Postup : 2017/2138(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0116/2018

Předložené texty :

A8-0116/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.20

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0125

ZPRÁVA     
PDF 522kWORD 59k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2017/2138(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Ingeborg Gräßle

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2017/2138(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0116/2018),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie a Účetnímu dvoru, jakož i evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2017/2138(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0116/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2016 uvedl, že u Evropské rady a Rady nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  konstatuje, že celkový rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2016 činil 545 054 000 EUR (v porovnání s 541 791 500 EUR v roce 2015), přičemž míra plnění dosáhla v průměru 93,5 %; bere na vědomí zvýšení o 3,3 milionu EUR (rovnající se 0,6 %) v rozpočtu na rok 2016 Evropské rady a Rady;

3.  opakuje, že rozpočet Evropské rady a Rady by měl být oddělen, což by přispělo k transparentnosti finančního řízení těchto orgánů a zlepšilo jejich odpovědnost;

4.  vyjadřuje svou podporu úspěšné změně paradigmatu ve prospěch sestavování rozpočtu při plánování rozpočtu Komise podle výkonnosti, které zavedla místopředsedkyně Kristalina Georgieva v září 2015 v rámci iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vybízí Evropskou radu a Radu, aby tuto metodu používaly i ve svém vlastním postupu plánování rozpočtu;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že evropská veřejná ochránkyně práv ve svém strategickém šetření na téma „Transparentnost legislativního procesu Rady“ (OI/2/2017/TE) dne 9. února 2018 konstatovala, že stávající praxe Rady, která brání kontrole návrhů právních předpisů Unie, představuje nesprávný úřední postup; naléhavě vyzývá Radu, aby dodržovala doporučení a návrhy veřejné ochránkyně práv zaměřené na zlepšení přístupu veřejnosti k dokumentům; zdůrazňuje, jak je transparentnost důležitá k tomu, aby se Rada mohla odpovídat občanům Unie ve své úloze normotvůrce Unie; žádá, aby byl informován o odpovědi Rady a o pokroku v tomto postupu;

6.  konstatuje, že cestovní výdaje delegací a výdaje na tlumočení představovaly v roce 2016 podstatný podíl nevyčerpaných prostředků GŘ pro lidské zdroje a bezpečnost; bere na vědomí probíhající jednání s členskými státy o nové politice s cílem tento problém vyřešit;

7.  vyzývá Radu, aby poskytla veškeré podrobnosti o lidských zdrojích a zařízeních, které jsou k dispozici mechanismu ATHENA, aby ve vztahu k tomuto mechanismu zaručila maximální míru transparentnosti;

8.  je nadále znepokojen značnou výší prostředků přenesených z roku 2016 do roku 2017, zejména prostředků na technické zařízení, vybavení a počítačové systémy; připomíná Radě, že přenesené prostředky představují výjimku ze zásady ročního rozpočtu a měly by odrážet aktuální potřeby;

9.  opětovně žádá, aby byl přehled lidských zdrojů rozdělen podle kategorie, platové třídy, pohlaví, státní příslušnosti a odborného vzdělání;

10.  bere na vědomí politiku vyváženého zastoupení žen a mužů v generálním sekretariátu Rady; vítá příznivý vývoj v zastoupení žen ve vedoucích pozicích, které na konci roku 2016 dosáhlo 31 %; vyzývá Radu, aby pokračovala v politice genderové vyváženosti ve prospěch skutečně vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích;

11.  vítá informace o pracovní činnosti bývalých vysokých vedoucích pracovníků generálního sekretariátu Rady po skončení služebního poměru(6) v roce 2016;

12.  konstatuje, že generální tajemník Rady v roce 2016 zveřejnil své rozhodnutí č. 3/2016, kterým se přijímají vnitřní pravidla pro oznamování závažných nesrovnalostí – postupy provádění článků 22a, 22b a 22c služebního řádu („whistleblowing“); připomíná, že ochrana oznamovatelů je problém, k němuž veřejná správa Unie přistupuje s velkou vážností a který musí být vždy pečlivě posuzován;

13.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkum s dostatečnými rozpočtovými zdroji, který by oznamovatelům pomáhal využívat vhodné kanály pro zveřejnění informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránil je před odhalením identity a nabízel jim potřebnou podporu a poradenství;

14.  konstatuje, že cíl plánu pracovních míst Rady k dosažení souladu s interinstitucionální dohodou, jímž je snížit během pěti let počet zaměstnanců o 5 %, byl 1. ledna 2017 splněn;

15.  se znepokojením konstatuje, že na rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2016 měla významný dopad zpožděná výstavba budovy Europa; přeje si být informován o celkovém finančním dopadu zpoždění; vyjadřuje politováním nad tím, že stále neexistuje dostatek informací o politice v oblasti budov a souvisejících výdajích, které by měly být jako výraz transparentnosti pro evropské občany veřejné;

16.  opětovně žádá, aby byla politika Evropské rady a Rady v oblasti budov předložena orgánu příslušnému k udělení absolutoria; s uspokojením konstatuje, že generální sekretariát Rady získal pro své budovy v roce 2016 certifikaci systému environmentálního řízení a audit (EMAS);

17.  vyjadřuje politování nad tím, že se Rada dosud nepřipojila k rejstříku transparentnosti Unie, přestože je jedním z nejdůležitějších orgánů, které se podílejí na rozhodovacím procesu v Unii; proto žádá, aby byla interinstitucionální jednání mezi předsednictvím Rady a zástupci Parlamentu a Komise dovedena k úspěšnému výsledku tak, aby se Rada nakonec připojila k rejstříku transparentnosti;

18.  lituje rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie; připomíná, že v tomto okamžiku nelze nijak předvídat důsledky tohoto odchodu v oblasti financí a správy a důsledky pro obyvatele, žádá Evropskou radu a Radu, aby provedly posouzení dopadů a informovaly Parlament o výsledcích do konce roku 2018;

Aktuální stav

19.  konstatuje, že neudělení absolutoria doposud nemělo žádné důsledky; zdůrazňuje, že tato situace by měla být v zájmu občanů Unie co nejrychleji vyřešena; připomíná, že Parlament je jediným orgánem přímo voleným občany Unie a že jeho úloha v postupu udělování absolutoria přímo souvisí s právem občanů být informováni o tom, jak jsou vynakládány veřejné prostředky;

20.  konstatuje, že návrh na sjednání dohody s Radou o postupu udělování absolutoria za plnění rozpočtu předložil parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Konferenci předsedů dne 11. září 2017;

21.  konstatuje, že Konference předsedů dne 19. října 2017 schválila požadavek udělit předsedovi výboru CONT a koordinátorům politických skupin mandát k jednání jménem Parlamentu s cílem dospět k oboustranně uspokojivé dohodě o spolupráci Parlamentu a Rady v rámci postupu udělování absolutoria, a to při plném zohlednění odlišné úlohy obou orgánů v tomto postupu;

22.  rovněž konstatuje, že dne 9. listopadu 2017 byl generálnímu tajemníkovi Rady zaslán dopis, v němž byl vyzván k předložení parlamentního návrhu příslušnému útvaru Rady, aby mohla začít jednání v souladu s podmínkami schválenými Konferencí předsedů;

23.  konstatuje, že mezitím byl generální tajemník Rady Výborem pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu pozván, aby se zúčastnil výměny názorů s generálními tajemníky ostatních orgánů, která se uskutečnila dne 4. prosince 2017, a dále byl generálnímu tajemníkovi Rady dne 26. listopadu 2017 zaslán písemný dotazník; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Rada potvrdila svůj úmysl nezúčastnit se výměny názorů a že dotazník s otázkami poslanců Parlamentu zaslaný útvarům Rady zůstává nezodpovězen;

24.  připomíná, že postup udělování absolutoria zvlášť jednotlivým orgánům a agenturám Unie je dlouholetou praxí, kterou s výjimkou Rady akceptují všechny ostatní orgány, a že tento postup byl vyvinut s cílem zaručit transparentnost a demokratickou odpovědnost vůči občanům Unie;

25.  opětovně zdůrazňuje, že Rada se musí každoročního postupu udělování absolutoria plně a v dobré víře zúčastnit, stejně jako činí ostatní orgány, a vyjadřuje politování nad obtížemi, s nimiž se postup udělování absolutoria doposud potýká;

26.  podtrhuje, že podle Smluv je Parlament jediným orgánem Unie příslušným k udělování absolutoria a že při plném respektování úlohy Rady coby orgánu, který v rámci postupu udělování absolutoria předkládá doporučení, je nezbytně nutné rozlišovat mezi odlišnými úlohami Parlamentu a Rady, aby byl zachován soulad s institucionálním rámcem stanoveným Smlouvami a finančním nařízením;

27.  připomíná, že Parlament uděluje absolutorium ostatním orgánům po zvážení předložených dokumentů a odpovědí na dotazy a po vyslechnutí generálních tajemníků těchto orgánů; vyjadřuje politování nad tím, že při získávání odpovědí Rady Parlament opakovaně naráží na obtíže;

28.  domnívá se, že účinný dohled nad plněním rozpočtu Unie vyžaduje spolupráci mezi Parlamentem a Radou, a očekává zahájení jednání s cílem dospět k oboustranně uspokojivé dohodě.

29.  konstatuje, že nominace členů Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) je podle článku 253 SFEU odpovědností členských států; upozorňuje na důležitost včasné nominace a jmenování soudců pro výkonnost SDEU; požaduje nové pravidlo, které by stanovilo konkrétní lhůtu pro (opakovanou) nominaci soudce dostatečnou dobu před koncem mandátu soudce, a vyzývá Radu, aby při jmenování soudců SDEU dodržovala poměr nákladů a přínosů; kritizuje protiprávní jmenování – bez výzvy k podání kandidatur – dvou soudců pro tribunál prvního stupně s mandátem, který navíc trval pouze od 14. dubna 2016 do 31. srpna 2016; s politováním konstatuje, že náklady související s jedním z těchto soudců, který mandát převzal a ukončil ho do 4 měsíců, dosáhly kromě platu soudce dalších 69 498,25 EUR; odsuzuje takové plýtvání penězi daňových poplatníků v Unie;

30.  dále také konstatuje, že Tribunál (kasační senát, rozsudek ze dne 23. ledna 2018 ve věci T-639/16 P)(7) považuje druhý senát Soudu Evropské unie pro veřejnou službu, v níž jeden ze soudců vykonával svůj mandát po dobu 4 měsíců, za senát bez zákonného oprávnění, čímž byla zrušena platnost rozhodnutí uvedeného v citovaném rozsudku, jakož i veškerých dalších rozhodnutí druhého senátu v uvedeném složení; táže se SDEU, která rozhodnutí druhého senátu v uvedeném složení jsou rozhodnutím Tribunálu dotčeny; požaduje, aby se Rada k tomuto selhání vyjádřila a vysvětlila, kdo za ně nese odpovědnost;

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

  Úř. věst. L 48, 24.2.2016.

(2)

  Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Třetí a čtvrtý odstavec článku 16 služebního řádu úředníků Evropské unie.

(7)

ECLI:EU:T:2018:22.

Poslední aktualizace: 13. dubna 2018Právní upozornění