Postupak : 2017/2138(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0116/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0116/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.20

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0125

IZVJEŠĆE     
PDF 516kWORD 59k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2017/2138(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2017/2138(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2016., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0116/2018),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2017/2138(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0116/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2016. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi ozbiljni nedostaci u pogledu tema obuhvaćenih revizijom koje su povezane s ljudskim resursima i javnom nabavom za Europsko vijeće i Vijeće;

2.  napominje da je ukupni proračun Europskog vijeća i Vijeća za 2016. iznosio 545 054 000 EUR (u usporedbi s 541 791 500 EUR 2015. godine) sa stopom izvršenja od 93,5 %; prima na znanje povećanje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za 2016. u iznosu od 3,3 milijuna EUR (što iznosi 0,6 %);

3.  ponovno ističe da bi proračuni Europskog vijeća i Vijeća trebali biti razdvojeni kako bi se pridonijelo transparentnosti financijskog upravljanja u institucijama i kako bi obje institucije u većoj mjeri preuzele odgovornost;

4.  izražava svoju potporu uspješnoj promjeni paradigme prema izradi proračuna temeljenoj na rezultatima u planiranju proračuna Komisije kako ga je uvela potpredsjednica Kristalina Georgieva u rujnu 2015. kao dio inicijative „Proračun EU-a usmjeren na rezultate”; potiče Europsko vijeće i Vijeće da primjenjuju tu metodu na svoj vlastiti postupak planiranja proračuna;

5.  žali zbog toga što je Europski ombudsman u svojoj strateškoj istrazi o „transparentnosti Vijeća u zakonodavnom procesu” (OI/2/2017/TE), dovršenoj 9. veljače 2018., zaključio da trenutačna praksa Vijeća kojom se ometa nadzor nacrta zakonodavstva Unije predstavlja nepravilnost; poziva Vijeće da provede preporuke Ombudsmana i prijedloge za poboljšanja radi olakšavanja javnog pristupa dokumentima; ističe da je transparentnost važna kako bi Vijeće, u svojoj ulozi zakonodavca Unije, bilo odgovorno građanima Unije; traži da ga se izvijesti o odgovoru Vijeća i napretku postupka;

6.  primjećuje da je razina neutrošenih sredstava za putne troškove delegacija i usmeno prevođenje 2016. u Glavnoj upravi za administraciju i dalje bila prilično visoka; prima na znanje da se s državama članicama pregovora o novoj politici kako bi se riješilo to pitanje;

7.  poziva Vijeće da iznese sve detalje o ljudskim resursima i objektima koji su na raspolaganju mehanizmu ATHENA kako bi se zajamčila maksimalna razina transparentnosti kada je riječ o tom mehanizmu;

8.  i dalje je zabrinut zbog toga što je vrlo visok iznos odobrenih sredstava prenesen iz 2016. u 2017., posebno sredstava za tehnički namještaj, opremu i računalne sustave; podsjeća Vijeće da su prijenosi iznimke od načela jedne godine i da bi trebali odražavati stvarne potrebe;

9.  ponovno poziva na to da se pregled ljudskih resursa raščlani po kategorijama, platnom razredu, rodu, nacionalnosti i stručnoj izobrazbi;

10.  primjećuje da u Glavnom tajništvu Vijeća postoji politika rodne jednakosti; pozdravlja pozitivan trend u pogledu zastupljenosti žena na rukovodećim položajima, koja je na kraju 2016. dosegla 31 %; poziva Vijeće da nastavi s politikom rodne jednakosti radi postizanja uistinu uravnotežene zastupljenosti oba spola na rukovodećim položajima;

11.  pozdravlja informacije u pogledu profesionalnih aktivnosti bivših visokih dužnosnika Glavnog tajništva Vijeća koji su otišli iz službe(6) tijekom 2016.;

12.  primjećuje da je 2016. glavni tajnik Vijeća objavio Odluku 3/2016 o usvajanju unutarnjih pravila za prijavljivanje ozbiljnih nepravilnosti – postupci za primjenu članaka 22.a, 22.b i 22.c Pravilnika o osoblju („zviždanje”); podsjeća da je zaštita zviždača problem koji se u javnoj upravi Unije ozbiljno shvaća i koji se uvijek mora pomno razmotriti;

13.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

14.  primjećuje da je cilj plana radnih mjesta Vijeća o pridržavanju međuinstitucijskog sporazuma o smanjenju osoblja za 5 % postignut 1. siječnja 2017.;

15.  sa zabrinutošću prima na znanje da je kašnjenje u dovršenju zgrade Europa znatno utjecalo na proračun Europskog vijeća i Vijeća za 2016.; traži da ga se izvijesti o ukupnom financijskom utjecaju tog kašnjenja; izražava žaljenje zbog toga što još uvijek nedostaju informacije o politici upravljanja nekretninama i povezanim rashodima, koje bi trebale biti javne kao znak transparentnosti za europske građane;

16.  ponavlja svoj poziv da se politika upravljanja nekretninama Europskog vijeća i Vijeća dostavi tijelu nadležnom za davanje razrješnice; sa zadovoljstvom prima na znanje da je Glavno tajništvo Vijeća 2016. za svoje zgrade primilo certifikat EMAS-a;

17.  žali zbog toga što Vijeće još nije pristupilo registru transparentnosti Unije unatoč tome što je jedna od najvažnijih institucija uključenih u postupak odlučivanja Unije; stoga se nada uspješnom ishodu međuinstitucijskih pregovora između predsjedništva Vijeća i predstavnika Parlamenta i Komisije koji će rezultirati konačnim pristupanjem Vijeća registru transparentnosti;

18.  žali zbog odluke Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Unije; primjećuje da se u ovoj fazi ne mogu iznijeti predviđanja o financijskim, administrativnim, ljudskim i ostalim posljedicama povezanima s tim povlačenjem, traži od Europskog vijeća i Vijeća da provedu procjenu učinka i da o rezultatima obavijeste Parlament do kraja 2018.;

Sadašnje stanje

19.  napominje da odbijanje davanja razrješnice dosad nije rezultiralo nikakvim posljedicama; ističe da bi situaciju ipak trebalo što prije riješiti u interesu građana Unije; podsjeća da je Europski parlament jedina institucija koju izravno biraju građani Unije i da je njegova uloga u postupku davanja razrješnice izravno povezana s pravom građana da budu informirani o tome kako se troši javni novac;

20.  napominje da je Odbor Parlamenta za proračunski nadzor (CONT) 11. rujna 2017. Konferenciji predsjednika Parlamenta podnio prijedlog o tome da se s Vijećem započnu pregovori u cilju postizanja sporazuma o postupku davanja razrješnice;

21.  napominje da je Konferencija predsjednika 19. listopada 2017. odobrila zahtjev da se predsjedniku odbora CONT i koordinatorima klubova zastupnika povjeri zadaća stupanja u pregovore u ime Parlamenta kako bi se postigao za obje strane zadovoljavajući sporazum o suradnji Parlamenta i Vijeća u pogledu postupka davanja razrješnice uz potpuno poštovanje različitih uloga tih dviju institucija u postupku davanja razrješnice;

22.  također napominje da je 9. studenog 2017. glavnom tajniku Vijeća poslano pismo u kojem se poziva na podnošenje prijedloga Parlamenta nadležnom tijelu u Vijeću u cilju otvaranja pregovora pod uvjetima koje je odobrila Konferencija predsjednika;

23.  napominje da je u međuvremenu Odbor Parlamenta za proračunski nadzor pozvao glavnog tajnika Vijeća da prisustvuje razmjeni mišljenja s glavnim tajnicima drugih institucija, koja je održana 4. prosinca 2017., i da je glavnom tajniku Vijeća 26. studenog 2017. poslan pisani upitnik; duboko žali zbog toga što Vijeće ustraje u svojem stajalištu da ne prisustvuje razmjenama mišljenja i što na upitnik s pitanjima zastupnika u Parlamentu koji je poslan službama Vijeća još uvijek nije stigao odgovor;

24.  podsjeća da je postupak davanja razrješnica zasebno pojedinačnim institucijama i tijelima Unije ustaljena praksa koju prihvaćaju sve institucije osim Vijeća te da je taj postupak osmišljen kako bi se zajamčila transparentnost i demokratska odgovornost prema građanima Unije;

25.  ponavlja da Vijeće mora sudjelovati, u potpunosti i u dobroj vjeri, u godišnjem postupku davanja razrješnice kao što to rade ostale institucije i žali zbog poteškoća na koje se dosad nailazilo u postupku davanja razrješnice;

26.  naglašava da je u skladu s Ugovorima Parlament jedino tijelo Unije nadležno za davanje razrješnica i da se, uz potpuno poštovanje uloge Vijeća kao institucije koja daje preporuke u postupku davanja razrješnice, mora zadržati razlikovanje različitih uloga Parlamenta i Vijeća kako bi se poštovao institucijski okvir utvrđen u Ugovorima i u Financijskoj uredbi;

27.  podsjeća da Parlament daje razrješnicu drugim institucijama nakon razmatranja dostavljenih dokumenata i odgovora na pitanja te nakon saslušanja glavnih tajnika drugih institucija; žali zbog toga što se Parlament u više navrata susreo s poteškoćama u dobivanju odgovora od Vijeća;

28.  smatra da djelotvoran nadzor nad izvršenjem proračuna Unije zahtijeva suradnju Parlamenta i Vijeća i iščekuje početak pregovora u cilju postizanja sporazuma koji će biti zadovoljavajući za obje strane;

29.  napominje da je u skladu s člankom 253. UFEU-a imenovanje članova Suda Europske unije odgovornost država članica; naglašava da je za dobro funkcioniranje Suda Europske unije važno pravodobno predlaganje i imenovanje sudaca; traži uvođenje novog pravila kojim se utvrđuje poseban rok za (ponovno) imenovanje sudaca dovoljno prije završetka prethodnog mandata i poziva Vijeće da prilikom imenovanja novih sudaca Suda Europske unije poštuje omjer troškova i koristi; kritizira nepravilna imenovanja, bez poziva na podnošenje prijava, dvaju sudaca Prvostupanjskog suda za mandat koji je k tome trajao samo od 14. travnja 2016. do 31. kolovoza 2016.; sa žaljenjem napominje da su troškovi povezani s jednim od to dvoje sudaca, od preuzimanja dužnosti do završetka njegova „četveromjesečnog mandata”, bez plaće koju je sudac primao, iznosili 69 498,25 EUR; osuđuje takvo rasipanje novca poreznih obveznika Unije;

30.  nadalje napominje da je Opći sud (žalbeno vijeće, presuda od 23. siječnja 2018. u predmetu T-639/16 P)(7) zaključio da je uspostavljanje drugog vijeća Službeničkog suda Europske unije radi uključivanja jednog od tih sudaca s „četveromjesečnim mandatom” nepravilno, što poništava odluku iz navedene presude kao i sve daljnje odluke drugog vijeća u tom sastavu; traži od Suda Europske unije da precizira na koje odluke drugog vijeća u tom sastavu utječe ta presuda Općeg suda; traži od Vijeća da komentira taj propust i pojasniti tko je za njega odgovoran.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

  SL L 48, 24.2.2016.

(2)

  SL C 323, 28.9.2017., str. 1.

(3)

  SL C 322, 28.9.2017., str. 1.

(4)

  SL C 322, 28.9.2017., str. 10.

(5)

  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(6)

  Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, članak 16. stavci 3. i 4.

(7)

ECLI:EU:T:2018:22.

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.Pravna napomena