Procedūra : 2017/2138(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0116/2018

Pateikti tekstai :

A8-0116/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.20

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0125

PRANEŠIMAS     
PDF 596kWORD 59k
27.3.2018
PE 612.031v02-00 A8-0116/2018

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2017/2138(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Ingeborg Gräßle

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2017/2138(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2017) 0365 – C8-0249/2017)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2016 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0116/2018),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinama, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir Audito Rūmams, taip pat Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį

(2017/2138(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0116/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  pažymi, kad savo 2016 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai nurodė, jog tikrintose srityse, susijusiose su Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, nenustatyta didelių trūkumų;

2.  pažymi, kad bendras Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas 2016 m. buvo 545 054 000 EUR (palyginti su 541 791 500 EUR 2015 m.), o biudžeto įvykdymo lygis – vidutiniškai 93,5 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2016 m. biudžetas buvo 3,3 mln. EUR (0,6 proc.) didesnis;

3.  pakartoja, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas turėtų būti atskirtas siekiant užtikrinti didesnį institucijų finansų valdymo skaidrumą ir pagerinti abiejų institucijų atskaitomybę;

4.  reiškia paramą tam, kad planuojant Komisijos biudžetą sėkmingai pereita prie rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo modelio, kurį, kaip dalį iniciatyvos „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“, 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo taikyti Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva; ragina Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą šį metodą taikyti vykdant savo biudžeto planavimo procedūrą;

5.  apgailestauja dėl to, kad Europos ombudsmenas atlikdamas savo strateginį tyrimą „Teisėkūros proceso Taryboje skaidrumas“ (OI/2/2017/TE), kurį užbaigė 2018 m. vasario 9 d., nustatė, kad dabartinė Tarybos praktika, kai kliudoma tikrinti Sąjungos teisės aktų projektus, yra blogo administravimo atvejis; primygtinai ragina Tarybą laikytis ombudsmeno rekomendacijų ir tobulinimo pasiūlymų siekiant sudaryti geresnes galimybes visuomenei susipažinti su dokumentais; pabrėžia skaidrumo svarbą siekiant, kad Taryba būtų atskaitinga Sąjungos piliečiams kaip Sąjungos teisės aktų leidėja; prašo informuoti apie Tarybos atsakymą ir pažangą vykdant procedūrą;

6.  pažymi, kad 2016 m. Administracijos GD delegacijų kelionės išlaidoms ir vertimo žodžiu veiklai vis dar priskiriamas pakankamai aukštas nepanaudotų išlaidų lygis; pažymi, kad, siekiant išvengti šios problemos, su valstybėmis narėmis deramasi dėl naujos politikos;

7.  ragina Tarybą pateikti išsamią informaciją apie mechanizmui Athena suteiktus žmogiškuosius išteklius ir įrangą ir taip užtikrinti didžiausią galimą su šiuo mechanizmu susijusio skaidrumo lygį;

8.  tebėra susirūpinęs dėl labai didelio asignavimų, ypač tų, kurie buvo skirti techniniams baldams, įrangai ir kompiuterių sistemoms, perkėlimų iš 2016 į 2017 m., skaičiaus; primena Tarybai, kad perkėlimai į kitą laikotarpį – tai metinio periodiškumo principo išimtys ir turėtų atspindėti realius poreikius;

9.  dar kartą ragina žmogiškųjų išteklių apžvalgą pateikti suskirstant ją pagal kategoriją, pareigų lygį, lytį, pilietybę ir profesinį mokymą;

10.  pabrėžia, kad Tarybos generaliniame sekretoriate esama lyčių pusiausvyros politikos; palankiai vertina teigiamą tendenciją, kad vadovaujamas pozicijas užima moterys, ir šių pozicijų skaičius 2016 m. pabaigoje siekė 31 proc.; ragina Tarybą toliau įgyvendinti lyčių pusiausvyros politiką siekiant užtikrinti iš tikrųjų lyčių pusiausvyrą atspindintį atstovavimą vadovaujančiose pareigose;

11.  džiaugiasi, kad pateikiama informacija apie buvusių Tarybos generalinio sekretoriato vyresniųjų pareigūnų, kurie paliko tarnybą(6) 2016 m., veiklą;

12.  pažymi, kad 2016 m. Tarybos generalinis sekretorius paskelbė savo Sprendimą Nr. 3/2016, kuriuo priimamos vidaus taisyklės dėl informavimo apie rimtus pažeidimus – Tarnybos nuostatų 22a, 22b ir 22c straipsnių įgyvendinimo procedūros (informavimas apie pažeidimą); primena, kad informatorių apsauga yra klausimas, į kurį reikia atsakingai atsižvelgti Sąjungos viešojo administravimo srityje ir visada atidžiai apsvarstyti;

13.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

14.  pažymi, kad 2017 m. sausio 1 d. buvo pasiektas Tarybos etatų plano tikslas – pagal tarpinstitucinį susitarimą per penkerių metų laikotarpį darbuotojų skaičių sumažinti 5 proc.;

15.  su susirūpinimu pažymi, kad vėlyvas pastato „Europa“ pristatymas turėjo didelį poveikį Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2016 m. biudžetui; pageidauja būti informuotas apie bendrą vėlavimo finansinį poveikį; apgailestauja dėl to, kad vis dar trūksta informacijos apie pastatų politiką ir susijusias išlaidas, nes ši informacija turėtų būti vieša kaip skaidrumo įrodymas Europos piliečiams;

16.  pakartoja savo raginimą supažindinti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją su Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos pastatų politika; su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Tarybos generaliniam sekretoriatui už jo pastatus suteiktas aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) sertifikatas;

17.  apgailestauja dėl to, kad Taryba vis dar neprisijungė prie Sąjungos skaidrumo registro, nors ji yra viena iš svarbiausių institucijų, dalyvaujančių Sąjungos sprendimų priėmimo procese; todėl ragina užtikrinti sėkmingus tarpinstitucinių Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ir Parlamento bei Komisijos atstovų derybų rezultatus, kurie pagaliau lemtų Tarybos prisijungimą prie skaidrumo registro;

18.  apgailestauja dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu neįmanoma prognozuoti finansinių, administracinių, žmogiškųjų ir kitokių pasekmių, susijusių su išstojimu, ir ragina Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą atlikti poveikio vertinimą ir iki 2018 m. pabaigos informuoti Parlamentą apie jo rezultatus;

Dabartinė padėtis

19.  pažymi, kad dėl biudžeto įvykdymo nepatvirtinimo kol kas nebuvo jokių pasekmių; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į Sąjungos piliečių interesus, situacija turi būti išspręsta kaip įmanoma greičiau; primena, kad Parlamentas yra vienintelė institucija, kurią tiesiogiai renka Sąjungos piliečiai, ir kad jo vaidmuo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje yra tiesiogiai susietas su piliečių teise būti informuotiems apie tai, kaip panaudojamos viešosios lėšos;

20.  pažymi, kad 2017 m. rugsėjo 11 d. Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas Parlamento pirmininkų sueigai pateikė derybų pasiūlymą dėl susitarimo su Taryba dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros;

21.  pažymi, kad 2017 m. spalio 19 d. Pirmininkų sueiga patvirtino prašymą įgalioti Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkę ir frakcijų koordinatorius pradėti derybas Parlamento vardu, kad būtų pasiektas abiem pusėms tinkamas susitarimas dėl Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, visapusiškai atsižvelgiant į skirtingą abiejų institucijų vaidmenį biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje;

22.  taip pat pažymi, kad 2017 m. lapkričio 9 d. Tarybos generaliniam sekretoriui buvo nusiųstas laiškas, kuriame atsakinga Tarybos įstaiga raginama priimti Parlamento pasiūlymą, siekiant pradėti derybas pagal Pirmininkų sueigos patvirtintas sąlygas;

23.  pažymi, kad tuo pat metu Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas pakvietė Tarybos generalinį sekretorių 2017 m. gruodžio 4 d. pasikeisti nuomonėmis su kitų institucijų generaliniais sekretoriais ir kad rašytinis klausimynas Tarybos generaliniam sekretoriui buvo nusiųstas 2017 m. lapkričio 26 d.; labai apgailestauja, kad Taryba pakartoja savo poziciją nedalyvauti keičiantis nuomonėmis ir kad Tarybos tarnyboms nusiųstas klausimynas su Parlamento narių klausimais tebėra neatsakytas;

24.  primena, kad procedūra, kai biudžeto įvykdymo patvirtinimas suteikiamas atskiroms Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, yra ilgalaikė praktika, kurią taiko visos institucijos, išskyrus Tarybą, ir kad ši procedūra buvo sukurta tam, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė ES piliečiams;

25.  pakartoja, kad Taryba, kaip ir kitos institucijos, privalo visapusiškai ir gera valia dalyvauti metinėje biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, ir apgailestauja dėl sunkumų, su kuriais susiduriama iki šiol vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras;

26.  pabrėžia, kad pagal Sutartis Parlamentas yra vienintelė Sąjungos biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija ir kad, visiškai pripažįstant Tarybos, kaip institucijos, teikiančios rekomendacijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, vaidmenį, turi būti išlaikomas skirtumas tarp skirtingų Parlamento ir Tarybos vaidmenų, siekiant laikytis Sutartyse ir Finansiniame reglamente nustatytos institucinės struktūros;

27.  primena, kad Parlamentas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, į klausimus pateiktus atsakymus ir išklausęs kitų institucijų generalinius sekretorius, patvirtina kitoms institucijoms, kad jų biudžetas įvykdytas; apgailestauja, kad Parlamentas nuolat susiduria su sunkumais, kai reikia gauti atsakymus iš Tarybos;

28.  mano, kad, siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos biudžeto vykdymo priežiūrą, būtinas Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimas, ir tikisi pradėti derybas, kad būtų pasiektas abiem pusėms tinkamas susitarimas;

29.  atkreipia dėmesį į tai, kad kandidatų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narius siūlymas yra valstybių narių atsakomybei tenkanti pareiga pagal SESV 253 straipsnį; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti Teisingumo Teismo veiklą svarbu laiku pasiūlyti teisėjų kandidatūras ir paskirti teisėjus; ragina numatyti naują taisyklę, pagal kurią būtų nustatytas konkretus teisėjo kandidatūros (pakartotinio) skyrimo terminas, kuris būtų gerokai ankstesnis už teisėjo kadencijos pabaigos terminą, ir ragina Tarybą skiriant naujus Teisingumo Teismo teisėjus atsižvelgti į sąnaudų ir naudos santykį; kritikuoja netinkamą dviejų pirmosios instancijos teismo teisėjų paskyrimą, neskelbiant kvietimo teikti paraiškas, kadencijai, kuri apėmė tik laikotarpį nuo 2016 m. balandžio 14 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; apgailestaudamas atkreipia dėmesį į tai, kad su vieno iš šių teisėjų pradėjimu ir užbaigimu eiti pareigas susijusios išlaidos, kai kadencija truko 4 mėnesius, siekia 69 498,25 EUR, neskaičiuojant teisėjo gauto darbo užmokesčio; smerkia tokį Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigų švaistymą;

30.  taip pat pažymi, kad Bendrasis Teismas (apeliacinių skundų kolegija, 2018 m. sausio 23 d. sprendimas byloje T-639/16 P)(7) manė, kad Europos Sąjungos tarnautojų teismo antroji kolegija, kurioje dirbo teisėjas, kurio kadencija truko 4 mėnesius, buvo sudaryta netinkamai, todėl tokios sudėties antrosios kolegijos sprendimas, nurodytas Bendrojo Teismo sprendime, ir visi kiti susiję sprendimai negalioja; klausia Teisingumo Teismo, kuriems tokios sudėties antrosios kolegijos sprendimams daro poveikį Bendrojo Teismo sprendimas; prašo Tarybos pakomentuoti šį netinkamą atvejį ir nurodyti, kas už jį atsakingas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Julia Pitera, Miroslav Poche

 

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

  OL L 48, 2016 2 24.

(2)

  OL C 323, 2017 9 28, p. 1.

(3)

  OL C 322, 2017 9 28, p. 1.

(4)

  OL C 322, 2017 9 28, p. 10.

(5)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(6)

  Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 16 straipsnio trečia ir ketvirta pastraipos.

(7)

ECLI:EU:T:2018:22.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 13 d.Teisinis pranešimas