Eljárás : 2017/2138(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0116/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0116/2018

Viták :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.20

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0125

JELENTÉS     
PDF 371kWORD 54k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2017/2138(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Ingeborg Gräßle

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2017/2138(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4)

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0116/2018),

1.  elhalasztja a Tanács főtitkára számára az Európai Tanács és a Tanács 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2017/2138(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0116/2018),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  tudomásul veszi, hogy a 2016. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Tanács és a Tanács tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tárt fel lényeges hiányosságokat;

2.  tudomásul veszi, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetése 2016-ban összesen 545 054 000 EUR volt (2015-ben 541 791 500 EUR), 93,5%-os átlagos végrehajtási aránnyal; tudomásul veszi, hogy az Európai Tanács és a Tanács 2016. évi költségvetése 3,3 millió euróval nőtt (0,6%);

3.  megismétli, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetését külön kell választani pénzgazdálkodásuk átláthatóságának előmozdítása és a két intézmény elszámoltathatóságának javítása érdekében;

4.  támogatja a Bizottság költségvetési tervezésében a teljesítményalapú költségvetés-tervezés felé bekövetkezett sikeres paradigmaváltást, amelyet Kristalina Georgieva alelnök 2015. szeptemberben az eredményközpontú uniós költségvetésre irányuló kezdeményezés részeként vezetett be; arra ösztönzi az Európai Tanácsot és a Tanácsot, hogy a módszert saját költségvetés-tervezési eljárására is alkalmazza;

5.  sajnálja, hogy az európai ombudsman „A Tanács jogalkotási folyamatának átláthatósága” című stratégiai vizsgálata (OI/2/2017/TE) 2018. február 9-én arra a következtetésre jutott, hogy a Tanács jelenlegi gyakorlata, mely akadályozza az uniós jogszabályok tervezetének ellenőrzését, hivatali visszásságot testesít meg; sürgeti a Tanácsot, hogy tegyen eleget az ombudsman dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést megkönnyítő, javításra irányuló ajánlásainak és javaslatainak; kiemeli az átláthatóság fontosságát abból a szempontból, hogy a Tanácsnak. uniós jogalkotói szerepében elszámoltathatónak kell lennie az uniós polgárok felé; tájékoztatást kér a Tanács válaszáról és az eljárás előrehaladásáról;

6.  megjegyzi, hogy a küldöttségek utazási költségei és a tolmácsolás tekintetében még mindig jelentős összeg nem került felhasználásra 2016-ban az Igazgatási Főigazgatóságon belül; tudomásul veszi, hogy e probléma leküzdésére új politika megtárgyalása van folyamatban a tagállamokkal;

7.  felhívja a Tanácsot, hogy szolgáltasson teljes adatokat az ATHENA mechanizmus rendelkezésére álló emberi erőforrásokról és létesítményekről és hogy e mechanizmus tekintetében garantálja az átláthatóság legmagasabb szintjét;

8.  továbbra is aggódik a 2016-ról 2017-re átvitt – különösen a műszaki berendezésekhez, felszerelésekhez és informatikai rendszerekhez kapcsolódó – előirányzatok nagyon magas összege miatt; emlékezteti a Tanácsot, hogy az átvitelek kivételt jelentenek az évenkéntiség elve alól, és azoknak a tényleges szükségleteket kell tükrözniük;

9.  ismételten kéri, hogy a humánerőforrások áttekintése kategóriák, besorolási fokozatok, nemek, állampolgárság és szakképzettség szerinti bontásban készüljön;

10.  megállapítja, hogy a Tanács Főtitkársága rendelkezik a nemek közötti egyensúllyal foglalkozó politikával; üdvözli, hogy a nők képviselete növekvő tendenciát mutat a vezetői álláshelyeken, és 2016 végére elérte a 31%-ot; felszólítja a Tanácsot, hogy folytassa a vezetői álláshelyeken a két nem valóban kiegyensúlyozott képviseletére irányuló, nemek közötti egyenlőségre törekvő politikát;

11.  üdvözli a Tanács Főtitkárságáról 2016-ban távozott, volt vezető tisztviselők szakmai tevékenységére vonatkozó információkat(6);

12.  megjegyzi, hogy 2016-ban a Tanács főtitkára közzétette 3/2016. számú határozatát, melyben a súlyos szabálytalanságok jelentésére vonatkozó belső szabályokat fogadott el (a személyzeti szabályzat 22a., 22b. és 22c. cikkének végrehajtására szolgáló eljárások, visszaélések bejelentése); emlékeztet, hogy a visszaéléseket bejelentők védelmét az uniós igazgatás komolyan veszi és mindig alaposan megvizsgálja;

13.  véleménye szerint megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő szervet, amely segítséget nyújtana a visszaélést bejelentő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és megkapják a szükséges támogatást és tanácsot;

14.  megállapítja, hogy a Tanács 2017. január 1-jére teljesítette létszámtervének azon célját, hogy megfeleljen az intézményközi megállapodás azon előírásának, hogy a személyzet létszámát öt év alatt 5%-kal kell csökkenteni;

15.  aggodalommal állapítja meg, hogy az Európa épület késői átadása jelentős mértékben kihatott az Európai Tanács és a Tanács 2016. évi költségvetésére; tájékoztatást kér a késedelem teljes pénzügyi következményeiről; sajnálja, hogy még mindig nem lehet hozzáférni az ingatlanpolitikára és a kapcsolódó kiadásokra vonatkozó információkhoz, amelyeknek az európai polgárok számára biztosított átláthatóság jeleként nyilvánosaknak kellene lenniük;

16.  ismételten kéri, hogy az Európai Tanács és a Tanács ingatlanpolitikáját nyújtsák be a mentesítésért felelős hatósághoz; elégedetten nyugtázza, hogy a Tanács Főtitkársága 2016-ban épületeiért megkapta az EMAS-tanúsítványt;

17.  sajnálja, hogy a Tanács – annak ellenére, hogy az uniós döntéshozatali folyamatban részt vevő egyik legfontosabb intézmény – még mindig nem csatlakozott az uniós átláthatósági nyilvántartáshoz; ezért a Tanács elnöksége és a Parlament és a Bizottság képviselői közti intézményközi tárgyalások olyan sikeres lezárására szólít fel, melynek eredményeként a Tanács végül csatlakozik az átláthatósági nyilvántartáshoz;

18.  sajnálja az Egyesült Királyság azon döntését, hogy kilép az Európai Unióból; megjegyzi, hogy ezen a ponton nem lehet előrejelzést készíteni a kilépés pénzügyi, adminisztratív, emberi és egyéb következményeiről, kéri az Európai Tanácsot és a Tanácsot, hogy végezzenek hatásvizsgálatot, és 2018. év végéig tájékoztassák a Parlamentet az eredményekről;

Jelenlegi helyzet

19.  megállapítja, hogy a mentesítés megtagadása eddig nem járt semmilyen következménnyel; hangsúlyozza, hogy az Unió polgárainak érdekében ezt a helyzetet a lehető leghamarabb meg kellene oldani; emlékeztet, hogy a Parlament az uniós polgárok által közvetlenül választott egyetlen intézmény, és hogy a mentesítési eljárásban játszott szerepe közvetlenül kapcsolódik a polgárok azon jogához, hogy tájékoztatást kapjanak a közvagyon elköltéséről;

20.  megjegyzi, hogy 2017. szeptember 11-én a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága (CONT) arra irányuló javaslatot nyújtott be a parlamenti Elnökök Értekezletének, hogy tárgyaljanak a költségvetési mentesítési eljárás tekintetében a Tanáccsal való megállapodásról;

21.  megjegyzi, hogy 2017. október 19-én az Elnökök Értekezlete jóváhagyta azt a kérelmet, hogy megbízzák a CONT elnökét és a képviselőcsoportok koordinátorait azzal, hogy a Parlament nevében tárgyalásokat kezdjenek a Parlament és a Tanács közti, a mentesítési eljárás tekintetében történő együttműködésről szóló, kölcsönösen kielégítő megállapodás elérése céljából, a két intézmény által a mentesítési eljárásban betöltött eltérő szerepek maradéktalan tiszteletben tartása mellett;

22.  megjegyzi továbbá, hogy 2017. november 9-én levelet küldtek a Tanács főtitkárának, melyben felkérték, hogy a Parlament javaslatát terjessze a Tanács illetékes szerve elé, hogy az Elnökök Értekezlete által jóváhagyott feltételek mellett megindítsák a tárgyalásokat;

23.  megjegyzi, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság időközben meghívta a Tanács főtitkárát, hogy vegyen részt a többi intézmény főtitkáraival folytatott eszmecserén, melyre 2017. december 4-én került sor, és hogy 2017. november 26-án írásos kérdőívet küldtek a Tanács főtitkárának; mélységesen sajnálja, hogy a Tanács továbbra sem hajlandó részt venni az eszmecserén, és hogy az európai parlamenti képviselők által a Tanács szolgálatainak küldött kérdőív kérdéseire továbbra sem érkezett válasz;

24.  emlékeztet, hogy az Unió különböző intézményeinek, szerveinek és hivatalainak külön-külön adott mentesítés hosszú múltra visszatekintő gyakorlat, amelyet a Tanács kivételével minden más intézmény elfogad, és amely annak érdekében jött létre, hogy átláthatóságot és demokratikus elszámoltathatóságot biztosítson az Unió polgárai felé;

25.  megismétli, hogy a Tanácsnak a többi intézményhez hasonlóan teljes mértékben és jóhiszeműen részt kell vennie az éves mentesítési eljárásban, és sajnálja az eddigi mentesítési eljárások során tapasztalt nehézségeket;

26.  kiemeli, hogy a Szerződések értelmében a Parlament az Unió egyetlen mentesítő hatósága, és hogy intézményként teljes mértékben elismerve a Tanács ajánlástevő szerepét a mentesítési eljárásban, fenn kell tartani a megkülönböztetést a Parlament és a Tanács eltérő szerepében, hogy be lehessen tartani a Szerződésekben és a költségvetési rendeletben lefektetett intézményi keretet;

27.  emlékeztet arra, hogy a Parlament a többi intézménynek azt követően ad mentesítést, hogy megvizsgálta a benyújtott dokumentumokat és a feltett kérdésekre adott válaszokat, és miután meghallgatta a többi intézmény főtitkárait; sajnálatának ad hangot, amiért kérdéseire a Parlament rendre nem kap választ a Tanácstól;

28.  véleménye szerint az uniós költségvetés végrehajtásának hatékony felügyelete megköveteli a Parlament és a Tanács közti együttműködést, és egy kölcsönösen kielégítő megállapodás elérése céljából várakozással tekint a tárgyalások megkezdése elé.

29.  megjegyzi, hogy az Európai Unió Bírósága (EUB) tagjainak jelölése az EUMSZ 253. cikke értelmében a tagállamok felelőssége; kiemeli, hogy az EUB feladatainak ellátásához fontos, hogy a bírákat időben jelöljék és nevezzék ki; kéri egy olyan új szabály megállapítását, amely jóval a bírák megbízatásának lejárta előtti időpontra írja elő a bírák (újra)jelölésének konkrét határidejét, és felszólítja a Tanácsot, hogy az EUB új bíráinak kinevezésekor tartsa tiszteletben a költség-haszon arányt; kifogásolja, hogy az Elsőfokú Bírósághoz két bírát a 2016. április 14-től 2016. augusztus 31-ig tartó időszakra pályázati felhívás nélkül, szabálytalanul neveztek ki; sajnálattal veszi tudomásul a „négyhónapos megbízatások” egyike megkezdésének és lezárásának költségeit, amelyek a bíró fizetésén felül összesen 69 498,25 eurót tettek ki; elítéli az uniós adófizetők pénzének ily módon történő pazarlását;

30.  megjegyzi továbbá, hogy a Törvényszék (fellebbezési tanács, a T-639/16 P. sz. ügyben 2018. január 23-án hozott ítélete)(7) az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének az egyik „négyhónapos megbízatású” bírával felálló második tanácsát szabálytalannak találta, ami az említett ítéletben hivatkozott határozatot és a második tanácsnak minden, az ebben a formációban hozott határozatát semmissé teszi; kérdezi az EUB-tól, hogy a Törvényszék ítélete a második tanácsnak – az ebben a formációban hozott – mely határozatait érinti; kéri, hogy a Tanács fűzzön megjegyzéseket ehhez a mulasztáshoz és tisztázza a felelősség kérdését.

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

 

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

  HL L 48., 2016.2.24.

(2)

  HL C 323., 2017.9.28., 1. o.

(3)

  HL C 322., 2017.9.28., 1. o.

(4)

  HL C 322., 2017.9.28., 10. o.

(5)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(6)

  Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 16. cikkének (3) és (4) bekezdése.

(7)

1aECLI:EU:T:2018:22.

Utolsó frissítés: 2018. április 13.Jogi nyilatkozat