrazňuje význam štandardizovanejšieho a porovnateľnejšieho podávania správ pre zjednodušenie a racionalizáciu postupu udeľovania absolutória a uľahčenie práce orgánu udeľujúceho absolutórium; ďalej vyzýva sieť a jednotlivé agentúry, aby pokračovali v zjednodušovaní ukazovateľov a o prijatých opatreniach informovali orgán udeľujúci absolutórium;

21.  so znepokojením konštatuje, že verejné obstarávanie je stále oblasťou náchylnou na chyby; Vyjadruje nespokojnosť nad tým, že EASO, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Európska agentúra pre lieky (EMA) a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) nedodržiavali v plnej miere zásady a pravidlá verejného obstarávania stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách; vyzýva agentúry, aby venovali osobitnú pozornosť pripomienkam Dvora audítorov o verejnom obstarávaní;

22.  s uspokojením konštatuje, že väčšina agentúr (27 z 31) má plán na zabezpečenie kontinuity činností; domnieva sa, že takýto plán by mali mať všetky agentúry; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vývoji tejto situácie;

Spolupráca medzi agentúrami a s ostatnými inštitúciami – spoločné služby a synergie

23.  s uspokojením konštatuje, že niektoré agentúry už spolupracujú podľa tematických zoskupení, ako sú napríklad agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí(5) a európske orgány dohľadu(6); nabáda ostatné agentúry, ktoré ešte nezačali, aby ďalej prehlbovali spoluprácu s ostatnými agentúrami v rámci toho istého tematického zoskupenia vždy, keď je to možné, a to nielen zriadením spoločných služieb a synergií, ale aj v ich spoločných oblastiach politík; zdôrazňuje, že železničná agentúra pôsobí na dvoch miestach a že existujú štyri agentúry v oblasti sociálnych politík a šesť agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí; vyjadruje sklamanie z výsledku, ktorý v tejto súvislosti doteraz dosiahla medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry, keďže neboli vypracované žiadne osobitné návrhy na zlúčenie alebo spoločné využívanie priestorov agentúry so zameraním na súvisiace oblasti politiky; vyzýva Komisiu, aby vypracovala prehľad možných krokov v tomto smere; nabáda Dvor audítorov, aby zvážil vypracovanie situačných správ o spoločných oblastiach politík agentúr;

24.  poznamenáva, že niektoré agentúry majú naďalej dvojité sídlo a viac operačných centier a kancelárií; domnieva sa, že všetky dvojité sídla, ktoré z prevádzkového hľadiska neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu, by sa mali pri najbližšej príležitosti zrušiť; očakáva hodnotenie Komisie v tejto súvislosti, ktoré by sa malo zamerať na pridanú hodnotu a vzniknuté náklady;

25.  zdôrazňuje výhody spoločného využívania služieb, ktoré umožňuje dôsledné uplatňovanie administratívnych vykonávacích pravidiel a postupov, ktoré sa týkajú ľudských zdrojov a finančných otázok, ako aj možné zvýšenie účinnosti a nákladovej efektívnosti spoločného využívania služieb medzi agentúrami, najmä so zreteľom na znižovanie rozpočtu a počtu zamestnancov, ktorým agentúry čelia; konštatuje, že hľadaním synergií medzi agentúrami by sa mohlo zmierniť administratívne zaťaženie, najmä pre malé agentúry;

26.  okrem toho berie na vedomie, že Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Európska agentúra pre kontrolu rybárstva podpísali pilotný projekt na „overenie koncepcie“ na poskytovanie služby obnovy pri haváriách; konštatuje, že to umožňuje poskytovanie týchto služieb s úsporami viac ako 65 % odhadovaných nákladov na základe trhových cien; poznamenáva, že projekt bol v prvej polovici roka 2017 rozšírený aj na Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky a ďalšie agentúry skúmajú možnosť pripojiť sa neskôr v roku 2017 alebo 2018; vyzýva sieť, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o ďalšom vývoji tohto projektu;

27.  víta skutočnosť, že agentúry začali používať portál spoločného verejného obstarávania – centrálny register možností spoločného obstarávania – fungujúci na extranete agentúr, ktorý zahŕňa funkcie, ako sú napríklad zdieľanie dokumentov a diskusné fóra, ktoré umožňujú transparentnejšie a ľahšie riadenie komunikácie medzi agentúrami, pokiaľ ide o služby verejného obstarávania;

28.  víta dosiahnuté výsledky v oblasti úspor a zvýšenie účinnosti v dôsledku využívania spoločných služieb prostredníctvom piatich veľkých spoločných obstarávaní agentúr v priebehu posledných dvoch rokov: troch pod vedením EFSA, konkrétne na služby v oblasti cloud computingu, audítorské služby a odborné sieťové služby; jedného pod vedením Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF), t. j. na prieskumné služby; a jedného pod vedením Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, konkrétne na služby hodnotenia a spätnej väzby; upozorňuje, že pri týchto piatich spoločných obstarávaniach bola zaznamenaná vysoká miera účasti, a to od 8 do 30 agentúr; víta dosiahnuté odhadované úspory 6 700 000 EUR v prípade cloudových služieb, 970 000 EUR v prípade audítorských služieb, 1 490 000 EUR v prípade odborných sieťových služieb, 400 000 EUR v prípade prieskumných služieb a 1 160 000 EUR v prípade služieb hodnotenia a spätnej väzby; vyzýva sieť a jednotlivé agentúry, aby pokračovali v spolupráci a ďalej zlepšovali zoznam spoločných tovarov a služieb, ktoré by mohli byť zahrnuté do procesu spoločného obstarávania;

29.  uznáva pokrok agentúr pri harmonizácii IT riešení pre systémy rozpočtového hospodárenia a účtovné systémy; podporuje odporúčanie Dvora audítorov, aby sa v záujme zníženia rizík spojených s vnútornou kontrolou a posilnenia riadenia IT usilovalo o vyššiu mieru uplatňovania riešení IT v kľúčových oblastiach, ako je riadenie ľudských zdrojov, riadenie verejného obstarávania a riadenie zmlúv;

Riadenie ľudských zdrojov

30.  pripomína, že v bode 27 medziinštitucionálnej dohody(7) sa požaduje, aby sa v období 2013 až 2017 postupne znížil počet zamestnancov vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach o 5 %; konštatuje, že decentralizované agentúry začali počet zamestnancov znižovať na základe harmonogramu Komisie(8) o jeden rok neskôr, a plánujú ho dokončiť do roku 2018; víta skutočnosť, že väčšina agentúr už toto 5 % zníženie splnila alebo prekročila; berie na vedomie, že podľa rýchleho preskúmania implementácie 5 % zníženia počtu pracovných miest, ktoré uskutočnil Dvora audítorov, decentralizované agentúry už znížili počet miest v pláne pracovných miest celkovo o 279 v období rokov 2013 – 2017, pričom cieľ je 303 pracovných miest do roku 2018; poukazuje na to, že horizontálny cieľ sa nepreukázala ako najvhodnejšie riešenie pre decentralizované agentúry, pretože ich úlohy a operačné potreby sa výrazne líšia;

31.  konštatuje, že Komisia uplatnila dodatočné zníženie počtu zamestnancov o 1 % v päťročnom období 2014 – 2018 s cieľom vytvoriť fond pracovných miest obsahujúci 218 pracovných miest v období 2013 – 2017, z ktorého bude prideľovať pracovné miesta agentúram, ktorým boli zverené nové úlohy alebo sú v počiatočnej fáze fungovania(9); konštatuje, že väčšina nových pracovných miest bola pridelených Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Európskemu podpornému úradu pre azyl (EASO) a Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA);

32.  je znepokojený tým, že s ďalším znížením počtu pracovníkov sa plnenie mandátu a ročného pracovného programu agentúr ukazuje ako čoraz náročnejšie, a to najmä v prípade tých agentúr, ktoré Komisia označuje ako naplno fungujúce agentúry; vyzýva Komisiu a rozpočtový orgán, aby preskúmali prípadné ďalšie možnosti úspor, aby sa neobmedzila schopnosť agentúr plniť svoje mandáty; odporúča, aby rozpočtové orgány povolili dodatočné zdroje agentúram, ktoré zákonodarcovia poverili vykonávaním nových úloh; okrem toho vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy úspory, ktoré sieť a jednotlivé agentúry dosiahli pomocou spoločných postupov verejného obstarávania tým, že sa zvýšila efektívnosť a riadenie ľudských zdrojov, a aby im podľa potreby umožnila prispôsobiť ciele zníženia počtu zamestnancov;

33.  poznamenáva, že decentralizované agentúry zvýšili využívanie zmluvných zamestnancov o 718 ekvivalentov plného pracovného času na vykonávanie nových úloh, ako čiastočnú kompenzáciu za 5 % zníženie počtu pracovných miest a za vytvorenie fondu pracovných miest; konštatuje, že toto sa týka najmä agentúr Frontex, Europol, EASO a EASA, Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA); zastáva názor, že zmluvní zamestnanci by sa mali využívať len ako dočasné opatrenie v agentúrach s najväčším dopytom po nových zamestnancoch v dôsledku zvýšenia pracovného zaťaženia; vyzýva Komisiu, aby prehodnotila plány ďalšieho 1 % ročného zníženia počtu zamestnancov;

34.  je znepokojený viacerými faktormi, ktoré bránia operačnej výkonnosti agentúr, ako sú napríklad škrty v plánoch pracovných miest, obmedzené ľudské zdroje, ťažkosti pri nábore kvalifikovaných osôb v daných platových triedach, nízky korekčný koeficient v určitých krajinách a vykonávanie činností prostredníctvom dlhého a administratívne náročného procesu udeľovania grantov; na základe informácií od siete konštatuje, že nízky opravný koeficient v niektorých krajinách vedie k systematickému zaraďovaniu do vyšších tried v záujme získania a udržania zodpovedajúceho personálu; vyzýva Komisiu, aby vypracovala revíziu vzorca používaného na výpočet opravného koeficientu s cieľom nájsť účinnejšiu rovnováhu medzi lákavým platom a nízkymi životnými nákladmi;

35.  konštatuje značné rozdiely v mierach neprítomnosti z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov medzi agentúrami; zastáva názor, že opatrenia na podporu zdravia a bezpečnosti na pracovisku, pravidelné lekárske kontroly a zdraviu prospešné činnosti zamestnancov činnosti tvoria preventívnu politiku v oblasti zdravia, ktorá po plnohodnotnom zavedení zvyšuje uspokojenie z práce a umožňuje oveľa vyššie úspory ako počiatočné investície;

Konflikty záujmov a transparentnosť

36.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že len 22 agentúr (71 %) prijalo vnútorné pravidlá a usmernenia na oznamovanie protispoločenskej činnosti a podávanie správ o nezrovnalostiach v súlade s ustanoveniami služobného poriadku; berie na vedomie, že zostávajúcich deväť agentúr predpokladá prijatie príslušných pravidiel a usmernení; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o prijímaní a vykonávaní týchto usmernení podľa jednotlivých agentúr;

37.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vnútorné postupy oznamovania nekalých praktík ešte neboli zavedené, keďže agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí čakali na usmernenia alebo podnet od Komisie; berie na vedomie, že ako prechodné opatrenie niektoré agentúry aktívne zahrnuli všeobecné zásady oznamovania protispoločenskej činnosti do svojich kódexov správania, ktoré sú ľahko prístupné na ich webovej stránke; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila urýchlené prijatie svojich usmernení o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktoré potom bezodkladne prijmú a budú účinne vykonávať agentúry Únie, a to aj Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), CEPOL, EASO a eu-LISA, vo forme jasných vnútorných pravidiel na ochranu oznamovateľov;

38.  konštatuje, že vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady, riadiacich pracovníkov a vlastných expertov na svojich webstránkach uverejnilo 29 agentúr (94 %); vyzýva ostatné agentúry, ktoré tak ešte neurobili, aby ich zverejnili bez ďalších odkladov, víta skutočnosť, že stredne veľké agentúry a agentúry, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť výskytu konfliktu záujmov, vzhľadom na oblasť ich činnosti, vykonávajú kontroly vyhlásení o záujmoch po ich predložení raz ročne alebo dokonca častejšie;

39.  víta skutočnosť, že 26 agentúr (84 %) uplatňuje usmernenia týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom; vyzýva ostatné agentúry, ktoré ešte takéto usmernenia neuplatňujú, aby ich prijali bez ďalšieho odkladu; schvaľuje vypracovanie interných systémov na spracovanie žiadostí o prístup, a to aj pre špeciálne vyškolené tímy pre prístup k dokumentom zamerané na spracovanie prichádzajúcich žiadostí v agentúrach, ktoré čelia častejším a zložitejším žiadostiam; vyzýva sieť agentúry, aby vypracovali spoločné usmernenia týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ktorý by uplatňovali agentúry, najmä pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva;

40.  s uspokojením poznamenáva, že jedným z hlavných úspechov siete v boji proti podvodom a korupcii v roku 2016 bolo vytvorenie pracovnej skupiny pre boj proti podvodom v rámci medziagentúrnej právnej siete s cieľom posilniť harmonizované a štandardizované prístupy k stratégiám boja proti podvodom medzi agentúrami; víta rozvoj silnej kultúry boja proti podvodom v rámci agentúr; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o práci tejto pracovnej skupiny;

41.  víta spoluprácu medzi agentúrami a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v oblasti prevencie, a to najmä pri prijímaní stratégií boja proti podvodom a ich zosúladení s metodikou opísanou v usmerňujúcom dokumente, ktorý poskytol OLAF; nabáda všetky agentúry, aby prijali usmernenia OLAF pre stratégie boja proti podvodom;

42.  vyzýva najmä Eurojust, EASO a eu-LISA, aby zintenzívnili svoje úsilie, pokiaľ ide o bezodkladné prijatie usmernení pre účinnú politiku v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia v prospech transparentnosti s cieľom dosiahnuť aj súdržnejší prístup k verejným vyhláseniam o konflikte záujmov.

Komunikácia a zviditeľnenie

43.  konštatuje, že agentúry aktívne propagujú svoju prácu prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom pravidelnej aktualizácie svojich webstránok, ktorých účelom je poskytovať informácie a propagovať vykonanú prácu, znovu však pripomína svoju žiadosť o zaistenie väčšej viditeľnosti v členských štátoch prostredníctvom komplexného plánu, ktorý osloví viac európskych občanov; okrem toho poznamenáva, že sociálne médiá sa stále viac stávajú štandardným komunikačným nástrojom agentúr; poznamenáva, že medzi činnosti, ktoré sa používajú na informovanie občanov a poskytnutie príležitostí naučiť sa niečo o práci agentúr a inštitúcií Únie, patria dni otvorených dverí, cielené kampane a videá vysvetľujúce hlavné činnosti agentúr; berie na vedomie, že všeobecné alebo špecializované mediálne činnosti sa pravidelne merajú na základe rôznych ukazovateľov, ako aj to, že každá agentúra má svoj plán v oblasti komunikácie so špecifickými činnosťami prispôsobenými jej potrebám;

44.  berie na vedomie, že agentúry organizovali semináre a kurzy odbornej prípravy na témy, ako sú krízová komunikácia, ľudské práva a hodnoty, výroba videozáznamov, práca s novinármi, vnútorná komunikácia, zobrazovanie údajov a internetových technológií s cieľom zlepšiť svoje komunikačné kapacity a podnietiť výmenu informácií o úlohách a funkciách agentúr s občanmi; víta činnosť podsiete rozvoja výkonnosti agentúr Únie a jej účasť v rôznych dôležitých platformách sociálnych médií a úspešných spoločných (medziagentúrnych) kampaniach;

Ďalšie poznámky

45.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojom stanovisku č. 1/2017 o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách navrhol aktualizáciu ustanovenia pre audit decentralizovaných agentúr; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v legislatívnom návrhu sa nepredpokladá zníženie nadmerného administratívneho zaťaženia decentralizovaných agentúr; pripomína, že audit decentralizovaných agentúr je naďalej v plnej zodpovednosti Dvora audítorov, ktorý riadi všetky požadované administratívne postupy a postupy verejného obstarávania; opäť zdôrazňuje, že nový prístup k auditom, na základe ktorého sa využívajú služby súkromných audítorov, spôsobil výrazný nárast administratívneho zaťaženia agentúr, ako aj to, že čas spojený s verejným obstarávaním a správou zmlúv o audite spôsobil dodatočné výdavky, čím sa ešte viac obmedzili zdroje agentúr; zdôrazňuje, že je nevyhnutné vyriešiť túto otázku v súlade so spoločným prístupom, v kontexte prebiehajúcej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách a následnej revízie rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyzýva všetky strany zapojené do týchto revízií, aby čo najskôr objasnili túto otázku s cieľom výrazne znížiť nadmerné administratívne zaťaženie;

46.  berie na vedomie, že podľa zhrnutia Dvora audítorov sú externé hodnotenia agentúr vo všeobecnosti pozitívne a agentúry vypracovali akčné plány na riešenie otázok vznesených v hodnotiacich správach; konštatuje, že hoci väčšina nariadení o zriadení agentúr stanovuje, že externé hodnotenie sa má vykonávať v pravidelných intervaloch (obvykle každé štyri až šesť rokov), nariadenia o zriadení šiestich decentralizovaných agentúr – Úradu BEREC, EASO, eu-LISA, ETF, ENISA a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť – neobsahujú takéto ustanovenie a nariadenie o zriadení Európskej agentúry pre lieky (EMA) vyžaduje externé hodnotenie iba raz za desať rokov; domnieva sa, že táto otázka by sa mala riešiť;

47.  berie na vedomie dohodu dosiahnutú na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti z 20. novembra 2017 o presunutí EMA a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) z Londýna do Amsterdamu respektíve Paríža; vyjadruje znepokojenie nad možným dosahom odchodu Spojeného kráľovstva z Únie na ne, pokiaľ ide o budúce náklady a stratu odbornosti, čo spôsobuje riziko pre kontinuitu činností; poukazuje tiež na možný vplyv na príjmy a činnosti viacerých agentúr, ktoré nesídlia v Londýne, najmä EASA, Európskej chemickej agentúry, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy a GSA; vyzýva Komisiu, aby plne informovala jednotlivé agentúry aj sieť o procese rokovaní o brexite a o budúcich prípravách, aby tak minimalizovala akýkoľvek prípadný negatívny vplyv;

48.  berie na vedomie prebiehajúcu revíziu zakladajúcich nariadení troch tripartitných agentúr (Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)); pripomína, že je dôležité, aby sa zachovala tripartitná povaha agentúr, aby sa zabezpečila aktívna účasť vnútroštátnych orgánov, európskych organizácií zamestnávateľov a európskych organizácií pracovníkov na ich správe a fungovaní; pripomína, že znižovanie počtu zamestnancov sprevádzali veľké ťažkosti a opätovne vyjadruje svoj nesúhlas s ďalším takýmto znižovaním, ktoré by obmedzilo schopnosť agentúr vykonávať svoj mandát;

49.  berie na vedomie prebiehajúce externé hodnotenie štyroch agentúr, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a začlenenia (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF));

50.  pripomína, že diskusia o návrhoch ročných programov práce a viacročných stratégiách agentúr v príslušných výboroch pomáha zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie odrážali politické priority;

51.  uznáva úsilie agentúr o vyváženie svojich viacročných stratégií s cieľom zohľadniť politické priority a ciele, ktoré predstavuje stratégia Európa 2020;

52.  poukazuje na to, že eu-LISA a EASO sú jedinými agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, v prípade ktorých sa v ich zakladajúcich nariadeniach nenachádza žiadna povinnosť vykonávať pravidelné externé audity; vyzýva spoluzákonodarcov, aby posúdili možnosti riešenia tejto dôležitej otázky pri revízii svojich zakladajúcich nariadení;

o

o o

53.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie agentúram, na ktoré sa vzťahuje tento postup udeľovania absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

24.1.2018

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2017/2179(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Claude Rolin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie prebiehajúcu revíziu zakladajúcich nariadení troch tripartitných agentúr (Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)); pripomína, že je dôležité, aby sa zachovala tripartitná povaha agentúr, aby sa zabezpečila aktívna účasť vnútroštátnych orgánov, európskych organizácií zamestnávateľov a európskych organizácií pracovníkov na ich správe a fungovaní; pripomína, že znižovanie počtu zamestnancov sprevádzali veľké ťažkosti a opätovne vyjadruje svoj nesúhlas s ďalším takýmto znižovaním, ktoré by obmedzilo schopnosť agentúr vykonávať svoj mandát;

2.  berie na vedomie prebiehajúce externé hodnotenie štyroch agentúr, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a začlenenia (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF));

3.  pripomína, že diskusia o návrhoch ročných pracovných programov a o viacročných stratégiách agentúr v príslušných výboroch pomáha zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie odrážali skutočné politické priority;

4.  víta spoluprácu medzi agentúrami v rámci aj mimo siete rozvoja výkonnosti agentúr EÚ, ktorá umožňuje vytváranie synergie a výmenu nápadov a osvedčených postupov a jej cieľom je dosiahnuť vyváženejšiu správu, zlepšenie účinnosti, zníženie nákladov a väčšiu súdržnosť medzi nimi;

5.  uznáva pokrok agentúr pri harmonizácii IT riešení pre systémy rozpočtového hospodárenia a účtovné systémy; podporuje odporúčanie Dvora audítorov, aby sa v záujme zníženia rizík spojených s vnútornou kontrolou a posilnenia riadenia IT usilovalo o vyššiu mieru uplatňovania riešení IT v kľúčových oblastiach, ako je riadenie ľudských zdrojov, riadenie verejného obstarávania a riadenie zmlúv;

6.  víta pokračujúcu spoluprácu medzi nadáciou ETF a strediskom Cedefop, ako aj spoluprácu medzi nadáciou Eurofound a strediskom Cedefop v rámci dohody o spolupráci obnovenej v roku 2016;

7.  uznáva úsilie agentúr o vyváženie svojich viacročných stratégií s cieľom zohľadniť politické priority a ciele stanovené v stratégii Európa 2020.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

6

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

4

0

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

7.2.2018

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2017/2179(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta závery Dvora audítorov, v ktorých sa uvádza, že konečné ročné účtovné závierky všetkých agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (agentúry SVV) verne vyjadrujú ich finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a že ich operácie sú zákonné a riadne; konštatuje však, že v prípade Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) vydal Dvor audítorov výrok s výhradou z dôvodu nedodržiavania zásad verejného obstarávania, keďže percentuálny podiel neoprávnených platieb prekročil výdavky jeho rozpočtu (2,9 %);

2.  s poľutovaním konštatuje, že Dvor audítorov nepreskúmal zákonnosť uskutočnených transakcií európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS), pretože žiadna z jeho transakcií nebola vybratá na audit v rámci náhodne vybranej vzorky celkových administratívnych výdavkov, ktoré sa vzťahujú na všetky inštitúcie a orgány;

3.  poukazuje na skutočnosť, že úlohy a rozpočty Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) počas roka 2016 výrazne vzrástli; uznáva, že tieto agentúry boli postavené pred administratívne a prevádzkové výzvy a veľké očakávania, pričom mali málo času prispôsobiť svoje systémy a postupy a prijať potrebných zamestnancov; konštatuje, že v dôsledku toho čelili problémom, pokiaľ išlo o čerpanie dodatočných finančných prostriedkov Únie poskytnutých počas rozpočtového roku, čo viedlo k značným zrušeniam a/alebo prenosom, ako aj k ťažkostiam pri dodržiavaní rozpočtových a finančných pravidiel;

4.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dve agentúry SVV, Frontex a Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL), mali problém nájsť vhodných uchádzačov s požadovaným profilom, čo pravdepodobne súviselo s opravným koeficientom pre platy platným pre hostiteľskú krajinu (66,7 % v prípade Poľska a 69 % v prípade Maďarska); konštatuje, že počet zamestnancov prijatých z hostiteľského členského štátu bol neúmerne vyšší ako počet zamestnancov z iných členských štátov; poukazuje na to, že vysoká fluktuácia zamestnancov môže ohroziť dosiahnutie cieľov stanovených v ročných a viacročných pracovných programoch úradu EASO; berie na vedomie prebiehajúce úsilie úradu EASO zamerané na riešenie nedostatkov v súvislosti s vysokou fluktuáciou zamestnancov; domnieva sa, že ak budú problémy s náborom pokračovať, bude potrebné sa touto otázkou ďalej zaoberať s cieľom riešiť konkrétne prekážky;

5.  uznáva, že EASO, Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a v oveľa menšej miere Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) nedodržali v plnej miere zásady a pravidlá verejného obstarávania stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách; konštatuje, že v prípade agentúr eu-LISA a Frontex a centra EMCDDA Dvor audítorov rovnako zistil nedostatky v monitorovaní vykonávania zmlúv; zdôrazňuje tiež veľmi významné nedostatky vnútorných kontrol úradu EASO; víta však záväzok týchto troch agentúr zlepšiť sa a prijať potrebné nápravné opatrenia;

6.  poukazuje na to, že eu-LISA a EASO sú jedinými agentúrami SVV, v prípade ktorých sa v ich zakladajúcich nariadeniach nenachádza žiadna povinnosť vykonávať pravidelné externé audity; vyzýva spoluzákonodarcov, aby posúdili možnosti riešenia tejto dôležitej otázky pri revízii svojich zakladajúcich nariadení;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vnútorné postupy oznamovania nekalých praktík ešte neboli zavedené, keďže agentúry SVV čakali na usmernenia alebo podnet od Komisie; berie na vedomie, že ako prechodné opatrenie niektoré agentúry aktívne zahrnuli všeobecné zásady oznamovania protispoločenskej činnosti do svojich kódexov správania, ktoré sú ľahko prístupné na ich webovej stránke; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila urýchlené prijatie svojich usmernení o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktoré potom bezodkladne prijmú a budú účinne vykonávať agentúry Únie, a to aj Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), CEPOL, eu-LISA a úrad EASO, vo forme jasných vnútorných pravidiel na ochranu oznamovateľov;

8.  vyzýva najmä Eurojust, EASO a eu-LISA, aby zintenzívnili svoje úsilie, pokiaľ ide o bezodkladné prijatie usmernení pre účinnú politiku v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia v prospech transparentnosti s cieľom dosiahnuť aj súdržnejší prístup k verejným vyhláseniam o konflikte záujmov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

1.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2016.

(2)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(4)

Zhrnutie EDA, s. 18.

(5)

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), Európska policajná akadémia (CEPOL), Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust),

(6)

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(7)

Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

(8)

Pokiaľ ide o decentralizované agentúry, oznámenie Komisie COM(2013)0519 z 10. júla 2013 sa vzťahuje na cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % pre decentralizované agentúry v období piatich rokov (2014 – 2018, pričom referenčným rokom je rok 2013).

(9)

Podľa terminológie, ktorú používa Komisia na kvalifikovanie decentralizovaných agentúr ako agentúry v „počiatočnej fáze“, agentúry s „novými úlohami“ alebo „naplno fungujúce agentúry“, vzhľadom na štádium ich vývoja a rast ich príspevkov do EÚ a stav personálu.

Posledná úprava: 13. apríla 2018Právne oznámenie