Procedure : 2017/2138(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0116/2018

Indgivne tekster :

A8-0116/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.20

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0125

BETÆNKNING     
PDF 366kWORD 59k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet

(2017/2138(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører for udtalelse: Ingeborg Gräßle

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet

(2017/2138(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2016, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0116/2018),

1.  udsætter sin afgørelse om decharge til Rådets generalsekretær for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet

(2017/2138(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0116/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2016 bemærkede, at man ikke havde fundet nogen væsentlige svagheder med hensyn til revisionen af de emner, som vedrører menneskelige ressourcer og indkøb for så vidt angår Det Europæiske Råd og Rådet;

2.  konstaterer, at Det Europæiske Råd og Rådet i 2016 havde et samlet budget på 545 054 000 EUR (i forhold til 541 791 500 EUR i 2015) med en gennemførelsesgrad på 93,5 %; noterer sig stigningen på 3,3 mio. EUR (svarende til 0,6 %) i Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2016;

3.  gentager, at Det Europæiske Råds og Rådets budgetter bør adskilles med henblik på at bidrage til gennemsigtighed i deres økonomiske forvaltning og til større ansvarlighed i begge institutioner;

4.  udtrykker sin støtte til det vellykkede paradigmeskift hen imod resultatbaseret budgettering i Kommissionens budgetplanlægning, der blev indført ved næstformand Kristalina Georgieva i september 2015 som et led i initiativet "Det resultatorienterede EU-budget"; tilskynder Det Europæiske Rådet og Rådet til at anvende metoden i forbindelse med deres egen budgetplanlægningsprocedure;

5.  beklager, at Den Europæiske Ombudsmand i sin strategiske undersøgelse om gennemsigtighed i Rådets lovgivningsmæssige proces (OI/2/2017/TE), der blev afsluttet den 9. februar 2018, fandt, at Rådets nuværende praksis, som hindrer kontrol af udkast til fællesskabsretsakter, udgør dårlig forvaltning; opfordrer indtrængende Rådet til at efterkomme Ombudsmandens henstillinger og forslag til forbedringer for at lette offentlighedens adgang til aktindsigt; understreger betydningen af gennemsigtighed for at Rådet kan stå til ansvar over for Unionens borgere i sin egenskab af EU-lovgiver; anmoder om at blive underrettet om Rådets svar og udviklingen i proceduren;

6.  bemærker, at der i 2016 i GD Administration forsat var en betydelig underudnyttelse for så vidt angår delegationernes rejseudgifter og tolkning; noterer sig, at der er ved at blive forhandlet en ny politik på plads med medlemsstaterne med henblik på at løse dette problem;

7.  opfordrer Rådet til at give udtømmende oplysninger om de menneskelige ressourcer og faciliteter, der er til rådighed for Athenamekanismen, og til at sikre den størst mulige grad af gennemsigtighed med hensyn til denne mekanisme;

8.  fastholder sin bekymring over det meget store beløb af bevillinger, der er blevet fremført fra 2016 til 2017, navnlig dem til teknisk inventar, udstyr og IT-systemer; minder Rådet om, at fremførsler er undtagelser fra princippet om etårighed og bør afspejle de faktiske behov;

9.  gentager sin anmodning om, at den samlede oversigt over menneskelige ressourcer opdeles efter kategori, lønklasse, køn, nationalitet og erhvervsuddannelse;

10.  bemærker, at der findes en politik for kønsfordeling i Generalsekretariatet for Rådet; glæder sig over den positive tendens med hensyn til kvinders repræsentation i lederstillinger, der nåede op på 31 % ved udgangen af 2016; opfordrer Rådet til at fortsætte sin ligestillingspolitik i retning af en ægte afbalanceret repræsentation af begge køn i ledende stillinger;

11.  glæder sig over oplysningerne vedrørende de erhvervsmæssige aktiviteter, som tidligere højtstående tjenestemænd i Generalsekretariatet for Rådet tager del i efter deres udtrædelse af tjenesten(6) i 2016;

12.  bemærker, at Rådets generalsekretær i 2016 offentliggjorde sin afgørelse 3/2016 om vedtagelse af interne regler for rapportering af alvorlige uregelmæssigheder - procedurer for gennemførelsen af artikel, 22a, 22b og 22c i tjenestemandsvedtægten ("whistleblowing"); minder om, at beskyttelse af whistleblowere er et spørgsmål, der tages alvorligt i den offentlige administration i Unionen, som altid skal overvejes nøje;

13.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

14.  bemærker, at målet for Rådets stillingsfortegnelse med hensyn til overholdelse af den interinstitutionelle aftale om at reducere personalet med 5 % i løbet af fem år blev nået pr. 1. januar 2017;

15.  bemærker med bekymring, at den forsinkede levering af Europabygningen havde en betydelig indvirkning på Det Europæiske Råd og Rådets budget for 2016; anmoder om at blive underrettet om de samlede finansielle indvirkninger af forsinkelsen; beklager, at der stadig mangler oplysninger om bygningspolitikken og de dertil knyttede udgifter, der som et tegn på gennemsigtighed for de europæiske borgere bør være offentlige;

16.  gentager sin opfordring til, at Det Europæiske Råd og Rådets bygningspolitik fremsendes til dechargemyndigheden; bemærker med tilfredshed, at Generalsekretariatet for Rådet i 2016 opnåede EMAS-certificering for dets bygninger;

17.  beklager, at Rådet endnu ikke har tilsluttet sig Unionens åbenhedsregister, på trods af at det er et af de vigtigste institutioner, der er involveret i Unionens beslutningsproces; opfordrer derfor til, at der opnås et vellykket resultat i de interinstitutionelle forhandlinger mellem formandskabet for Rådet og repræsentanter for Parlamentet og Kommissionen, der fører til, at Rådet endelig tilslutter sig åbenhedsregistret;

18.  beklager Det Forenede Kongeriges beslutning om at træde ud af Unionen; bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke kan fremsættes nogen forudsigelser om de finansielle, administrative, menneskelige og andre konsekvenser i forbindelse med udtrædelsen, og anmoder Det Europæiske Råd og Rådet om at gennemføre konsekvensanalyser og underrette Parlamentet om resultaterne heraf inden udgangen af 2018;

Status

19.  bemærker, at undladelsen af at meddele decharge ikke indtil videre har haft nogen form for konsekvenser; understreger, at situationen ikke desto mindre bør løses så hurtigt som muligt i EU-borgernes interesser; minder om, at Parlamentet er den eneste EU-institution, der er valgt direkte af unionsborgerne, og at dets rolle i dechargeproceduren hænger direkte sammen med borgernes ret til at blive informeret om, hvordan offentlige midler anvendes;

20.  bemærker, at Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) den 11. september 2017 for Parlamentets formandskonference fremlagde et forslag om at forhandle en aftale på plads med Rådet om dechargeproceduren;

21.  bemærker, at Formandskonferencen den 19. oktober 2017 godkendte anmodningen om at bemyndige formanden for CONT og koordinatorerne for de politiske grupper til at indlede forhandlinger på vegne af Parlamentet med henblik på at nå en gensidigt tilfredsstillende aftale om samarbejde mellem Parlamentet og Rådet i forbindelse med dechargeproceduren i fuld respekt for de to institutioners forskellige roller i dechargeproceduren;

22.  bemærker endvidere, at der den 9. november 2017 blev sendt en skrivelse til Rådets generalsekretær, hvori der opfordredes til at videregive Parlamentets forslag til det ansvarlige organ i Rådet med henblik på at indlede forhandlinger på de vilkår, der er godkendt af Formandskonferencen;

23.  bemærker, at Rådets generalsekretær i mellemtiden af Parlamentets Budgetkontroludvalg blev opfordret til at deltage i en drøftelse med generalsekretærerne fra de øvrige institutioner, der fandt sted den 4. december 2017, og at der den 26. november 2017 blev sendt et spørgeskema til Rådets generalsekretær; beklager dybt, at Rådet fortsat ikke ønsker at deltage i drøftelser, og at det spørgeskema, som blev sendt til Rådets tjenestegrene med spørgsmål fra Parlamentets medlemmer, forbliver ubesvaret;

24.  minder om, at proceduren med at meddele decharge individuelt til de enkelte EU-institutioner og -organer er en mangeårig praksis, som accepteres af alle de øvrige institutioner bortset fra Rådet, og at denne procedure er blevet udviklet med henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens borgere;

25.  gentager, at Rådet fuldt ud og i god tro skal deltage i den årlige dechargeprocedure på lige fod med de øvrige institutioner, og beklager de vanskeligheder, der har været under de hidtidige dechargeprocedurer;

26.  understreger, at Parlamentet i henhold til traktaterne er Unionens eneste dechargemyndighed, og at der - i fuld anerkendelse af Rådets rolle som en institution, der fremsætter henstillinger i forbindelse med dechargeproceduren - bør opretholdes en skelnen mellem Parlamentets og Rådets forskellige roller i forbindelse med dechargeproceduren for at sikre overholdelse af den institutionelle ramme, der er fastlagt i traktaterne og i finansforordningen;

27.  minder om, at Parlamentet meddeler decharge til de øvrige institutioner efter at have taget fremsendte dokumenter og svarene på spørgsmålene i spørgeskemaet i betragtning og efter at have hørt generalsekretærerne fra de øvrige institutioner; beklager, at Parlamentet gang på gang støder på vanskeligheder med at få svar fra Rådet;

28.  mener, at en effektiv overvågning af Unionens budgetgennemførelse kræver samarbejde mellem Parlamentet og Rådet og ser frem til, at der indledes forhandlinger med henblik på at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende aftale;

29.  bemærker, at udnævnelsen af medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol er medlemsstaternes ansvar i henhold til artikel 253 i TEUF; fremhæver betydningen af rettidig indstilling og udnævnelse af dommere for Domstolens performance; anmoder om, at der indføres en ny regel, der fastsætter en specifik frist for (gen)indstilling af en dommer i god tid før udløbet af en dommers mandat, og opfordrer Rådet til at tage hensyn til cost/benefit-forholdet, når der udpeges nye dommere til Domstolen; kritiserer den ulovlige udnævnelse af to dommere ved Retten i Første Instans uden indkaldelse af ansøgninger til et mandat, som i øvrigt kun varede fra den 14. april 2016 til den 31. august 2016; noterer sig med beklagelse de omkostninger, der var forbundet med, at en af disse dommere påbegyndte og afsluttede sit "firemånedersmandat", som beløb sig til 69 498,25 EUR oveni dommerens løn; fordømmer et sådant spild af EU-skatteydernes penge;

30.  bemærker endvidere, at Retten (Appelafdelingen, dom af 23. januar 2018 i sag T-639/16 P)(7) har fundet, at Personalerettens Anden Afdeling, der blev konstitueret således, at den inkluderede en af dommerne med "firemånedersmandat", var sammensat ulovligt, hvilket annullerede den afgørelse, der henvises til i nævnte dom, samt alle øvrige afgørelser fra Anden Afdeling i denne sammensætning; anmoder Domstolen om oplysninger om, hvilke afgørelser fra Anden Afdeling i denne sammensætning der påvirkes af Rettens afgørelse; kræver, at Rådet kommenterer på denne fiasko og redegør for, hvem der har ansvaret for den.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

  EUT L 48 af 24.2.2016.

(2)

  EUT C 323 af 28.9.2017, s. 1.

(3)

  EUT C 322 af 28.9.2017, s. 1.

(4)

  EUT C 322 af 28.9.2017, s. 10.

(5)

  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)

  Artikel 16, stk. 3 og 4, i personalevedtægten;

(7)

ECLI:EU:T:2018:22.

Seneste opdatering: 12. april 2018Juridisk meddelelse